SÚJB: Aktuální informace k jaderné havárii Fukushima 1 (7. dubna)

Duben 07, 2011

Monitorujeme situaci jaderné elektrárny Fukushima 1 stižené zemětřesením a vlnou tsunami a přínášíme vám aktuální informace z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany.

Mimořádné oznámení: Na základě aktuálních informací SÚJB se vší zodpovědností prohlašuje, že žádný "radioaktivní mrak" ohrožující občany ČR neexistuje.

SÚJB se vší zodpovědností prohlašuje, že žádný "radioaktivní mrak" ohrožující občany ČR neexistuje a proto se ani nemůže vyskytovat nad našimi hlavami, teď ani v dalších dnech. Uvedený výraz používají ráda média k získání pozornosti.

Ve skutečnosti se jedná o stopová množství radioaktivních látek unášená kolem země výškovým prouděním vzduchu, a to v takovém množství, že pokud budou vůbec u nás zaznamenána, pak na hranici citlivosti těch nejmodernějších přístrojů. Z toho jednoznačně vyplývá, že žádná opatření radiační ochrany není třeba přijímat ani celospolečensky, ani individuálně, a všechny obavy z ozáření obyvatel ČR jsou bezpředmětné.
Radiační situace vně jaderné elektrárny Fukushima 1 (aktualizováno 7. 4. 2011, 10:00 SELČ)

V Japonsku i nadále pokračuje rozsáhlé monitorování životního prostředí. Ve vybraných oblastech, zejména do cca 50 km od jaderné elektrárny se detailně proměřují dávkové příkony, monitorují se objemové aktivity v ovzduší, povrchové aktivity terénu a odebírají se značná množství vzorků životního prostředí – půda, pitná voda, povrchová voda ve vnitrozemí i v moři, porosty atd. Stálá pozornost je věnována zelenině a mléku.

V posledním týdnu nedošlo k žádným významným únikům z jaderné elektrárny do ovzduší, a tak dochází k určité stabilizaci radiační situace. Proto aktuální data nejlépe charakterizující radiační situaci v Japonsku budeme uveřejňovat pravidelně dvakrát týdně, v pondělí a ve čtvrtek dopoledně.

Dávkový příkon

Dávkový příkon měřený na západní hranici areálu jaderné elektrárny (West Gate) nezaznamenal od 30.3.2011 žádné výrazné výkyvy. Z toho vyplývá, že v tomto období již nedošlo k žádným významným únikům radioaktivních látek z jaderné elektrárny do ovzduší.

Dávkové příkony měřené vně i uvnitř 30 km zóny od elektrárny vykazují postupný pokles, zejména vlivem fyzikální přeměny I-131 (poločas 8 dnů).

Obdobně i dávkové příkony měřené v jednotlivých japonských prefekturách vykazují postupný pokles. Nejvyšší hodnoty oproti přírodnímu pozadí v Japonsku setrvávají v prefektuře Fukushima (město Fukushima) a Ibaraki (město Mito).

V příštích dnech se v oblasti Fukushimy očekává polojasno s mírným deštěm a s postupně sílícím větrem, který by zejména v sobotu měl směřovat z jaderné elektrárny na pevninu.

Celková kontaminace terénu

Denní spad I-131 (aktivita vypadlá za 24 hodin z atmosféry na 1m2 terénu) se pohybuje ve většině prefektur pod hranicí detekce, v prefekturách sousedících s  prefekturou Fukushima je max. v desítkách Bq/m2 (nejvyšší hodnota byla dne 4.4. zaznamenána v prefektuře Toschigi – 70 Bq/m2 jódu a 41 Bq/m2 cesia).

Vzhledem k fyzikální přeměně (za každých 8 dnů poklesne aktivita I-131 na polovinu) dochází k postupnému poklesu celkové kontaminace terénu.

Rozumným preventivním opatřením pro české občany nacházejících se v Japonsku v uvedených oblastech stále zůstává doporučení omezit všechny aktivity venku v terénu (např. sportovní, pracovní) a tím snížit dýchání zvířeného prachu z terénu. Pokud byl pobyt v prašném venkovním prostředí nezbytný, pak je vhodné použít nějaké roušky, ať již respirátory či jiné improvizované překrytí úst a nosu při dýchání. Co se týká režimu uvnitř budov, není třeba zvláštních opatření, pouze je vhodné věnovat větší pozornost očištění obuvi při vstupu, aby se bláto a prach zbytečně nezanášely dovnitř.

Monitorování půd a porostů a povrchové vody je prováděno v 35 místech prefektury Fukushima. Nejvyšší koncentrace v půdách byly nalezeny severozápadně od jaderné elektrárny.

Pitná voda

Měření pitných vod v 47 prefekturách ukazuje, že hodnoty v jednotlivých prefekturách jsou již pod japonskými limity (kojenci 100 Bq/l, dospělí 300 Bq/l).

Českým občanům nacházejícím se v Tokiu a v oblastech severně od něj však i nadále doporučujeme sledovat oznámení místních orgánů týkajících se aktuálního stavu pitné vody.

Potraviny

V potravinách, zejména v čerstvé zelenině a v mléce, je stále nacházen jód a cesium, a to zejména v oblastech s vyšším spadem. Potraviny jsou průběžně kontrolovány a není povolena jejich distribuce do obchodní sítě, pokud kontaminace překračuje stanovené limity.

Od 4.4. je zakázán prodej a konzumace především listnaté zeleniny v prefekturách Fukushima, Ibaraki, Tochigi a Gunma a v některých místech prefektury Chiba. V prefektuře Ibaraki se zákaz rovněž týká surového kravského mléka.

Pro občany ČR nacházejících se v dotčených oblastech Japonska stále platí důrazné doporučení vyhnout se potravinám neznámého původu, zejména čerstvé zelenině a mléku.

Pokračuje monitorování obsahu jódu a cesia v mořské vodě v blízkosti jaderných elektráren Fukushima 1 a 2. Dne 5.4. se podařilo po velkém úsilí zastavit únik vysoce radioaktivní vody z bloku 2 do moře. Standardní monitorování v 8 měřících bodech ve 30 km vzdálenosti od pobřeží (viz obrázek) bylo 5.4. doplněno o odběry vzorků mořské vody v 15 km vzdálenosti od břehu. Hodnoty I-131, Cs-134 a Cs-137 dosahovaly až několika set Bq/l.Stav jaderné elektrárny Fukushima 1 z hlediska jaderné bezpečnosti k 7. 4. 2011 k 09:00 SELČ (7. 4. 2011 16:00 jap. času)

Japonské úřady povolily společnosti TEPCO vhánění dusíku do kontejnmentu bloku 1. Dusík by měl nahradit kyslík ve výbušné směsi kyslíku s vodíkem uvnitř kontejnmentu, čímž by měla být snížena pravděpodobnost exploze. 

Práce na obnovení dodávek proudu ze sítě k blokům 1 až 4 pokračují. Osvětlení velína bloku 1, 2 a 3 je v provozu. Podařilo se částečně obnovit osvětlení turbínových hal na blocích 1, 2, 3 a 4.

Tlakové nádoby bloků 1, 2 a 3 jsou chlazeny sladkou vodou. Na všech uvedených blocích nyní probíhá vhánění vody za použití pump napájených ze sítě (po obnovení dodávek dne 3.4.). Voda je vháněna rychlostí 6 m3/h na bloku 1, 8 m3/h na bloku 2 a rychlostí 7 m3/h na bloku 3.

Na blocích 1 až 3 probíhá odčerpávání kontaminované vody z turbínových hal. Ve všech případech je používán systém přečerpávání vody mezi různými vhodnými prostory na blocích, s nucenými přestávkami při dočasném zaplnění konkrétního místa. K uvolnění již zaplněných vnitřních prostor elektrárny bude vypuštěno 11 500 tun lehce radioaktivní vody do moře, aby bylo získáno místo pro uskladnění vysoce radiokativní vody z okolí reaktorů. Celá operace bude trvat maximálně 5 dní. Veškerý lodní provoz v oblasti 30 km od elektrány je zakázán a dle informací z prefekturních úřadů rybolov i za tímto pásmem ustal. TEPCO odhaduje možnou dávku na obyvatele ve výši 0.6 mSv, pokud by dotyčný konzumoval každý den po celý rok řasy a mořské plody z oblasti, do níž je radioaktivní voda vypouštěna.

Trhlina, jíž unikala kontaminovaná voda z bloku 2 do moře byla úspěšně uzavřena s využitím tekutého skla. Pokračují práce na zabránění dalších podobných úniků.

Teplota v tlakové nádobě reaktoru na bloku 1 klesla. Tlak v tlakové nádobě reaktoru na bloku 1 mírně kolísá, ale provedená měření se rozcházejí, takže je pravděpodobné, že některé měřící přístroje uvnitř tlakové nádoby reaktoru nefungují zcela správně. Na bloku 2 zůstává teplota i tlak stabilní. Reaktor bloku 3 je z hlediska tlaku a teploty stabilní.

Vyhořelé palivo v bazénu na bloku 1 je chlazeno sladkou vodou. Sladká voda je používána i ke chlazení bazénu s vyhořelým palivem na blocích 3 a 4. 

Dodávky proudu pro bloky 5 a 6 běží a jejich stav je stabilní.

Aktuální přehled situace naleznete ve zprávě Japan Industrial Atomic Forum (JAIF) ze 7.4.2011 09:00 SELČ (16:00 jap. času) (anglicky; formát PDF; 265 kB).

Další shrnující informace přináší také zpráva japonské Agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) z 5.4. 01:00 SELČ (anglicky; formát PDF; 215 kB).

Následující tabulka podává přehled současného stavu jaderné elektrárny Fukushima 1 k 16:00 dne 7.4.2011 (jap. času).

 

Neplánované odstavení reaktorového bloku v Dukovanech

Odstavení 4. reaktorového bloku jaderné elektrárny Dukovany pro provedení opravy na zařízení primárního okruhu

Dne 30.3.2011 byla dozimetrickým systémem SYRAD identifikována zvýšená hodnota objemové aktivity aerosolů v místnosti B 201/2 na 4. reaktorovém bloku. Hodnoty byly velmi nízké, nicméně spektrometrický rozbor ukázal že jde o netěsnost primárního okruhu. Na základě tohoto rozboru přistoupil provozovatel konzervativně ke snížení výkonu na úroveň umožňující provést vizuální obhlídku zařízení.

V průběhu této obhlídky byla identifikována netěsnost na potrubí odvzdušnění výtlačné potrubní trasy 4TJ60 (vnější průměr 22mm) mezi zpětnou klapkou a dvojicí ručních uzavíracích armatur. Vzhledem k parametrům zařízení byl proveden odhad netěsnosti na velikost max. 3mm. Přesná velikost bude změřena po vychlazení zařízení před provedením opravy.

Po identifikaci netěsnosti provozovatel neprodleně zahájil odstavení a vychlazení bloku pro provedení opravy. Zároveň zahájil jednání s SÚJB o provedení opravy, která vzhledem k zařazení do bezpečnostní kategorie 1 vyžaduje schválení způsobu provedení a vlastního provedení opravy. Odhadované zahájení opravy je v sobotu 2.4. odpoledne. Po provedení opravy podmíněné úspěšným provedením tlakové zkoušky primárního okruhu bude blok opět uveden do provozu. Celá událost bude zhodnocena v systému zpětné vazby.


Převzato z www stránek Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

K tématu: Interview ČRo s bývalým ministrem životního prostředí Martinem Bursíkem

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments