Diskuze k článku


 • peter. • 17. listopadu 2015

  Vždy majú pravdu.Aj masaker v Paríži je trestom za holokaust,hovorí iný rabín
  Dov Lior
  http://www.kresy.pl/wydarzenia,spoleczenstwo?zobacz/izraelski-rabin-zamachy-w-paryzu-to-kara-za-holocaust

 • Gatta • 18. listopadu 2015

  To je hodně velký eufemismus napsat: „… začaly na toto území pronikat kmeny Hebrejců (Židů) …“
  Na co číst nějaký zpochybnitelný dějepis, vše ja jasně napsáno v Bibli ve SZ.
  Bůh Jahve slíbil svému vyvolenému národu zemi – ta ale nebyla ani prázdná, ani pustá. Tedy něco jako by dnes náš starý bůh Perun daroval Čechům – třeba Švýcarsko. Jen si musíte ty místní jaksi vyvraždit – kupředu moji – Perun je s vámi.

  Jen opravdu několik ukázek z této poučné knihy:

  „Až tě Hospodin, tvůj Bůh, přivede do země, o které přísahal tvým otcům Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, že ti ji dá, a dá ti veliká a dobrá města, která jsi nestavěl, domy plné všeho dobrého, které jsi nenaplnil, vykopané studny, které jsi nevykopal, vinice a olivoví, které jsi nevysadil, a budeš jíst a nasytíš se …“

  „I přikázal Jozue správcům lidu: „Projděte táborem a přikažte lidu: Připravte si zásobu potravin, neboť po třech dnech přejdete tento Jordán a půjdete obsadit zemi, kterou vám Hospodin, váš Bůh, dává do vlastnictví.“

  „Tak dobyli město (Jericho). Všechno, co bylo v městě, vyhubili ostřím meče jako klaté, muže i ženy, mladíky i starce, též skot a brav i osly. “

  „Dobyl jej a vybil jej (Debír) ostřím meče, jeho krále i všechna jeho města, a vyhubili jako klaté vše živé v něm; nenechal nikoho vyváznout. Jako naložil s Chebrónem, tak naložil s Debírem a jeho králem, stejně jako naložil s Libnou a jejím králem.

  Tak vybil Jozue celou zemi, pohoří i Negeb, Přímořskou nížinu i srázy, a všechny jejich krále. Nikoho nenechal vyváznout, vše, co dýchalo, vyhubil jako klaté, jak přikázal Hospodin, Bůh Izraele.

  Jozue je vybil od Kádeš-barneje až ke Gáze, i celou zemi Gošen až po Gibeón.

  Tak se zmocnil Jozue jedním rázem všech těchto králů a jejich zemí, neboť Hospodin, Bůh Izraele, bojoval za Izraele.“