Čeští politici, PNAC a chronologie AMD v ČR
V Britských listech před časem, a možná dokonce před Nečasem (v dubnu 2007 – pozn. red.) vyšel článek s názvem Podepsali Václav Havel a Saša Vondra ultrapravicový "Projekt pro nové americké století?

Co je „Projekt pro nové americké století“?

 Projekt pro nové americké století (PNAC) je nevýdělečná, vzdělávací organizace, jejímž cílem je podporovat globální americké vůdcovství. PNAC je think-tank, výzkumné politické sdružení, které vzniklo v roce 1997. PNAC požaduje, aby vzniklo globální americké impérium, jehož vůli se budou muset podrobit všechny národy. Členům tohoto sdružení vadí, že Spojené státy, které jsou poslední zbývající supervelmocí, nevyužívají více své hospodářské a vojenské moci, aby přiměly svět, aby se podrobil novému ‚americkému míru‘.“ Tak znova – jako už četní autoři před ním – argumentuje William Rivers Pitt, reportér listu New York Times a autor mezinárodních knižních bestsellerů na stránkách Truthout.

Základní argumenty ideologie PNAC jsou obsaženy v jeho dokumentu ze září 2000, nazvaném „Znovu vybudovat obranu Ameriky: Strategie, jednotky a zdroje pro nové století“. V tomto dokumentu PNAC vypočítává, co je nutno učinit, aby si Amerika mohla vybudovat své globální impérium. Spojené státy musí:

  • Přesunout své permanentní jednotky do jižní Evropy, do jihovýchodní Asie a na Blízký východ
  • Zmodernizovat americkou armádu, včetně modernizace stihaček, ponorek a válečných lodí
  • Vybudovat globální obranný protiraketový systém a ovládnout strategicky vesmír
  • Ovládnout "mezinárodní společný prostor" internetu
  • Zvýšit výdaje na obranu na minimum 3,8 procent amerického hrubého národního produktu.

V seznamu signatářů Projektu pro nové americké století, jak je zveřejnily kritické americké stránky, jsou uvedena jména Alexandra Vondry, Václava Havla, Martina Šimečky, Ivana Vejvody a Jacquese Rupnika. Je minimálně zajímavé srovnat datování oné imperiální a hegemonistické snahy USA se snahami o prosazení brdského radaru na území ČR.

Chronologie vývoje projektu protiraketové obrany USA

1999

Z důvodu nebezpečí napadení USA ze strany tzv. „rogue states“ za použití balistických řízených střel a v souvislosti s proliferací zbraní hromadného ničení a raketových technologií byl v USA přijat zákon, na jehož základě zahájily Spojené státy realizaci projektu protiraketové obrany.

2002

V prosinci 2002 nařídil prezident USA George Bush rozmístit první prostředky systému US MD a za plánovaný termín jejich aktivace označil roky 2004 – 2005.

2003

Americká strana zaslala Ministerstvu obrany ČR na podzim 2003 technické požadavky týkající se možností výstavby základny US MD v České republice. Spojené státy prohlásily, že protiraketová obrana je defenzivní projekt a není namířen proti konkrétní zemi. Jedná se o prostředek proti limitovanému útoku balistickými řízenými střelami. Jeho cílem je vytvořit síť čidel, která by zaregistrovala přelet nepřátelské balistické řízené střely, a síť stanovišť střel, které by byly schopny nepřátelskou raketu zneškodnit.

2004

V lednu 2004 připravilo Ministerstvo obrany ČR materiál, na jehož základě by získalo mandát pro další jednání s americkou stranou v této věci. Vláda usnesením číslo 119/D ze dne 4. února 2004 pověřila Ministerstvo obrany ČR dále pokračovat ve výměně technických informací o předběžných technicko-organizačních otázkách týkajících se problematiky US MD. Usnesení vlády číslo 119/2004 bylo přijato v režimu DŮVĚRNÉ, odtajněno bylo usnesením vlády číslo 866 ze dne 12. července 2006.

V listopadu 2004 proběhlo ve Washingtonu bilaterální jednání mezi delegacemi Ministerstev obrany ČR a USA k výměně technických informací o systému US MD. Cílem jednání bylo získat podrobnější relevantní informace ve věci dalšího postupu v problematice US MD v duchu usnesení vlády. V průběhu ledna a února 2004 připravilo Ministerstvo obrany ČR podklady k obdrženým technickým požadavkům americké strany. V souladu se zadanými parametry (především geologické hledisko a infrastruktura) byly v materiálu popsány tři vytipované vojenské újezdy, a to Libavá, Brdy a Boletice. V rámci realizace projektu US MD (US Missile Defense – Protiraketová obrana USA) začal Pentagon rozmisťovat první antirakety na základně Fort Greely na Aljašce, kde je v současné době operativních 12 antiraket. Další čtyři antirakety byly umístěny na kalifornské letecké základně Vandenberg. Do roku 2010 se předpokládá rozmístění celkem 38 antiraket na obou základnách. Vybudování obdobné základny jako na Aljašce a v Kalifornii se plánuje i v Evropě v rámci realizace evropské části US MD. V Evropě by měla být rozmístěna rovněž radarová stanice.

2006

Od počátku roku 2006 probíhaly v Praze technické konzultace mezi zástupci Ministerstva obrany ČR a americkou stranou o možnostech umístění prvků US MD na území ČR.

18. – 25. července 2006 proběhla za účasti 22 členného expertního týmu USA prohlídka vytipovaných vojenských újezdů. Předběžně byly americkou stranou pozitivně hodnoceny vojenské újezdy Brdy a Libavá z hlediska infrastruktury a geologicko-hydrologických podmínek.

26. července 2006 vláda svým usnesením ze dne 26. července 2006 č. 929 vzala na vědomí informaci ministra obrany o technicko-organizačních konzultacích případného zřízení prvků US MD na českém území a současně uložila ministrovi zahraničních věcí, aby ve spolupráci s ministrem obrany na základě vyhodnocení prohlídek vytipovaných lokalit v případě oslovení ČR americkou stranou předložil návrh dalšího postupu.

15. – 18. srpna 2006 proběhly ve Washingtonu konzultace delegací Ministerstva obrany ČR a Ministerstva zahraničních věcí ČR se zástupci Protiraketové agentury USA (US AMD). České straně byly oznámeny předběžné závěry prohlídky lokalit a prezentovány plány USA na realizaci evropské části US MD. Zároveň americká strana potvrdila, že z výběru vypadl vojenský újezd Boletice.

26. září 2006 se ve Varšavě uskutečnilo bilaterální jednání zástupců Ministerstva zahraničních věcí ČR a Ministerstva obrany ČR se zástupci Ministerstva zahraničních věcí Polska. Tématem byla otázka možného umístění prvků US MD ve střední Evropě.

2007

19. ledna 2007 požádaly Spojené státy oficiální nótou o zahájení jednání s Českou republikou o jejím zapojení do systému protiraketové obrany USA. V této záležitosti USA požádaly i Polsko s nabídkou na zahájení jednání. USA mají zájem umístit v ČR naváděcí radar a antirakety v Polsku. Radary včasného varování, jež jsou nedílnou součástí systému protiraketové obrany, jsou již rozmístěny ve Velké Británii, v Grónsku (autonomní součást Dánska) a v Japonsku.

Začátkem března 2007 oznámil ředitel Protiraketové agentury USA generálporučík Henry Obering plán Spojených států na možné umístění dalšího (pravděpodobně předsunutého sledovacího) radaru v oblasti Kavkazu.

28. března 2007 vláda České republiky schválila odpověď na americkou nótu, která obsahuje souhlasné stanovisko vlády České republiky k zahájení jednání se Spojenými státy o možnosti umístění radarové stanice protiraketové obrany na území České republiky.

19. dubna 2007 se otázce protiraketové obrany se věnovalo zasedání Severoatlantické rady, ze kterého vyplynulo, že americký záměr umístit vybrané součásti protiraketové obrany USA ve střední Evropě je chápán jako významný příspěvek k evropské bezpečnosti.

23. dubna 2007 navštívil ČR ředitel Protiraketové agentury USA generál Obering, který absolvoval řadu jednání, brífinků a konzultací. Experti MO a MZV navštívili sídlo Protiraketové agentury USA a středisko velení a řízení v Colorado Springs. Členové Parlamentu ČR si prohlédli na Marshallových ostrovech radar, který by po modernizaci měl být umístěn v ČR.

V červnu 2007 vedl v Praze jednání s českou stranou prezident USA George Bush.

13. – 16. srpna 2007 provedl třicetičlenný tým specialistů US MDA (US Missile Defense Agency – americká Agentura protiraketové obrany) ve vojenském újezdu Brdy podrobná technická měření a průzkum v oblasti kóty 718,8, která byla navržena pro případné vybudování radarové stanice protiraketové obrany.

14. srpna 2007 bylo zveřejněno Předběžné posouzení vlivu zvažovaného radaru na zdravotní stav populace v okolí Vojenského újezdu Brdy, které bylo vypracováno pod vedením hlavního hygienika Armády České republiky se Státním zdravotním úřadem.

5. září 2007 se na Ministerstvu zahraničních věcí ČR uskutečnilo jednání s americkou stranou o Hlavní smlouvě (Broad Missile Defence Agreement) o případném umístění komponentu protiraketové obrany na území České republiky.

11. – 12. září 2007 se na Ministerstvu obrany ČR uskutečnilo jednání s americkou stranou o dohodě o statusu amerického personálu radarové stanice. Toto i přecházející jednání hodnotí obě strany jako úspěšné a konstruktivní.

29. září – 7. října 2007 skupina expertů Ministerstva obrany a Ministerstva zdravotnictví ČR provedla na atolu Kwajalein technická měření vyzařování radaru, který by měl být umístěn v České republice. Měření se uskutečnilo podle českých norem a metodiky. Naměřené hodnoty odpovídají českým hygienickým normám a jsou nižší, než původně očekávané hodnoty stanovené na základě teoretických výpočtů.

14. – 26. října 2007 tým pěti amerických specialistů se v České republice zabýval otázkami souvisejícími s připojením případné radarové stanice na rozvodnou sít elektrické energie.

30. října – 1. listopadu 2007 se na Ministerstvu obrany ČR uskutečnilo jednání o bilaterální dohodě o statusu amerických sil (bilaterální SOFA -Status of Forces Agreement – Dohoda o statusu sil)

5. – 6. listopadu 2007 se na Ministerstvu zahraničních věcí ČR uskutečnilo jednání o Hlavní smlouvě o možném umístění radaru na území ČR.

11. – 13. prosince 2007 se na Ministerstvu obrany ČR uskutečnilo 3. kolo jednání s USA o statusové smlouvě (SOFA). Bylo dosaženo pokroku v oblastech trestní jurisdikce, životního prostředí i v otázkách zajištění bezpečnosti. Byly projednány otázky spolupráce obou stran při stavebním řízení a dále požadavek, aby česká strana mohla provádět kontrolu probíhajících prací. Nově byla projednána otázka zaměstnávání osob ozbrojenými silami USA v České republice a bylo dohodnuto, že se uskuteční informativní schůzka mezi experty na pracovní právo obou stran.

2008

16. a 17. ledna 2008 navštívil ČR ředitel Protiraketové agentury USA generál Henry Obering. Ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová ho požádala o maximálně možné rozšíření veřejných informací, zejména v technické oblasti. Generál Obering se mj. dále setkal s předsedou vlády Mirkem Topolánkem a ministrem zahraničních věcí Karlem Schwarzenbergem.

28. až 30. ledna 2008 se na Ministerstvu obrany uskutečnilo další kolo jednání s USA o statusové smlouvě. Jednalo se tedy o podmínkách pobytu příslušníků ozbrojených sil USA v České republice v souvislosti s případnou výstavbou radarové stanice ve vojenském újezdu Brdy. Obě strany odsouhlasily, že k řešení odborných otázek se v nejbližší době sejdou expertní týmy ČR a USA.

Vysvětlivky zkratek:

AV – Saša Vondra

VH – Václav Havel

AMD – Anti-Missile Defence (Protiraketová obrana), též AMDS – Anti-Missile Defence System

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments