Dokument: Z projevu Jiřího Paroubka na programové konferenci ČSSD
Jsme proti redukci sociálního státu

…Nejsme proti úspěšným lidem, právě naopak. Ti opravdu úspěšní lidé dobře chápou, že svět nemilosrdně rozdělený na příliš bohaté a příliš chudé ničemu neprospívá. Ti, kdo toto nechápou, či nechtějí chápat, budou volit ODS – s tím také počítáme a s tím asi nic neuděláme…

…Společenské bohatství v úhrnu roste – a nebo alespoň do nedávna rostlo, ale střední vrstvy a příjmově nižší vrstvy na tom lépe nejsou a nebyly. Nepřejeme si budovat takovou společnost. Chceme se poučit z chyb vyspělejších zemí.

…I my chceme vytvářet společnost svobodných občanů, ale na rozdíl od pravicových stran a zejména ODS, spojujeme svobodu se spravedlností a solidaritou. Jen za rovných podmínek mohou lidé vstoupit do skutečně férové soutěže a prokázat své schopnosti a talent. Jen za rovných podmínek dostávají svou šanci všichni pracovití a zodpovědní. Jen za rovných podmínek nejsou úspěch a právo na štěstí pouhou výsadou privilegovaných. Jen za rovných podmínek se spontánně rodí solidarita – ochota podělit se o vlastní úspěch a štěstí s těmi, kteří se z vážných důvodů nemohou férové soutěže zúčastnit.

Ano: zastupujeme ty spoluobčany, kteří jsou, byli anebo budou závislí na vlastní poctivé práci. Bez ohledu na to, zda to jsou zaměstnanci nebo podnikatelé, studenti nebo důchodci. Poctivá práce a poctivé podnikání jdou ruku v ruce a mají naši plnou podporu. Jsme ovšem proti nepoctivosti a jevům, které kdysi Masaryk označil jako patologická sedlina: krácení daní, pojistného či zneužívání sociálních i dalších dávek. Na všech frontách bojujeme s korupcí, včetně její politické odrůdy.

Představa pravice o další redukci sociálního státu a veřejně poskytovaných služeb je lacinou propagandou a vědomou fikcí. Nerespektuje ani základní fakta, nebere ohled na rozevírání nůžek mezi bohatstvím a chudobou, nerespektuje solidaritu bohatých s chudými, mladých s dříve narozenými. Nerespektuje stárnutí populace, potřebu zkvalitňování lékařské péče, vzdělání a objektivní vyrovnávání nákladů našich sociálních služeb s vyspělým světem. Nenechejme si vnutit teze, že my, sociální demokraté budujeme přemrštěný sociální stát, jakousi paternalistickou, silně regulovanou zemi, kde stát nehospodaří efektivně s penězi daňových poplatníků. Kde stát – podle našich politických protivníků – rozhazuje příživníkům a nefachčenkům. Tak to prostě není.

Opak je pravdou: Náklady na činnost a provoz českého sociálního státu patří v současnosti absolutně i relativně k nejnižším v Evropě. V relativním vyjádření jsou téměř o třetinu nižší, než je evropský průměr, a v absolutním vyjádření je rozdíl ještě dramaticky vyšší.

Musíme se vypořádat s globální krizí

…Dostane-li se nám v říjnových volbách dostatečné důvěry voličů, musíme se především tvrdě vypořádat s největší výzvou dnešních dnů, budoucích měsíců a možná let: globální ekonomickou krizí, která postupně zasahuje do všech oblastí našeho života. Klesá průmyslová výroba, export, spotřeba obyvatelstva a roste nezaměstnanost…

…Dnes již jako smutný žert působí vzpomínky, jak bývalý ministr financí Kalousek s přeskakujícím hlasem dramaticky označoval naše, dnes již by se řeklo i střízlivé odhady o příchodu krize za „šíření poplašné zprávy“. Na podzim loni to vypadalo v podání předsedy ODS, jakoby si krizi někdo na Západě vymyslel. Je jasné, že přes slušnou míru makroekonomické stability, za kterou lze vděčit dobré hospodářské politice především  sociálnědemokratických vlád, je naše středně velká, exportně orientovaná ekonomika zasažena významně poklesem světové, především evropské,  poptávky. A český finanční sektor, ačkoliv byl postižen jen málo ztrátami z „toxických aktiv“, není vzhledem k rostoucí míře rizika příliš ochoten svými úvěry podporovat podniky, které čelí důsledkům krize.

…V současnosti nejsou zřetelné signály toho, že by se blížil obrat ekonomiky v míře, která by výrazným způsobem pomohla krizí oslabené ekonomice. Dokonce i při zmírnění či stabilizaci meziměsíčního poklesu klíčových indikátorů popisujících vývoj ekonomiky by došlo ke stabilizaci produkce (a s ní provázaných faktorů jako je třeba nabídka práce) na značně nižší úrovni, než s jakou naše ekonomika v posledních letech pracovala.

Tedy otevřeně: Hlavní dopady krize nás stále ještě čekají.

„Šokující“ odhad propadu HDP MMF pro letošní rok na úrovni mínus 3,5 %, který výrazně zrelativizoval prozatím stále ještě poměrně optimistická očekávání MF ČR, není ve skutečnosti dnes už žádným překvapením. Konečně poslední výsledky za květen tohoto roku ukazují, že i přes pozitivní vliv šrotovného na německém trhu, má český průmysl ke vzpamatování daleko, a v květnu propadl o 21,7 %.

…Hlavní problém současné krize je v tom, že českým občanům chybí práce a českým firmám zakázky. Zde pak přichází ke slovu veřejný sektor, aby pomohl stimulovat poptávku a současně nastavit potřebné strukturální změny. Je nutné se postavit krizi čelem a věnovat na fiskální stimuly k rozběhnutí ekonomiky 1-1,5% HDP ročně (nejméně v letech 2010 a 2011). A to i s vědomím, že tento zásah krizi nevyřeší, ale může změkčit její dopad na české občany a firmy. Je samozřejmě více než žádoucí koordinace fiskálních pobídek na úrovni Evropské unie, což ČSSD vždy podporovala a ještě více bude podporovat v případě, že z ní bude vládní strana.

…Je naprosto zřejmé, že fiskální stimuly jsou závislé na rozpočtových možnostech státu, krajů a obcí. Zde se zdá, že i bez fiskální pobídek hrozí veřejným financím v roce 2010 deficit přes 5 % HDP. Přesto je nutné prostředky na fiskální stimuly získat, a to jednak rozpočtovými úsporami provozních výdajů a omezením některých zbytných nákupů (především v resortu obrany). Dalším zdrojem je i případné další navýšení deficitu státního rozpočtu. Poslední studie MMF ukazují, že u zemí se zadlužením 30% HDP, což je případ ČR, jsou fiskální stimuly velmi účinné.

Boj s nezaměstnaností pro nás bude klíčovou prioritou

…Již první měsíce dopadů krize na naši ekonomiku signalizují dramatickou změnu na trhu práce. Lze říci, že dopady jsou velmi bolestivé a mohou již ohrožovat sociální soudržnost ve společnosti. Boj s nezaměstnaností a udržení maxima současných pracujících v zaměstnání musí být klíčovou politickou prioritou ČSSD.

Řeknu to i jinak: Musíme udržet zaměstnanost stůj co stůj.  Úspěch v této oblasti má vliv nejenom na udržení sociální soudržnosti během krize, ale také na schopnost české ekonomiky začít rychle expandovat až krize pomine.

V zájmu zachování pracovních míst se nesmíme obávat i zcela netradičních řešení. Prioritou budou taková opatření, která udrží lidi v práci a to i za cenu toho, že jeden den (či dva dny) v týdnu jim bude stát přispívat na přeškolování (vzorem budiž např. německá Kurz Arbeit), že bude docházet ke sdílení pracovních míst a případně i ke zvýšení počtu zkrácených pracovních úvazků.

…Další oblastí bezprostředně spojenou s nezaměstnaností bude boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Půjde zde nejen o již avízované zvýšení a prodloužení doby pobírání podpory v nezaměstnanosti. V prvé řadě bude třeba posílit, i ve spolupráci s obcemi, terénní sociální práci, kterou bude nutné směřovat především k vyhledávání osob bezprostředně ohrožených bídou (lidé s různými handicapy, staří lidé apod.). Bude nutné vybudovat (posílit) záchytná sociální střediska zvláště ve velkých městech, kterým hrozí slumizace, resp. vytvoření chudinských ghett se všemi doprovodnými negativními jevy, které s tím souvisí (dědění chudoby, bezpečnost atd.). Tyto jevy se již projevují v některých městech nyní. A vidíme, jak nebezpečně probouzí extremistické nálady.

…Velká pozornost musí být věnována doposud poněkud pomíjenému tématu lichvy a tu začít účinně potírat. Nedílnou součástí této činnosti je i soustavná pozornost věnovaná práci s občany s omezenými schopnostmi jednání ve finanční oblasti.

Musíme počítat také s možností, že dojde ke zhoršení finanční situace domácností, proto je třeba připravit systém refinancování hypoték pro případy, že se občané vlivem krize (nezaměstnanosti) dostanou do platebních problémů. Takovéto systémy mohou být připraveny ve spolupráci s bankami tak, aby vyžadovaly jen malé zapojení finančních prostředků státu.

V daňovém systému se vrátíme před 1. leden 2008

…Zcela samostatnou kapitolou představuje naše rozpočtová politika. ČSSD bude prosazovat zásadní restrukturalizaci veřejných rozpočtů, provedení podrobného auditu jednotlivých výdajových položek a to zvláště neinvestičního charakteru a jejich redukci či zrušení. Jde o nastavení elementárního pořádku v rozpočtech na všech úrovních.

Současná světová hospodářská krize ovšem  ukázala, že populistické snižování daní, k němuž přistoupila česká pravice, vede k rozvratu řady veřejných systémů a nutnosti se zadlužovat na veřejné i soukromé bázi. Navíc se ukazuje, že finanční systém je schopen fungovat i jako destruktor hodnot.

Naše strana má zájem se v daňovém systému vrátit před 1. leden 2008 a znovu zavést progresivní zdanění fyzických osob s mezní sazbou 38% pro osoby s příjmem nad 1 200 000 Kč ročně a tedy z příjmu přesahujícího tuto částku a zrušit výpočet daně ze superhrubé mzdy. ČSSD bude také bojovat za to, aby daně platili všichni a poctivý plátce daní nebyl za hlupáka.

Připravíme podmínky pro přijetí Eura do ledna 2015

…Otázka přijetí eura je dlouhodobou prioritou ČSSD. Předpoklad o jeho výhodnosti vychází z charakteristiky české ekonomiky, jako středně velké, otevřené země s naprůměrným podílem zpracovatelského průmyslu, závislá na importu surovin a exportu hotových výrobků i polotovarů.

Ukazuje se, že v době rostoucích konkurenčních tlaků ve světové ekonomice a rostoucí efektivitě, které s sebou nesou poklesy marží v mnoha oblastech (zejména ve zpracovatelském průmyslu), představuje pro mnohé inestory plovoucí kurz české měny podstatnou překážku při umísťování investic. I když to tak není ve 100% případů, lze jen obtížně hledat odvětví (kromě finančního sektoru), které má zejména při rozhodování o investicích jasnou preferenci pro země s plovoucím kurzem.

Jakkoliv v poslední době došlo k oslabení kurzu Kč, které pokud bude v následujícícm období trvat, může podnikům pomoci. Nelze zapomenout, že předchozí posílení (do poloviny roku 2008) situaci firem naopak silně zkomplikovala.

Podstatné však je, že otázka zavedení eura je strategickým rozhodnutím, které by nemělo být poměřováno okamžitými přínosy či výhodami, ale přínosy a výhodami dlouhodobými. Nicméně Slovensko již pobírá první výnosy ze členství v eurozóně. Upozorňuji, že nové financování slovenského veřejného dluhu je již o cca 30 bázických bodů levnější než české. V každém případě se zdá, že v této chvíli jsou v nejkomfortnějším postavení ty země regionu, které jsou členy eurozóny, tedy Slovinsko a Slovensko. Po nich následuje Česká republika a Polsko. O zemích, které se ocitly na hranici katastrofy, dokonce státního bankrotu i z ohleduplnosti nemluvím.

Přijetí Eura v naší zemi ovšem nebude jednoduché. Současná fiskální situace i výkyvy finančních trhů prakticky znemožňují všem adeptům na přijetí eura splnit kritéria nezbytná pro jeho přijetí (maastrichtská kritéria). Pro vstup do eurozóny je vhodné počítat s tím, že celý přístupový mechanismus (který trvá de facto kolem 2,5 roku) bude spuštěn až poté, co splnění kritérií bude pravděpodobné.

 
To vede k závěru, že možným datem pro vstup ČR do eurozóny by byl leden 2015. V tomto případě bude nezbytné řídit vývoj v oblasti veřejných financí tak, aby rozpočet pro rok 2013 byl již sestaven tak, aby zajišťoval splnění 3% schodku. Ke vstupu do ERM II – požadovaného režimu omezeně plovoucího kurzu – by pak došlo v polovině roku 2012. ČSSD udělá vše pro to, aby zásadní krok pro přijetí eura, tj. vstup do systému ERM II, byl učiněn nejpozději před ukončením mandátu vlády, která vzejde z předčasných voleb v říjnu 2009, tedy před říjnem 2013.

Posílíme pravomoci ČNB, pomůžeme firmám v potížích

…ČSSD bude urychleně iniciovat budování institucí pro případ druhé vlny případné či budoucí krize. Musíme si totiž uvědomit, že např. není zcela jisté, zda je systémové ohrožení světového finančního systému již zažehnáno.

Pro tento případ je nutné začít s přípravou klíčových mechanismů, které umožní řešit krizové situace:

ČNB musí mít především kompetenci jednostranně navyšovat kapitál v českých komerčních bankách a řešit tak jejich případnou kapitálovou nedostatečnost. Zcela otevřeně říkáme, že to může znamenat i částečné či úplné převzetí kontroly nad bankou, v existenčních potížích, tak jako se to děje v poslední době v USA i jiných zemích. První kroky v tomto směru již byly učiněny a ČSSD je bude podporovat. Pro případ, že by byla krize hluboká, bude nutné připravit reálně fungující systém (organizační příprava a finanční zabezpečení, vyjednávání s EU atd.) přímé státní pomoci klíčovým podnikům, které se ocitly v přechodných potížích. Institucionálně to může znamenat až znovuzaložení instituce typu Konsolidační banky.

Stejně tak je nutné propracovat a koordinovat ve spolupráci s dalšími subjekty systém nepřímé pomoci firmám v potížích, včetně podpory životaschopných firem v rámci insolvenčního řízení. Především půjde o koordinované využití možností různých daňových úlev, prominutí penále, pokut, apod. Opatření tohoto typu mohou být v synergii s pomocí uvedenou v předchozích kapitolách, či mohou být používána jako samostatná opatření. Nicméně jejich účinnost pro řadu firem (zvláště malých a středních) může být velmi značná.

Provedeme audit čerpání evropských dotací

…V současné době je naší jednoznačnou prioritou využití fondů EU včetně využití potenciálu globalizačního fondu a to jak z hlediska jejich rozsahu, tak i jejich zaměření směrem k projektům, které jsou v době ekonomického útlumu mimořádně důležité.

Nejde přitom ani tak o redefinici stávajících programů či vytváření tlaku na to, aby rozhodnutí EU byla v souladu s našimi prioritami, ale také o podporu projektů běžících, neboť ty se dnes často dostaly díky ekonomické a finanční krizi do obtížné situace. Nutná je důsledná kontrola efektivnosti a transparentnosti čerpání evropských peněz a předcházení problémů s případným vrácením dotačních peněz. Nezbytné bude po volbách zejména v této oblasti uskutečnit zcela zásadní změnu. Provést rychlý audit čerpání evropských peněz s cílem zrychlit a zjednodušit jejich čerpání. Je to mimořádně významný, stěžejní úkol: dostat každoročně do republiky 125 mld. Kč.

Podpoříme vybrané investice „poslední záchrany“

Během ekonomické krize se stát v případě některých odvětví stává „investorem poslední záchrany“..

…Prioritou by měly být projekty, které jsou efektivní k snížení dopadu ekonomické krize (podíl lidské práce a domácích subdodávek), vedou k žádoucím strukturálním změnám (ekologizace, snižování energetické spotřeby, zvyšování přidané hodnoty, zavádění nových technologií a inovací) a které zároveň plní strategické cíle státu.

Uvedené podmínky splňují například tyto oblasti: ekologické veřejné stavby včetně bytové výstavby, výstavba a modernizace dopravní infrastruktury (silnice, dálnice, železnice, vodní cesty) či zvýšení energetické bezpečnosti (dodatečné zásobníky na plyn a ropu) a energetické infrastruktury, podpora inovačních a vědeckovýzkumných kapacit.

Pro pomoc ekonomice v době krize je přitom potřeba se soustředit především na projekty s rychlým nástupem jejich realizace. Pouze u takovýchto projektů lze očekávat pozitivní dopad na ekonomickou situaci. Zakázky, které budou realizovány (a placeny) až v dalších letech, firmám, které cítí právě nyní dopady krize na své fungování, mnoho nepomohou.

Jednou z priorit ČSSD bude prosadit zákon, který umožní rychlejší a jednodušší výkup pozemků pro liniové stavby a umožní tak jejich rychlejší zahajování. Vhodnými stavbami pro překonání hospodářské krize jsou i protipovodňová opatření, odbahňování a výstavba nových rybníků. Neméně důležité jsou i opravy, které jsou pracovně náročnější a lze je rychleji zahájit, než velké investice. Do této kategorie spadá i zateplování panelových domů, veřejných budov i soukromých domů. Nutnost zvýšených veřejných výdajů v době krize je nutné také využít k vyřešení problémů v oblasti životního prostředí. Investice do čističek odpadních vod, třídění biologického odpadu a efektivnějšího využití biomasy budou mít pozitivní efekt i po skončení hospodářské krize.

Další oblastí, která nesmí uniknout pozornosti, je zemědělství. Je nutné hledat v rámci Společné zemědělské politiky prostor pro jeho udržení a případnou expanzi. Prostor pro expanzi existuje zejména v oblasti biopaliv a obnovitelných zdrojů. K tomu by měli pomoci i osvědčené státní instituce jako je PGRLF.

Zároveň je možno hledat synergie mezi podporou firem (zaměstnanosti) a přímému boji proti negativním dopadům krize. Tuto podmínku by splňovaly například aktivity obcí ve výstavbě sociálních bytů a startovacích bytů pro mladé.

Další možností jak povzbudit ekonomiku je použít státního vlivu ve státních podnicích a státem dominovaných podnicích k zahájení některých významných investic. Vlajkovou lodí takových projektů je dostavba jaderné elektrárny Temelín a modernizace jaderné elektrárny Dukovany společností ČEZ, a.s.

Připravíme vizi a strategii pro 21. století

…Přiznávám ale, že jsme zároveň přesvědčeni, že nazrál čas jít dál. Musíme si položit základní otázky a hledat vědecky zdůvodněné odpovědi, jaký má být náš celkový pohled do budoucnosti naší republiky, tedy kam a k čemu má v nejlepším zájmu našich občanů vývoj České republiky směřovat.

…V současném moderním světě jde o demokracii, ale ne o jakoukoli. Jde o skutečnou vládu lidu. Ne o kulisy demokracie. Nám jde o stát, v němž skutečně vládne lid. Jde o demokracii bez deformací, společenského nadřazování nejbohatších, bez korupce, manipulace obyvatelstva vlivnými zájmovými skupinami a mediálními skupinami a dalších nešvarů. „Vláda lidu“ je pro nás odpovědnou realizací přirozených lidských práv a všestranného zabezpečování důstojné, v pravdě lidské existence pro všechny.
 
Avšak ani tyto klíčové ideje spolu se základními morálními hodnotami, které ctíme, samy o sobě nestačí. Je nutné citlivě reflektovat aktuální zájmy národa a definovat strategické cíle i podmínky jejich naplnění.  Je tedy jasné, že řešení není potácet se od jednoho volebního období k druhému. Či ještě v horším případě od jedné politické krize k druhé.

…Potřebujeme dlouhodobější programovou vizi pro tuto zemi. Tuto vizi však nechceme vytvářet jen na základě byť i nejlépe míněných přání politické strany a pohotové improvizaci podmanivých formulací z pera politických beletristů. ČSSD chce při formulaci takové "Vize ČR pro 21. století" vycházet z vědecky doložených poznatků a odborných analýz umožňujících, aby náš pohled do budoucna byl věcný a střízlivý. Analýzy budoucích vývojových trendů, problémů, možností a výzev jsou dílem soustavné spolupráce odborníků vzájemně vázaných profesí od ekonomie a techniky přes sociologii, politologii, ekonomii, psychologii a další discipliny až po ekologii.

…Právě na základě odborných analýz krize budeme vidět nadějné tendence k pozitivnímu zlomu možná již v příštím roce (obávám se však, že později) a seriózně připravovat reálná východiska pro naši zemi. Východiska nejprve k obnově země na krizi, a pak ke společenskému rozkvětu. A to nejen izolovaně a v logice návaznosti na opatření uskutečňovaná ve Spojených státech či v Německu, včetně nových kroků globalizačního tažení probuzených gigantických ekonomik a trhů Číny, Indie, Ruska či Brazílie.

K podpoře a urychlení pozitivních východisek naší ekonomiky musíme iniciovat velký program výstavby a modernizace české energetiky z reálných kapitálových zdrojů. Podniknout rázné kroky státní ekonomické diplomacie k podpoře exportní expanze domácích firem na ohromné východní trhy, či trhy jižního Středomoří a Balkánu. Půjde o získání nových investorů s náročnými technologiemi, což ovšem musí jít v souvislosti s výrazným posilováním našeho vlastního výzkumu a vývoje.

Nejde však jen o ekonomiku. Krize, jak víme, vznikla ve světě ze ztráty společenské odpovědnosti, nezřízeného egoismu a chamtivosti ve významných článcích společnosti od podnikatelských kruhů až po vysokou politiku. Celoplošně se pak na tom podílí přemrštěné zbožňování spotřeby a peněz, spojené s naší pasivitou vůči stinným stránkám konzumní společnosti.

Proto chceme iniciovat celkové obrození společnosti, návrat k prvořadému významu morálních hodnot, k vysoké odpovědnosti vlády a celé veřejné správy za sociální a vůbec životní jistoty všech občanů. Morální obrození společnosti znamená zásadní zlepšení mezilidských vztahů, prosazení reálné rovnoprávnosti žen, překonání jevů sociální vyloučenosti různých skupin i jednotlivců, posílení rodiny a výchovy dětí i mládeže, tudíž i významu školy a postavení učitelů, celkově pak zvýšení kulturní úrovně a vzdělanosti národa.

…Lidé musí vidět světlo na konci tunelu krize. A já věřím, že lidé se sociální demokracií již udělali určitou dobrou zkušenost při řešení krizové situace, ve které zanechala republiku vláda ODS v roce 1997. Také tehdy došlo v letech sociálně-demokratické vlády k záchraně české ekonomiky, její postupné obnově a k rychlému vzestupu.

Krize nebude věčná a po ukončení éry omezování, šetření i strádání lidí musíme odstartovat spolehlivou cestu k dosažení skutečného národního blahobytu.  Není totiž pravdou, jak to tvrdí zejména představitelé ODS, že země je bohatá, jako nikdy dříve a všichni žijeme dobře, až blahobytně. Stále platí, že naše reálně srovnatelné mzdy a platy jsou spíš pod polovinou úrovně většiny vyspělých západoevropských zemí. Přitom jejich určité zvýšení v posledních letech je znehodnocováno raketovým růstem nájemného, cen energií, dopravy, vody a dalších, dříve oproti západním sousedům relativně levnějších, služeb.

Závratný rozdíl v životní úrovni ve srovnání se západní Evropou se znovu otevírá. Mnoho našich občanů: zaměstnanců, penzistů a rodin s dětmi i velké části střední třídy má do blahobytu daleko a do kapsy hluboko. A hlavně nevidí realistickou možnost změny svého postavení. Toto hluboké zaostávání našim možnostem neodpovídá. Je v rozporu s naší tradiční vysokou průměrnou vzdělaností, která je mezinárodními statistikami uměle zkreslována v náš neprospěch.

Jde tedy o to, abychom ve vhodném okamžiku rozhodně odstartovali nástup k dostižení životní úrovně našich sousedů, Rakouska a Německa, v co nejkratším historickém období, řekněme do 10-15 let po překonání krize…

Vážení přátelé,

jsme připraveni zahájit práce na strategické "Vizi České republiky pro 21. století". Bylo by projevem pýchy, kdybych nyní řekl, že v obecné poloze nástin této vize předložíme ještě do Poslanecké sněmovny. Ale pokusíme se o to. A předpokládám, že budoucí sociálně – demokratická vláda rozpracuje tento materiál do vládní "Strategie rozvoje ČR v 21. století".

Při přípravě vize nám nejde jen o potřebu kvalitativního posunu společnosti v oblasti ekonomické, ale také v oblasti kultury a morálky. S tím souvisí překonání zdrsnění mezilidských vztahů, rozrůstajícího se bulváru, korupce a dalších jevů narušujících možnost harmonického života lidí v naší zemi. Vzdor znechucení části české veřejnosti je nutné vidět, že přes všechny společenské deformace máme miliony čestných a poctiavých lidí, kteří milují své děti a rodiny, kteří odvádějí poctivou práci, chtějí žít čestně, věnují se kultuře, sportu, turistice a lidskému přátelství a zasluhují si úctu a porozumění. Těmto milionům je nutné otevřít nové reálné prostory občanské společnosti, aby jí přetvářeli k obrazu svému. Máme dobré a vzdělané lidi, přírodními krásami a kulturními hodnotami oplývající zemi, doveďme ji tedy v ekonomické a kulturně-společenské úrovni mezi prvních deset zemí v Evropě.

Nejde – jak by se mohlo zdát – v žádném případě jen o volby do Poslanecké sněmovny. Jde o životní potřebu pohledu dopředu. Vize usnadňuje hledání cest, činí strasti a bolesti krize snesitelnější a přináší ono jasné světlo na konci tunelu. Vize České republiky mezi prvními deseti státy v Evropě, je nadějí, a potřebným strategickým směřováním, které si tato země v roce 20. výročí od pádu komunistického režimu zaslouží.

(Redakčně kráceno, vloženy mezititulky)

 

Celý projev

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments