Dokument: Volební program TOP 09 – 2. část

Část II. Kompetentní správa

Všeobecné pohrdání velké části naší společnosti politikou a politiky oslabuje náš demokratický systém. Výkon vládní administrativy je z pohledu běžného člověka neobyčejně složitý a nesrozumitelný. Převládá pocit, že nejsnazší cestou k úspěchu jsou korupce a různá neprůhledná rozhodnutí. Pocit trvalé nespokojenosti se správou věcí veřejných podvazuje aktivitu lidí, zmenšuje přirozený pocit hrdosti na naši zem, a nepřímo tak ovlivňuje i její postavení na evropské scéně.
Uvědomujeme si, že jde o problémy, které nemají snadná a rychlá řešení. Nechceme se však vzdát. Nabízíme kompetenci, zkušenosti, důslednost a odvahu při hledání cest k postupnému řešení tohoto nedobrého stavu.


Zahraniční politika: EU a euroatlantická vazba

Hlásíme se k evropské myšlence a přejeme si Evropskou unii akceschopnou, silnou a konkurenceschopnou. Podporujeme proto procesy a dohody, které k tomu povedou, včetně Lisabonské smlouvy. Vycházíme z předpokladu, že Lisabonská smlouva bude ratifikována, a proto za hlavní úkol příští české diplomacie považujeme koordinaci s novými evropskými institucemi a volbu správných nástrojů pro prosazení českých zájmů v zahraniční politice Evropské unie, včetně personálního zastoupení.
Základem rozumné zahraniční politiky jsou zejména dobré sousedské vztahy. Je proto zájmem celé EU, jakož i naším národním zájmem, udržovat dobré vztahy s jejími východními a jihovýchodními sousedy. Některé z těchto států se v budoucnosti stanou členy EU a v tomto snažení mají naši podporu. Zde zastáváme princip „vstřícného realismu".

Za zásadní považujeme zachování a posilování euroatlantické vazby, tedy zvláštního vztahu mezi Evropou a USA, který je pro nás zárukou bezpečnosti a ochrany společných hodnot. Budeme podporovat své alianční závazky, včetně účasti v zahraničních misích, jakož i další aktivity posilující naši společnou bezpečnost.
Klíčovou otázkou je energetická bezpečnost naší země a EU jako celku. Budeme iniciovat a podporovat vše, co posílí naši energetickou nezávislost, ať už na domácí, evropské či světové scéně.


Vláda a parlament: odbornost, méně zákonů, méně přebujelých agend  

Prosazujeme, aby členy české vlády byli lidé s dostatečnou životní a odbornou zkušeností. Totéž platí o vyšších státních úřednících. Odbornost, manažerské schopnosti a zkušenosti nemohou být nahrazovány příslušností k politické straně. Ministři vlády by neměli být zatěžováni poslaneckými povinnostmi, proto podporujeme zavedení tzv. klouzavého mandátu, který umožňuje dočasné vzdání se místa poslance po dobu, kdy poslanec je členem vlády.
Podporujeme zrušení nebo výrazné omezení poslanecké a senátorské imunity, respektive její omezení pouze na výroky a slovní projevy. Podpoříme zavedení přímé volby prezidenta, stejně jako zavedení přímé volby starostů, primátorů i hejtmanů.
Naší prioritou je stabilizace a srozumitelnost právního řádu. Vláda a Parlament by neměly produkovat neustále nové a nové zákony a právní předpisy. Chceme postupně zlepšovat a zpřesňovat stávající zákony, nikoliv neustále přidávat nové. Usilujeme o to, aby návrhy zákonů i tzv. pozměňovací návrhy již nemohly – tak jako dosud – být podávány jednotlivými poslanci, ale vždy jen kvalifikovanou skupinou poslanců, podobně jak je tomu v Evropském parlamentu. Nejen u návrhů zákonů, ale i u pozměňovacích návrhů musí být jasně vyčíslen dopad na veřejné rozpočty.

Stávající rozdělení kompetencí mezi ministerstvy je třeba přizpůsobit změnám ve společnosti. Navrhneme proto sloučení agendy ministerstva kultury a části agendy ministerstva školství (oblast základního a středního školství) do jednoho úřadu z toho důvodu, že tyto agendy jsou v rozhodující míře členěny a organizovány na regionální úrovni. Pro oblast vysokoškolského (terciárního) vzdělávání a pro vědu a výzkum pak navrhneme zřízení ministerstva pro vědu, výzkum a vysoké školy, tedy jednoho úřadu, do jehož kompetence bude svěřena komplexní odpovědnost za financování a rozvoj vědy, výzkumu i vysokých škol (podrobněji dále). Logickým krokem je i sloučení ministerstva zemědělství a ministerstva pro místní rozvoj do jednoho ústředního orgánu spravujícího problematiku zemědělství a rozvoje venkova.


VEŘEJNÉ ÚŘADY: výkonnost a posílení práv občanů

Úřady veřejné správy u nás dlouhodobě nefungují efektivně. A to i přes řadu vyhlašovaných reforem a přes velké investice do moderních technologií. Bohužel platí, že čím více bylo reforem, které měly zefektivnit a zredukovat práci úřadů, tím více přibylo úředníků. Nehodláme se s tím smířit.

Prosazujeme kompetentní řízení úřadů, radikální snížení úředních agend a zvýšení efektivity spojené se snižováním nákladů. Proto navrhujeme zejména:

nový zákon o státní službě, který vymezí hranice mezi politickým řízením úřadu a jeho odbornou částí. Důraz klademe na odbornou kompetenci a stabilitu systému, nikoliv na sociální jistoty stávajících úředníků.

nový systém odměňování ve veřejné správě, konkrétně zrušení stávajícího tabulkového systému a jeho nahrazení hodnocením výkonnosti, které umožní kvalitní a pracovité úředníky slušně platově ohodnotit.

revizi úředních agend a jejich výraznou redukci s cílem dosáhnout v průměru 20% úspor na provozu úřadů veřejné správy.

Za nutné považujeme zrovnoprávnit i právní postavení občanů ve sporech s úřady. Chceme změnit současný stav, kdy se sice soudně lze domoci zrušení nezákonného úředního rozhodnutí, ale nikoliv už současně nápravy způsobené škody. Navrhujeme, aby soud měl možnost nezákonné rozhodnutí úřadu nejen zrušit, ale současně jej rovnou nahradit novým, vlastním rozhodnutím (například při vyvlastňování bez adekvátní náhrady nebo při prokazatelné škodě způsobené nesprávným úředním postupem atd.). Stát musí nést odpovědnost za rozhodnutí svých úřadů, a proto musí mít také povinnost odškodnit ty, které svým nezákonným postupem poškodil.


Boj s korupcí: průhledné zakázky a kontrola státních firem  

Podhoubím klientelismu, nekalé lobby a korupce je rozpad tradičních hodnot, složitá a neprůhledná veřejná správa, slabé represivní orgány státní moci, a především pak společenská tolerance vůči korupčnímu jednání. Řešení tohoto problému proto není věcí několika návrhů, byť dobře promyšlených, ale věcí soustavného odbourávání korupčních příležitostí a rozbíjení korupčních bratrstev na úrovni státu, regionů i obcí. Vůli k takovému jednání musí mít nejen vláda, ale i vrcholné státní orgány, politické a společenské elity země a zejména sami občané.

Korupce, tunelování a závažné ekonomické trestné činy patří mezi sofistikovanou kriminalitu a jejich původci jsou velmi vynalézaví. Specializovat se tudíž musejí i represivní složky státu. Složité ekonomické trestní kauzy a komplikované případy korupce a klientelismu by proto měly být vyšetřovány a souzeny specialisty. Navrhujeme pro zvlášť spletité případy specializované soudní senáty, jejichž členové budou mít patřičné vzdělání, zkušenosti a odborné zázemí.

Za zvlášť nebezpečnou považujeme korupci státních úředníků a politiků, která vzniká v důsledku existence státních firem, respektive snahou některých manažerů těchto firem získat si přízeň politiků a státních úředníků. Zejména chceme minimalizovat možnosti firem vlastněných, nebo ovládaných státem, nakupovat služby a komodity od firem spřízněných nebo různě napojených na politiky či úředníky. Proto navrhneme, aby Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny – tradičně většinově obsazovaný opozicí – získal pravomoc zadávat si ve státních firmách nezávislé forenzní (vyšetřovací) audity účelnosti nákupu jejich externích služeb (např. právních, poradenských a reklamních, ve skutečnosti mnohdy lobbystických).

Konečně zákon o zadávání veřejných zakázek chceme změnit tak, aby standardní nákupy materiálu a služeb pro všechny úřady byly prováděny výhradně pomocí elektronických on-line aukcí, a veškeré státní nákupy byly zveřejněné a dohledatelné na jednom místě. Standardní veřejné zakázky musejí probíhat ve vícekolovém řízení, jehož cílem je maximální snížení nabídnuté ceny. Ze soutěží o veřejné zakázky musejí být vyřazeny firmy s listinnými akciemi na majitele, u nichž nelze dohledat skutečného vlastníka. Usilujeme rovněž o to, aby u standardních veřejných zakázek (například ve stavebnictví) byl zaveden automatický institut zrušení veřejné soutěže, pokud nejsou podány alespoň tři na sobě nezávislé platné nabídky. Uchazeč o veřejnou zakázku musí garantovat alespoň 30 % její realizace vlastními kapacitami.

 

Justice: větší odpovědnost soudců a státních zástupců  

Orgány justice, zejména státní zástupci a soudci, mají v našem státě nezávislé postavení spojené s rozsáhlými pravomocemi. Velká pravomoc však musí znamenat i velkou odpovědnost. Případů korupce, manipulace a nezákonného jednání není bohužel ani mezi strážci spravedlnosti málo. Čekání na rozhodnutí soudů je často neúnosně dlouhé.

Soudy musejí rozhodovat – zejména v případech nevyžadujících extrémně složité dokazování – v rozumném časovém horizontu. Zajisté nelze navrhovat pevné lhůty a termíny, v kterých musí soud rozhodnout, ale chceme prosazovat takové změny procesních předpisů, které budou soudce nutit k rychlému rozhodnutí.

Chceme zavést povinnost soudů všech stupňů zveřejňovat svá rozhodnutí v elektronické podobě, aby byla v anonymizované podobě veřejně přístupná. Soudy by měly rovněž zveřejňovat statistiku úspěšnosti rozhodnutí jednotlivých soudců u odvolacích senátů, aby bylo známo, jak kvalitní práci soudce odvádí. Za důležité rovněž považujeme povinnost soudců prohlubovat své vzdělání. Navrhneme rovněž rozšíření kárné odpovědnosti soudců a státních zástupců, aby v případech, kdy jejich nezákonný a zlovolný postup zásadně ovlivní životy lidí a způsobí jim prokazatelnou škodu, mohli být voláni k odpovědnosti. Podpoříme rovněž účast laiků v kárných senátech.

Chceme zjednodušení procesních předpisů a v určitých případech zavedení – jinde v Evropě běžného – povinného institutu vedení sporných stran k smíru a urovnání. Současně prosazujeme princip tzv. sčítání vybraných přestupků (zejména proti občanskému soužití), a to tak, aby jejich soustavná a opakovaná recidiva mohla být hodnocena jako trestný čin.

Zasadíme se o zpřísnění pravidel pro výkon činnosti soukromých exekutorů, kteří svou práci dělají z pověření státu, a nesmějí tudíž preferovat své vlastní, soukromé zájmy. Prosazujeme zpřísnění pravidel rozhodčího řízení. Požadujeme, aby výkon rozhodce mohly provádět pouze osoby s odborným vzděláním a odpovídajícími znalostmi. Postavíme mimo zákon jednostranně výhodné rozhodčí doložky a sdružení rozhodců parazitujících na dobré pověsti stálých rozhodčích soudů.


Vzdělání, věda a výzkum: vyšší odpovědnost, efektivita a osobní motivace  

Budoucí rozvoj naší společnosti je závislý na míře její vzdělanosti. Zasadíme se o efektivní systém stipendií a půjček, umožňující financovat všechny náklady na vzdělání tak, aby žádný talent nebyl ztracen ze sociálních důvodů. Pro zvýšení úrovně vysokoškolského vzdělání současně zavedeme osobní motivaci studenta (školné) jako součást zmíněných nákladů na vzdělání. Tento systém nebude mít diskriminační charakter, posílí odpovědný přístup ke vzdělání a zamezí zneužívání sociálního statutu studenta. Současně se zvýší propustnost sociálně slabých k vysokoškolskému vzdělání, neboť i dnešní náklady (byť bez školného) nejsou nulové a neexistuje pro ně žádný systém půjček a podpor.

Střední školy musejí i nadále připravovat absolventy i pro trh práce. Celý systém středního vzdělávání a hodnocení jeho výsledků však chceme v míře větší než dosud podřídit tomu, aby jeho absolventi mohli pokračovat ve studiu na vysoké škole. Musíme proto vytvářet mnohem více příležitostí ke studiu na středních školách s dostatečně vysokým podílem všeobecného vzdělávání, které vybaví studenty obecnými kompetencemi nezbytnými pro osvojování nových poznatků a dovedností v průběhu celé jejich profesní kariéry.

Podporujeme rozvoj učňovského školství se vzdělávací strukturou odpovídající aktuálním i budoucím požadavkům trhu práce. Do školních vzdělávacích programů chceme zapojit podnikatele, kteří nejlépe znají potřeby průmyslu a služeb. Úzká spolupráce mezi učilišti a podnikateli zvýší tolik potřebnou společenskou prestiž řemesla.

O úloze vědy a výzkumu jako motoru konkurenceschopnosti země nepochybujeme. Na těchto výdajích nelze bezhlavě šetřit. O čem však pochybujeme, je míra efektivity využití těchto prostředků. Proto chceme připravit nový model financování výzkumu a vývoje. Podle zahraničních zkušeností ke zvýšení efektivity významně přispěje koncentrace všech agend výzkumu a vývoje, včetně vysokého školství, pod jednoho správce, pod jeden úřad (dnes je jich mimochodem tucet). Ten by odborné, expertní a hodnotící činnosti delegoval na orgány, v nichž by zasedli představitelé badatelské obce i aplikovatelného výzkumu. Tak by se pod jednou metodikou i kontrolou posílilo spolurozhodování odborné veřejnosti o zásadních prioritách i způsobu hodnocení vědeckých výsledků. Proto považujeme vznik ministerstva, které by spravovalo záležitosti vědy, výzkumu a vysokých škol, za efektivní a rozumný.


Regionální politika: vyrovnat kvalitu života  

Usilujeme o srovnatelnou kvalitu života v našich městech a obcích, protože věříme, že každý občan má právo na stejný rozsah a kvalitu veřejných služeb. To přináší závazek zmenšit znevýhodnění postižených regionů a vytvářet podmínky pro jejich rozvoj. Naší snahou je odstranit důvody způsobující vylidňování venkova a přesun obyvatelstva do velkých městských aglomerací. Proto vedle kariérních perspektiv, dostupné infrastruktury, kvalitního vzdělávání, sociální a zdravotní péče chceme dbát i o kulturní a estetické prostředí, včetně pestrého výběru možností trávení volného času.

Stávající objem prostředků na správu a rozvoj největších měst považujeme za dostatečný, pokud se bude zvyšovat hospodárnost jejich využití na místní úrovni. Naopak prostředky pro rozvoj menších a středních měst (pod 100 tis. obyvatel) je nezbytné postupně navyšovat, aby se ve střednědobém horizontu šesti let narovnalo financování všech obcí a měst. Navrhujeme nový zákon o rozpočtovém určení daní, který dokončí proces nastartovaný novelou zákona z roku 2007. Současný rozdíl v příjmu ze sdílených daní na obyvatele je dnes téměř pětinásobný mezi „nejbohatším městem“ a „nejchudší obcí“. Běžný standard v Evropě je však 2,5–3 násobek a zhruba takového rozdílu chceme dosáhnout i u nás.

Přes státní rozpočet dnes prochází financování zbytečně mnoha projektů, zejména projektů na komunální úrovni. Systém je postaven na dotačním principu, kdy pražská ministerstva rozhodují o projektech a stavbách i v té nejmenší obci (oprava školy, výstavba dětského hřiště). Takový stav je absurdní. Navrhujeme převést tyto dotační prostředky do pravidelných příjmů obcí a regionů. Současně s tím navrhujeme zrušit letitou praxi poslaneckých „malých domů“ (tzv. porcování medvěda). Pod přímou veřejnou kontrolou se pak výrazně zvýší efektivita vynakládaných prostředků. V souladu s požadavkem veřejné kontroly navrhujeme, aby se zvýšila i práva občanů při projednávání rozpočtu obce, například povinným – byť i jen ústním – vyřízením jejich připomínek.

Dvacetileté nevyřešení církevních restitucí je nejenom ostudou, ale i brzdou regionálního rozvoje zejména v důsledku nevyřešených majetkoprávních vztahů. Chceme dosáhnout konečné a spravedlivé dohody mezi státem a církvemi.


Venkov: trvale udržitelný rozvoj

Venkov je místo, kde se přirozeně setkávají tradice s budoucností života ve zdravém a čistém prostředí. Za nejcennější hodnotu prostředí pro život považujeme pestrou přírodu a kulturní krajinu utvářenou po staletí prací našich předků.
Přirozenou podnikatelskou aktivitou na venkově je zemědělství. Zachování kulturní krajiny je nemyslitelné bez zemědělské činnosti. Budeme proto usilovat o reformu zemědělské politiky EU, aby čeští zemědělci nebyli v konkurenční nevýhodě. Zásadní změny chceme vnést do hospodaření v lesích. Devastace lesních ploch pro momentální zisk musí být odrazujícím způsobem postihována. Pozornost chceme věnovat i problematice předcházení povodní: máme připraven plán efektivních protipovodňových opatření, zaměřených na prevenci (odbahňování rybníků, poldry, úpravy koryt řek atd.).

Nebudeme podporovat miliardové státní investice do megalomanských sportovních akcí a staveb. Naši podporu mají sportovní aktivity v regionech a obcích. Mnohem menší, avšak pravidelně investované částky přispějí k lepším možnostem kvality života – zejména dětí a mládeže – na venkově. Vážíme si práce tisíců dobrovolných trenérů a cvičitelů, jejichž přínos pro společnost přesahuje čistě sportovní rozměr a sahá až do oblasti výchovy a protidrogové prevence.

Pro ochranu kvality života chceme sledovat principy politiky trvale udržitelného rozvoje. Nepodceňujeme lehkomyslně hrozbu globální změny klimatu a chceme se podílet na mezinárodním úsilí o omezení a eliminaci jeho negativních dopadů. Realisticky si přitom uvědomujeme, že pouhá šetrnost a obnovitelné zdroje nemohou zajistit dostatek dostupné energie a v našem případě ani energetickou suverenitu státu. Podporujeme zejména úspory, ale i racionální a ekologické využití domácích zdrojů, včetně rozvoje jaderné energie.  

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments