Dokument: Plné znění projevu prezidenta Ahmadínedžáda na půdě OSN

OSN, New York, 24. září 2010, IRNA – Toto je plné znění čtvrtečního projevu prezidenta Mahmúda Ahmadínedžáda na 65. výročním zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku:

Pane prezidente, excelence, dámy a pánové,

jsem vděčen všemohoucímu Bohu, že mi dal možnost opět stanout před tímto světovým shromážděním. Rád bych začal připomenutím těch, kteří přišli o život při hrozných záplavách v Pákistánu, a chtěl bych vyjádřit svou upřímnou solidaritu s rodinami, jež ztratily své milované, i s lidem a vládou Pákistánu. Vyzývám všechny, aby v rámci lidské povinnosti pomáhali svým bližním. Dovolte mi poděkovat jeho excelenci panu Ali Abdussalámovi Trekimu, předsedovi 64. zasedání valného shromáždění OSN, za všechnu jeho práci v tomto funkčním období. Rovněž bych rád poblahopřál jeho excelenci panu Josephu Deissovi, předsedovi 65. zasedání valného shromáždění OSN, a popřál mu hodně úspěchů.

V minulých letech jsem k vám promlouval o některých nadějích a obavách, včetně krize rodiny, bezpečnosti, lidské důstojnosti, světové ekonomiky, změnách klimatu a také o usilování o spravedlnost a trvalý mír. Systém kapitalismu a současný světový řád se po sto letech nadvlády ukázal neschopný přinášet odpovídající řešení společenských problémů, a tak spěje ke konci. Pokusím se probrat dvě hlavní příčiny tohoto neúspěchu a načrtnout některé rysy ideálního budoucího řádu.

A) Názory a přesvědčení
Jak dobře víte, posláním božích proroků bylo vyzvat všechny k monoteismu, lásce a spravedlnosti, a ukázat lidstvu cestu k prosperitě. Pobízeli lidi k přemýšlení a poznání, aby mohli lépe ocenit pravdu a vyvarovat se ateismu a egoismu. Podstata poselství všech proroků je jedna a tatáž. Každý posel souhlasil s předešlým poslem a rád přinášel zprávy o prorokovi příštím, a představoval kompletnější verzi náboženství v souladu s chápáním tehdejšího člověka. Tak to pokračovalo až k poslednímu božímu poslu, jenž představil dokonalé a všeobjímající náboženství. Proti této jasné řeči stáli egoisté a chamtivci, odmítající ono poselství. Nimrod se protivil Hazratu Abrahámovi, faraon se protivil Hazratu Mojžíšovi a chamtivci se protivili Hazratu Ježíši Kristovi a Hazartu Mohamedovi (pokoj s nimi všemi).

V posledních staletích byly lidská etika a hodnoty odmítány coby příčina zaostalosti. Dokonce byly zobrazovány jako nepřátelské moudrosti a vědě kvůli dřívějšímu působení na lidi ze strany hlasatelů náboženství v temných dobách Západu. Odpoutáním od nebes se člověk oddělil od samotné pravdy. Člověk se svým potenciálem k pochopení tajemství vesmíru, instinktem k hledání pravdy, usilováním o spravedlnost a dokonalost, usilováním o krásu a čistotu a se svou schopností reprezentovat Boha na zemi, byl zredukován na zvířecí omezení, na materialistický svět s posláním maximalizovat individualistická potěšení. Lidský instinkt pak nahradila skutečná lidská povaha. Lidé i národy se pokládali za protivníky a štěstí jedince či národa se vymezovalo střetem a eliminací nebo potlačením ostatních.

Konstruktivní evoluční spolupráci nahradil destruktivní boj o přežití. Touha po kapitálu a nadvládě nahradila monoteismus, který je branou k lásce a jednotě. Tento střet egoismu s duchovními hodnotami znamenal nástup otroctví a kolonialismu. Velká část světa se dostala pod nadvládu pár západních států. Desítky milionů lidí se dostaly do otroctví a byly kvůli tomu rozbity desítky milionů rodin. Veškeré zdroje, práva a kultura kolonizovaných národů byly vydrancovány. Země byly okupovány a původní obyvatelé ponižováni a masově vražděni. Národy přesto povstaly, kolonialismus byl zničen a nezávislost národů uznána. Ožila tak naděje národů na respekt, prosperitu a bezpečnost. Na začátku minulého století vyvolaly krásné řeči o svobodě, lidských právech a demokracii naději na zhojení hlubokých ran minulosti. Dnes však tyto sny nejsou naplněny. Kvůli dvěma světovým válkám, okupaci Palestiny, korejské a vietnamské válce, válce Iráku proti Íránu, okupaci Afghánistánu a Iráku, jakož i kvůli mnoha válkám v Africe byly zabity, zraněny či vystěhovány stamiliony lidí. Terorismus, ilegální drogy, chudoba a sociální rozdíly se rozrostly. Diktátorské a pučistické vlády v Jižní Americe spáchaly neslýchané zločiny s podporou Západu. Místo odzbrojení se zvyšuje produkce a hromadění jaderných, biologických i chemických zbraní, čímž je svět v ještě větším ohrožení. Tudíž se jen s novým pozlátkem usiluje o přesně tytéž staré cíle kolonialistů a otrokářů, tentokrát celosvětově.

B) Globální řízení a vládnoucí struktury
Společnost národů a později OSN byly založeny se slibem nastolovat mír, bezpečí a realizaci lidských práv, což ve skutečnosti znamenalo globální řízení. Současnou světovou vládu lze analyzovat prozkoumáním tří událostí: Za prvé událostmi z 11. září 2001, které na téměř jedno desetiletí ovlivnily celý svět. Z ničeho nic byly s využitím mnoha záběrů vysílány zprávy o útocích na dvojčata. Téměř všechny vlády a známé osobnosti tento incident silně odsoudily. Pak se však dala do pohybu propagandistická mašinérie; předpokládalo se, že je celý svět vystaven obrovskému nebezpečí, totiž terorismu, a že jediný způsob, jak ho zachránit, je rozmístit vojenské jednotky v Afghánistánu. Brzy byl obsazen Afghánistán a krátce poté i Irák. Prosím, povšimněte si: Říká se, že 11. září byly zabity asi tři tisíce lidí, kvůli kterým jsme všichni velmi smutní. Nicméně až doteď byly v Afghánistánu a Iráku zabity statisíce lidí, miliony zraněny a vystěhovány, a tento konflikt stále pokračuje a rozšiřuje se.

Při identifikaci sil stojících za útoky existovaly tři názory:
1) Že je provedla velmi silná a komplexní teroristická skupina, schopná si poradit s americkými zpravodajskými a bezpečnostními složkami na všech úrovních. To je zásadní stanovisko obhajované americkými státníky.
2) Že útoky řídila určitá část americké vlády, aby zvrátila úpadek americké ekonomiky a také získala kontrolu na Blízkém východě k ochraně sionistického režimu. S tímto názorem souhlasí většina Američanů i dalších zemí a politiků.
3) Že je provedla teroristická skupina, ale americká vláda ji podpořila a využila situaci. Tento názor má zřejmě méně zastánců.

Hlavním důkazem bylo několik pasů nalezených v obřím množství sutin a video člověka, jehož místo pobytu bylo neznámé, ale oznámili, že byl zapojen do obchodu s ropou s nějakými americkými představiteli. To se také ututlalo a řekli, že kvůli výbuchu a ohni nebyla po sebevražedných útočnících nalezena ani stopa.

Zůstává však několik otázek:
1) Nebylo by rozumné, aby nějaké nezávislé skupiny nejprve provedly důkladné vyšetřování a přesvědčivě identifikovaly síly spojené s útokem, a pak byl stanoven racionální plán k přijetí opatření proti nim?
2) Vezmeme-li v úvahu stanovisko americké vlády, je rozumné zahájit proti teroristické skupině klasickou válku mohutným nasazením armády, vedoucím ke smrti statisíců lidí?
3) Nebylo možné postupovat stejně jako postupoval Írán proti teroristické skupině Riggi, jež tam zabila a zranila 400 nevinných lidí? V íránské operaci nebyl zraněn nikdo nevinný.

Navrhujeme, aby OSN k událostem z 11. září zřídila nezávislou vyšetřovací skupinu, takže by v budoucnu vyjadřování názorů na ně nebylo zakázané. Rád bych vám nyní oznámil, že Íránská islámská republika příští rok hostí konferenci na téma studium terorismu a prostředky boje proti němu. K její návštěvě zvu úředníky, badatele, myslitele, vědce a výzkumné ústavy ze všech zemí.

Za druhé je tu okupace palestinských území. Utiskovaný palestinský lid žije pod nadvládou okupačního režimu 60 let, je mu odpírána svoboda, bezpečnost i právo na sebeurčení, zatímco okupantům se dostává uznání. Nad hlavami nevinných žen a dětí jsou dennodenně ničeny domy. Lidem jsou v jejich vlastní zemi odpírány voda, jídlo a léky. Sionisté vedli proti sousedním zemím a palestinskému lidu pět totálních válek. Ve válkách proti Libanonu a Gaze sionisté páchali vůči bezbranným lidem ty nejstrašnější zločiny. Sionistický režim zaútočil na humanitární flotilu, což bylo nejkřiklavější porušení všech mezinárodních norem, a zabíjel civilisty. Tento režim, jenž se těší absolutní podpoře některých západních zemí, pravidelně ohrožuje státy v regionu a veřejně oznamuje vraždy palestinských osobností apod., zatímco palestinští obránci a lidé vzdorující tomuto režimu jsou utlačováni a nálepkováni jako teroristé a antisemité. V Evropě a Spojených státech jsou všechny hodnoty, dokonce i svoboda projevu, obětovány na oltář sionismu. Řešení jsou odsouzena k nezdaru, jelikož nepočítají s právy palestinského lidu. Byli bychom svědky tak hrozných zločinů, kdyby byla namísto okupace uznávána svrchovanost palestinského lidu? Naším jasným návrhem je návrat palestinských uprchlíků do domovské země a hlasování lidu Palestiny o uplatňování své suverenity a rozhodnutí o typu vlády.

Třetí je jaderná energie. Jaderná energie je čistá a levná. Je to nebeský dar, jenž patří mezi nejlepší alternativy k ukončení znečišťování fosilními palivy. Smlouva o nešíření jaderných zbraní (SNJZ) povoluje všem členským státům využívat jadernou energii bez omezení a Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA) je pověřena poskytovat členským státům technickou a právní podporu. Jaderná bomba je ta nejhorší nelidská zbraň a musí být zcela zlikvidována. SNJZ zakazuje jejich vývoj i hromadění a požaduje jaderné odzbrojení. Nicméně si povšimněte, co někteří stálí členové Rady bezpečnosti a vlastníci jaderné bomby dělají: Kladou rovnítko mezi jadernou energii a jadernou bombu a vytvářením monopolů a tlaku IAEA tuto energii drží z dosahu většiny zemí. Přesto zároveň vydržují, rozšiřují a vylepšují svůj vlastní jaderný arzenál.

To znamená následující: Nejen že nedochází k jadernému odzbrojování, ale v některých oblastech počet jaderných bomb vzrostl, včetně okupačního a zastrašujícího sionistického režimu. Chtěl bych zde navrhnout, aby byl rok 2011 vyhlášen rokem jaderného odzbrojování a „Jadernou energii pro všechny, jaderné zbraně pro nikoho“. OSN je ve všech těchto případech neschopná jakéhokoliv účinného postupu. Bohužel, v desetiletí prohlášeném za „mezinárodní desetiletí za kulturu míru“ byly kvůli válce, agresi a okupaci zabity a zraněny statisíce lidí, a ozbrojené konflikty a nepřátelství se rozrostly.

Dámy a pánové, svět nedávno zažil ohavný a nelidský čin pálení svatého Koránu. Svatý Korán je duchovní kniha a věčný zázrak proroka islámu. Žádá uctívání jediného Boha, spravedlnost, soucit s lidmi, vývoj a pokrok, reflexi a přemýšlení, obhajobu utiskovaných a odpor proti utlačovatelům; a s respektem jmenuje předešlé Boží posly jako Noe, Abrahám, Izák, Josef, Mojžíš a Ježíš Kristus (pokoj s nimi všemi) a souhlasí s nimi. Korán pálili proto, aby spálili všechny tyto pravdy a dobré soudy. Pravdu však nelze spálit. Korán je věčný, protože pravda a Bůh jsou věční. Tento čin i všechny jiné činy, rozšiřující propast a vzdálenost mezi národy, jsou špatné. Měli bychom se moudře vyvarovat nahrávání Satanovi. Jménem íránského národa vyjadřuji úctu všem duchovním knihám a jejich následovníkům. Je to Korán a je to Bible. Vyjadřuji úctu jim oběma.

Vážení přátelé, po letech se ukazuje neúčinnost kapitalismu a nynějšího řízení a uspořádání světa. Většina států a národů usiluje o fundamentální změny a o vítězství spravedlnosti v globálních vztazích. Příčina neschopnosti OSN spočívá v jejím nespravedlivém uspořádání. Hlavní síla je vzhledem k právu veta monopolizována v Radě bezpečnosti a hlavní pilíř organizace, totiž valné shromáždění, je opomíjen. V posledních desetiletích byl alespoň jeden stálý člen Rady bezpečnosti vždy na sporné straně. Výhoda veta dává beztrestnost agresi a okupaci. Jak tedy člověk může čekat spravedlnost, když je jak soudce, tak žalobce součástí sporu? Kdyby se právu veta těšil Írán, zaujímali by Rada bezpečnosti a generální ředitel IAEA k jaderné otázce stejný názor?

Vážení přátelé, OSN je klíčové centrum pro koordinaci všeobecného globálního řízení. Její uspořádání musí být zreformováno tak, aby se na globální vládě mohly aktivně a konstruktivně podílet všechny nezávislé státy a národy. Právo veta by mělo být zrušeno, nejvyšším orgánem by mělo být valné shromáždění, nejnezávislejším představitelem by měl být generální tajemník. Všechny jeho postoje a činy by měly být odsouhlaseny valným shromážděním a měly by směřovat k podpoře spravedlnosti a vyloučení diskriminace. Generální tajemník by neměl podléhat tlaku od mocností a/nebo zemí hostících OSN za to, že říká pravdu a koná spravedlnost. Navrhujeme, aby valné shromáždění do roka v rámci mimořádného zasedání dokončilo reformaci uspořádání OSN. Íránská islámská republika má v této věci jasné návrhy a je připravena se na tomto procesu aktivně a konstruktivně podílet.

Dámy a pánové, jasně říkám, že okupace jiných zemí pod záminkou svobody a demokracie je neodpustitelný zločin. Svět potřebuje logiku soucitu, spravedlnosti a všeobecné účasti místo logiky síly, nadvlády, unilateralismu, války a zastrašování. Svět potřebuje být řízen ctnostnými lidmi, jako byli Boží proroci. Během posledních desetiletí prošly historickým vývojem dvě obrovské geografické sféry, totiž Afrika a Latinská Amerika. Nový přístup na těchto dvou kontinentech, založený na rostoucí úrovni integrace a jednoty, jakož i na decentralizaci produkce a rozvojových modelů, přinesl lidem v těchto oblastech značné ovoce. Uvědomělost a moudrost vůdců těchto dvou kontinentů překonala regionální problémy a krize bez despotických zásahů sil odjinud. Íránská islámská republika v posledních letech rozšířila své vztahy s Latinskou Amerikou a Afrikou ve všech směrech. A pokud jde o úžasný Írán, Teheránská deklarace představovala nesmírně důležitý krok v budování důvěry a byla možná díky obdivuhodně dobré vůli vlád Brazílie a Turecka, jakož i upřímné spolupráci íránské vlády. Ačkoliv tato deklarace u někoho vyvolala nepřiměřenou reakci a následovaly ji některé nezákonné rezoluce, stále platí. Regulacemi IAEA jsme se řídili víc než vlastními závazky, ale nikdy jsme se nepodvolili nezákonnému nátlaku a nikdy to neuděláme.

Říkalo se, že chtějí Írán donutit k dialogu. Tak za prvé, Írán byl vždy připravený na dialog založený na respektu a spravedlnosti. Za druhé, metody založené na neúctě k národům jsou už dávno neúčinné. Ti, kdo na jasnou logiku íránského národa odpovídají zastrašováním a sankcemi, vlastně ničí zbytky důvěryhodnosti Rady bezpečnosti a víru národů v tento orgán, neboť opakovaně dokazují, jak nespravedlivé je jeho fungování. Když vyhrožují velké zemi, jako je Írán, známé po celou historii díky svým vědcům, básníkům, umělcům a filosofům, a jejíž kultura a civilizace je synonymem čistoty, pokory k Bohu a hledání spravedlnosti, jak vůbec mohou čekat, že v ně poroste důvěra u ostatních zemí? Není třeba říkat, že despotické metody řízení světa selhávají. Nejen že minula éra otrokářství, kolonialismu a nadvlády nad světem, ale je zatarasena i cesta k oživování starých říší. Oznámili jsme, že jsme připraveni na seriózní a svobodnou diskusi s americkými státníky, abychom přímo zde vyjádřili své transparentní názory na problémy s významem pro celý svět. Navrhujeme, aby byla za účelem konstruktivního dialogu v rámci valného shromáždění organizována každoroční svobodná diskuse.

Na závěr, přátelé a kolegové, íránský národ a většina zemí i vlád je proti současnému diskriminačnímu řízení světa. Jeho nelidská povaha ho odsoudila k záhubě a vyžaduje celkovou revizi. Reforma světových záležitostí a nastolení klidu a blahobytu vyžaduje spoluúčast všech, čistotu myšlenek a Boží i lidské vedení. Všichni zastáváme názor, že: Spravedlnost je základní element míru, trvalého bezpečí a šíření lásky mezi lidmi i národy. Právě ve spravedlnosti hledá lidstvo naplnění svých aspirací, práv a důstojnosti, a má se na pozoru před útiskem, ponížením a špatným zacházením. Skutečnou povahu lidstva dokazuje láska k ostatním bližním a láska ke všemu dobrému na světě. Láska je nejlepší základ pro navazování styků mezi lidmi a národy. Jak říká Vahshi Bafqi, velký íránský básník: „Z živého pramene pij tisíc doušků, a přesto zemřeš, pokud nemáš lásku.“ Při vytváření světa plného čistoty, bezpečí a prosperity nejsou lidé soupeři, ale společníci. Ti, kdo vidí své štěstí jen v utrpení jiných a svou prosperitu a bezpečí jen v nejistotě jiných, kdo se považují za lepšího než ostatní, ti nejdou po cestě lidskosti a míří špatným směrem. Ekonomika a materiální prostředky jsou jen nástroje jak sloužit jiným, vytvářet přátelství a posilovat lidské spojení k duchovní dokonalosti. Nejsou to nástroje k vychloubání nebo prostředky nadvlády nad ostatními.

Muži a ženy se vzájemně doplňují a rodinný svazek s neposkvrněným, milujícím a dlouhodobým vztahem manželů v jeho středu zaručuje kontinuitu a výchovu dalších generací, skutečnou radost, šíření lásky a reformaci společnosti. Žena je odrazem Boží krásy a zdrojem lásky a péče. Je strážkyní čistoty a znamenitosti společnosti. Snaha učinit duše a chování žen tvrdším je zbavuje jejich nejzákladnějšího práva být milující matkou a starostlivou manželkou. Má za následek násilnější společnost a nevratné škody. Svoboda je Boží právo, jež by mělo sloužit míru a lidské dokonalosti. Čisté myšlenky a vůle poctivých jsou klíče k branám neposkvrněného života plného naděje, živosti a krásy. Boží slib zní, že zemi zdědí čistí a poctiví. A lidé prostí sobectví převezmou vládu nad světem. Pak už nebude žádný smutek, diskriminace, chudoba, nejistota ani agrese. Nastane čas skutečného štěstí a rozkvětu skutečné povahy lidstva, jak to Bůh zamýšlel. Dokonalý člověk, skutečný sluha Boží a pravý přítel lidstva, jehož otec pocházel z generace milovaného proroka islámu a jehož matka pocházela z pravých věřících v Ježíše Krista, bude čekat spolu s Ježíšem, synem Marie, a ostatními spravedlivými na příchod těch skvělých časů. Při jejich vítání bychom se měli spojit a usilovat o spravedlnost. Chvála lásce a zbožnosti, chvála spravedlnosti a svobodě, chvála skutečné lidskosti, dokonalému člověku, skutečnému příteli lidstva, mír s vámi a všemi spravedlivými a neposkvrněnými. Děkuji.

Překlad převzat z: http://imra.org.il/story.php3?id=49445

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments