Wolfgang Ischinger


Za Kosovo nese odpovědnost Evropa