Žádost o svatořečení Václava Klause

 

K rukám Kongregace pro svatořečení

 

Ctihodnosti,

 

předkládáme Vám ku zvážení a bedlivému posouzení žádost naší, v níž doporučuje se, by Václav Klaus I., držitel koruny české z Boží milosti, krom znaků moci pozemské, jimiž hojně vyznamenán jest, též odznakem slávy věčné a nehynoucí ověnčen byl na způsob ten, že přijat bude do obce svatých mužů a žen svaté církve obecné.

 

To, že vždy přízně Boží požíval a dílo jeho z vůle Boží konáno bylo, množstvím zázrakův dosvědčeno jest:

 

* Když statky pozemské v zemi naší rozdíleny byly, tu moudře kázal všechna světla zhasnouti, by každý dle schopností svých podílu svého na statcích obecných po zásluze dosíci mohl. I nastala tma po celé zemi a v době té mnoho úkazů podivuhodných na nebi, na zemi i v podsvětí se dálo, nad nimiž dodnes rozum lidský pozastavuje se, jedni zázrakem jmění své rozhojnili, jiní pak nenadále všech statků svých pozbyli. 

 

* Když družina jeho věrných druhdy v nouzi byla a pokladna její prázdnotou zela, tu i mrtví z hrobů vstávali a ze zemí cizokrajných pospíchali, by štědrými dary pokladnu prázdnou hojně zahrnuli.

 

* Když vposled na trůn stavy českými dle dědičného práva svého dosazen býti měl a síly zlobné tomu zabrániti chtěly, tu nepřátelé jeho záhadnými nemocemi, vyšinutími ducha a jinými ranami stíháni byli, by Boží záměr zmařiti nemohli. I jinak množství jevů nevysvětlitelných a nadpřirozených na tomto sněmu českém dosvědčeno bylo.    

 

V prospěch žádosti naší pak nevývratně svědčí i soupis skutkův bohabojných níže uvedený, jimiž tento věrný slouha Boží se byl vyznamenal:

 

* Vždy za pravdu se neochvějně bral, aniž jazykům zlovolným sluchu dopřával, aniž kdy k nebezpečenství a posměchu mu z toho kynoucímu přihlížel, ba byť i pravda sama proti němu svědčila, ze zákopův svých ni o píď neustoupil.

 

* Zlořádův a bludův zhoubných vždy rozhodně potíral a z myslí zlým duchem posedlých je nelítostně vymítal. Kacíře všeliké klatbou svou vždy neúchylně stíhal. Z bludů těch, jež jak nespočetné hlavy saně mečem víry pravé stínal, pak nejstrašnější slují: europeismus, environmentalismus, NGO-ismus, humanrightismus a homosexualismus.

 

* Před zákony a soudy lidskými nikdy hlavu nesklonil, zato však Boží ruce neviditelné, jež na tržištích v skrytu vládne, vždy věrně sloužil a správu věcí veřejných jí zůstavil, by místo lidí rozumu mdlého vše v zemi naší moudře zařídila. 

 

* Cizákům mnohokrát na odpor se chrabře postavil a národ český od jařma poroby uchránil, by svobodně sloužit mohl svému jedinému pánu, knížeti a vévodovi českému a věrným druhům jeho. I schránu posvátnou s dekrety nedotknutelnými a nezrušitelnými, díky nimž statky proradně uchvácené kmeny cizími jim po zásluze odňaty byly, před útoky žoldáků a zrádců po několikráte bezpečně ochránil.

 

* Národ český z temnot nevědomosti na světlo pravdy Boží vyvedl, neb v znalosti věd rozličných nad jiné svou učeností vynikl a do všech tajů všehomíra pronikl, by lid svůj mohl moudře poučiti o hádankách všelikých života vezdejšího a zákonech mu v skrytu vládnoucích.     

 

* Sbor rádců moudrých kolem sebe shromáždil, by slova jejich prozíravá z hradních výšin slynula a lidu jak maják zářný v dobách zmatených a bouřných na cestu jasně svítila.

 

* I národové jiní požehnaných plodů moudrosti jeho okusiti mohli, když v náhlém smyslů pomatení hrůzou zachváceni byli, že vody mořské vzhůru vzlínají a povrch zemský zaplavit se chystají, pročež v boj proti živlu bezuzdnému syny své svolávat se jali. On však hlavy horké jejich konejšil a rozvážně jim vyložil, že jen úskočnými řečmi šarlatánů ošálit se dali a do léček jimi strojených z nevědomosti se vlákat nechali.

 

Převzato z Pražského fóra, kde žádost můžete podpořit svým podpisem

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments