OVM: Jak to skutečně bylo s pražským vodárenstvím?

Reklama


 • KDU-ČSL C.Svoboda                     ODS P. Bém                                                           KSČM J. Dolejš

 • KDU-ČSL, C.SVOBODA "Praha přišla o 10 miliard z EU, díky prodloužení provozní smlouvy o 15 let bez výběrového řízení." 

 • ODS, P.Bém. "To je lež."

 • Rozhovor najdete na:

 • http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/210411030500124-otazky-vaclava-moravce. Která politická strana lže a která říká pravdu zjistíte z dokumentace privatizačního procesu PVK na vodárenském portálu www.vodarenstvi.com.

 • Hl.město Praha nabylo 34% akcií PVK od státu ČR bezúplatně v roce 2002, když dne 21. 5. 2002 odsouhlasila RMP nabytí 34% akcií PVK.Ovšem již 3 dny předtím (!!!) se dne 18.5.2002 sešel pan Paroubek a pan Guitard (Veolia) a advokátní kancelář Váňa, Pergl a partneři poté v tentýž den zaslala Hl. městu Praha nabídku na odkoupení akcií PVK. Dne 14.6.2002 již byl Hl.městu Praha předán znalecký posudek oceňující akcie PVK, od firmy Deloitte and Touche, která v něm uvádí, že nejde o investiční doporučení, ale o kalkulací objektivní tržní hodnoty k 31.12.2001. O prodloužení smlouvy o provozování není v posudku žádná zmínka a v ocenění není tento faktor zahrnut, i když je ocenění zpracováno výnosovou metodou. Znalec o prodlužování smlouvy patrně vůbec nebyl informován.

 • Dne 3. 10. 2002 Hl.město Praha prodává 34% akcií PVK bez výběrového řízení Veolii. Správnost prodejní ceny byla zastupitelům doložena znaleckými posudky,,, ale ani jeden z nich nezahrnoval v ocenění zásadní cenotvorný faktor, tj. prodloužení stávající provozní smlouvy s Veolií  o 15 let, tj. do roku 2028.

 • Dne 9.10.2002 pan Paroubek prohlašuje "Museli jsme prodávat rychle". Byl upozorněn na fakt, že PVK dost vydělává, na dividendách byste ročně měli stamilióny. Odpověď: "Nemůžeme čekat na drobné za půl roku…."

 • Hl.město Praha dostalo za akcie PVK cca 880 mil.Kč, ale tato cena nezohledňuje prodloužení Smlouvy o provozování monopolu do roku 2028. Z posudků, které si zadala Praha vypracovat, plyne, že znalci ocenili 34% podíl akcií PVK max. na hodnotu 880 mil.Kč, při délce trvání provozní smlouvy do roku 2013.

 • "Výhoda" privatizace PVK z pohledu zisku tak spočívá v tom, že kvůli privatizaci PVK a Smlouvě o provozování končí mimo veřejný sektor u soukromé společnosti Veolia voda. "Drobné za půl roku", dělají z 5 let více, než je celková kupní cena, kterou Veolia Hl. městu Praha za akcie zaplatila. Od roku 2004 vytvořila Veolia provozováním infrastruktury zisk téměř 3 miliardy Kč. Pokud by si Hl. město Praha nechalo 34% podíl v PVK, získalo by za 5 let do svého rozpočtu více než co dostalo za jednorázový prodej akcií a do roku 2028 by částka na účtu Hl. města Prahy každým rokem o stovky miliónů rostla.

  Pražské vodovody a kanalizace, a.s.                          VEOLIA
          zisk      zisk
        celkem 34% podíl
  rok      mil.Kč     mil.Kč
  2004 468,458 159,276
  2005 528,761 179,779
  2006 579,299 196,962
  2007 728,253 247,606
  2008 623,084 211,849
  celkem 2.927,855 995,472

 • Vzhledem k výše doložené ziskovosti provozování vodárenské infrastruktury v Hl. městě Praha je důležité se ptát: Kdo zaplatí novou ČOV? Komu potečou zisky z provozování vodárenské infrastruktury financované z veřejných rozpočtů a nově vybudované ČOV za 10miliard Kč do roku 2028?  Co bude po roce 2028?
 • Důsledky privatizace PVK z pohledu dotací z EU a pohledu všech občanů ČR, nikoliv jen občanů Prahy. PVK, jakožto soukromá společnost, není v postavení oprávněného žadatele o dotace z fondů EU. Pokud by zůstal státní nebo pod kontrolu veřejného sektoru, mohl by financovat výstavbu ČOV z dotací a peníze na spoluúčast k dotaci z EU by financoval přímo PVK ze zisků, které tvoří výběrem vodného a stočného od občanů a spotřebitelů. Dnes tento zisk končí u Veolie, která novou ČOV patrně financovat nebude. PVK je soukromou společností bez oprávnění žádat o dotace z EU a ČOV se má financovat z veřejných rozpočtů. Pokud bude ČOV financovat Hl.město Praha, tak spoluúčast zaplatí občané ČR, stejně jako zisky Veolii. Proto je třeba se ptát: Kdo zaplatí novou ČOV? Komu potečou zisky z provozování nové ČOV, soukromému provozovateli nebo Hl.městu Praha?

 • V ý š e   u v e d e n é   n e n í   j e n   p r o b l é m   H l .   m ě s t a       P r a h y.   Č R ,   o k r e s n í   v o d á r n y   a   m ě s t a    v   o d v ě t v í   v o d á r e n s t v í    p r o i n v e s t u j í   d o   r o k u       2 0 1 3    v í c e   n e ž  1 0 0  m i l i a r d  K č

 • Vzhledem k zadluženosti ČR, schodku státního rozpočtu a nedostatku peněz ve veřejném sektoru je na stole  z á s a d n í   o t á z k a:      K o m u   b u d e   t e n t o  n o v ě   z r e k o n s t r u o v a n ý             m o n o p o l  v y d ě l á v a t  v   n á s l e d u j í c í c h   l e t e c h ?     V e ř ej n é m u    s e k t o r u   n e b o   s o u k r o m ý m  s p o l e č n o s t e m ?

 • AKTUÁLNÍ CENY VODY V ROCE 2010 

 •  2010

    V + S (vč. DPH)  
  Provozovatel a VAK 2008 2009 2010 růst  
    Kč/m3 Kč/m3 Kč/m3 %  
  ONDEO- Blansko 64,69 71,33 73,43 2,94  
  VEOLIA-Otrokovice 68,88 73,09 71,16 -2,64
  VEOLIA- Zlín 57,30 62,97 71,16 13,01
  Frýdlant 57,28 64,19 70,17 9,32
  VEOLIA- Sev.čechy 60,32 64,54 70,01 8,48
  EAG- Tábor 59,70 66,38 69,65 4,93 predp.
  VEOLIA- Kladno 62,13 68,56 69,25 1,01 predp.
  EAG- Beroun 62,00 66,03 68,63 3,94
  ONDEO- Žďár.n.S 59,20 64,20 68,00 5,92
  VaK M.Boleslav 59,95 65,90 67,84 2,94
  VEOLIA- H.Králové 57,29 64,82 67,77 4,55 2 sl
  NGW-CHEB 59,95 65,95 67,54 2,41
  VEOLIA- Plzeň Sever 61,12 63,17 67,11 6,24
  VaK Břeclav 59,95 62,13 67,10 8,00
  ONDEO- VAS 58,76 64,36 67,01 4,12
  VEOLIA- Olomouc 57,91 62,79 66,81 6,40
  VaK Pardubice 59,00 63,14 66,40 5,16
  ONDEO- Jihlava 57,34 63,21 65,72 3,97
  EAG- Chrudim 58,19 67,49 65,59 -2,82 2 sl
  VaK Nymburk 66,08 66,57 65,34 -1,85
  VaK Bruntál Hůzová 58,10 60,74 64,93 6,90
  EAG- VS Táborsko 59,71 59,71 64,47 7,97 2 sl
  VHS Vrchlice 55,19 59,11 62,73 6,12 2 sl
  ONDEO- Znojmo 54,45 61,49 62,60 1,81
  ONDEO-Šumperk 53,19 58,42 62,50 6,98
  VaK Vyškov 55,50 59,00 62,50 5,93
  Slovácké VaK 55,70 58,53 62,04 6,00
  VEOLIA- Prostějov 55,06 59,20 61,05 3,13  
  VaK Kroměříž 52,84 58,10 60,10 3,44
  VaK Přerov 53,00 56,00 60,00 7,14
  Vak Vsetín 52,97 55,92 59,73 6,81
  VaK Hav.Brod 52,08 59,14 59,73 1,00 předp.
  ONDEO-Ostrava 51,06 56,18 59,43 5,78  
  EAG- M.Třebová 49,90 54,50 59,40 8,99 předp.
  VaK Jablonné 51,23 54,50 58,85 7,98
  ONDEO- K. Vary 52,13 55,82 57,97 3,85 2 sl
  AQUALIA- SmVAK 49,32 54,54 57,88 6,12
  VaK Hodonín 53,69 55,33 57,49 3,90 2 sl
  Chodský Vak 54,32 57,12 57,12 0,00 predp.
  ONDEO- Brno 53,97 56,67 57,20 0,94
  VaK Náchod 49,55 55,16 56,87 3,10
  VEOLIA-Praha 53,01 55,12 56,51 2,52
  VaK Trutnov 44,48 48,29 52,14 7,97

Převzato z www.vodarenství.com

Přejít do diskuze k článku