Kauza Karadžić: Bude velká válka? (7.díl)

„Když jsem asi před rokem poprvé přišel zjistit válečné škody do oblasti, kterou dnes nazýváme bývalou Jugoslávií, kde to vše začínalo, lidé byli zvyklí mluvit o zvěrstvech páchaných proti jejich prarodičům za 2.světové války či dokonce hlouběji v historii – v době Osmanské říše. Nyní je rozdíl v tom, že lidé mluví o krutostech páchaných minulý týden. Smutné je, že nová generace lidí, která se naučila, jak se má nenávidět, se teď učí, jak se má zabíjet,….někdy se zabíjejí lidé, kteří si spolu jako děti hrávali. Jako novinář zjišťujete, že čím delší dobu tady trávíte, tím se stáváte většími pesimisty. Myslím, že každý z nás, kdo mapuje válku v Sarajevu, tuší, že všechno bude ještě horší a nic na světě to nemůže změnit!"… Jeremy Bowen-BBC.

s.jpgPAPEŽ V OHROŽENÍ!!! – KDZ450 a jeho svědectví se týkalo návštěvy papeže v Sarajevu. Obžalovaný Radovan Karadžić vysvětloval okolnosti, proč Srbové nebyli schopni zajistit bezpečné přistání letadla na letišti v Sarajevu."Měli jsme strach, že by letadlo mohlo být sestřeleno, nabídli jsme proto vrtulník, který by papeže dopravil ze Splitu do Kiseljaku."  Strach Srbů byl oprávněný, přes letiště totiž vedla frontová linie a tak mohl případný atak pocházet jak z muslimské, tak i ze srbské strany. V případě sestřelení by pak byli Srbové automaticky obviňováni a haněni, že za útokem stojí oni.


Otázka Radovana Karadžiče:"Pamatujete si, že papež navštívil Sarajevo po válce v roce 1996?" 

Svědek: "Vzpomínám si, ale nepamatuji si již na detaily jeho návštěvy, byl jsem tehdy od místa návštěvy daleko."

R. K.: "Víte, že muslimská policie vypátrala bombu, jež byla určena pro papeže a byla položena u silnice, kudy měl projíždět? Byla to muslimská policie a bomba byla muslimská, bomba určená pro papeže, víte to?"


m.JPGJak se dál vyvíjí vyšetřování obou incidentů na tržišti v Markale? Komu patřila protéza z videa, které bylo uvedeno ve 4.dílu?

Jeden z muslimských svědků uvedl, že tato umělá končetina patřila jeho otci. Obžalovanému se jeho výpověď moc nezdála a položil svědkovi otázku: "Pane svědku, v které části byla noha vašeho otce amputována?"

Svědek odpověděl, že těsně nad kotníkem.

R. K.: "Jako lékař vás ujišťuji, že to musí být velmi nepohodlné používat tento typ protetické holínky!"

Svědek však trval na svém, že protéza je jeho otce. Markale II. je pro změnu obestřeno tajemstvím. Jak to, že granát vystřelený Srby (vezmeme-li v úvahu balistiku a dráhu letu projektilu) nebyl odhalen a zaregistrován radarem UNPROFOR? Důvěryhodnosti v pravdivost oficiální teorie nepřidal ani svědek pan Hayden (UNPROFOR), který uvedl, že se dostavil na místo výbuchu během několika minut a již byli všichni mrtví a zranění odvezeni pryč. Mimochodem, tento posledně jmenovaný svědek, kterého Karadžić popisuje jako velmi důležitého pro složení puzzle jménem Sarajevo, potvrzoval výpovědi obžalovaného o umístění jednotlivých brigád bosenských muslimů ve městě. Většina jeho odpovědí byla souhlasná, jenom s poznámkou, že si již nepamatuje čísla jednotlivých brigád a počty vojáků. Názor, že by Sarajevo bylo slabě se bránící město, jednoznačně vyvrátil.


Pan Mionković byl prominentním pracovníkem sarajevské policie, který se podílel na vyšetřování většiny incidentů, které se ve městě odehrávaly. Jedna z otázek směřovaná k jeho osobě: "Pane Mionkovići, držela vaše vláda před veřejností v tajnosti zprávy o masivních civilních obětech?"

Svědek: "Nechápu vaši otázku!"

R. K.: "Myslím tím incidenty s velkým počtem zabitých civilistů, byly tyto incidenty dány ve známost nebo byly skryté?"

Svědek: "Všechny tyto incidenty byly hlášeny správným způsobem, tak, jak má policie konat. Sarajevo je malé město a nebylo možné případné incidenty skrýt před veřejností."

R. K.: "Řekl jste včera, že jste se podílel na vyšetřovaní několika set incidentů?"

Svědek: "Ano, zhruba řečeno, více než sto."

R. K.: "Kolik z těchto incidentů zaujímají masivní civilní oběti, tj. sedm nebo osm a více obětí?"

Svědek: "Ne více než 10 až 15 procent!"

R. K.: "Můžete nám dát konkrétní příklady?"

Svědek: "Ne, nemohu si vzpomenout!"

R. K.: "No,… to zahrnuje tak 70-100 obětí! Kde jsou teda ty zbývající oběti do počtu 10 900, kam se poděly?"

Svědek: "Já myslím, že nejsem odpovědnou osobou na zodpovězení této otázky!"

R. K. ještě stačil připomenou svědkovi, že v Sarajevu zmizelo za války 5000 – 8000 Srbů, a to je něco, co je skrýváno vládou Bosny a Hercegoviny.


Jedním ze zajímavých svědků-novinářů, který stanul před haagským soudem, byl britský reportér Jeremy Bowen, pracující pro stanici BBC. Popisoval své zážitky z válečné Bosny, těžké osudy obyčejných lidí a krutosti, kterých se všechny válečné strany dopouštěly. Byly promítány jeho TV vstupy z postižených oblastí, jako například z Goražde, Srebrenice, Sarajeva a podobných míst. Křížový výslech začal šetřením incidentu, při kterém byly zastřeleny dvě muslimské děti, které cestovaly autobusem v oblasti mezi frontovými liniemi. A další incident v podobě ostřelování provázel i jejich pohřeb. Obě tyto události, a nakonec nejen ty, přinesly rozpor v tom, kdo doopravdy stál za těmito útoky. Obžalovaný Karadžić si stojí za názorem, že za většinou útoků proti civilistům stojí samotní muslimové, kteří chtěli na sebe strhnout pozornost a získat pro sebe pár politických bodů.

Otázka R. K.: "Jak jste přišel na to, že to byli Srbové, kdo střílel na autobus? Jak jste se dostal k odmítnutí teorie, že by útoky mohly být provedeny muslimskými vojáky či spíše jejich vládou, ačkoli tyto teorie byly podpořeny i ze strany OSN?"

Odpověď svědka: "Do určité doby jsem neslyšel nic o tom, že by to bosenská vláda prováděla vlastním lidem. Poprvé jsem slyšel tuto teorii od vojenského poradce generála Lewise McKenzieho, který byl velitelem sarajevského sektoru UNPROFOR. Vzal mě stranou a řekl mi: ‘Podívejte se, mimochodem, chci, abyste věděl, že jsme přesvědčeni, že Srbové – promiňte, že bosenská vláda se sama sebe odstřeluje!’ Tak jsem řekl: ‘Dobře, a jaké máte důkazy?’ A on odpověděl: ‘My opravdu nemáme žádné důkazy, ale to je to, co si myslíme!’"


V zajímavém křížovém výslechu došlo i na počty obětí této války.

Otázka R. K.: "Kolik obětí bylo v bosenské válce?"

Svědek: "V polovině roku 1990-byl odhad 200,000. Myslím si, že může být upraven směrem dolů, ale nejsem žádný odborník ohledně počtu obětí. Vím, že tam byly různé odhady okolo tohoto čísla. Myslím, že já sám vím z jiné vlastní zkušenosti, z Iráku například, jak je velmi obtížné posoudit, kolik přesně lidí bylo zabito v průběhu těchto let."

R. K.: "No doufám, že se dohodneme na tom, že ti Srbové nenesou odpovědnost za cokoli, co se stalo v Iráku! Nicméně, kdybych vám řekl, že v muslimské ústavu (bosenském ústavu) se říká, že je zjištěno 97 000 obětí v této válce na všech třech stranách, a řeknu vám tady, že muslimové vedli válku proti Srbům, Chorvatům a proti Abdićovi (nezávislí, umírnění muslimové-čtvrtá strana konfliktu) a oni měli asi 40 000 vojáků, kteří byli zabiti a počet obětí muslimských civilistů je téměř třikrát nižší než počet zabitých vojáků. Asi 30 000 Srbů bylo zabito, asi 10 000 Chorvatů, takže pokud dáte toto všechno dohromady, bylo to 65 000 muslimů, z nichž asi 40 000 vojáků."

Další, tentokrát hodně citlivá otázka byla položena svědkovi.

R. K.: "Vzpomínáte si na tvrzení o 80 000 znásilněných muslimských ženách, zločiny, který byly připisovány srbské státní politice, a pak se to všechno scvrklo na pouhých 18 případů znásilnění, ke kterým došlo v průběhu čtyř let, včetně doby, kdy byl mír?"

Když se chtěl obžalovaný zeptat svědka, aby se vyjádřil k nesouměrnosti těchto čísel, byl přerušen porotou a napomenut za nevhodnost tohoto tématu. Výslech pak pokračoval dále. (Pozn.: Herečka Angelina Jolie je hlavní postavou nově vznikajícího amerického filmu, který se natáčí v BaH o „srbských znásilňovacích táborech“).

Reportér Bowen v průběhu svědectví hovořil o etnických čistkách, které však nejvíce zasáhly muslimy. R.K. však během výslechu vznesl nesouhlas otázkou: "Mohl byste nám uvést jméno jediné vesnice Srbů v Bosně, která nebyla válkou zasažena?"

Svědek neodpověděl, ale popisoval jiné své zkušenosti jako je tato: "Co já si vzpomínám (po putování po Bosně), tak jsou to velké, rozsáhlé, vylidněné vesnice. Jakmile jste prošli Brčko a šli na západ přes Bosnu, tam nebylo téměř nic. Tam byly oblasti, které byly naprosto neobdělávané, domy bez střech, rámy oken vysazeny a domy vypáleny, vesnice opuštěné a bez lidí."

Reakce R. K.: "Byly tam jenom muslimské vesnice, na které jste narazil? Kdo žil v těchto vesnicích?"

"No, já nevím kdo – nikdo v nich nežil, když jsem jel kolem!" zaznělo z úst reportéra. "Nevzpomínám si, že by muslimské vesnice byly v oblasti obývané."

R. K.: "No, to byly křesťanské vesnice, pane! Tam nebyla jediná muslimská vesnice!" A  Karadžić pokračoval: "Pane Bowene, víte, že muslimové měli v plánu, a informovali tehdy své západní spojence, především Chorvaty a jejich prostřednictvím i Američany, že plánují vyhnat všechny Srby z Bosny a Hercegoviny?"

Svědek se vzápětí vyjádřil v tom smyslu, že nakonec všechny strany konfliktu používaly nacionalismus. Pan Bowen se považoval za nestranného reportéra a obžalovaný se snažil ukázat pravý opak. V jedné z jeho reportáží hovoří o tom, že by britská vláda měla ukončit patovou situaci v Sarajevu a bombardovat srbské pozice. Otázka R.K.: "Bylo by jednodušší pro zmírnění utrpení Sarajeva jeho odevzdání do rukou OSN, jak Srbové sami navrhli, nebo by bylo lepší bombardovat Srby a nechat 1. sbor Armády BaH zvítězit?"

Po dalším z přehrávaných klipů (viz. úvod) obžalovaný prohlásil: "Takže pane Bowen, tento klip ukazuje, že jste si plně vědom historických a sociálních podmíněností této války. A ve své knize obviníte mě a Miloševiće, že vše bylo výsledkem toho, co jsme chtěli. Stojíte si za tím, co jste řekl v tomto klipu?"

Odpověď: "Ano, já si stojím za tím, co jsem řekl v tomto klipu z roku 1992. Ano, to, co bych chtěl také říct, bylo v knize, bylo to s odkazem na manipulaci s historickou nejistotou srbských lidí. Historie hraje velkou roli v pohledu lidí na tento svět velmi často, i když si to zcela neuvědomují, a média a nacionalističtí vůdci manipulují s touto historií."

R. K.: "A to Milošević a Karadžić prováděli manipulaci od roku 1941 do roku 1945, kdy bylo zabito 700 000 Srbů, 100 000 Židů, a tak dále? My jsme byli ti, kteří dělali manipulaci, nebo je pak to, co říkáte na tohle videoklipu, pravda?"  

Odpověď: "Nóóó…"

Radovan Karadžić na závěr: "Pak bych se chtěl zeptat pana Bowena, vědom si skutečnosti, že jsem vždy opatrný a ve střehu , když mají Srbové a Židé zlé časy – pak světové války jsou na spadnutí! Víte něco, co my nevíme? Bude III. světová válka, pane Bowene?"

Odpověď: "Doufám, že ne!!!"Převzato z blogu autora na blog.idnes.cz

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments