Svět ruskýma očima 51

Možná globální geofyzikální katastrofa a vojensko-politická situace ve světě

Viktor Burbaki

Březen 31, 2011

Rozměr katastrofy v Japonsku je ohromný. V Libyi se roztáčí setrvačník vojenského stroje NATO. Na Západě už se stalo tradicí "vnucovat demokracii" a "ochraňovat civilisty" před "nepřiměřeným" použitím síly nevstřícných vůdců různých zemí s pomocí masivního bombardování, obvykle v březnu. To se stalo v roce 1999 v Jugoslávii, v roce 2003 v Iráku a nyní to probíhá v Libyi. Rozumí se, že příčina vojenské intervence Západu není v osobě Kaddáfího. Není ani v tom, že potlačil vojenskou rebelii a přikázal střílet do lidí. V současnosti je ve světě mnoho diktátorů (v předmětném regionu v Saúdské Arábii a mnohých emirátech). Ti rovněž střílejí a střílejí jako první. Jsou to spojenci USA. Za dobu vnucování demokracie už lidské ztráty  v Iráku překročily ztráty, k nimž došlo za celou dobu vládnutí Saddáma Husajna.

Všechno, co se dnes ve světě děje, je tušením nastávajících globálních katastrofických změn. Zdá se, že na naší planetě je ukončeno období "globální stability" a před námi jsou období prudkých změn. Lze to pociťovat i v oboru geofyziky a ve sféře společenskoekonomické. Příroda i společnost se vzpouzí a mnozí se zamýšlejí nad otázkou, zda povstání, která vypukla v arabském světě, jsou odezvou na zemětřesení v Japonsku. Zda lidská vlna ve městech podnítila tsunami, anebo naopak tušení přírodních katastrof mohlo vyvolat katastrofy sociální? Na první pohled to může být jen obrazné vyjádření bez vztahu k reálnému životu. Ale to jen na první pohled.

Klimatické změny na planetě mohou probíhat nejen postupně, ale i prudkým skokem, který si vyžádá nouzová opatření, včetně vojenských. Toto je základní výstup dokumentu "Zpráva o počasí: 2010 až 2020", která byla vypracována profesionálními futurology na objednávku ministerstva obrany USA. V dokumentu se praví, že očekávané globální klimatické změny mohou úplně destabilizovat politickou situaci na planetě.

Základem předpovědi dvou autorů, jimiž jsou Peter Schwartz a Douglas Randall, je hypotéza o možnosti prudké změny dynamiky oceánských proudů v důsledku přírodních změn. Evropa, Asie a Severní Amerika tak pozbudou teplo, na které jsou zvyklé a na jižní polokouli se oteplí. V takovém případě dojde k nedostatku potravin, vody a strategicky užitečných surovin, především ropy. Tato situace bude základem vojenských konfliktů. V důsledku toho se stává nevyhnutelným rozšíření jaderného zbrojení.

Autoři poznamenávají: "Jelikož ve světě je jenom pět nebo šest základních obilních oblastí (USA, Austrálie, Argentina, Čína a Indie), není tolik přebytků ke globálnímu zásobování, aby mohly kompenzovat následky špatných klimatických podmínek současně v řadě regionů. Mohlo by se jednat tak o čtyři nebo pět."

Pokud se předpověď stane skutečností, lze na globalizaci v současné podobě zapomenout. Lze očekávat nejednotnost a nepřátelství států a regionů. Podle dokumentu se může především Evropa ocitnout v těžkém postavení. Stane se chladnější, sušší a větrnější a bude se podobat Sibiři. V důsledku nedostatku potravin dojde k masovému exodu obyvatel. Chladnější zimy a teplejší léta způsobí velký hlad v Číně. Autoři poznamenávají, že země, které vládnou jadernými zbraněmi, jako je Indie, Pákistán a Čína, mohou zahájit pohraniční konflikty kvůli přílivu běženců a nárokům na ornou půdu a bohatství velkých řek. Spojené státy budou nuceny krotit příliv migrantů z jiných zemí.

Podle autorů mohou nastat ve světovém systému nepochopitelné a rozporuplné změny. USA a Kanada se mohou spojit za účelem zjednodušení ochrany hranic. Kanada může zablokovat své energetické vodní zdroje a způsobit energetické problémy USA. Severní a Jižní Korea se mohou sjednotit a vládnout vysoce rozvinutými technologiemi a jadernými zbraněmi.

Evropa může vystupovat jako jeden celek, vyřešit problémy migrace mezi státy a zajistit obranu. A dále – Rusko, které má bohaté zásoby minerálů, ropy a přírodního plynu, se může připojit k Evropě. Avšak zejména kvůli svým zdrojům se může stát objektem snah jiných zemí.

Autoři dokumentu sestavili předpověď předpokládaných dramatických událostí v jednotlivých regionech, které se pojí ke klimatickým změnám.

 

EVROPA

2012 … Tvrdé zimy mohou vyvolat stěhování skandinávského obyvatelstva na jih, čehož důsledkem může být napětí v postižených zemích.

 

2015 … Uvnitř EU vznikne konflikt kvůli potravinám a vodě a dojde k diplomatickým střetům

 

2018 … Rusko se připojí k EU a zajistí pro ni energii

 

2020 … Dojde k migraci obyvatel severských zemí –  Nizozemí a Německa směrem do Španělska a Italie

 

2020 … Dojde k rozbrojům kvůli zásobování vodou a kvůli migraci

 

2022 … Rozbroj mezi Francií a Německem kvůli přístupu k Rýnu.

 

2025 … EU se blíží rozpadu

 

2027 … Zvýší se migrace do zemí Středomoří (Alžírsko, Maroko, Izrael)

 

2030 … Přibližně 10 % Evropanů se přestěhuje do jiných zemí

 

ASIE

2012 … Regionální nestabilita zabrzdí Japonsko ve vytvoření kapacity pro vnější silový zásah

 

2015 … Bude uzavřena strategická dohoda mezi Ruskem a Japonskem o využívání energetických zdrojů Sibiře a Sachalinu

 

2018 … Čína bude intervenovat v Kazachstánu na obranu plynovodů, na kterých budou neustálé sabotáže

 

2020 … Vznikne nazadržitelný konflikt v Jihovýchodní Asii s účastí Barmy, Laosu, Vietnamu, Indie a Číny

 

2025 … V Číně se prudce zhorší domácí poměry, dojde k občanské válce a k pohraničním konfliktům

 

2030 … Vznikne napětí mezi Čínou a Japonskem kvůli energetickým zdrojům Ruska

 

AMERIKA

2012 … Dojde k přílivu běženců na jihovýchod USA a do Mexika z Karibských ostrovů

 

2015 … Nastane přesidlování emigrantů z Evropy do USA, obzvláště těch bohatých

 

2016 … S evropskými zeměmi dojde ke konfliktům ve věci práva k rybolovu

 

2018 … Severní Ameriku bude nutno chránit společným bezpečnostním systémem s Kanadou a Mexikem

 

2020 … Ceny ropy se budou zvedat kvůlí ohrožení bezpečnosti zásobování v důsledku konfliktu v Perském zálivu a kolem   Kaspiku

 

2025 …  V důsledku vnitřního boje v Saudské Arábii se v Perském zálivu soustředí námořní síly Číny a USA k přímé konfrontaci

 

Podle údajů vědců již země něco podobného prožila před 8200 lety. Lidstvu je známá celkem nedávná Malá doba ledová. Proběhla mezi lety 1300 až 1850. Evropané tehdy museli opustit Grónsko, odešla vikingská civilizace. Od roku 1315 do roku 1319 zahubil hladomor, podle dokumentu ministerstva obrany USA, desítky tisíc lidí. Je třeba vzít v úvahu, že tehdy bylo lidí málo.

Nabízí se přirozená otázka k čemu je vypracována předpověď amerických vojenských specialistů. Není-li to jedno z mnoha strašení, kterými je přeplněn nejen bulvár, ale i seriózní media.

Podle řady odborníků roste lavinovitě počet geofyzikálních katastrof a anomálního počasí. Ve srovnání s minulostí to nemá obdobu. Za posledních 15 let se počet zemětřesení a klimatických anomálií rovná počtu těchto jevů za předešlých minimálně 150 let. Jak rok 2010 tak rok 2011 jsou poznamenány nebývalým počtem destruktivních přírodních událostí ve všech možných koutech světa. Začalo to v lednu 2010 zemětřesením na Haiti (300 tisíc mrtvých) a končilo to v září záplavami v Sasku. Dynamika růstu počtu zemětřesení dává předpoklad, že se může v nejbližší budoucnosti jejich počet několikanásobně zvýšit. Možná i desetinásobně.

Krom změny oceánských proudů je důležitým geofyzikálním faktorem, schopným dle mínění velkého počtu fyziků stanovit geofyzikální situaci začínající změna magnetických pólů země. Podle vědeckých prognóz nastane v dohledné budoucnosti. Důsledky už budou v menší míře zřetelné v letech 2015 až 2020. Přepólování se projeví ve znatelném snížení magnetického pole země. To je schopno po určitou dobu působit zesílení vlivu kosmického záření a vyvolat zemětřesení a zřetelnou  změnu klimatu.

Třetím faktorem ovlivňujícím přepólování je podle mínění mnohých odborníků započatá změna cirkulace hmoty v jádru země. Přitom dochází k prudkému růstu tepelného proudu ze středu země k povrchu, následuje změna klimatu a prudký nárůst počtu a intenzity zemětřesení.

Čtvrtý globální faktor je katastrofální růst sluneční aktivity. Takový věda doposud nepoznala. Vědecký svět je donucen vzdát se současných teorií o sluneční aktivitě. Rovněž růst sluneční aktivity  nese s sebou vzestup seismické aktivity a změnu klimatu.

Součet všech těchto faktorů vyvolává lavinový růst globálních geofyzikálních a klimatických změn. Jasnými projevy těchto změn byly výstřelky počasí minulého léta. Výzkumníci se shodují na tom, že prakticky všechny vážné přírodní katastrofy a klimatické výchylky roku 2010 statisticky významně korelovaly se změnami aktivity slunce.

Například v únoru 2010 došlo k vzplanutí sluneční aktivity a v průběhu celého měsíce byly na viditelné straně hvězd zaznamenány záblesky různé intenzity. V mezidobí mezi dvěma výbuchy, z toho jedním středním a jedním mohutným, došlo 27.února k silnému zemětřesení v Chile (síla 8,8) . Následovaly menší otřesy. V těchže dnech zachvátil Evropu mohutný uragán. Řádil ve Španělsku, Portugalsku i ve Francii. V důsledku poškození pobřežních hrází došlo k záplavám. Na domech a elektrickém vedení byly značné škody, za posledních 10 let největší.

6.dubna nastala velká magnetická bouře, kterou nikdo neočekával. Magnetické bouře jsou spojeny se slunečními erupcemi, avšak zde byla jen velmi malá sluneční anomálie, trvající 7 hodin, což není charakteristické pro takový časový úsek. V téže době došlo v Brazílii k prudkému 15 hodin trvajícímu lijáku, který způsobil zaplavení velké části státu Rio de Janeiro.

13. dubna se na slunci objevila jedna z největších protuberancí za poslední roky. Druhý den ráno došlo na hranici Číny a autonomní oblasti Tibet k silnému zemětřesení (síla 7,1). V USA v tutéž dobu zaznamenali podzemní otřesy o síle 6,9. Velká magnetická bouře na slunci (největší od roku 2005) s délkou trvání 18 hodin, pozorovaná 2. a 3. května měla na zemi odezvu v silném zemětřesení v Chile 3. května (síla 6,4).

Dvě ohromné bouře na slunci, které zaznamenali všichni astrofyzikové světa a nazvali "kosmické tsunami" nastaly 4. srpna. V dalších dnech udeřily živelní pohromy, včetně silné povodně na východě Německa a v pohraničních oblastech Polska a ČR.

Současná věda má problém říci, co se děje s naším vesmírným tělesem. Všechny teorie o aktivitě slunce v poslední době utrpěly fiasko. V roce 2008 došlo k největšímu útlumu sluneční aktivity, za nímž měla v rámci jedenáctiletého cyklu následovat aktivizace. Nenastala. Bouře nebyly ani v roce 2008 ani v roce 2009. Až v roce 2010 se objevily protuberance a magnetické bouře se staly pravidelné a mohutné. Skvrny, které dosud nebylo vidět, se objevily a nadále objevují ve velkých počtech.

Sluneční aktivita údajně způsobila mimořádně horké ruské léto roku 2010. Procesy na slunci ovlivňují život na zemi a mají vliv na psychiku a jednání lidí.

Zakladatel geobiologie Čižovskij vypozoroval, že vznik válek, revolucí, ekonomických vzestupů i pádů, epidemií a katastrof je spojen s výskytem sluneční aktivity. To vše podložil množstvím historických údajů. Sluneční skvrny vyvolávají u lidí prudké zvraty nálad, neočekávané reakce, agresi, ale i apatii. Tyto rysy jednání se nazývají psychické epidemie nebo vlny demence. Je to ztráta schopnosti reagovat adekvátně. Je-li takto zasaženo velké množství lidí, může to mít nebezpečné sociální dopady. Touto teorií by bylo možno vysvětlit i současný sociální výbuch na Blízkém východě a v zemích Maghrebu.

Avšak tato teorie nedává odpověď na otázku kdo a za jakým účelem vlnu arabských revolucí rozpoutal.

Převzato z Fondsk.ru

 

***

Genocida v zemi čokolády

Jevgenija Novikova

Březen 31, 2011

Rada bezpečnosti OSN jednomyslně přijala sankce proti Pobřeží slonoviny, které směřují proti bývalému prezidentovi Gbagbovi. Ten po prohraných volbách nechce odstoupit. Podle mínění světového společenství může plnění rezoluce ukončit násilí v zemi, v níž je občanská válka. Autory projektu rezoluce č. 1975 jsou Francie a Nigerie. Bývalému prezidentovi a jeho spolupracovníkům jsou zakázány cesty do zahraničí a mají zmrazené účty.  Gbagbo dostal příkaz okamžitě opustit vládu. Je odsuzována eskalace násilí v zemi a využívání administrativní správy k podněcování nenávisti a nepřátelství a k propagaci násilí. Zakazuje se také používání těžkých zbraní v okolí Abidžanu.

Rezoluce nabádá k plnění vůle národa všemi stranami konfliktu a k respektování výsledků voleb. Na dodávky zbraní bylo vyhlášeno embargo.

Podle zástupce Francie při OSN je v Pobřeží slonoviny humanitární katastrofa. Přibližně milion lidí je ve vnitřní emigraci. V Abidžanu je prakticky občanská válka.

V prosinci 2010 Gbagbo prohrál volby, když soupeřil s bývalým premiérem a náměstkem správního ředitele MMF Ouattarem. Ten obdržel 54% hlasů. Avšak Ústavní soud Pobřeží slonoviny je jiného mínění. Volby prohlásil za neplatné a vítězem určil Gbagba. Nyní oba dva soupeři složili prezidentskou přísahu a oba ustavili vládu.

Gbagbo byl vyzván OSN, USA, Africkou unií, Francií a Evropskou unií, aby odešel. On se naopak snažil mírové síl OSN ze země vytěsnit. Pohrozil, že jestliže neodejdou, bude ne ně nahlíženo jako na povstalce. Avšak ony mají v zemi mandát ještě do 30. 6. 2010. Vedoucí mírových sil v zemi řekl, že budou bránit nově zvoleného prezidenta a občany v případě, že politická krize přeroste v konflikt. Od březne t. r. armáda, která zůstala na straně Gbagby, užívá proti stoupencům nově zvoleného prezidenta těžké zbraně. Za oběť už padlo 460 lidí.

Nový prezident obsadil některá města a mezi nimi i důležitý přístav San Pedro, výhodný pro vývoz kakaa. Bývalý prezident dominuje severu s hlavním městem Abidžanem, kontroluje armádu, média a klíčová vládní zařízení. Stoprocentní podporu ale zde nemá. Za jeho odstoupení už proběhla demonstrace, avšak armáda ji zlikvidovala. Do řad stoupenců exprezidenta se hlásí především mladí. Nový prezident má v úmyslu aplikovat v Pobřeží slonoviny egyptský scénář. Podle velvyslance zvoleného prezidenta při OSN dochází v zemi "k masovému porušování lidských práv" a země je na pokraji genocidy.

Nestabilita je v tomto státě dlouhodobá. V roce 2002 zde byla občanská válka. Situace se komplikuje tím, že v zemi žije na 60 etnických skupin. Na severu žijí přistěhovalci z Burkiny Fasso.

Podstata konfliktu je v tom, že naturalizovaní občané mají méně práv než domorodí. I kvůli tomu existují rebelie. Boje v zemi trvaly až do roku 2005. Prezident po příměří slíbil přizvat k účasti ve volbách zástupce severu, Avšak volby nakonec dvakrát po sobě odložil. Opozičního vůdce jmenoval předsedou vlády.

Pobřeží slonoviny je jedním z největších dodavatelů kakaových bobů. V důsledku nestability tam, je zásobování světa čokoládou nejisté. V poslední době ceny kakaa silně vzrostly. Za první týden konfliktu o 23%.

Převzato z Expert.ru

 

***

13 rozvojových zemí žádá ukončení bombardování Libye

Duben 1, 2011

Rozvojové země Latinské Ameriky a Asie (i Afriky, pozn. překl.) se ve čtvrtek obrátily na RB OSN s požadavkem na ukončení palby v Libyi a na ukončení konfliktu. Výzvu, kterou předaly stálému zástupci Číny v OSN, podepsaly: Venezuela, Kuba, Ekvádor, Bolívie, Nikaragua, Svatý Vincent a Grenadiny, Dominika, Antigua a Barbuda, Kambodža, Indonésie, Mali, Rovníková Guinea a Vietnam.

Text dokumentu podporuje i Brazílie, Indie a Jižní Afrika, země, které jej nepodepsaly s ohledem k nynějšímu statutu členů RB. Dokument obsahuje požadavek okamžitého ukončení bombardování letišť a obyvatel raketami a zahájení mírových jednání mezi povstalci a představiteli Kaddáfího vlády.

V současnosti se účastní operace v Libyi, která je nazvána "Úsvit Odyssey", zejména Velká Britanie, Francie, USA, Kanada, Belgie, Itálie, Španělsko a Dánsko. Velká Británie, Francie a USA  se staví za dodávky zbraní povstalcům. Proti tomu vystoupil ministr zahraničí Ruska Lavrov.

Převzato z Fondsk.ru

 

***

V NATO není jednota ve věci operací v Libyi

Alexandr Šišlo

Březen 31, 2011

Odezvou na kritické prohlášení generálního tajemníka NATO Rasmussena byl odchod zástupců Francie a Německa ze zasedání výboru NATO. Ten na svém zasedání 27. 3. odsouhlasil předat velení akcí v Libyi do NATO. Francie byla od počátku proti a navrhovala vytvořit strukturu politického vedení, do níž by byly delegovány země NATO, představitelé Ligy arabských zemí a Africké unie. Německo se odmítlo akcí v Libyi účastnit.

Diplomaté obou zemí údajně tímto krokem vyjádřili svůj protest proti "málo laskavým" slovům generálního tajemníka NATO. Jenže se neví co konkretně Rasmussen řekl. Další den se omluvil, ale roztržka mezi ním a Francií se může vléci ještě dlouho. V NATO jsou protifrancouzské nálady obecnější. Projevují se zejména u Itálie, podle jejíhož mínění "Francie, bez ohledu na svůj plný návrat do aliance teprve v roce 2009, se snaží alianci marginalizovat".

Napětí uvnitř NATO trvá. Francie je krajně otrávená z toho, že musela předat otěže velení akcím v Libyi. Nepřímo na tom trvali Turci a Američané.

Postoj Merkelové a Němců je znám dávno. Nechtějí se zaplétat do válek. Krom toho je náhled Francie a Německa na přístup k rezoluci OSN, co je a co není přípustné, diametrálně odlišný.

Ve vztahu k Turecku  a RB OSN není ze strany Francie nic jiného než podráždění z toho, že jí bylo odebráno řízení akcí v Libyi.

Převzato z Fondsk.ru

***

Izraelský premiér požadoval vyhodit dokument OSN o válce v Gaze

Duben 3, 2011

Jednalo se o dokument připravený na základě závěrů šetření okolností vojenské operace  "Lité olovo" v Gaze. Odůvodnil to tím, že už nastala doba na vyhození dokumentu na smetiště dějin.

R. Goldstone uveřejnil v listě The Washington Post článek, v němž přiznal chyby, které nastaly při přípravě dokumentu. Řekl, že kdyby tehdy věděl to, co ví dnes, že by byl dokument jiný.

V dokumentu se objevila obvinění z válečných zločinů na obou stranách, Izraele i Hammásu. Podle Goldstona výsledky následného šetření, provedeného odborníky OSN, mění vztah k Izraeli. Odborníci uzavřeli záležitost tak, že Izrael vyvinul značné úsilí na vyšetření 400 předpokládaných faktů ke zločinům spáchaným za uvedené války. V této době Hamás nevyšetřoval okolnosti raketových útoků na izraelské území palestinskými bojovníky.

Podle Goldstona nejsou žádné pochyby o tom, že palestinští bojovníci záměrně ostřelovali civilisty. K tomu Goldstone uznává, že útoky izraelské armády na občanské cíle nebyly úmyslné. Jako příklad uvádí zabití 29 Palestinců při dělostřeleckém útoku. Ten byl prý výsledkem špatné interpretace dat získaných průzkumným letadlem. Izraelský důstojník, který dal příkaz k útoku, je ve vyšetřování.

Netanjahu při komentování článku Goldstonea řekl: "Všechno co říkáme, se potvrdilo."

 

Převzato z Lenta.ru

 

 

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments