Zakládám novou politickou stranu!

Zdá se, že s novými politickými stranami se roztrhl pytel. Řekl jsem si proto, že když do toho jde i důchodce Miloš Z., proč ne já? Ještě jsem se nerozhodl, jaký název ponese strana, kterou hodlám v nejbližší době založit. Velmi mě inspiruje originální název TOP 09 – uvažuji proto např. o protipólu BOTTOM 10, nebo HOP 10, popř. POT 10.

Uvažuji také o tom, že moje strana bude mít stanovami limitovaný počet členů (např. 5) – vyhneme se tak problémům s „velrybářstvím“. Lákavá je i myšlenka, že se voleb vůbec nezúčastníme a početné zastoupení v parlamentu (i v Senátu) získáme pouze na základě přeběhlíků.


Nicméně náš program (který vypracoval náš utajovaný programový expert skrývající se prozatím pod pseudonymem Děd Vševěd (neplést s jinou osobou zasluhující právem toto označení!)) je alespoň v hrubých obrysech jasný:


Hlavní zásady

Jsme bezvýhradnými zastánci standardního poměrně silného státu založeného na individuální svobodě, občanské společnosti a tržní ekonomice, osvědčeného evropského sociálního státu, kapitalismu s lidskou tváří založeného na morálních principech.

Jsme odpůrci loupeživého, resp. kasinového kapitalismu, i sociálně bezohledného kapitalismu čínského typu, ale i všech autoritářských, totalitních či anarchistických společenských systémů.

Demokracii, přiměřenou sociální spravedlnost a právo na šťastný život klademe nad abstraktní principy „tržního systému bez přívlastků“.


Ekonomika

– Odstraníme veškeré nežádoucí projevy monopolismu a oligopolismu, znemožníme daňové úniky prostřednictvím „daňových rájů“, jakož i „kreativní daňové účetnictví“ umožňující firmám vyhýbat se daňovým povinnostem.

– Budeme jednoznačně usilovat o vyrovnaný státní rozpočet, resp. alespoň o nezvyšování míry státního zadlužení v poměru k HDP.

– Nedílnou součástí úsilí o ozdravení veřejných financí musí být postupné zvýšení daní na průměrnou evropskou úroveň. Nevěříme „vúdú ekonomice“ založené na axiomu „čím nižší daně, tím lépe“.

– Zasadíme se za podstatné zefektivnění hospodaření státu a podniků ve většinovém vlastnictví státu.

– Zavedeme progresivní zdanění příjmů tak, aby bylo v zásadě nemožné dosahovat příjmů vyšších než 10-15násobek průměrného příjmu (a to včetně veškerých zvláštních odměn a náhrad). Obrovské příjmové rozdíly považujeme za nemorální a destabilizující společnost.

– Znemožníme existenci firem s neprůhlednou vlastnickou strukturou; zakážeme anonymní listinné akcie na majitele.


Sociální politika

– Musíme si uvědomit, že vyspělé západoevropské země vydávají na sociální účely cca 27% HDP, zatímco ČR pouze 19% našeho chudšího HDP. Není tedy pravda, že jsme z tohoto hlediska státem „rozmařilým“.

– Zachováme průběžný státní systém financování starobních důchodů založený na povinném státním důchodovém pojištění s tím, že důchodový účet bude striktně oddělen od zbytku státního rozpočtu.

Pokud bude třeba, bude nedostatek prostředků na důchodovém účtu řešen zvyšováním sazby povinného pojištění.

Nebudeme bránit jakékoli formě soukromého připojištění, resp. spoření na stáří, ale nebudeme je ani nijak speciálně podporovat.

– Výplatu podpory v nezaměstnanosti budeme po určité době vázat na zapojení do veřejně prospěšných prací.

– U většiny existujících sociálních dávek omezíme jejich výplatu jen na skutečně nejpotřebnější; u těch naopak podporu zvýšíme.

– V krizovém období budeme stimulovat zaměstnavatele k tomu, aby namísto propouštění pracovníků raději poněkud zkracovali pracovní úvazky a ponechali tak v zaměstnání větší počet zaměstnanců (nikoli ovšem lenochů).

– Vyřešíme romský problém (zatím ovšem nevíme jak ;-))


Zdravotnictví.

– Zachováme princip bezplatného zdravotnictví na základě povinného státního zdravotního pojištění. Jsme však přesvědčeni, že je potřeba zavést určitou finanční spoluúčast pacientů, která by je motivovala k větší péči o vlastní zdraví a o prevenci. Tato spoluúčast však nesmí být neúnosným břemenem pro prokazatelně sociálně slabé občany.

– Jsme pro drastické omezení počtu veřejných zdravotních pojišťoven (možná až na jedinou).

– Uděláme vše pro zvýšení platů zdravotnického personálu.

– Zabráníme privatizaci nemocnic a zdravotních pojišťoven, ale zasadíme se o maximální zvýšení efektivity jejich činnosti.

– Nemáme nic proti privátním praxím praktických lékařů a některých specialistů, ani proti fungování privátních diagnostických laboratoří a specializovaných zařízení, ve kterých si majetnější pacienti budou moci většinu nadstandardní péče zaplatit z vlastních prostředků nebo z privátního pojištění.


Životní prostředí

Zasadíme se o maximálně možnou ochranu zdravého životního prostředí, ale budeme oponovat extrémním iracionálním výstřelkům prezentovaným některými ekologistickými hnutími (jaderná energetika, geneticky modifikované plodiny, blokování důležitých dopravních staveb).

V debatě o globální změně klimatu se kloníme na stranu "oteplovačů".


Zahraniční politika

– Zasadíme se o hlubší evropskou integraci směřující k federaci s názvem Spojené státy evropské. Součástí tohoto úsilí bude harmonizace daňového a právního systému v EU. Patříme tedy jednoznačně mezi "eurohujery".

– Zasadíme se o podstatné zvýšení role Evropského parlamentu.

– Nebudeme podporovat snahy vedoucí k vytvoření jediného hokejového resp. fotbalového týmu reprezentujícího EU (resp. budoucí USE), jak to nedávno navrhoval pan president.

– Budeme podporovat zlepšování vztahů s Ruskem, Čínou a Íránem.

– Přimějeme USA k tomu, aby se zasadily o spravedlivé vyřešení blízkovýchodního konfliktu založené na uspokojení legitimních palestinských požadavků (vytvoření samostatného palestinského státu zahrnujícího i východní Jeruzalém, odchod Izraelců z nelegálně vybudovaných (tedy téměř všech) osad na palestinském území).

– Přimějeme USA k tomu, aby zrušily nesmyslné embargo Kuby a tím nastartovaly demokratizační proces na tomto ostrově nesvobody.

– Zrušíme uznání samostatnosti Kosova.


Reforma politického systému

Zasadíme se o podstatné zeštíhlení a zpřehlednění našeho politického systému:

– Zavedení většinového dvoukolového systému pro volby do poslanecké sněmovny, který podstatným způsobem zvýrazní roli osobností a potlačí vliv stranických sekretariátů.

– Snížení počtu poslanců na 100 (nebo i méně).

– Stanovení fixního a normálně zdaněného platu poslanců a senátorů na 250 tis. Kč. hrubého, bez jakýchkoli dalších příplatků a výhod.

– Zavedení podobných principů i na vládní a krajské úrovni.

– Bezodkladné schválení zákona o všeobecném referendu.

– Zavedení ústavních změn umožňujících v případě vládní krize snáze rozpustit sněmovnu a vypsat předčasné volby.

– Zavedení ústavních změn výrazně omezujících politický vliv prezidenta (zachování v podstatě pouze ceremoniální a reprezentativní funkce tohoto úřadu, t.j. "kladeče věnců").

– Ústavním zákonem zabráníme v příštích 10-20 letech působení v politice lidem, kteří v ní na vrcholové úrovni působili v posledních 20 letech (důsledné uplatnění hesla „děkujeme, odejděte“).

– Zakážeme nákladné předvolební kampaně. Ty se budou muset omezit pouze na rozšiřování vlastního volebního programu a na veřejná předvolební shromáždění. Žádné bilboadry, žádné televizní spoty, žádné negativní kampaně proti soupeřům.


Bezpečnost a justice

– Zasadíme se o výrazné zlepšení práce policie a justičních orgánů, a to důsledným uplatňováním osobní zodpovědnosti v celém systému (na principu „ryba smrdí od hlavy“).

– Obnovíme finanční policii, zavedeme politiku nulové tolerance ke korupci a klientelismu ve státní správě.


Náprava morálního stavu společnosti

– Zasadíme se o obnovu důvěry občanů v politiku – nebudeme tolerovat korupční a klientelistické jednání politiků, nepřipustíme další posun k systému zvýhodňujícímu úzkou vrstvu těch nejbohatších na úkor drtivé většiny společnosti, naopak tento trend zvrátíme opačným směrem.

– Zrušíme všechny herní automaty a ponecháme pouze 3 exkluzívní kasina v celé ČR.

– Výrazně omezíme reklamu (žádné reklamní tabule kolem silnic, žádné reklamy přerušující pořady v jakékoli TV, výrazná snížení počtu reklam a úplný zákaz stupidních reklam v jakýchkoli sdělovacích prostředcích).

– Prověříme legálnost majetků nad 10 milionů Kč a zabavíme resp. masivně zpoplatníme ty, u kterých se prokáže nabytí nekalým způsobem.


Školství

– Zachováme bezplatné veřejné školství.

– Zabráníme hrozícímu úpadku úrovně základního a středního školství, skončíme s neblahou praxí „permanentní reformy“ a soustředíme se na stabilizaci systému.

– Uděláme vše pro postupné výrazné zlepšení platových podmínek učitelů.


Vysoké školy a věda

– Jsme proti zavedení školného na veřejných vysokých školách.

– Provedeme urychlené rozdělení existujících veřejných vysokých škol na elitní výzkumné, technické a vzdělávací, s rozdílným mechanismem financování a hodnocení.

– Zastavíme nesmyslný trend zvyšování počtu vysokoškolsky vzdělaných lidí za cenu úpadku kvality. Zrušíme nesmyslné formální požadavky na (jakkoli nekvalitní) vysokoškolské vzdělání pro řadu pozic ve státní správě.

– Zajistíme, aby tituly z nekvalitních soukromých vysokých škol byly odlišné od titulů z kvalitních škol veřejných; jednou možností je používání titulů jako RTDr, RTMgr, RTIng („rozhodnutím trhu doktor“ atd.).

– Budeme podporovat dosavadní systém vědy a výzkumu založený na dvou hlavních pilířích – nejkvalitnějších vysokých školách a Akademii věd, ale také na několika zbývajících kvalitních ústavech aplikovaného výzkumu.

– Uděláme vše pro výrazné zkvalitnění úrovně naší vědy a výzkumu (příliv „nové krve“, především ze zahraničí).

– Výrazně zjednodušíme systém podpory vědy a výzkumu – účelové financování soustředíme pouze ke dvěma poskytovatelům (GA ČR a TA ČR), přičemž poměr prostředků obhospodařovaných těmito dvěma grantovými agenturami bude 3:1. Ministerstva (zvláště pak MPO) nebudou disponovat žádnými účelovými prostředky.

– Bezodkladně novelizujeme zákon 130 o podpoře výzkumu a vývoje a zrušíme absurdní systém založený na hodnocení podle systému zvaného „kávový mlýnek“.

– Zásadně obměníme Radu pro výzkum, vývoj a inovace a přejmenujeme ji na Radu pro vědu a výzkum. Okamžitě vyměníme sekretáře rady RNDr. M.Blažku.


S kým do koalice?


V nepravděpodobném případě, že by naše strana nezískala v parlamentu nadpoloviční většinu, bude potřeba, aby vytvořila nějakou vládní koalici. Myslím, že prozatím se dá říci, že vzhledem k našemu programu mezi našimi perspektivními partnery asi nebude ODS ani TOP 09.

V naší příští vládě bychom určitě rádi viděli např. J.Švejnara, J.Fischera, J.Havla, nebo L.Stejskala (i když některé jeho názory (třeba radarové) – nevím, nevím…).


Ale, jak říkají ostřílení političtí matadoři, o koalicích se mluví až po volbách…

 

Převzato z blogu autora na Aktuálně

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments