Dokument: Projev Mahmúda Ahmadínežáda na konferenci o rasismu

Duben 20, 2009

Pane předsedo, vážený generální tajemníku OSN, vážený vysoký komisaři OSN pro lidská práva, dámy a pánové:

Shromáždili jsme se, abychom zde jednali na Durbanské konferenci proti rasismu a rasové diskriminaci a vypracovali praktické mechanismy pro naše posvátné a humanitární kampaně.

Během posledních století lidstvo prošlo velkým utrpením a bolestí. Ve středověku byli myslitelé a vědci odsuzováni k smrti. Pak následovalo období otroctví a obchodu s otroky. Byli chytáni nevinní lidé po milionech a oddělováni od svých rodin a milovaných, aby byli převezeni do Evropy a Ameriky za těch nejhorších podmínek. Bylo to období temna, ve kterém došlo také k okupacím, rabováním a masakrům nevinných lidí.

Prošlo mnoho let, než národy povstaly a bojovaly za svoji svobodu a zaplatily za to vysokou cenu. Ztratily miliony životů, aby vyhnali okupanty, ustavily nezávislé a národní vlády. Nicméně netrvalo dlouho, než chamtivci vyvolali dvě války v Evropě, které také sužovaly část Asie a Afriky. Tyto strašlivé války si vyžádaly asi sto milionů životů a zanechaly po sobě obrovskou devastaci. Pokud by se z okupací, hrůzy a zločinů těchto válek vzalo poučení, existoval by paprsek naděje pro budoucnost.

Vítězné mocnosti se samy prohlásily za dobyvatele světa, zatímco ignorovaly nebo pošlapávaly práva jiných národů tím, že na ně uvalily utlačovatelské zákony a mezinárodní rozhodnutí.

Dámy a pánové, podívejme se na Radu bezpečnosti OSN, která je jedním z dědictví 1. a 2. světové války. Jaká byla logika za tím, že si pro sebe zaručila právo veta? Jak může být taková logika v souladu s humanitárními nebo spirituálními hodnotami? Není to snad neslučitelné s uznávanými principy spravedlnosti, rovnosti před zákonem, láskou a lidskou důstojností? Není to snad diskriminace, nespravedlnost, porušování lidských práv nebo ponižování většiny národů a zemí?

Tato Rada je nejvyšším světovým rozhodovacím sborem v oblasti zabezpečování světového míru a bezpečnosti. Jak můžeme očekávat nastolení spravedlnosti a míru, když je diskriminace zlegalizovaná a základy práva stojí na nátlaku a sile, spíše než na spravedlnosti a právech?

Nátlak a arogance je zdrojem útlaku a válek. Ačkoliv dnes mnoho stoupenců rasismu odsuzuje rasovou diskriminaci svými slovy a svými slogany, řada mocných zemí byla oprávněna k tomu, aby rozhodovaly za ostatní národy, a toto rozhodování je založeno na jejich vlastních zájmech a jejich vlastních důvodech, a mohou snadno porušovat veškeré zákony a humanitární hodnoty, jak také činily.

Po druhé světové válce se uchýlily k vojenské agresi, aby z celých národů udělaly bezdomovce pod záminkou židovského utrpení, a poslali migranty z Evropy, Spojených států a dalších částí světa, aby založili naprosto rasistickou vládu v okupované Palestině. A v podstatě v rámci kompenzace za strašlivé důsledky rasismu v Evropě pomohly k nástupu k moci nejkrutějšímu a represivnímu rasistickému režimu v Palestině.

Rada bezpečnosti pomohla stabilizovat okupantský režim a posledních 60 let ho podporovala, a dala mu volnou ruku pro páchání všemožných zvěrstev. Vše je o to více politováníhodné, když se řada západních vlád a Spojené státy zavázaly bránit tyto rasistické pachatele genocidy, zatímco probuzené vědomí a svobodomyslní lidé světa agresi, zvěrstva a bombardování civilistů v Gaze odsuzují. Podporovatelé Izraele tyto zločiny vždy buď podporovali, nebo o nich mlčeli.

Drazí přátelé, ctění delegáti, dámy a pánové. Jaké jsou hlavní příčiny amerických útoků na Irák nebo invaze do Afghánistánu?

Byl snad motiv stojící za invazí do Iráku něčím jiným, než arogancí tehdejší americké vlády a rostoucích tlaků ze strany vlastníků bohatství a moci s cílem rozšířit sféru svého vlivu a uspokojit zájmy velkých zbrojních společností, ovlivňujících vznešenou kulturu s tisíciletým historickým zázemím, eliminující potenciál a praktické hrozby muslimských zemí vůči sionistickému režimu, a nešlo snad o kontrolu a plundrování energetických zdrojů Iráčanů?

Proč, vskutku, byl zabit a zraněn téměř milion lidí a několik dalších milionů bylo vyhnáno z domova? Proč, vskutku, utrpěli Iráčané tak obrovské ztráty čítající stovky miliard dolarů? A proč bylo břímě miliard dolarů uvaleno na Američany, coby důsledek těchto vojenských akcí? Nebyla snad vojenská akce proti Iráku naplánována sionisty a jejich spojenci v tehdejší americké vládě, ruku v ruce se zeměmi vyrábějícími zbraně a vlastníky bohatství? Obnovila snad invaze do Afghánistánu mír, bezpečnost a ekonomické blaho této země?

Spojené státy a jejich spojenci nejen selhali při potlačení výroby drog v Afghánistánu, ale pěstování narkotik se během jejich přítomnosti zmnohonásobilo. Základní otázkou je, jaká byla odpovědnost a úkol tehdejší americké vlády a jejích spojenců?

Reprezentovali země světa? Měli od nich mandát? Byli pověřeni lidmi světa, aby zasahovali ve všech částech planety, a samozřejmě převážně v našem regionu? Nejsou snad tato opatření jasným příkladem egocentrismu, rasismu, diskriminace nebo zasahování do důstojnosti a nezávislosti národů?

Dámy a pánové, kdo je zodpovědný za stávající globální ekonomickou krizi? Kde tato krize začala? V Africe, Asii nebo v první řadě ve Spojených státech, odkud se pak rozšířila do celé Evropy a k jejich spojencům?

Po dlouhou dobu uvalovali díky své politické moci nespravedlivé ekonomické regulace na mezinárodní ekonomiku. Uvalili finanční a monetární systém bez řádného mezinárodního dohlížecího mechanismu na národy a vlády, které nehrály žádnou roli v represivních trendech nebo politikách. Dokonce ani neumožnili svým lidem, aby dohlíželi nebo monitorovali jejich finanční politiky. Zavedli veškeré zákony a regulační opatření v rozporu s veškerými morálními hodnotami, jen aby ochránili zájmy vlastníků bohatství a moci.

Dále pak předložili definici tržní ekonomiky a konkurence, která upřela mnoho ekonomických příležitostí, které by byly jinak jiným zemím světa dostupné. Dokonce přehodili své problémy na jiné, zatímco burácející vlna krize zamořila jejich ekonomiky tisíci miliardami dolarů rozpočtových schodků. A dnes vytahují stovky miliard dolarů v hotovosti z kapes svých vlastních lidí a dalších národů a dávají je do krachujících bank, společností a finančních institucí, čímž situaci činí stále komplikovanější pro své ekonomiky a své lidi. Prostě jen myslí na udržení si své moci a bohatství. Lidé světa je naprosto nezajímají, a nezajímají je dokonce ani jejich vlastní lidé.

Pane prezidente, dámy a pánové, rasismus má kořeny v nedostatku znalostí ohledně lidské existence, coby zvoleného stvoření boha. Je také produktem odchýlení se od pravdivé cesty lidského života a závazků lidstva ve světě stvoření, jde o vědomé selhání při uctívání boha, neschopnost přemýšlet o filosofii života nebo cestě zdokonalování, což jsou hlavní přísady božských a humanitárních hodnot, jde o omezení horizontu lidského rozhledu a učinění z pomíjivých a omezených zájmů měřítko pro své činy. To je důvod, proč vykrystalizovala moc ďábla a rozšířila svoji sféru moci, zatímco odpírá ostatním těšit se rovným a spravedlivým příležitostem vývoje.

Výsledkem bylo vytvoření bezuzdného rasismu, který představuje nejzávažnější hrozbu mezinárodnímu míru a který zatarasil cestu budování mírové koexistence v celém světě. Není pochyb o tom, že rasismus je symbolem ignorance, která má hluboké kořeny v historii, a je vskutku známkou frustrace ve vývoji lidské společnosti.

Je proto kriticky důležité vysledovat manifestace rasismu v situacích nebo ve společnostech, kde ignorance nebo nedostatek znalostí převažuje. Toto rostoucí obecné povědomí a pochopení ve směru filosofie lidské existence je základem boje proti takovým manifestacím, a odhaluje pravdu, kterou lidský druh soustřeďuje na stvoření vesmíru, a klíčem k vyřešení problému rasismu je návrat ke spirituálním a morálním hodnotám a konečné přiklonění se k uctívání boha všemohoucího.

Mezinárodní společenství musí započít s kolektivními opatřeními na zvýšení povědomí v postižených společnostech, kde ignorance rasismu stále převažuje, aby se zastavilo šíření těchto zhoubných projevů.

Drazí přátelé, dnes lidská komunita čelí druhu rasismu, který poskvrnil obraz lidstva na počátku třetího tisíciletí.

Světový sionismus zosobňuje rasismus, který se falešně uchyluje k náboženstvím a zneužívá náboženské cítění, aby zakryl svoji nenávist a ošklivou tvář. Nicméně je velmi důležité dostat do středu zájmu politické cíle některých světových mocností a těch, kdo kontrolují obrovské přírodní zdroje a zájmy ve světě. Mobilizují veškeré zdroje, včetně svých ekonomik a politického vlivu a světových médií, aby poskytli marnou podporu sionistickému režimu, a aby ve zlém úmyslu umenšili potupnost a ostudnost tohoto režimu.

Není to prostě jen otázkou ignorance a člověk nemůže skoncovat s těmito odpornými fenomény prostřednictvím konzulárních kampaní. Je třeba vyvinout úsilí ke skoncování se zlými skutky sionistů a jejich politických a mezinárodních podporovatelů, a s ohledem na vůli a úsilí národů. Vlády musí být vyzvány a podporovány ve svém boji namířeným na vymýcení tohoto barbarského rasismu, a k posunu směrem k reformám stávajících mezinárodních mechanismů.

Není pochyb, že jste si všichni vědomi konspirací některých mocností a sionistických kruhů proti cílům a předmětu této konference. Bohužel existovala literatura a výroky na podporu sionistů a jejich zločinů. A je zodpovědností čestných představitelů národů odhalit tyto kampaně, které jdou proti humanitárním hodnotám a principům.

Je třeba uznat, že bojkot takových setkání, coby výjimečných mezinárodních podniků, je skutečnou známkou podpory do nebe volajícího příkladu rasismu. Při obraně lidských práv je primárně důležité bránit práva všech národů, aby se mohly účastnit rovnocenně na procesu tvorby všech důležitých mezinárodních rozhodnutí, bez vlivu jistých světových mocností.

A zadruhé, je nezbytné restrukturalizovat existující mezinárodní organizace a jejich příslušné uspořádání. Proto je tato konference zkušebním územím a světové veřejné mínění dnes a zítra bude naše rozhodnutí a činy posuzovat.

Pane prezidente, dámy a pánové, svět projde rychlými základními změnami. Mocenské vztahy se staly slabými a křehkými. Nyní lze slyšet zvuk praskání v pilířích světových systémů. Hlavní politické a ekonomické struktury jsou na pokraji kolapsu. Politické a bezpečnostní krize jsou na vzestupu. Zhoršující se krize ve světové ekonomice, u které není vidět žádná světlá vyhlídka, demonstruje narůstající přílivovou vlnu dalekosáhlých globálních změn. Opakovaně jsem zdůrazňoval potřebu změny tohoto špatného vedení, jehož prostřednictvím je svět dnes spravován, a také jsem varoval před strašlivými důsledky plynoucími z jakéhokoliv zpoždění v této klíčové odpovědnosti.

Nyní, při této cenné události, bych rád oznámil všem vůdcům, myslitelům a všem národům světa přítomným na tomto setkání a těm, kdo hladoví po míru a ekonomickém blahobytu, že nespravedlivé ekonomické vedení světa je nyní u konce cesty. Tato zarážka byla nevyhnutelná, protože logika tohoto uvaleného řízení byla utlačovatelská.

Logika kolektivního řízení světových záležitostí je založena na vznešených aspiracích, které se soustřeďují na lidské bytosti a nadřazenost boha všemohoucího. Proto to vzdoruje jakékoliv politice nebo plánu, který jde proti vlivu národů. Vítězství spravedlivých nad špatnými a ustavení spravedlivého světového systému bylo přislíbeno bohem všemohoucím a jeho posly, a bylo to společným cílem všech lidských bytostí z různých společností a generací v průběhu historie. Realizace takové budoucnosti závisí na znalostech stvoření a víře počestných.

Tvorba globální společnosti je v podstatě dokončením vznešeného cíle ctěného při ustanovování společného globálního systému, který bude fungovat za účasti všech národů světa na procesu tvorby všech hlavních rozhodnutí a pevných kořenů tohoto vznešeného cíle.

Vědecké a technické kapacity, stejně jako komunikační technologie, vytvořily společné a široce rozšířené chápání světové společnosti a poskytly nám potřebné základy pro společný systém. Nyní je na všech intelektuálech, myslitelích a tvůrcích politiky ve světě, aby vykonali svoji historickou zodpovědnost s pevnou vírou v tyto pevné kořeny.

Chci také zdůraznit fakt, že západní liberalismus a kapitalismus dosáhly svého konce, protože selhaly při chápání pravdy světa a lidí takových, jakými jsou.

Uvalil na lidské bytosti své vlastní cíle a příkazy. Nebere žádný ohled na lidi a božské hodnoty, spravedlnost, svobodu, lásku a bratrství a postavil život na intenzivní konkurenci, zabezpečování individuálních a kooperativních materiálních zájmů.

Nyní se musíme poučit z minulosti tím, že začneme s kolektivní snahou vypořádat se se současnými výzvami a touto spojitostí, a jako závěrečnou poznámku bych rád obrátil vaši laskavou pozornost na dvě důležité problematiky:

Zaprvé, je naprosto možné zlepšit existující situaci ve světě. Nicméně je třeba poznamenat, že toho lze dosáhnout pouze prostřednictvím spolupráce všech zemí, abychom z existujících kapacit a zdrojů dostali to nejlepší. Má účast na této konferenci je důsledkem mého uznání těchto důležitých otázek, stejně jako naší společné zodpovědnosti za obranu práv národů čelících hrozivému fenoménu rasismu, a abych byl zde, s mysliteli světa, s vámi.

Zadruhé, maje na paměti neúčinnost stávajícího politického, ekonomického a bezpečnostního systému, je nezbytné zaměřit se na božské a humanitární hodnoty tím, že navážeme na skutečnou definici lidských bytostí založenou na spravedlnosti a respektu k právům všech lidí ve všech částech světa, a uznáme minulé křivdy, ke kterým došlo za minulého dominantního řízení světa, a podnikneme kolektivní opatření a zreformujeme existující struktury.

V tomto ohledu je klíčově důležité rychle zreformovat struktury Rady bezpečnosti, včetně odstranění diskriminačního práva veta a změny stávajícího světového finančního a monetárního systému.

Je zjevné, že nedostatek pochopení naléhavosti změny se rovná mnohem větší ceně plynoucí ze zpoždění.

Drazí přátelé, vězte, že posun směrem ke spravedlnosti a lidské důstojnosti je jako rychlý pohyb v proudu řeky. Nezapomeňme na podstatu lásky a citu. Přislíbená budoucnost lidských bytostí je velkým aktivem, které může sloužit našim účelům společného budování nového světa.

Abychom udělali ze světa lepší místo plné lásky a požehnání, svět bez chudoby a nenávisti, spojení rostoucího požehnání boha všemohoucího a spravedlivého řízení dokonalých lidských bytostí, spojme všichni při snaze dosáhnout takového nového světa ruce v přátelství.

Děkuji vám, pane prezidente, generální tajemníku a vám všem ctihodným účastníkům za to, že jste měli trpělivost mne vyslechnout. Děkuji vám mnohokrát.


Převzato z www.osud.cz, kde najdete i zajímavý komentář k tomuto projevu


English

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments