Oleg Vjazmitinov


Prezident Venezuely Chávez oznámil, že mu odstranili rakovinový nádor