Svaz cestujících: Pane ministře, proč redukujete dálkové železniční spoje?

Srpen 29, 2011

Vážený pane ministře,

Ministerstvo dopravy ČR informovalo dopisem náměstka ministra Ing. Ivo Tomana jednotlivé kraje o záměru plánované redukce vlakových spojů v závazku veřejné služby již od prosince tohoto roku, a to konkrétně o 8 % rozsahu výkonů dálkové dopravy.

Svaz cestujících ve veřejné dopravě zásadně nesouhlasí s redukcí státem objednávané dálkové železniční dopravy a upřímně doufáme, že se jedná pouze o pracovní variantu, která se nakonec nestane skutečností.

Ve středoevropském prostoru má Česká republika jeden z nejdokonalejších systémů dálkové železniční dopravy a mezi postkomunistickými zeměmi drží spolu s Maďarskem primát v síťově provázané nabídce osobní železniční dopravy.

Systém objednávané železniční dopravy si během posledních let našel celou řadu nových cestujících. Jen mezi roky 2006 a 2008 došlo k nárůstu počtu přepravených osob v dálkové dopravě o 29%1. Pokračující trend potvrdily letos i České dráhy na základě růstu tržeb z osobní přepravy, kdy lidé více používají vlaky pro cestování na delší vzdálenosti2. Nejenže se tak neustále prokazatelně zvyšuje každodenní využívání železniční dopravy, ale celý systém také přímo přispívá k odlehčení silniční sítě, která by jinak byla daleko více přetížená.

Je zcela zřejmé, že MD ČR vykonalo během několika posledních let na tvorbě tohoto systému mnoho dobré práce, a proto plánované redukci v tak velkém rozsahu, hraničící s destrukcí tohoto funkčního systému, skutečně nerozumíme. Tento systém kvalitní dálkové železniční dopravy fungující pod taktovkou MD ČR je nutno rozvíjet, neboť tento systém patří k prioritám vlády, ke kterým se zavázala ve svém programovém prohlášení3, kde Vláda ČR výslovně deklaruje úsilí o rozvoj ekologických druhů dopravy s cílem snížení emisí CO2 – kam osobní železniční doprava ve srovnání s individuální automobilovou bezesporu patří.

Naopak výrazné omezení financování vedoucí k drastickému omezování spojů povede nejen k degradaci celého systému, ale zároveň by to znamenalo i promarněnou šanci využít další rozvojový potenciál v podobě dokončovaných modernizací na železničních koridorech, kde by investice za desítky miliard korun přišly v niveč.

Celý problém je o to horší, že Ministerstvo dopravy ČR přišlo s úsporou 200 milionů korun pro dálkové vlaky až dávno poté, co byly zveřejněny návrhy jízdních řádů 2011/2012, které s nimi již počítají a k nimž se již dávno občané mohli vyjádřit. Navíc jednotlivé kraje často objednávaly přípoje právě k těmto rychlíkům, které teď mají být bez náhrady zrušeny. Systém taktového jízdního řádu, který se za posledních 10 let v dálkové dopravě relativně stabilizoval, tak má být v tichosti rozklížen.

A pokud by skutečně došlo ke snížení finančních prostředků, pak se bude jednat o nedodržení těchto dlouhodobých smluv mezi MD ČR a ČD a. s. Stát by pak tímto krokem dal do budoucna jednoznačný vzkaz soukromým dopravcům, že není schopen dostát svých závazků, čímž znejišťuje pozici soukromých dopravců a snižuje jejich důvěru v ohlášený scénář otevírání trhu při plánovaných výběrových řízeních na dálkové spoje v osobní železniční dopravě.

S ohledem na tyto skutečnosti bych Vás chtěl, vážený pane ministře, požádat o zodpovězení několika konkrétních dotazů:

1) Z jakého důvodu uvažujete o tak drastické redukci výkonů v dálkové železniční dopravě, když je tato zajišťována v rámci desetileté smlouvy MD ČR s ČD a. s., kdy uzavření této smlouvy mělo přinést tolik očekávanou stabilitu dopravních výkonů?

2) Představuje kvalitní veřejná doprava pro MD ČR v současné době tak malou prioritu, že je nutno uvažovat o celkové degradaci (paralyzování) stávajícího systému, přestože si je MD ČR vědomo jeho úspěšného fungování?

3) Od nového jízdního řádu nebudou ministerstvem dopravy objednávány vlaky kategorie „Expres“ mezi Prahou a Ostravou, tzn. ČD a.s. je budou provozovat na své
komerční riziko. Soukromý dopravce Student Agency operuje s údajem, že MD ČR tímto krokem ušetří přibližně 100 miliónů korun4. Jaká je tedy skutečná úspora MD ČR plynoucí z neobjednání expresních vlaků mezi Prahou a Ostravou? Dochází-li k úspoře, proč MD ČR uvažuje o další redukci služeb v dálkové železniční dopravě?

4) Ze smlouvy MD ČR a ČD a. s. a jejího výkladu5 vyplývá (viz. čl. III, odst. 5), že dojde-li k redukci výkonů v závazku veřejné služby o více než 5 %, odpadá fixace ceny dopravního výkonu inflací a dojde k novému nacenění služeb v závazku veřejné služby. Dojde-li k plánované redukci výkonů o 8 % (tj. k nedodržení platnosti uvedeného bodu smlouvy), bude nová cena dopravního výkonu pro MD ČR výhodnější než ta stávající?

5) Bude-li dle předchozí otázky nová cena dopravního výkonu výhodnější, o kolik procent původní ceny? Jakou skutečnou finanční úsporu tento krok neobjednání 8 %
dopravního výkonu pro MD ČR představuje? Pokud nová cena dopravního výkonu pro MD ČR výhodnější nebude, proč přistupuje MD ČR k redukci dopravy v takovém rozsahu, že se ruší uvedený článek smlouvy?

6) Jaký očekáváte vývoj financování veřejných služeb na železnici pro další roky – bude finanční rámec pro dálkovou železniční dopravu v objednávce státu stabilní, nebo lze očekávat další nesystémové úspory, které ohrozí, či dokonce zcela paralyzují veřejné služby na železnici?

7) V souladu s prohlášením vlády MD ČR již provedlo prenotifikaci soutěží v dálkové železniční dopravě. Jakým způsobem hodlá MD ČR postupovat v případě otevírání trhu veřejných služeb na železnici, není-li MD ČR schopno zajistit stabilní finanční rámec pro zajišťování těchto služeb?
 
Děkuji Vám, vážený pane ministře za zodpovězení mých dotazů. Zároveň věřím, že si plně uvědomujete fatální následky, které by uvažovaná redukce spojů v dálkové železniční dopravě přinesla, a že budete zodpovědně hledat takové řešení celé situace, které umožní zachování stávajícího rozsahu služeb dálkové železniční dopravy v závazku veřejné služby.

Nejedná se o služby ledajaké – jedná se o skutečný provázaný systém, který využívají statisíce cestujících denně ke svým pravidelným cestám do zaměstnání, služebním či obchodním cestám, dopravou za rekreací i zábavou – o systém, na který dnes můžeme být právem hrdi.
 
S úctou

Miroslav Vyka
prezident Svazu cestujících ve veřejné dopravě
0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments