Diskuze k článku


 • Martin (už bez taky m) • 7. ledna 2017

  Naprostou většinu tvrzení HD v tomto textu mohu podepsat. Pasečné hospodaření je zdrojem řady konfliktů mezi lesníky a ochránci přírody. Vyrubání lesa znamená zkázu pro mikrobiální oživení půd, narušení až likvidaci mykohrizních vztahů, závažné dopady do retence území (snížení), rizika eroze a dalšího vyplavování zásad z lesních půd. MZE ignoruje výsledky vědeckých zkoumání, která upozorňují na kritický nedostatek hořčíku a trvající okyselování lesních půd. To dlouhodobě ohrožuje lesy jako ekosystémy a pomoci zde může právě jen výrazně zrychlený převod druhové skladby lesů na smíšené a listnaté. Ponechávání dostatečného množství dřeva a dřevní hmoty k zetlení v lesích – vč. klestu a větví – se dostalo do konfliktu s propagandisticky pojatým využíváním biomasy, kdy v lesích po těžbě nezůstávají často ani větve. Ty totiž vysbírají další stroje s mechanickou rukou a hromadí je do obludných hromad následně odvážených ke štěpkování. Les bez mrtvé dřevní hmoty se stává sterilním, mrtvým prostorem, kde mnohé vazby a vztahy přírodních lesů nemohou fungovat. Vznikají tak čistě „hospodářsky“ pojímané porosty, nikoliv les jako biotop… Paradoxně právě v takových porostech se objevuje největší procento škod způsobovaných zvěří. Disponuji sám stovky snímků dokládajících zkázu celých porostů, stejně jako vypásání cenných listnáčů v souvisejících územích zvěří, která v mlazinách nachází dostatek úkrytů.
  Tolik diskutovaný návrat šelem a lesních kurů není možný bez určitých klidových přírodních zón, které by na dostatečně velké ploše umožňovaly udržení jejich populací, rozmnožování. Je více než prokazatelné, že sami lovci nedokáží stavy zvěře udržet na únosné výši.
  K budování přehrad snad jen tolik, že další stavby jsou už v naprosté většině jen úlitbou betonové lobby…

 • Bety • 8. ledna 2017

  Martine, chtěla bych se vás zeptat co je horší – likvidovat ty ohavné pruhy klestí a nepotřebného dříví štěpkovači, nebo jejich ponechání na místě? Já se v ekologii lesa nevyznám, ale ty haldy hnijícího dřeva, které se v okolí mého bydliště už léta černají na všech vytěžených plochách i okolo cest a potoků mě rozčilují. Nedá se přes ně přejít a ani se mi nezdá, že by pod nimi něco mohlo růst – na to jsou příliš veliké. Ale jak říkám, nerozumím tomu. Pokud jako odborník řeknete, že to tak má být, tak se s tím snad smířím.

 • Aleš • 9. ledna 2017

  Haldy klestu a těžebních zbytků mají pro lesní půdu spíš záporný význam, haldy znemožňují přirozenou i umělou obnovu lesa, výluh ze dřeva ve velkém může být i toxický. Mnohem pro přírodu lepší a bezeškodnější je ponechání hmoty včetně celých nevytěžených kmenů, či v některých lokalitách i bezzásahovost či výběrný způsob hospodaření. Z ekonomického hlediska taky, hromady klestu (které někdo za pomoci pojezdu techniky vytvořil) a nadbytečná těžba jsou ekonomickou významnou ztrátou. Nejideálnější postup v hospodářském lese je šetrná maloplošná těžba, co nejmenší pojezdy techniky, vyklizení části dřevní hmoty samovýrobci, kteří třeba pomoci i ručních vozíků si odvezou pár halouzek a odřezků na topení. Štěpkování ve velkém je opravdu víc ideologie než užitečné řešení, někdy lze právě kvůli omezení tvorby těch celých pruhů nebo hromad klestu část využít, pak chce ovšem dobře plánovat přejezdy techniky. Není řešení poslat zhrnovač klestu, který shrne vše včetně hrabanky a půdy se svojí faunou a flórou včetně hub a vlhkosti a pak ty obří hromady převážet desítky až stovky kilometrů do elektrárny v Trutnově Poříčí, při spotřebě množství fosilních paliv na převoz a tvorbě emisí u převozu i hybridním spalováním společně s hnědým uhlím… Když však někdo svoji podnikatelskou činnost staví na dotacích či odepsání nákladů ve formě spotřeby fosilních paliv (byť zbytečné spotřeby). Dotace na plýtvání a poškozování přírody Jurečka a jeho slavná korporátně fašistická KDU ČSL schvalují, ale peníze na užitečné věci v rozpočtech škrtají. Podobně jako vlády tzv rozpočtové zodpovědnosti v čele s TOP 09 a ODS před Jurečkou. Výmluva na Babiše je v tomto vrchol trapnosti. Jak Jurečka hlasoval u zákona o Národních parcích, tak u mě skončil, je to lobbyista, jako ti před ním. Se střetem zájmů.

 • Martin (už bez taky m) • 9. ledna 2017

  Paní Bety, hromady klestí jsou výsledkem použité techologie těžby i výsadby lesa. V podstatě dosud u laiků převládá (vč. vlastníků lesů) názor, že část se vytěží, kmeny odvezou a plocha „vyčistí“ pro novou výsadbu. Je to ale nesprávně. Novější výzkumy ukazují, že v každém – i těženém porostu máme ponechat určité množství hmoty kmenů i větví k rozpadu.
  Odborníci uvádí, že je nejlépe jde-li o celé stromy či jejich co největší části -tedy i s větvemi. Mělo by jít o cca 8 – 20, někde i více stromů na hektar, a myšleny jsou stromy dospělé. Les je prostě ekosystém, a je třeba citlivě pracovat i uvnitř konkrétních jednotlivých porostů (označení části lesa). Nejlépe pokud hospodaříme tak, aby na těžené ploše nevznikaly holé plochy větší než je výška x délka stromu, resp.několika vedle sebe, tedy těžba po menších skupinkách tzv. podrostním způsobem, kdy nikdy nedojde k odkrytí plochy celé- do té doby stíněné, či přistíněné korunami. U větších sečí by plocha neměla jít nad hektar, a u takových je již zapotřebí nechávat nejen roztroušené stromy na semeno pro přirozené odrůstání nové generace, ale lépe celé skupinky starších stromů.
  Část z nich by pak měly tvořit i ony výše uvedené „stromy na dožití“ -k zetlení. Výsadby „v pravidelných řadách či symetrických pruzích, stejně jako těžba v ostrých liniích jsou ale přežitkem, a ukazují se jako nevhodné jde-li Vám o les s pokud možno všemi funkcemi a nejen o plantáž.
  Hromady mají význam jen do určité velikosti- výšky do max. 2 m, a rozměrů do několika málo metrů- ne v dlouhých liniích. Ty sice usnadní nevhodné schematické výsadby „v řadách v pravidelné vzdálenosti“- ale také umožní navedení zvěře, ničení, poškozování výsadeb.
  Správná volba je výsadba v přehuštěných skupinkách, stromky si navzájem pomáhají, kryjí se,drží mikroklima

 • Martin (už bez taky m) • 9. ledna 2017

  Nic ve zdravém a fungujícím lese není geometricky pravidelné, nejčastějším tvarem půdorysným je různě deformovaný „bramboroid“…
  Pokud se ale podíváte na jakýkoliv letecký snímek např. na mapách.cz, pak vidíte, že „kvůli techniky a přístupnosti“ se dále klidně devastuje reliéf krajiny zářezy LC jen aby mohli zůstat u svých – v přírodě „geometrických patvarů“, ničících nejen funkce lesa, jeho odolnost ale i ráz krajiny…
  Větší hromady klidně posbírejte suché části na topení, není rovněž dobré jejich jakkoliv symetrické rozmístění na ploše.
  U nás v soukromých lesích Jeseníků to sbírají na štěpkování a tak se z lesa odváží i mnoho důležitých nerostných látek, např. hořčík, které pak chybí a stromky umírají či chřadnou již v mládí… Obludné hromady dosahovaly i 8m výšky a 80m délky i více vedle sebe… V“lese“ to pak vypadalo jako ve sloupové síni- pokud prořeďovali nebo jako na poušti,stepi- šlo li o holoseč…
  Bere-li se z lesa i klest a větve ve velkém, musí se to kompenzovat ponecháním větších č. kmenů- a nejen tenkých. Jinak z lesa zmizí „dobré“ houby – a s nimi i život, vč. stromů… Dnes je známo, že bez „dobrých“ hub by v podstatě žádný strom nemohl růst, ba naopak často jej pak na holé ploše i „mládí nadějné výsadby“ ničí zvěř a „špatné houby“… každá chyba v lese se vymstí víckrát a někdy násobně…
  Zdraví lesa je přitom důležité, a stabilní lesy svými pozitivními vlivy dalece přesahují svou plochu, od určité výměry pak dokonce prokazatelně přitahují srážky a zásobují krajinu vodou bez níž není života…
  Není důležité mít všude a pořád v lese přístup- jde o naivní představu o „právu“.
  Naopak i tzv. „mikrodivočinky“ na pár metrech či arech mají své kouzlo. Textury divočejší přírody vytvářejí uklidňující harmonii a samy o sobě léčí nejen podrážděné nervy…

 • Martin (už bez taky m) • 9. ledna 2017

  Člověk v době průmyslové revoluce snil o celkové kontrole všeho a pokládal to za podmínku zlepšení života.
  Později (donedávna) i díky technologiím a snadné dostupnosti neomezeného kvanta energie kdekoliv (proto stavěl a staví cesty, silnice) tuto svou „verzi vnímání a deformování světa“ o to více chybně prosazoval…
  Ve snaze o kontrolu fungování všeho člověk přišel o kontrolu- prakticky samotných základů společnosti a tedy „opravdu všeho“…
  Je načase s pokorou přiznat, že je třeba změnit přístup a učit se od přírody (která má mnohdy úžasnou a velmi rychlou regenerační schopnost- samozřejmě ne vždy) soužití s ekosystémy a spolužití s přírodou. Neznamená to návrat k loučím a do jeskyní, znamená to jiné – ohleduplnější – uchopení techniky, energií i technologií, postupné předpoklady jako určitý variabilní plán postupu.
  Les je v případě zdravého lesa úžasně pestrý a dynamický ekosystém o němž nikdy nebudeme vědět vše. I „akademická lesnická obec“ by si měla s pokorou přiznat, že čím více ví, tím více se učí…
  A hromaděním čehokoliv se spíše od poučení a poznání vzdalujeme… Ať se jedná o hromady smetí, klestí, majetku.
  Vědět, kdy mám dost, abych mohl i jako člověk – nejen strom – dále růst a snad i zrát…

 • Aleš • 10. ledna 2017

  Jurečkovi podřízení v organizačních složkách státu jemu podřízených vymýšlí a řeší v pracovní době takové těžké kraviny svědčící o konečném vítězství formy nad obsahem (alias pravdy a lásky nad lží a nenávistí) jako např. poslední módní výstřelek Nová směrnice Služební grafika, kterou se musí všichni řídit a zároveň jim hoří koudel u zádele s důležitým programovým dokumentem zpracovávaným ze zákona každých 20 let, jež se nazývá „Oblastní plány rozvoje lesů“.
  Na pobočkových poradách se pak řeší takové důležitosti jako pavouci spouštějící alarm, nošení střelných zbraní, či to jestli bude nebo nebude novoroční večírek.
  Jelikož se takové organizační složky státu ekonomicky řídí podle 3 na sebe nezávislých hromádek peněz, jež se nazývají investiční, provozní a mzdové, a zároveň zcela pravidelně dochází ke katastrofálnímu odhadu potřeby výše jednotlivých balíků, každý rok, včetně těch nejmizernějších let, kdy v rámci tzv. rozpočtové zodpovědnosti se škrtalo, kde mohlo, zcela pravidelně dochází k vyhazování peněz daňových poplatníků minulých, současných i budoucích, k „potřebným“ investicím jako nová vrata, dveře, nábytek, vymalování, přestože se podobné věci dělali před rokem či dvěma. V době, kdy nebyly peníze na pohonné hmoty do služebních vozů, někteří i odborně vzdělaní zaměstnanci měli platy kolem 10 tisíc včetně přídavků na děti, stop stav byl vyhlášen na služební jízdy mimo vedoucích pracovníků, především nechtěli vyplácet cestovní náhrady, které v ty roky byly navíc šíleně podhodnocené, se pak stejně utrácelo za nepotřebné pitomosti včetně předražených kurzů a e-learningových nesmyslů řízení lidských ZDROJŮ! (stát je hůř než jak firma neoliberály řízen dávno). Raději než za činnost a spokojenost všech zaměstnanců Jurečka vyhodí prachy za tisíce vydaných kalendářů.

 • Aleš • 10. ledna 2017

  Martine: Skvělý postřeh, byť už konstatující dlouho známé jevy v odborných kruzích. Ostré geometrické tvary jsou skutečně v lese zdrojem problémů, škody způsobené škodlivými činiteli rostou geometrickou řadou právě na těchto ostrých geometrických tvarech a liniích. Je to nejen empiricky, ale i databázově podloženo, díky GISům lze i pěkně ukázat poučené i laické veřejnosti.
  Ač nemáš formální štempl, beru Tě jako odborníka již dávno. Na rozdíl od těch, kteří se za ně samozvaně prohlašují a pak svými „moudry“ oblažují lid vezdejší v „odborných“ magazínech jako je Lesnická práce, které ve skutečnosti jen dělají marketing firmám a politickou propagandu…
  Jen díky reziduím a návaznosti na doby předpřevratové má však naše odborná veřejnost ještě věhlas ve světě a lesnické mocnosti jako Bosna či Mongolsko si nechávají radit našimi odborníky, jak na to. Ovšem právě na těch zahraničních projektech jako např. Ukrajina či Bosna se uplatňuje neoliberální přístup a jeho nositelé nasazené politickými strukturami do státní správy i správy lesních majetků. Naši „odborníci“ jsou pak za odměnu vzděláváni ve schopnosti ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ a komunikaci v angličtině, čím určitě jen roste jejich „odbornost“, ale jak můžu sledovat dopady na vlastní kůži, jejich odpornost.
  Tak moc těm „rozpočtově zodpovědným“ neoliberálům leží v žaludku „efektivita“ státní správy, že jim nevadí stálé SNIŽOVÁNÍ norem a prodlužování termínů dokončení za současného zvyšování času a dozoru nad stráveným časem na pracovišti či aspoň na cestách a mimo domov. Kvalitu práce používají jen jako bič na režimu nepohodlné pracovníky, sobě či oblíbencům je dlouhodobě trpěna nižší kvalita odvedené práce. Kvantitu práce používají jen jako bič na házení klacky pod nohy při plánování letní dovolené nepohodlným pracovníkům

 • Aleš • 10. ledna 2017

  a posléze ji vůbec nevyžadují na oblíbencích, na konci sezóny pak klidně nechávají spotřebovávat pohonné hmoty s nižší výkonností odvedené práce, než jsou možnosti.
  Dokonce mám podezření, že dotace vyplácené Státním zemědělským intervenčním fondem na lesní hospodaření teď nekontrolují ti k tomu pověření zaměstnanci, kteří svou práci dělali solidně ale jen ti, kteří se nechali zkorumpovat byť i možná jen za nějaké drobné či pěkné slovo a poplácání po ramenou mafií a lobby. Odborných posudků výrazně ubylo, někteří kolegové se výjimečně k něčemu dostanou, já a někteří další už nějakou dobu ne. Dokonce i ti režimu pohodlní, kteří však díky svému svědomí práci odvedli solidní či velmi dobrou, jsou odklizováni na pozice, kde nezavazí lumpům. Za „odměnu“ tak často dostávají funkci mouřenínů, práci, kde hoří koudel u… Připosranost, vychcanost i idiocie většiny je však v celé státní a veřejné správě stejná jako v době, kdy pan Umlauf psal pěkný článek: Dopis neznámému úředníkovi:
  http://news.e-republika.cz/article575
  Dopis neznámému úředníkovi dva roky poté:
  http://news.e-republika.cz/article1916-Dopis-neznamemu-u%C5%99ednikovi-dva-roky-pote
  Kdykoliv se člověk ozve, vyhrožují agresivně i ti do toho okamžiku proti vedení firmy brblající mírumilovní lidé vyhozením z práce a dalšími lahůdkami.
  Na obci, kde jako člen komise životního prostředí jsem se snažil vyhlásit na lesním pozemku památný strom jedli, jsem nic neprosadil, ale ne díky svojí neschopnosti, ale jen díky tomu, jak pracují obecní úřady i na ně napojená veřejná správa. Administrace dotací a zhrábnutí prachů ze slavného rozpočtového určení daní na svoje prémie a rauty. Včera v mnou odkazovaná analýza pravicových voličů od Kellera pak vysvětluje, jakým způsobem se noříme hlouběji do problémů, v zájmu bank a NATO..

 • Stan • 10. ledna 2017

  Aleš napsal
  Skvělý postřeh, byť už konstatující dlouho známé jevy v odborných kruzích. Ostré geometrické tvary jsou skutečně v lese zdrojem problémů, škody způsobené škodlivými činiteli rostou geometrickou řadou právě na těchto ostrých geometrických tvarech a liniích. Je to nejen empiricky, ale i databázově podloženo, díky GISům lze i pěkně ukázat poučené i laické veřejnosti.

  Alešu, to je všechno bárdzo pěnkne, ale gde je to dřevo, kurňa?

  http://archiv.ihned.cz/c1-65581390-lesnici-po-inventarizaci-lesu-patraji-kam-zmizely-miliony-kubiku-dreva

 • Aleš • 10. ledna 2017

  Stane: I proto tolik riskuju svoji práci i bezpečnost rodiny a odkrývám zákulisní informace. Nejen kvůli čachrům z dotacemi, ale i kvůli tomu ukradenému dřevu se snaží paralyzovat náš ústav či odklonit jeho činnost. Protože u nás můžeme zajistit jak odbornost, tak pracovníky s potřebným vybavením na posudky včetně posudků pro policii a soudy, proto je snaha nás, především ty poctivější, odstavit od klíčových činností, klíčové činnosti nedělat či zahltit takové pracovníky pitomostmi nebo je otrávit obstrukcemi. Nedávno jsem psal o tom, jak právník naší organizační složky státu podporuje nedodržování zákoníku práce týkajících se práv a zájmů zaměstnanců, kdy je schopný lhát v oficiálních pokynech u různých kauz či vnitřních předpisů. Jak nadřízení hrabou kolegům ve skříních bez vědomí svých kolegů… O co jde? O moc a zachování statu quo – smrádek ale teplíčko uvnitř a ven chaos a neudělaná práce a někdy i ostuda včetně toho, že od vedení a ministerstva taková práce není ani požadována ani podporována nebo je přímo zakázána!!! Kde je to dřevo? Všude možně. Lhal bych, kdybych řekl, že vím, krom pár vykřičených případů jako je jistý pan Verner z Červené Vody. Kde jsou ty peníze za něj? V daňových rájích a na účtech mafie, drobné u pracovníků akciovek, větší část balíku u jejich akcionářů.
  Při inventarizaci je zjištěno, že ve statistikách či jednotlivých kontrolních měřeních často docházelo ke zkreslování – podhodnocování zásob umožňujících nezákonné a obtížně odhalitelné těžby.
  Předpokládám, že někteří náměstci i další podřízení generálního úmyslně pracují proti našim zájmům a u některých dle profilu a charakteru dotyčných došlo k pravděpodobnému dosazení na takové funkce právě z důvodu, aby takto státní správa a chod ministerstva, jehož jsme prodlouženou rukou, vypadal.

 • Aleš • 10. ledna 2017

  Jaromír Bláha to správně popsal, velikost revíru a zahlcenost jinou prací u revírníka je opravdu velký důvod. Samozřejmě ještě s tím důvodem, který je hlavní příčinou těch krádeží a nezákonných těžeb – kozlové dělají zahradníky. Měří a to ještě jen někdy ne správce nebo nezávislý posuzovatel, ale ten, kdo má zisk, či ho někomu zprostředkovává. Ale co liberálně lazené hnutí Duha opomíjí, je ještě dost závažný souvisící faktor. Oddělení provozu od správy majetku. K tomu došlo v 90. letech a lesnictví se již nikdy z toho nevzpamatovalo, přestože si na to odborná veřejnost navykla jako jediný možný stav… Po tomto šoku je již jen kosmetická úprava to, zda se bude dříví prodávat na pni nebo om (nikoliv outsidermedia, ale odvozní místo) a kolik firem se bude toho účastnit.

 • hudryper • 10. ledna 2017

  Je nastartována již delší dobu očekávaná „rošáda“ na státních zastupitelstvích ? Jak se zdá,česká
  justice se po morální stránce dostala do terminálního stavu a po jejích excesech s armádami zakuklenců při prohlídkách kanceláří (včetně předsedy vlády) a bytů se už dá očekávat ukončení nezadržitelné kariery Bradáčové a jejího oblíbeného kolektivu kolegů z Olomouce. No a nakonec
  prohnila i židle nejvyššího prokurátora Zemana. Zajímavý článek k tomuto tématu zde :
  http://protiproud.parlamentnilisty.cz/politika/2894-kauza-rath-zvule-statu-na-bulvarni-objednavku-i-medialne-odsouzeny-ma-sva-prava-boj-s-korupci-jako-univerzalni-alibi-doslo-statnimu-zastupci-vino-paradoxy-a-pochybeni-nasi-justice.htm

 • Stan • 10. ledna 2017

  Aleš napsal
  Po tomto šoku je již jen kosmetická úprava to, zda se bude dříví prodávat na pni nebo om (nikoliv outsidermedia, ale odvozní místo) a kolik firem se bude toho účastnit.

  Nejsem lesník, ale neměl by se dát podle průměru pařezů s velkou přesností odhadnout objem těžby? A jak dlouho to tomu revírnikovi může trvat, než to změří? A nebylo by nakonec nejlepší a nejlogičtější, kdyby si to dřevo prodával vlastník lesa sám a platil těžebním firmám jen za vytěžení a odvoz na odvozní místo?

  A poslední otázka. Nesouvisí nějak ten nesoulad také s církevními restitucemi?

 • zedd • 10. ledna 2017

  Bohužel 90% populace problémy s hnojem nijak neberou. Salonní levičáci – i ti alternativní – končí někde u větrníku a solárka. Většina se cítí dobře, protože ví o globálním oteplovaní, resp. je si jistá, že se to děje/neděje.

  Ten dotační cukr by mohl být i bič: Chceš dotace na řepku? Dostaneš, když všechnu slámu zaoráš … Blbost. Nemá smysl přistupovat na tuhle logiku.

  Letní skepse se změnila v zimní pesimismus: teď už má smysl jen revoluce.

 • Aleš • 11. ledna 2017

  Stane – Já jsem byl brzy po nástupu do Hradce Králové jedním z těch (byť jsem hlavně jen měřil), kteří dotvářeli metodiku tzv. pařezových tabulek a dělali podkladová data pro posudky. Dnes existuje bohatá databáze všech dřevin a lesních typů včetně zásob dříví a velikosti pařezů… I jsem se některých posudků v Čechách i pak na Moravě účastnil, ale jde o to, že je vůle z ministerstva, aby se žádné posudky nedělali, případně a aby se tam nedostali takoví lidé jako já. A s restitucemi to jednoznačně souvisí také, dost drsným způsobem teď těží dříví i v zónách CHKO jistá diecéze, které připadly pozemky z restitucí. A mnoho neoliberálů, kteří u nás splnili svou misi, k těm různým církevníkům nedávno přešlo pracovat.
  A mou kritizovaný firemní právník samozřejmě stojí i za tím, že u soudu byla metodika shozena…