Dokument: Volební program České pirátské strany

Česká pirátská strana jde do voleb se čtyřbodovým volebním programem. Tyto body byly podrobně rozpracovány a vybrány jako hlavní. Další dříve zmíněné body samozřejmě zůstávají v programu strany i nadále.

Jsme liberální strana a nechceme být vnímáni levicově, středově ani pravicově. Toto rozdělení by u strany s rozumnými cíli, za jakou se považujeme, mělo být považováno za bezpředmětné.

1. Revize autorského zákona

Prvním bodem je snaha o revizi autorského zákona, jehož současná právní úprava je nevýhodná pro obě strany, tj. pro umělce i uživatele jejich děl. Velká část obyvatel, je nesmyslně kriminalizována. Přitom se z každého záznamového média platí poplatek v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu, který je ospravedlněn právě možností vytvářet kopie pro nekomerční užití.

V tomto bodě ČPS prosazuje:

 • Transparentní nakládání s příjmy z odměn v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu. Každý má právo vědět, kam směřují peníze, které nedobrovolně zaplatil kolektivním správcům autorských majetkových práv.
 • Zkrácení doby trvání majetkových práv ze současných 70 let od úmrtí autora na mnohem kratší dobu. Výsledná doba by měla být předmětem veřejné diskuse.
 • Zrušení poplatků kolektivnímu správci ze všech prodaných datových nosičů (CD, DVD, paměťové karty do fotoaparátů, pevné disky pro počítače).
 • Zrušení autorských poplatků a poplatků za televizi a rozlas v restauracích, obchodech a firmách.
 • Možnost používat neoriginální nosič pro veřejnou produkci. Provozovatel platí autorské poplatky a samotné médium, z kterého produkce běží tak není důležité.
 • Dekriminalizace šíření díla v elektronické podobě za účelem nekomerčního užití. Naše představa je taková, že pokud jde o nekomerční šíření, neměl by za něj nikdo dostat ani podmíněný trest.
 • V některých případech by mohlo proběhnout přestupkové řízení, ve kterém by se vycházelo z ceny díla, za kterou je dostupné na trhu. Pokuta by neměla být vyšší než desetinásobek na trhu obvyklé ceny rozmnoženiny díla. Náhrada škody, která dnes dosahuje závratných výšin, by měla být určována podle nové metodiky a hlavně dle zdravého rozumu. Jiný přístup je nutný v případě, že jde o nezveřejněné dílo, kde by měly být tresty vyšší. Jako společenský nepřípustné považujeme komerční užití takového díla. Ale i zde bychom chtěli prosazovat princip zdravého rozumu, a nastavit postihy tak, aby tyto vycházely ze skutečné škody, ne z čísel, které ve většině případů samovolně určí kolektivní správce majetkových práv díla.


2. Zajištění základních občanských práv a svobod v době Internetu

 • Právo na svobodný přístup a průchod Internetem- Internet nesmí být pod záminkou potlačování extremismu, sázení, terorismu, pornografie, kopírovaní, sdílení, apod. omezován. Tyto problémy mají být řešeny policií, a nezávislými soudy. Jakákoliv uživatelem nevyžádaná filtrace veřejného obsahu Internetu je zcela nepřípustná.
 • Právo na soukromí – každý občan našeho státu má právo na soukromí a je neakceptovatelné, aby s ním bylo nakládáno jako s potenciálním pachatelem trestného činu. Proto nesouhlasíme s uchováváním informací o občanech, které přímo nesouvisí s fungováním demokratického státu.
 • Zpravodajské služby pod kontrolou – uvědomujeme si rizika spojená s dnešním stavem legislativy, která se dotýká českých zpravodajských služeb. Není pro nás přípustné, aby jakákoliv tajná služba měla nad sebou jediný kontrolní orgán ve formě ministra vnitra, který je obvykle členem některé politické strany a není tedy zajištěna jeho apolitičnost. Kontrolní úlohu by měl převzít nový výbor Poslanecké sněmovny, tvořený zástupci všech parlamentních politických stran, kde za každou stranu je nominován jeden zástupce.
 • Můj počítač, můj hrad – jakékoliv aktivity, které vedou k vloupávání se do soukromých či firemních počítačů, ke sběru dat, nebo ke sledování vyhledávacích cílů jednotlivých občanů musí být trestné. Takovéto činnosti, pokud by byla vedena příslušnými orgány, musí předcházet povolení totožné s povolením k odposlechu, tedy vydané soudcem, za předpokladu důvodného podezření z páchání trestné činnosti.
 • Právo na svobodu projevu – požadujeme revizi “náhubkového zákona”, tak aby nemohl být zneužíván ke krytí politiků.
 • Internet je vaše moře – Internet se nesmí stát médiem, kde budou podmínky diktovány korporacemi či jinými zájmovými skupinami. Existuje reálné nebezpečí, že se tyto skupiny pokusí zdiskreditovat a postavit mimo zákon jakékoliv metody vytváření bezplatného obsahu, který by ohrožoval jejich zájmy. Síťová neutralita, jako podmínka svobody projevu, musí být zachována.
 • Mýtné brány – systém mýtných bran, je spravován třetí firmou. Celý systém lze využívat i druhotně, například pro sektorové měření rychlosti, dohledávání kradených vozidel, nebo monitorování pohybu. Mýtný systém již dnes zaznamenává registrační značky vozidel pod branami projíždějících a je schopen vytvořit fotografii řidiče vozidla, pouze takto nasbírané informace týkající se osobních vozů neukládá a nevyhodnocuje. ČPS požaduje, aby byly dodány záruky, že osobní data nashromážděna mýtným systémem nebudou moci být zneužity.


3. Reforma veřejné správy

Cílem reformy veřejného sektoru je vytvoření moderní, efektivní a maximálně transparentní státní správy.

 • Transparentní veřejná správa – chceme významně zprůhlednit státní finance. Podporujeme vznik transparentního systému státních účtů a státní pokladny, tedy vytvoření transparentního účetnictví státní správy i jednotlivých samospráv. Jsme přesvědčeni, že otevřenost je nejlepším lékem na všudypřítomnou korupci a plýtvání.
 • Zveřejňování smluv – chceme prosadit, aby byly automaticky a povinně zveřejňovány na Internetu veškeré informace, dokumenty i smlouvy, které přímo nepodléhají utajení nebo nejsou osobního charakteru.
 • Zodpovědnost úředníků – zavedení institutu osobní zodpovědnosti za každé rozhodnutí (jak je zcela běžné v soukromé sféře), věříme, že spolu s předchozími body se podaří korupci i plýtvání minimalizovat.
 • CzechPointy – neexistuje podle nás důvod, proč bychom (podobně jako například v bance) nemohli s jedním úředníkem vyřídit veškerou agendu, kvůli které dnes musíme navštěvovat několik odborů. Podporujeme proto systém tzv. CzechPointů, ale chceme aby CzechPointy byly časem plnohodnotnou náhradou přítomnosti na úřadech všude, kde je to možné.
 • Sdílení informací – státní správa a samospráva by měla informaci od občana získat pouze jednou, poté ji na vhodná místa distribuovat sama. Občan by neměl dělat úředníkům pošťáka.
 • Proaktivnost státu – stát by měl všude kde to jde vystupovat proaktivně, tedy snažit se řešit potenciální i reálné problémy občana v maximální míře bez jeho vlastního přičinění (například automatické upozornění na výměnu dokladu).
 • Služební zákon – jako další podmínku dobrého výkonu státní správy vidíme v zabránění dalšího odsunutí platnosti Služebního zákona. Bez platného služebního zákona jsou úředníci jenom loutkami politiků.


4. Přímá demokracie a decentralizace moci

ČPS považuje za nutné využít prvků přímé demokracie jako způsobu přiblížení správy věcí veřejných občanům. Za nejdůležitější prvky přímé demokracie považujeme především:

 • závazné obecné referendum organizované na základě petice občanů – “Švýcarský model”
 • přímou volbu vysokých státních úředníků a manažerů na vysokých pozicích (prezidenta republiky, ředitele ČT, ČRo, NKÚ, ÚOHS, úřadu hlavního hygienika apod.)
 • úpravu pravomocí představitelů samosprávy (hejtmanů, starostů), tak aby byla umožněna jejich přímá volba občany.
 • odvolatelnost všech veřejných představitelů volených občany v přímé volbě
 • posílení pravomoci senátu v podobě možnosti nepřehlasovatelného veta rozhodnutí Poslanecké sněmovny.
 • jako naplnění požadavku na existenci malého, efektivního a výkonného státu požadujeme maximální přesun pravomocí na místní úroveň.


Kontakty:

Bc. Kamil Horký, kamil.horky (zav) ceskapiratskastrana, tel. 606446239
Anežka Bubeníčková, anezka.bubenickova (zav) ceskapiratskastrana.cz, tel. 603384487
PhDr Ivan Bartoš, ivan.bartos (zav) ceskapiratskastrana.cz, tel. 777306808
Ondřej Profant, ondrej.profant (zav) ceskapiratskastrana.cz, tel. 607580015

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments