Horké téma: Církevní restituce
Lze Boha dokázat? 

…Rozhodně ne ve smyslu exaktních důkazních postupů a metod. Důkazy náleží věcnému světu. Ale Bůh není žádná věc, nýbrž „Ty“…

…Tím spíše nelze poznat Boha prostřednictvím „důkazů Boha“. Ale existuje „zkušenost Boha“, a tu lze získávat v běžném životě…

… Bůh se exaktně prováděným důkazům vymyká zcela jednoznačně. Jeho existenci nelze vypočítat ani zjistit pomocí chemické analýzy…

… Všechny tyto „důkazy Boha“ mají jedno společné: nechtějí být důkazy ve smyslu uchopení, pochopení Boha…

…Avšak toto bytí nelze exaktně měřit ani experimentálně dokazovat…

… věřící je přesvědčen, že může dospět k pevné jistotě o existenci Boha, která se dá obhájit a doložit i před rozumem.

… Víme už teď o Bohu? Vůbec ne! Vidíme, že musí existovat, ale nemůžeme ho „pojmout“ – lidské pojmy a představy nemohou Boha uchopit….

Boží blud Richarda Dawkinse 

Vrozený dualismus a vrozená teleologie nás za vhodných podmínek predisponují k náboženství…
Evoluční psychologové se domnívají, že stejně jako je oko orgán, který se v průběhu evoluce vyvinul k vidění, a jako je křídlo orgán, který se vyvinul k létání, tak i mozek je souborem orgánů (nebo„oddílů“), jejichž úkolem je poradit si se sadou specializovaných požadavků na zpracování dat…
Náboženství lze považovat za vedlejší produkt minutí se cílem u několika těchto oddílů, např. u oddílu pro vytváření teorií o jiných myslích, pro formování koalic a pro diskriminaci ve prospěch příslušníků skupiny a proti cizincům…

Dualista rozlišuje mezi hmotou a myslí. Monista naproti tomu věří, že mysl je projevem hmoty – materiálu v mozku nebo snad v počítači – a bez hmoty nemůže existovat. Dualista věří, že mysl je jakýsi odhmotněný duch, který obývá tělo, a tudíž ho může opustit a existovat někde jinde. Dualisté bez váhání interpretují duševní choroby jako „posedlost ďáblem“, přičemž ďáblové jsou duchové, kteří tělo obývají dočasně, takže je lze „vypudit“. Dualisté při sebemenší příležitosti také ztělesňují neživé hmotné předměty, duchy a démony vidí dokonce i ve vodopádech a v mracích…

Vrozený dualismus a vrozená teleologie nás za vhodných podmínek predisponují k náboženství, stejně jako reakce na světelný kompas predisponuje můry k nechtěné „sebevraždě“. Vrozený dualismus nás připravuje k tomu, abychom spíše věřili na „duši“, která obývá naše tělo, než aby byla jeho nedílnou součástí. Lze si pak snadno představit, že takový odhmotněný duch se po smrti těla přesune někam jinam. Také si snadno můžeme představit existenci boha jako čistého ducha, který není vynořivší se vlastností složité látky, ale existuje nezávisle na ní…

Má-li všechno svůj účel, čí účel to je?

Samozřejmě že boží…

V čem by ale spočívala darwinovská výhoda? Pro naše přežití je důležité umět předpovídat chování entit v našem světě, takže bychom měli očekávat, že přírodní výběr vytvaroval naše mozky tak, aby to dělaly rychle a účinně. Je možné, že dualismus a teleologie jsou pro nás díky této schopnosti prospěšné? …Richard Dawkins: Boží blud


Jsou náboženské zážitky jen vedlejším účinkem chemie mozku?

Vědci ve Philadelphii se zabývají zkoumáním oblastí mozku, které jsou aktivovány během meditace. Lékaři na univerzitě v San Diegu a v Severní Karolíně studují, jak mohou epilepsie a jisté halucinogenní drogy vyvolávat náboženská zjevení… Pomocí účinné mozkové zobrazovací techniky vědci zkoumají to, co mystikové nazývají nirvána a co křesťané popisují jako stav boží milosti. Vědci se ptají, zda je možno vysvětlit spiritualitu ve smyslu neuronových sítí, neurotransmiterů a chemie mozku…

"Mozek je nastaven takovým způsobem, aby měl duchovní zážitky a náboženské prožitky," říká Andrew Newberg "Pokud nedojde k zásadní změně v mozku, náboženství a spiritualita tady zůstanou ještě hodně dlouho,"… "Mozek je předurčen k tomu, aby měl tyto prožitky, a proto tolik lidí věří v Boha,"

zatímco Newberg a další vědci tvrdí, že se snaží překlenout propast mezi vědou a náboženstvím, mnozí věřící jsou uraženi představou, že Bůh je výtvorem lidského mozku a ne naopak.
…Ti, kteří věří, že tato nová věda vyvrací existenci Boha, říkají, že nastavují společnosti zrcadlo o ničivé síle náboženství. Říkají, že náboženské války, fanatismus a netolerance pramení z dogmatických věr….


Náboženství jako vedlejší efekt zamilovanosti  

Další vysvětlení náboženství jako vedlejšího produktu navrhli Hinde, Shermer, Boyer, Atran, Bloom, Dennett, Kelemanová a další. Dennett se zmiňuje o jedné obzvlášť zajímavé možnosti, a sice že iracionalita náboženství je vedlejším produktem jednoho konkrétního iracionálního mechanismu zabudovaného v mozku: jednoho našeho sklonu, který má podle všeho genetické výhody, a sice sklonu zamilovávat se…

…Nemohlo by iracionální náboženství být vedlejším produktem tohoto iracionálního mechanismu, který byl původně v našich mozcích vybudován prostřednictvím selekce na zamilovávání se? Víra má samozřejmě některé stejné znaky jako zamilovanost (a obě mají mnoho podobných rysů jako stav po požití návykových látek)…

Jedním z mnoha aspektů náboženství je silná láska pociťovaná k nadpřirozené osobě, tj. k Bohu, spolu s uctíváním obrazů této osoby…

…symptomy u jedinců nakažených náboženstvím „překvapivě připomínají symptomy, které se obvykleji spojují s pohlavní láskou. V mozku jde přitom o nesmírně účinnou sílu, a tak není divu, že se vyvinuly viry, které ji zneužívají“…

… Nejvíce mě okouzlilo, když jsem se mohl dotýkat těla Páně, ta blízkost, kterou kněz ke Kristu pociťuje. Po posvěcení jsem na hostii hleděl jako milenec do očí své milované… Na počátky svého kněžství vzpomínám jako na dny naplnění a rozechvělého štěstí; jako na cosi nesmírně cenného, a přesto příliš křehkého, co brzy pomine, jako na romantickou lásku, která vyprchá s realitou nepovedeného manželství….


Církev a Darwin? Bořit ledy se pokusí konference ve Vatikánu 

Křesťanská církev čelí již více než 100 let přelomové vědecké teorii, která silně nabourává její autoritu a znehodnocuje tradiční dogmatickou tezi o božském původu lidského života na zemi… Vědci a teologové z celého světa se sjíždějí na půdu církevního státu u příležitosti 150. výročí vydání Darwinova zásadního díla O původu druhů přírodním výběrem.

Ve dvacátých letech minulého století některé americké státy zakázaly výuku darwinismu ve školách… Evolucionisté sice zvítězili, ve škole se ale o přirozeném výběru studenti učili až o 50 let později… Podle průzkumů …polovina Američanů věří, že člověka stvořil Bůh před 10 000 lety…


Církve potřebují konkurenci   

…Náboženská činnost – modlitba, účast na náboženském obřadu či pomoc v charitě – je racionální chování. Tezi, že věřící maximalizuje užitek, bude řada křesťanů považovat za kacířskou, pro ekonoma je však zcela přirozená. Do užitkové funkce věřícího vstupují tři motivy: motiv spotřeby (hodnota ceremonií), motiv spásy (odpuštění hříchů) a motiv pověsti (důvěryhodnost u partnerů)…

…Církve jsou podobné firmám, které – chtějí-li přežít – musejí na náboženském trhu efektivně alokovat zdroje. Pokud klesá zájem o církevní služby, může být příčina nejen ve změněných preferencích ale i v církevním managementu. Je to signál pro církevní představitele, že se zřejmě něco dělalo špatně ve vztahu k zákazníkům, nebo bylo navázáno takové spojení církve se státní mocí, které zničilo prosperitu…

…Z modelu náboženského trhu vyplývá, že náboženství a víra jsou soukromé, nikoli veřejné statky. Část věřících je z doby komunismu citlivá na to, když se náboženství a víra označí za soukromý statek. Pro standardního ekonoma má však pojem soukromý statek jiný význam, který v žádném případě neznevažuje význam náboženství. Víra a náboženství jsou soukromé statky ve stejném smyslu jako např. zdraví či vzdělání…

…Náboženství může vytvářet i negativní externality. Např. náboženská pouť či procesí může někoho iritovat podobně jako rockový koncert. Duchovní klima vyvěrající z náboženství může podněcovat zákonodárce k přijetí přísnější potratové legislativy, která vytváří náklady pro ženy, které chtějí ukončit těhotenství. Náboženství v každém případě ovlivňuje život většiny lidí – ať už církvemi nabízené zboží v podobě náboženských obřadů, zpovědí a duchovní útěchy přímo spotřebovávají či nikoli…

…Protože je náboženství soukromým statkem, není stát povinen vybírat pro tento účel daně a přispívat na náboženskou činnost církví. Pokud si vláda objedná služby duchovních ve věznicích či armádě, je to státní zakázka a jako taková by měla být státem uhrazena. Účast na nedělní bohoslužbě v místním kostele je však soukromou spotřebou, jejíž náklady by měli nést členové církví sami…

Smlouva s Vatikánem, jejíž neratifikace parlamentem nedávno vzbudila takový rozruch, je sporná. Smlouva je druhem konkordátu, který má zajistit zvláštní postavení katolické církve v České republice…

…Problém konkordátu s Vatikánem je, že je mezinárodní smlouvou, která je nadřazená domácímu právu…

…Ačkoli katolická církev vždy ujišťovala, že úlohou církve je především služba, v politických jednáních mezi státem a církvemi kladla otázku restituce církevního majetku na první místo… Kompletní seminář zde.


Zdroje stupidity  

Zdrojem stupidity může být také vztah jedince a společnosti. Evoluční psychologie předpovídá, že automatismem lidského prožívání a chování je spíš než kritické myšlení hluboká a zásadní potřeba být členem skupiny, potřeba nebýt osamělý, vyvržený, naopak potřeba být oblíbený, být nějak milován, a to bez ohledu na míru, se kterou toto prožívání a chování přispívá ke skupinové stupiditě, i když by si jí byl jedinec jakkoli vědom.

S touto skutečností kalkulují veškeré náboženské organizace, od umírněných až po destruktivní neboli zhoubné kulty. Stejně jako „světská náboženství“, za něž lze považovat politické strany.

Bez náročného celoživotního výcviku naše vědomí není „orgán“ kritického sběru informací, ani nezaujatého učení nebo logické analýzy. Je především „orgánem“ důvěry, víry, přesvědčení, názoru. Proto jsme tak snadno manipulovatelní.

Z toho důvodu jsou podle Wellese (1986, 1995) hlavími kulturními příčinami soudobé stupidity stát (včetně politických stran) a církve. Hluboká, pokud možno co nejméně kritická, nejlépe zcela nekritická víra v hlásané ideály těchto skupin zabraňuje jejich členům pochopit, že smyslem jak jejich víry, tak jejich chování je udržet skupinové schéma, udržet skupinu (a její mocenskou hierarchii), a teprve nakonec pomáhat skupině zvládat proměny svého zevního i vnitřního prostředí.

Evoluční psychologie předpovídá, že se v rámci skupinových interakcí lidé snaží daleko víc udržovat a prodlužovat užitečné sociální vztahy než přinášet nové informace, být poctiví, čestní, nebo se něco dozvědět. Proto ve jménu uchování organizace, zejména její hierarchie, běžně obětují cíle, pro které skupina vznikla, o nichž systematicky, někdy celá staletí tvrdí, že se jich nevzdala.

Proto jsou notorickým příkladem nerozborné stupidity  tohoto druhu náboženské a politické organizace všech dob a míst…….

 

Dominující postavení mezi církvemi má u nás již tradičně Církev římskokatolická. 

V roce 2001 se přihlásily k římskokatolickému vyznání více než čtyři pětiny (83,4 %) všech věřících. V absolutním počtu se jedná o 2,7 milionu občanů představujících zhruba jednu čtvrtinu (26,8 %) z celkového počtu obyvatel.

Zatímco u relativního údaje došlo oproti roku 1991 jen k mírnému poklesu… v absolutním údaji byl pokles osob hlásících se k této církvi velmi výrazný… jedná se o úbytek 1,3 milionu osob, představujících snížení o téměř celou jednu třetinu (31,8 %)… Porovnání věkové struktury jak mužů tak také žen ukazuje, že se tato skladba mezi roky 1991 a 2001 z perspektivního hlediska zhoršila, věřící zestárli…


Církevní restituce: nejdřív byla suma, pak se hledalo, jak k ní dojít

Návrhu výše církevních restitucí a náhrad předcházela politická dohoda vládních stran, že žádná církev nesmí prodělat. Církve si pak samy u ministerstva financí a kultury vybojovaly částku 83 miliard navýšenou úroky zhruba na 270 miliard za šedesát let…

„To musí být jednoduché a spravedlivé. Celková částka "dorovnání" bude dohodnuta politickou cestou. Je třeba ji ale odůvodnit výpočty,“ prohlásil podle záznamu z jednání Janota…

Církevní komise původně požadovala, aby povinnou osobou nebyl jen stát, ale i obce a soukromníci. To by znamenalo vydání mnohem většího majetku… Církve pak raději od svého požadavku ustoupily. Podle zápisů se původně počítalo, že peníze poskytované církvím budou nejen úročeny, ale také valorizovány… úrok bude 4,85 procent a stát bude ještě přispívat církvím na jejich činnost po dobu dvaceti let.

Tímto rozhodnutím se z 83 miliard stalo 270 miliard, které v následujících šedesáti letech mají církve od státu dostat.


Církevní restituce skončily v komisi krachem…   

… Při konečném hlasování ale rozhodla čísla – z dvanáctičlenné komise hlasovalo sedm poslanců pro to, aby komise zákon poslancům ke schválení nedoporučila. O zamítnutí se tak postarali poslanci ČSSD, KSČM a Vlastmil Tlustý. "Pan kolega Tlustý se opět připojil k levici," řekl iDNES.cz poslanec a člen komise za ODS David Kafka. 

"Atmosféra byla taková, že levice neodpovídala na žádné otázky. Když byli tázáni na nějaký názor, neřekli nic," řekl zklamaně Kafka.

…Topolánkův kabinet chtěl vrátit církvím zhruba třetinu majetku zabaveného po roce 1948 církevním řádům, zbytek by měla nahradit finanční částka ve výši 83 miliard korun. I s úrokem by to bylo za 60 let celkem asi 270 miliard korun…


Církevní majetek a problém jeho restitucí  (Doporučuji!)

… restituce od samého počátku neměly řešit všechny majetkové změny, k nimž v průběhu 40 let komunistického režimu došlo. Měly napravit újmy tam, kde jiné řešení nebylo možné nebo vhodné. V případě církevního majetku je třeba navíc připomenout, že naprostá většina omezení a převodů proběhla mnohem dříve, než došlo k převzetí moci komunistickou stranou. Jednalo se již o předcházející desetiletí, kdy docházelo k postupné změně struktury církevního majetku a posilování role státu při hmotném zajištění církví…

…Povaha chystaného převodu majetku vyjde najevo ještě zřetelněji, uvědomíme-li si, že se jedná o předání majetku, který byl z podstatné části shromážděn formou daní a jiných veřejných dávek, a nyní má být bez dalších omezení předán subjektu soukromého charakteru, jehož činnost stát ovlivnit nemůže…


Narovnání v pěti bodech

Církev bez majetku? Vždycky nějaký měla, každý něco vlastní. Jsou to běžné pozemské poměry a jiná představa je pravděpodobně jen mýtem nebo záměrným zkreslením.

Věřící měli a mají pochopení pro každého, kdo nemůže nakládat se svým majetkem.

Je to rozumné narovnání a vyplatí se to oběma – státu i církvím.

Církve budou dobře hospodařit, je to v jejich zájmu.

Pojďme spolu počítat! Peníze ztrácejí hodnotu a majetek, který dostane stát, získává na ceně.


Nejsledovanější restitucí majetku byla patrně kauza ”Voršilky”.

Na základě zákona č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a Arcibiskupství olomouckého se Komunita unie řádu svaté Voršily v Praze (dříve Řád svaté Voršily Římské unie) stala vlastníkem budova č. p. 1435 postavené na pozemku č. p. 944/2 v katastrálním území Praha – Nové Město. Na tomto pozemku byla dříve postavena tzv. doplňovací budova Národního divadla. Řád svaté Voršily následně uzavřel kupní smlouvu na prodej budovy č. p. 1435 společnosti THEMOS. Vzhledem k tomu, že budova má několik pater podzemí, jež neodmyslitelně patří k provozu Národního divadla, vznikl soudní spor o užívání předmětné budovy mezi Národním divadlem a firmou THEMOS…

…budova má zde prostory, které neodmyslitelně patří k provozu ND, což Voršilky věděly…

… v tomto případě „údajným“ omylem, neměly Voršilky budovu prodávat soukromé firmě a poškodit tak stát, tedy přímo ND, které zde má prostoty neodmyslitelně potřebné pro provoz ND…


Kardinál Vlk chystá prohlášení k předčasným volbám 

Biskupská konference připravuje k předčasným volbám, které se budou konat počátkem října, pastýřský list. To bývá prohlášení církevních autorit, které je čteno členům církve při bohoslužbách. V rozhovoru pro Český rozhlas 1 – Radiožurnál to řekl pražský arcibiskup a kardinál Miloslav Vlk.  http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/audio/   Dvacet minut Radiožurnálu  20.07.2009 17:33


Lidovci se obávají, že politici zneužijí papežovu návštěvu v Česku k předvolebnímu boji 

Lidovci se obávají, že zářijová návštěva papeže Benedikta XVI. by mohla být ostatními politickými stranami zneužita k předvolebnímu boji…

"Papežova návštěva bude návštěva především duchovní a velmi si přejeme, aby nebyla zneužita politickými stranami k politickým a předvolebním zájmům," řekl Svoboda. To se prý podle něj může stát, protože svatý otec přijede do České republiky těsně před parlamentními volbami, které se uskuteční počátkem října.

… "Velké strany se svými křesťanskými frakcemi a platformami se budou snažit mezi sebou předhánět a prezentovat se společně s papežem…

Místopředseda KDU-ČSL David Macek… "KDU-ČSL by neměla v návštěvě papeže hrát jakoukoli roli, bylo by to kontraproduktivní. Pokud by se lidovci začali provazovat s katolickou církví, tak by to byl polibek smrti pro oba aktéry tohoto spojení,"… Přesto Macek připravuje v Brně před příjezdem svatého otce cyklus přednášek a diskusí přátel a známých Benedikta XVI s obyvateli jihomoravské metropole.

Fischer prohlásil, že vyrovnání s církví bude na příští vládě  

Kabinet Jana Fischera nemá kvůli svému omezenému mandátu ambici řešit majetkové vypořádání mezi státem a církvemi…

"Nemáme možnost řešit nějaké podstatné záležitosti, které potřebují dlouhý čas," podotkl po schůzce předseda České biskupské konference Jan Graubner… Graubner varoval, že s plynoucím časem a měnícími se okolnostmi bude možná potřeba znovu otevřít některé už dojednané věci. Parlamentní komise však podle něj došla k závěru, že církve mohly žádat až třikrát více, než nakonec žádaly. Postoj církví označil za snahu o kompromis a poznamenal, že ze strany státu očekává podobně vstřícný postoj.

… Fischer …Církve a náboženské společnosti považuje přes statistiky ukazující na velkou sekularizovanost české veřejnosti za velmi významný prvek společenského života…

Předseda Federace židovské obce Jiří Daníček Fischera informoval o situaci židovské pospolitosti v ČR. "Vyslovil jsem naději, že ani tato vláda nebude zasahovat do vnitřních záležitostí židovských obcí a židovské federace," poznamenal.


Fischerova vláda rekordně zadluží zemi  

Až 209 miliard korun by měl činit schodek státního rozpočtu na příští rok… Na letošní rok byl schválen schodek ve výši 38,8 miliardy korun, bude však mnohem vyšší, už na konci června byl 68 miliard… Naposledy se počítalo se schodkem pro příští rok kolem 160 miliard korun, přičemž ministr financí Eduard Janota již dříve řekl, že by schodek neměl překročit 170 miliard korun… Zatímco na jaře ministerstvo financí počítalo s poklesem o 2,3 procenta, nyní je to 4,3 procenta… "Vývoj se vymyká reálným očekáváním. Musíme přijmout opatření v bilanci rozpočtu," uvedl Janota… Nové údaje ministerstva financí… označil prezident za hrozivé… "Já myslím, že nezbývá v dnešní době než volit něco jako – použiji neoficiální termín – paušální řešení," zdůraznil prezident. Všechna ministerstva by měla podle něj své výdaje snížit o několik procent. "Nevím, o kolik, o tom ať si rozhodne vláda. Ale myslím, že tahle mimořádná situace k něčemu takovému volá,"…

 

P.S.

Bohužel jsem nebyl schopen najít věrohodné podklady, jakým způsobem katolická církev legálně nabyla „svých“ majetků požadovaných v restituci.


Nebylo to v rozporu se zákony, morálkou,  kterou se neustále ohání, a dobrými mravy? 


Není za údajným legálním nabytím majetků (dary!) zastrašování, útisk, podvod, vydírání, uvedení v omyl, zrada, vraždy apod.?

 

I Tobě jde Bůh vstříc. Má nataženou ruku a chce Tvoje prachy. Jak napsal dnes již klasik, „Na počátku každého velkého majetku byl zločin“.

 

Foto: zdroj

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments