Dokument: Prezident RF se obrátil k národu a oznámil zahájení vojenské operace v DLR a LLR

Vážení občané Ruska! Drazí přátelé!

Dnes opět považuji za nutné vrátit se k tragickým událostem odehrávajícím se na Donbasu a klíčovým otázkám zajištění bezpečnosti samotného Ruska. Začnu tím, co jsem řekl ve svém projevu z 21. února tohoto roku. Řeč je o tom, co v nás vyvolává zvláštní obavy a úzkost, o těch základních hrozbách,
které rok od roku krok za krokem, hrubě a bezohledně vytvářejí nezodpovědní politici na Západě
ve vztahu k naší zemi. Mám na mysli rozšíření bloku NATO na Východ, přibližování jeho vojenské infrastruktury k hranicím Ruska.

Je dobře známo, že po dobu třiceti let jsme se naléhavě a trpělivě snažili domluvit se s vedoucími zeměmi NATO na principech rovné a nedělitelné bezpečnosti v Evropě. Neustále jsme naráželi na to, že odpovědí
na naše návrhy byly drzý klam a lež anebo pokusy nátlaku a vydírání. Severoatlantická aliance se mezi tím, nehledě na všechny naše protesty a obavy neústupně dále rozšiřuje, vojenská mašinérie postupuje. A já opakuji, že se přibližuje těsně k našim hranicím.

Proč se to všechno děje, odkud se vzaly ty drzé způsoby hovořit z pozice vlastní výjimečnosti
neomylnosti a svévole? Odkud se bere pohrdavý a přezíravý postoj k našim zájmům a absolutně zákonným požadavkům?

Odpověď je jasná, vše je pochopitelné a očividné. Sovětský svaz koncem 80. let minulého století zeslábl,
a potom se úplně rozpadl. Veškerý průběh tehdejších událostí je pro nás i dnes dobrou lekcí. Přesvědčivě ukázal, že paralýza moci, vůle, je prvním krokem k úplné degradaci a zapomnění. Stačilo tehdy na chvilku ztratit svou sebedůvěru, a to byl konec.

V důsledku byla porušena rovnováha sil ve světě. Vedlo to k tomu, že předchozí dohody, smlouvy fakticky přestaly fungovat. Přemlouvání a prosby nepomáhají. Cokoliv, co se nehodí hegemonovi, těm, kdo jsou u moci, je označováno za archaické, zastaralé, nepotřebné, a naopak, vše co se zdá být výhodným se předkládá jako pravda v poslední instanci, vnucuje se za každou cenu, hulvátsky,
libovolnými prostředky.

Nesouhlasní jsou lámáni přes koleno. To, o čem teď hovořím, se týká nejenom Ruska a nevzbuzuje to obavy jen u nás. Týká se to celé soustavy mezinárodních vztahů a občas dokonce samotných spojenců USA. Po rozpadu SSSR fakticky začalo přerozdělení světa. Do té doby ustanovené normy mezinárodního práva, přičemž ty klíčové a základní byly přijaty jako výsledek druhé světové války a v mnohém potvrzovaly její výsledky, začaly překážet těm, kdo sám sebe prohlásil vítězem ve studené válce.

Samozřejmě, že v praktickém životě, v mezinárodních vztazích a pravidlech, které je upravují, bylo nutné brát také v úvahu změnu situace ve světě a samotné rovnováhy sil. Ovšem bylo potřeba to dělat profesionálně, postupně a trpělivě, s uvážením zájmů všech zemí a s pochopením vlastní odpovědnosti. Ale ne. Ve stavu euforie z absolutní převahy, svého druhu současné verze absolutismu, navíc ještě na pozadí nízké úrovně celkové kultury a samolibosti těch, kteří připravovali, schvalovali a prosazovali rozhodnutí výhodná jen pro sebe, se situace začala rozvíjet podle jiného scénáře.

Pro příklady nemusíme chodit daleko. Nejdříve, bez jakýchkoliv sankcí Rady bezpečnosti OSN byla provedena krvavá vojenská operace proti Bělehradu. Letectvo a rakety byly použity přímo v samém středu Evropy. Následovalo několik týdnů nepřetržitého bombardování civilních měst, životně důležité infrastruktury. Tato fakta je potřeba připomínat, jelikož někteří západní kolegové si neradi tyto události připomínají. A když o tom hovoříme, raději místo poukazování na normy mezinárodního práva, nýbrž se odvolávají na „okolnosti“, které si každý vykládá tak, jak se mu to hodí.

Potom přišly na řadu Irák, Libye a Sýrie. Nelegitimní použití vojenské síly proti Libyi, při převrácení smyslu všech rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN v otázce Libye, vedlo k úplnému zničení tohoto státu a ke vzniku ohromného ohniska mezinárodního terorismu. A země se pohroužila do stavu humanitární katastrofy, do propasti dodnes trvající mnohaleté občanské války. Tragédie, k níž byli odsouzeny statisíce, miliony lidí, nejen v Libyi, ale v celém regionu, zrodila masový migrační exodus ze Severní Afriky a Blízkého Východu do Evropy.

Podobný osud byl přichystán i Sýrii. Vojenské akce západní koalice na území této země bez souhlasu syrské vlády a bez sankce Rady bezpečnosti OSN nejsou ničím jiným nežli agrese a intervence. Nicméně, v této řadě událostí patří samozřejmě zvláštní místo vpádu do Iráku, rovněž bez jakéhokoliv právního základu. Za záminku byla vybrána údajně důvěryhodná informace, kterou disponovaly USA,
o tom, že Irák vlastní zbraně hromadného ničení. Jako důkaz veřejně, před zraky celého světa,
mával americký ministr zahraničí jakousi zkumavkou s bílým práškem a všechny přesvědčoval, že je
to chemická zbraň vyvíjená v Iráku. A pak se ukázalo, že všechno bylo jenom představení, bluf.
Žádné chemické zbraně v Iráku nebyly. Je to sice neuvěřitelné, překvapující, ale fakt zůstává faktem,
byla to záměrná lež na nejvyšší státní úrovni a navíc z vysoké tribuny OSN, v jejímž důsledku došlo k obrovským obětem, devastaci, neuvěřitelnému vzestupu terorismu.

Vůbec to celé budí dojem, že prakticky všude, v mnohých regionech světa, kam Západ přichází zavádět své pořádky, zůstávají v důsledku krvavé, nezhojené rány. Vředy mezinárodního terorismu a extremismu. Všechno, o čem jsem mluvil, jsou nejkřiklavější, ale zdaleka ne jediné příklady pohrdání mezinárodním právem.

Stejně to vypadá i se sliby dané naší zemi, že se NATO nebude rozšiřovat na Východ ani o píď. Už jen zopakuji, že nás prostě podvedli, lidově řečeno podfoukli. Ano, často můžeme slyšet, že politika je špinavý byznys. Možná, ale přece ne až tak moc? Do takové míry?

Takové šejdířské jednání je v rozporu nejen s principy mezinárodních vztahů, ale především s obecně uznávanými normami morálky a mravnosti. A kde zůstala spravedlivost a pravda? Jen samá lež a přetvářka. Mimochodem, sami američtí politici, politologové a novináři píší a mluví o tom, že uvnitř USA v posledních letech vznikla skutečná Říše Lži. Nedá se s tím než souhlasit. Přesně tak to je!

Ale neměli by být tak skromní. USA jsou přece jen veliká země, systémově důležitá mocnost a všechny její satelity jí nejen bez reptání a pokorně přizvukují a přitakávají k čemukoliv, ale i kopírují její chování a s obdivem přijímají navrhovaná pravidla. Proto jsem zcela důvodně přesvědčen o tom, že celý ten takzvaný západní blok vytvořený Spojenými státy ke svému obrazu a podobě, je celý onou Říší Lži.

Co se týče naší země, tak po rozpadu SSSR, přes veškerou bezprecedentní otevřenost nového, moderního Ruska, a připravenosti čestně spolupracovat s USA a jinými západními partnery v podmínkách fakticky
jednostranného odzbrojení, se nás okamžitě pokusili dorazit, dobít a definitivně zničit. Přesně tak to bylo v devadesátých letech a začátkem dvoutisících. Tehdy takzvaný kolektivní Západ nejaktivnějším způsobem podporoval separatismus a bandy žoldáků na jihu Ruska. Kolik obětí, kolik ztrát nás to tehdy stálo! Jakými zkouškami jsme si museli projít, než jsme konečně zlámali páteř mezinárodnímu terorismu na Kavkaze. Dobře si to pamatujeme a nikdy to nezapomeneme.

Vlastně až donedávna trvaly nekončící pokusy využívat nás ve svých zájmech, rozvrátit naše tradiční hodnoty a vnutit nám své vlastní pseudohodnoty, které by rozežíraly nás, náš lid zevnitř. Ty prvky, které už agresivně nasazují ve svých vlastních zemích, a které vedou přímo k degradaci a degeneraci, protože odporují samotné přirozenosti člověka. To se ale nestane. Nikdy a nikomu se to nepodařilo, a nepodaří se to ani teď.

Bez ohledu na to všechno, jsme v prosinci 2021 přesto učinili další pokus domluvit se s USA a jejich spojenci na principech zajištění bezpečnosti v Evropě a o nerozšiřování NATO. Všechno nadarmo. Postoj USA se nemění. Nepovažují za nutné se domlouvat s Ruskem na této pro nás klíčové otázce. Sledují jen své cíle a přehlížejí naše zájmy a my si samozřejmě v této situaci klademe otázku: „Jak dál, co můžeme očekávat?“

Z dějin dobře víme, jak se v roce 1940 a začátkem roku 1941 Sovětský svaz všemožně snažil odvrátit anebo alespoň oddálit začátek války. Včetně toho, že se doslova do poslední chvíle snažil neprovokovat potenciálního agresora. Neprováděl nebo odkládal nejnezbytnější očividné kroky k přípravě na odražení neodvratného útoku. A ty kroky, které byly přece jen nakonec podniknuty, přišly katastrofálně pozdě. V důsledku toho se země ocitla nepřipravena k tomu, aby v plné síle čelila vpádu nacistického Německa, které bez vypovězení války zaútočilo na naši vlast 22. června 1941.

Nepřítele se podařilo zastavit a nakonec i rozdrtit, ale za kolosální cenu. Snaha uchlácholit agresora v předvečer Velké vlastenecké války se ukázala jako chyba, která náš národ přišla velmi draho. Už v prvních měsících bojů jsme ztratili ohromné strategicky důležité území a miliony lidí. Podruhé už takovou chybu neuděláme. Nemáme na to právo.

Ti, kdo si nárokují světovou nadvládu, veřejně, beztrestně a já zdůrazňuji, že bez jakéhokoliv oprávnění,
vyhlašují nás, Rusko, svým nepřítelem, dnes disponují skutečně velkými finančními, vědecko-technologickými a vojenskými možnostmi. My to víme a objektivně hodnotíme výhružky
v ekonomické sféře neustále znějící na naši adresu, stejně jako své možnosti čelit tomuto drzému a permanentnímu vydírání.

Opakuji, že to posuzujeme bez iluzí a krajně realisticky. Co se týče vojenské oblasti, tak dnešní Rusko je dokonce i po rozpadu SSSR a ztrátě významné části svého potenciálu, jednou z nejmocnějších jaderných mocností světa. Navíc má určitou převahu v řadě nejnovějších druhů zbraní.

V souvislosti s tím by nikdo neměl pochybovat o tom, že přímý útok na naši zemi způsobí libovolnému potenciálnímu agresorovi porážku a strašlivé důsledky. Avšak ty technologie, včetně obranných, se velmi rychle mění a vedoucí pozice v této oblasti přechází a bude přecházet z jedněch rukou do druhých.

Avšak vojenské osvojení území sousedících s naší hranicí, pokud bychom jej připustili, by tak už zůstalo na desetiletí, a možná i navždy, a představovalo by pro Rusko neustále rostoucí a absolutně nepřijatelnou hrozbu.

Už teď s mírou rozšíření NATO na Východ je situace naší země rok do roku horší a nebezpečnější.
A nejen to. V posledních dnech vedení NATO přímo hovoří o nutnosti urychlit, a zesílit přesun infrastruktury Aliance k hranicím Ruska. Jinými slovy, ještě ve svém postoji přitvrzují.

Už nemůžeme dál jen přihlížet tomu, co se děje. Bylo by to z naší strany absolutně nezodpovědné. Další rozšíření infrastruktury severoatlantické aliance a započaté vojenské osvojení území Ukrajiny, je pro nás nepřijatelné. Problém samozřejmě nespočívá v samotné organizaci NATO, to je jen nástrojem vnější politiky USA. Problém je v tom, že na území sousedícím s námi, a poznamenám, že jde o naše historické území, se buduje nepřátelské anti-Rusko, které se nachází pod úplnou vnější kontrolou. Je usilovně zabydlováno ozbrojenými silami zemí NATO a vyzbrojováno nejmodernějšími zbraněmi.

Pro USA jejich spojence je to takzvaná politika zadržování Ruska. Očividné geopolitické dividendy. Pro naši zemi je to ale otázkou života a smrti. Otázka naší dějinné budoucnosti jako národa. A to není přehánění, tak to skutečně je. Je to reálná hrozba nejen pro naše zájmy, ale pro samotnou existenci našeho státu, pro naši suverenitu. Toto je ta červená čára, o níž jsem nejednou hovořil. A oni ji překročili.

V této souvislosti k situaci na Donbasu. Vidíme, že ty síly, které v roce 2014 provedly na Ukrajině státní převrat, zmocnili se vlády a tu stále drží za pomoci v podstatě dekorativních volebních procedur, se definitivně distancovaly od mírového řešení konfliktu. Osm let, nekonečných dlouhých osm let jsme dělali všechno možné pro to, aby byla situace vyřešena mírovými, politickými prostředky. Všechno marně.

Jak jsem říkal již ve svém předchozím projevu, nemůžeme bez soucitu hledět na to, co se tam děje. Nadále strpět takové věci už prostě nelze. Bylo nezbytné okamžitě zastavit tuto noční můru, genocidu milionů lidí, kteří tam žijí, kteří s nadějí vzhlížejí jen k Rusku, doufají pouze v nás. Zejména tohle všechno a bolest těch lidí byly hlavním motivem rozhodnutí o uznání lidových republik Donbasu.

Považuji za důležité dále zdůraznit, že vedoucí země NATO k dosažení svých vlastních cílů na Ukrajině podporují ve všem krajní nacionalisty a neonacisty, kteří sami za sebe nikdy neodpustí obyvatelům Krymu a Sevastopolu jejich svobodnou volbu sjednocení s Ruskem. Ti samozřejmě nenechají Krym na pokoji a přinesou tam stejně jako na Donbas válku, aby tam vraždili, stejně jako vraždili bezbranné lidi karatelé z band ukrajinských nacionalistů, těch Hitlerových přisluhovačů z doby Velké vlastenecké války. Otevřeně prohlašují, že si nárokují celou řadu dalších ruských území.

Celý ten průběh událostí a analýza získávaných informací svědčí o tom, že konfrontace Ruska s těmito silami je neodvratná, že je to pouze otázka času. Připravují se a čekají na vhodnou chvíli. Teď ještě ke všemu vznesli nárok na disponování jadernými zbraněmi. My jim to nedovolíme.

Jak jsem říkal již dříve, Rusko po rozpadu SSSR přijalo novou geopolitickou realitu. Ke všem státům nově vzniklým na postsovětském prostoru se stavíme a budeme stavět s respektem. Ctíme a budeme ctít jejich suverenitu a jako příklad nechť slouží pomoc, kterou jsme poskytli Kazachstánu, který zasáhly tragické události, které byly výzvou jeho státnosti a celistvosti. Rusko se však nemůže cítit v bezpečí, rozvíjet se, existovat s trvalou hrozbou vycházející z území současné Ukrajiny.

Připomenu, že v letech 2000 až 2005 jsme vojenskou silou potlačili teroristy na Kavkazu, uhájili celistvost našeho státu, zachovali Rusko. V roce 2014 jsme podpořili obyvatele Krymu a Sevastopolu, v roce 2015 jsme použili ozbrojené síly, abychom postavili účinnou hráz pronikání teroristů ze Sýrie do Ruska. Jiný způsob jak se ochránit, jsme neměli. Totéž se děje nyní.

Nedali nám prostě žádnou jinou možnost, jak bránit Rusko, naše lidi, kromě té, kterou budeme nuceni použít dnes. Okolnosti vyžadují, abychom jednali rozhodně a bezodkladně. Lidové republiky Donbasu se obrátily na Rusko s prosbou o pomoc. V souvislosti s tím a v souladu s §51 článku 7 Charty OSN, po schválení Radou federací Ruska a v rámci plnění dohod ratifikovaných Federální shromáždění dne 22. února tohoto roku, o přátelství a vzájemné pomoci s Doněckou a Luhanskou lidovou republikou
jsem rozhodl, aby byla provedena zvláštní vojenská operace, jejímž cílem je ochrana lidí, kteří byli po dobu osmi let vystaveni ponižování a genocidě se strany kyjevského režimu.

Za tímto účelem budeme usilovat o demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny, aby byli předáni soudu ti, kdo se dopouštěli početných krvavých zločinů proti civilnímu obyvatelstvu, a to včetně občanů Ruské federace. V našich plánech přitom není okupace ukrajinského území. Nikomu se nechystáme nic vnucovat silou. Spolu s tím slyšíme, jak v poslední době na Západě stále častěji zaznívají slova o tom,
že dokumenty utvrzující výsledky druhé světové války podepsané se sovětským totalitárním režimem
už není třeba dodržovat.

Nu což, co na to říci? Výsledky 2. světové války, stejně jako oběti položené naším lidem na oltář vítězství nad nacismem, jsou posvátné! To však není v rozporu s vysokými hodnotami lidských práv a svobod
vycházejíce z těch reálií, které se zformovaly k dnešnímu dni za všechna poválečná desetiletí. Rovněž to neruší právo národů na sebeurčení zakotvené v prvním článku Charty OSN. Připomenu, že ani při vytvoření SSSR, ani po 2. světové válce se lidí žijící na těch či oněch územích, která jsou dnes součástí Ukrajiny, nikdo nikdy neptal na to, jak by sami chtěli uspořádat svůj život.

V základu naší politiky je svoboda, aby všichni měli svobodu volby samostatně určovat svou budoucnost a budoucnost svých dětí. A my považujeme za důležité, aby toto právo, právo volby, mohli využít všechny národy žijící na území dnešní Ukrajiny. Každý, kdo si to bude přát.

V této souvislosti se obracím k občanům Ukrajiny. Rusko bylo povinno v roce 2014 ochránit zájmy obyvatel Krymu a Sevastopolu před těmi, koho vy sami nazýváte „nácky“. Krymčané a Sevastopolci si zvolili být se svou historickou vlastí, s Ruskem. My jsme to podpořili a já opakuji, že jsme jednoduše nemohli postupovat jinak. Dnešní události nejsou spojeny s přáním ublížit zájmům Ukrajiny a ukrajinského lidu. Jsou vedeny obranou samotného Ruska před těmi, kdo si vzal Ukrajinu za rukojmí
a pokouší se použít ji proti naší zemi a jejímu lidu.

Opakuji, naše kroky jsou sebeobranou před hrozbami, které jsou proti nám vytvářeny, a před tím, aby nastalo ještě horší utrpení, než to, co se děje dnes. Jakkoliv je to obtížné, prosím, abyste to pochopili, a vyzývám ke spolupráci, abychom mohli tuto tragickou stránku co nejdříve obrátit a společně se vydat vpřed, a nikomu nedovolit vměšovat se do našich záležitostí a do našich vztahů. Budovat vztahy samostatně, tak aby to vytvářelo nebytné podmínky k překonání všech problémů a bez ohledu na přítomnost státních hranic nás to posilovalo zevnitř jako jednotný celek. Já v to věřím, právě v takovou naši budoucnost.

Musím se obrátit i k vojákům ozbrojených sil Ukrajiny. Vážení soudruzi, vaši otcové, dědové a pradědové
nebojovali proti nacistům za obranu naší společné Vlasti kvůli tomu, aby se novodobí neonacisté
zmocnili moci na Ukrajině. Skládali jste přísahu věrnosti ukrajinskému lidu, a ne protilidové juntě,
která rozkrádá Ukrajinu a vysmívá se jejímu lidu. Neplňte její zločinné rozkazy. Vyzývám vás, abyste okamžitě složili zbraně a vrátili se domů. Vysvětlím to. Všichni vojáci ukrajinské armády, kteří splní tento požadavek, budou moci bez překážek opustit prostor bojů a vrátit se ke svým rodinám. Ještě jednou naléhavě zdůrazním, že veškerou odpovědnost za možné krveprolití bude mít zcela a úplně na svědomí režim, který vládne na území Ukrajiny.

A nyní několik důležitých, velmi důležitých slov pro všechny, kteří by mohli podlehnout pokušení vměšovat se do probíhajících událostí. Kdokoliv, kdo by nám chtěl překážet nebo dokonce vytvářet hrozbu naší zemi, našemu lidu, musí vědět, že reakce Ruska bude okamžitá a způsobí vám takové následky, se kterými jste se ještě nikdy ve svých dějinách nesetkali. Jsme připraveni na jakýkoliv vývoj událostí. Všechna potřebná rozhodnutí byla v této souvislosti již přijata. Doufám, že budu uslyšen.

Vážení občané Ruska! Blahobyt, samotná existence celých států a národů, jejich úspěch a životaschopnost mají vždy původ v mocném kořenovém systému jejich kultury, hodnot, zkušeností a tradic jejich předků a samozřejmě přímo závisí na schopnosti rychle se přizpůsobit neustále se měnícímu životu, na soudržnosti společnosti, její připravenosti se konsolidovat, jednotně sbírat všechny síly k postupu vpřed. Síly jsou potřeba vždy, vždy, ale ta síla může mít různou kvalitu.

V základu politiky Říše Lži, o níž jsem hovořil na začátku svého projevu, leží především hrubá, přímočará síla. V takovém případě se u nás říká: „Když je síla, netřeba rozumu.“ My však víme, že skutečná síla je ve spravedlivosti a pravdě, které jsou na naší straně. A pokud to tak je, není těžké souhlasit s tím,
že zejména síla a připravenost k boji jsou základem nezávislosti a suverenity, jsou tím nezbytným fundamentem, na kterém jedině lze spolehlivě stavět svou budoucnost, budovat svůj domov, svou rodinu, svou Vlast.

Vážení spoluobčané! Věřím, že vojáci a důstojníci ozbrojených sil Ruska oddaní své zemi splní profesionálně a statečně svou povinnost. Nepochybuji, že v souhře a efektivně budou pracovat všechny úrovně moci, odborníci odpovídající za stabilitu naší ekonomiky a finančního systému, sociální sféry,
vedoucí pracovníci našich firem a veškerý ruský byznys. Spoléhám se na konsolidovaný vlastenecký postoj všech parlamentních stran a společenských sil. Nakonec, jak tomu vždy v dějinách bylo, je osud Ruska ve spolehlivých rukou našeho mnohonárodnostního lidu. A to znamená, že přijatá rozhodnutí budou splněna, stanovené cíle dosaženy, a bezpečnost naší vlasti bude spolehlivě zajištěna. Věřím ve vaši podporu a tu neporazitelnou sílu, kterou nám dává naše láska k Vlasti.

Zdroj: Fórum KOB

Překlad: Irena


Stanův komentář: Porovnejte si, prosím, transkript projevu s tím, co nám prezentovala ČT. O rámování, při němž politolog Svoboda prohlásil něco v tom smyslu, že projev sice neslyšel, ale určitě to budou bláboly a lži jako vždy, ani nemluvě. Můj podrobnější (a k Putinovu projevu i jednání kritický) komentář zveřejním, co nejdříve to půjde. Jestli to vůbec ještě půjde

4.9 11 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
53 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
orinoko
25. 2. 2022 21:07

„Vypadá to, že pro nás bude snazší se dohodnout, než s tou bandou narkomanů a neonacistů, kteří se usadili v Kyjevě a vzali jako rukojmí celý ukrajinský národ,“ řekl ruský prezident. Jedno z posledních veřejných vystoupení Putina adresované ukrajinské armádě. Ke Tvé poznámce pod článkem: Už zbývá jen nahnat lidi někam do O2 Arény, aby tam sdíleli /sic/ svojí antichartu a podepsali se pod ní. Po 30ti letech jsme o 43 let zpátky. Skoro nikdo tehdy Chartu 77 nečetl, ale všichni si byli jisti, že je anti. Asi antilopa. Co je však pozoruhodné – mlčení oficiálních analytických jehňátek, obehnaných plůtkem boje… Číst vice »

Last edited 1 rok před by orinoko
M.C.
Reply to  orinoko
26. 2. 2022 10:47

Vypadlo z první věty: ,,Vypadá to, že pro nás bude snazší se dohodnout s vámi (ve smyslu ,,s armádou“), než s tou bandou….

Botičky od Diora
Botičky od Diora
Reply to  orinoko
26. 2. 2022 14:38

Jak to bylo s Minskými dohodami:

comment image

malymax
malymax
25. 2. 2022 21:56

Stan… k tomu blokování :

Když jsem na seznamu objevil také agenturu EXANPRO.cz ,napadlo mě jediné,
jací jste to vy ubožáci, když tyhle analytiky zablokujete, kvůli PRAVDĚ a nic než PRAVDĚ, kterou nazýváte desinformacemi.
Leží vám ještě těžce v žaludku,
když vypracovali zprávu o Majdanu a do detailu popsali LŽI, jaké šířila tehdejší vláda
a veřejnoprávní média, v čele s ČT.
Na standartě sice „PRAVDA VÍTĚZÍ“ ,ale bude muset zase trochu počkat,
jako už tolikrát v minulosti.

KDO tu agenturu zná, ví o čem píši.

orinoko
Reply to  malymax
25. 2. 2022 22:00

Platfus Ovarov dostal na PL takovou nákladačku, že si to za rámeček nedá.

Martin (už bez taky m)
Reply to  malymax
25. 2. 2022 22:18

Jsou to skuteční rozvědčíci i kotrarozvědčíci, skuteční analytici schopní syntézy složitých info/dat i prognózy/ předpokladu. „Bývalí“- ale již trvale profi.

M.C.
Reply to  Martin (už bez taky m)
26. 2. 2022 10:48

Bývalý rozvědčík je prý něco jako bývalý černoch.
Z aktivní služby člověk může odejít, ale zájem o věc a specifický způsob uvažování mu zůstane.

Aleš
Aleš
25. 2. 2022 22:35

https://cz.sputniknews.com/20220225/si-tin-pching-rekl-putinovi-ze-respektuje-ruske-akce-na-donbasu-17809542.html
Ve Vladimirovi a Si je více lidskosti než ve většině naší poslanecké sněmovny, krom čestných vyjímek. Kdybyste poslouchali výplody zrůd z poslanecké sněmovny jako jsou Langšádlová, Bartošek, Žáček, kteří blábolili na ČT24, tak se pozvracíte.

Aleš
Aleš
25. 2. 2022 22:42

https://cz.sputniknews.com/20220225/mo-rf-ruske-jednotky-vstoupily-do-melitopolu-aniz-by-narazily-na-odpor-17814304.html
Někteří obyvatelé města vítají osvoboditele s rudými vlajkami. Koudelkovi, jeho čučkařům a všem elfům navzdory.

Botičky od Diora
Botičky od Diora
Reply to  Aleš
26. 2. 2022 14:42

Z-tank pod vlajkou SSSR

comment image

orinoko
26. 2. 2022 0:36

Sametoví pohrobci Vény Placatky to opravdu nemohli trefit jinak než výmluvně k výročí starého únorového puče. Ale asi to nebude tak úplně jednoduché.
Protiproud: https://www.protiproud.info

orinoko
26. 2. 2022 0:46

Pro zájemce něco v češtině a velmi věcně k Haliči a probíhajícím bojům.

https://www.youtube.com/watch?v=1mh32MS1C9o

orinoko
26. 2. 2022 0:59

Nenačetla se mi Nová republika.

Dolmen
Dolmen
Reply to  orinoko
26. 2. 2022 9:06

Zablokovaná. Stejně jao Zvědavec, Protiproud, Czefreepress, NWOO a řada dalších. Jakési sdružení kde NIC tu NIC. Myslím, že tady na OM se taky brzy už nebudeme moct scházet. PRAVDA A LÁSKA konečně vítězí. Parchanti zřejmě se*ou maggi v kostkách a tak se uchylují k zoufalým činům, cítí jak výsměch jejich poddaných nebezpečně rozkymácel jejich. Zoufalci sahají k zoufalým činům. Nakonec ještě sáhnou k plandemickému zákonu a nositele nesprávných názorů začnou popravovat povinnou vakcinací.

orinoko
26. 2. 2022 7:04

Převzato odjinud: „Otevřený dopis Miroslava Macka premiérovi Fialovi Pane předsedo vlády, pane předsedo ODS, s ohromným znepokojením sleduji, kterak Vaše vláda přistupuje ke svobodě slova, která (ostatně jako každá svoboda) je nedělitelná, tedy buďto je anebo není. Rozhodnutí nic.cz na základě doporučení vlády zablokovat vybrané „dezinformační weby“ se ničím neliší od pálení knih v nacistickém Německu či rušení „štvavých vysílaček“ Svobodná Evropa a Hlas Ameriky komunistickým režimem, abych uvedl jen dva příklady, o kterých byste mohl mít necenzurované informace od svých rodičů. Účel je totiž zcela stejný: „ochránit“ hloupé občany, kteří podle Vás nemají tolik soudnosti a rozumu jako Vy… Číst vice »

Irena
26. 2. 2022 7:25

Roskosmos pozastavuje spolupráci při organizování startů z kosmodromu Kourou Společnost také svolává své technické pracovníky, včetně týmu podílejícího se přímo na startech MOSKVA, 26. února /TASS/ Roskosmos v reakci na sankce EU pozastavuje spolupráci s evropskými partnery při organizování startů z kosmodromu Kourou ve francouzské Guyaně. Uvedl to generální ředitel Roskosmosu Dmitrij Rogozin. „V reakci na sankce EU proti našim podnikům pozastavuje Roskosmos spolupráci s evropskými partnery při organizování vesmírných startů z vesmírného střediska Kourou a stahuje svůj technický personál, včetně týmu podílejícího se přímo na startech, z francouzské Guyany,“ napsal v sobotu Rogozin na svém kanálu Telegram. Tisková služba Roskosmosu… Číst vice »

Irena
26. 2. 2022 7:28

Překládal kolega, já jen dělala s mírnou úpravou textu titulky (protože on vycházel z přepisu YouTube), takže tam mohou být mírné odchylky…

Irena
26. 2. 2022 8:06

Jen v ruštině, aktuální info z bojů na Ukrajině:
https://www.youtube.com/watch?v=PBWqaKFAly4

Bety
Bety
26. 2. 2022 8:30

Pokud nás odpojí, chci adminovi, všem přispěvatelům a diskutujícím poděkovat za všechno, co jsem se díky nim dozvěděla. Že něco smrdí ve státě dánském mi bylo přehledně jasné i bez toho a tak to také zůstane. Ale díky tomuto webu a dalším jsem si ujasnila, co se ve světě skutečně děje a že mé velké pochybnosti o tom kam směřujeme jsou oprávněné – a že v tom nejsem sama.
Ještě jednou – děkuji.
I na naší ulici jednou bude svátek !!!

orinoko
Reply to  Bety
26. 2. 2022 8:45

V pondělí jedu za jedním, co má vlastní webovky a vůbec se v IT problematice pohybuje. Živí ho. Vůbec se v této věci nevyznám, ale patrně provider – pokud není přímo v jurské Kakánii – nemusí být zainteresován na cenzuře. Je živ z poplatků. A konkurence je dneska obrovská. Je otázka, nakolik lze internet oddělit jaksi regionálně, aniž by to postihlo celý web. Většinu z toho, co můžu v současných hodinách vidět, natočili lidé přes Tik Tok, který je čínský. Zkuste se, kdo chcete, zaregistrovat třeba na Telegramu, VK – V kontaktě apod. Je to možnost, jak udržet komunikaci v… Číst vice »

Botičky od Diora
Botičky od Diora
Reply to  Bety
26. 2. 2022 14:17

I na naší ulici jednou bude svátek, Bety !!!

comment image

Last edited 1 rok před by Botičky od Diora
orinoko
26. 2. 2022 8:34

Tak jsem viděl různé záběry. Například naživo z haličské dálnice, kterak jeden ruský vrtulník zničil celý konvoj banderovců. Bouchalo to přímo před projíždějícími auty. Nicméně také jsem viděl zasažený ruský konvoj táhnoucí děla. Cca ne více než 10 kusů techniky. Někdy je těžké poznat čí ta výzbroj vlastně je, ale tato měla na autech Z a vypadala moderněji než banderovská. Na Haliči se začínají kupit problémy. Dochází především nafta. Z Běloruska a Ruska žádná neteče a z jurské Kakánie rovněž ne. To s sebou začíná přinášet vážné zásobovací problémy. I do potravinářského sektoru. Cena nafty letí vzhůru. Kolaps na této… Číst vice »

Irena
Reply to  orinoko
26. 2. 2022 8:58

Tohle mám z internetu: Nejvyšší státní zastupitelství považuje za nezbytné informovat občany, že aktuální situace spojená s útokem Ruské federace na Ukrajinu může mít dopady i do oblasti jejich svobody projevu.   Svoboda projevu je v ústavněprávní rovině zakotvena v článku 17 Listiny základních práv a svobod. Každý má právo vyjadřovat své názory způsobem, který považuje za vhodný. Ale i svoboda projevu má v demokratickém právním státě své limity.   Pokud by někdo veřejně (včetně demonstrací, prostoru internetu nebo sociálních sítí) vyjadřoval souhlas s útoky Ruské federace na Ukrajinu (akceptoval je či podporoval) nebo v této souvislosti vyjadřoval podporu nebo vychvaloval čelné představitele… Číst vice »

orinoko
Reply to  Irena
26. 2. 2022 9:08

Ano, ale beru to. Zase se posunuli. Až ke chvíli, kdy Heydrich zatrepal bačkorami. Je zvláštní, jak jim kontext vůbec nečiní problém.
Ale jinak lze i v tomto rámci fungovat. S limity, ale jde to.

orinoko
26. 2. 2022 9:24

Ukrovojaci, kteří se vzdali, okamžitě fasuji před odvozem základní proviant.

Bety
Bety
26. 2. 2022 9:29

Zrovna čtu -Všechny jejich lži od Tenenboma, a dočetla jsem k pasáži, kde chtěl autor získat interwiev od starosty Chicaga. Marně. Takto mu to vysvětlili: (nebudu to vypisovat celé, jen úryvky) „Musíte pochopit jedno: my nedáváme rozhovory, pokud to není pro místní média, kde ty lidi známe, a víme, co napíšou. … V dnešní americké politice , zvláště po rozhodnutí Nejvyššího soudu z roku 2010, které legalizovalo, aby donoři politickým skupinám darovali neomezené částky, přinášejí jakékoli interwiev obrovské riziko.“ „Co má interwiev co dělat s donory?“ „Všechno. … Teď vás nechápu. „Kvůli příspěvkům na kampaň si chcete být jisti, že… Číst vice »

Hudryperman
Hudryperman
26. 2. 2022 10:35

Tak jsem se po ránu pobavil reakcemi Jefima Fištejna na inteligentně položené otázky výborné paní Kociánové na youtube. Označil Olofa Schulze za hromádku neštěstí, Macrona za baleťáka a Bidena za duchaprázdnou figurku ! On,který po celou normalizaci byl zaměstnán na plný úvazek za americké dolary v Američany organizovaných rozhlasových stanicích.Je to hodně změněný propagandista proti tomu,jakým byl dřív. Ruskou vojenskou operaci na Ukrajině „vyhodnotil“ jako snahu změnit výsldky 2WW ! Absurdnější tvrzení se tak hned nenajde.Posun operační hranice USA a dokonce i BRD v 2WW hlavního poraženého, z hranice na Labi na hranici Rostovské oblasti RF nazvat ruskou snahou o… Číst vice »

orinoko
Reply to  Hudryperman
26. 2. 2022 12:42

Svět se zhroutil nejen tomuto… osobně sleduji skluzavku jiných, kteří svůj odborný a patrně i lidský sesup spojili s covid bodlinami a předpokládám i boostraci. Možná tak konali v dobré víře, snad si chtěli i usnadnit život, ale to je politika komproMYSU, ktery je pohříchu v tomto konkrétním punktu jen siditkem. Klasická FaustoVINA.
Jak jen to pamatne kdysi formuloval Ludvík Vaculík?
Je tristní sledovat, jaký konec někteří nadělili svému vlastnimu kusu.

peter.
Reply to  Hudryperman
26. 2. 2022 14:41

Pre mňa je znepokojujúce to,že V RB OSN,pri hlasovaní o rezolúcii odsudzujúcej Rusko sa Čína zdržala hlasovania a jej predstaviteľ vyhlásil,že cit.“Vojna na Ukrajine už zašla priďaleko“ čo na západe vzbudilo vlny nadšenia.
Rusko je brzdené nemožnosťou bojovať v mestách kvôli možným civilným obetiam.Preto nastupujú „odborníci“ na mestský boj – Čečenci.

M.C.
26. 2. 2022 10:44

Několik komentářů ke zprávám z internetu: 1) Zelenskij prohlásil, že nastal čas jednou a provždy vyřešit otázku vstupu Ukrajiny do EU. To má pravdu předsedo, jednou a možná i provždy je rozhodnuto, že Ukrajina do EU nevstoupí. 2) Z internetu: Poprvé v životě Ukrajincům něco závidím: Za několik dní pro ně přestane existovat Green Deal, protěžování LGBT, otázka imigrace, nesmyslná omezení emisí a tlak na elektromobilitu, nikdo jim nebude zakazovat plácnout člověka, jehož chování vybočuje z přijatelných mezí a který si nechce dát říct po dobrém, nikdo je nebude štvát do války proti sousedovi, atd. 3) Britské ministerstvo zahraničí: Ruský… Číst vice »

orinoko
Reply to  M.C.
26. 2. 2022 11:19

Každý útok znamená vybočení z předem narysovanych souřadnic. Ale to by měla znát především Malá Kretenie. Její Dunkerk byl přímo ukázkový. Později si to zopakovali při Market Garden.

orinoko
Reply to  M.C.
26. 2. 2022 11:35

Někde jsem četl vcelku kvalifikovaný odhad, kdy situace dojde do nějakých konců. A to na ruských, ale i druhostrannych webech. Bylo zmiňováno datum 2. 3. 2022.

M.C.
26. 2. 2022 10:51

Zkuste to někde na webu zaarchivovat se vstupem na heslo, pokud to je možné, aby se to dalo později vytáhnout. Ty sračky nebudou trvat věčně. Tisíciletá říše vydržela 12 let, věčné časy trvaly 42 let.

Botičky od Diora
Botičky od Diora
Reply to  M.C.
26. 2. 2022 14:19

A co má přijít potom?

M.C.
26. 2. 2022 10:58

Jak se zdá, ruská armáda reprízuje Pražskou operaci.
Úder ze severu po západním břehu řeky a obkličování města ze západu, aby jim ti hlavní nezdrhli na západ.

Bety
Bety
26. 2. 2022 10:58

Tý jo! Putin prý má zákaz vstupu do USA! To mu určitě přivodí bezesné noci !
Myslím si, že se ruský prezident na tento způsob řešení narůstajícího konfliktu netěšil,
jenže diplomacie – a že se snažil – celá dlouhá léta nepomohla. Nakonec hrozby použití špinavé bomby nešlo ignorovat. Podle všech rusofobů se měl posadit na zadek a čekat,
až se to stane realitou. No nečekal. Všichni hysterici by si měli uvědomit, že u jaderné války jde jen o první výstřel a už to nikdo nezastaví!

Irena
26. 2. 2022 11:00

Na Slovensku nastáva od soboty 12.00 h mimoriadna situácia. Vyhlásenie mimoriadnej situácie súvisí s hromadným prílevom cudzincov na územie SR pred vojnou na Ukrajine. Rozhodla o tom vláda na sobotnom rokovaní. Informuje TA SR

https://www.hlavnydennik.sk/2022/02/26/co-znamena-mimoriadna-situacia

Bety
Bety
Reply to  Irena
26. 2. 2022 13:00

Slováci by si měli dát pozor, koho vpustit a koho ne.
Banderovce už tam jednou měli a nebylo to nic hezkého.

orinoko
Reply to  Bety
26. 2. 2022 13:06

Totéž Poláci. Aniž to měli v úmyslu, tak podporovali banderovce. Realizovali svoje vlastní zájmy, ale vyrostli jim na nich bodláky. A jsme zase u toho: Kdo s čím zachází etc.

peter.
Reply to  Bety
26. 2. 2022 13:20

V dnešnej atmosfére strachu,že budete obvinený zo šírenia proruskej propagandy,držíme radšej hubu! Naši „Quislingovia“ vítajú hlavne haličských nacistov,lebo práve oni sú ohrození tým,že budú postavení pred súd a súdení za vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti.U nás sa ale určite nezdržia.Nie sme pre nich cieľovou krajinou .Väčší a fajnovými pomyjami naplnený válov vidia a cítia dalej na západ od Slovenska. Skôr ma nasralo toto : https://www.hlavnespravy.sk/peskovova-dcera-na-instagrame-odmietla-vojnu-neskor-prispevok-zmazala/2875036 Peskov by mal okamžite odstúpiť.Čo si vychoval to má a je za to plne zodpovedný.Problematika detí vládnych politikov študujúcich a pracujúcich na západe sa na tomto webe preberala už v r.2017 ak sa dobre… Číst vice »

orinoko
Reply to  peter.
26. 2. 2022 13:38

Peskov už je delší dobu blbec. Z mluvčího se stal politik. Až se věci usadí, tak by mu měl Putin nakopat prd@l. Tak tohle by u bideta fuckt neprošlo. Trepanovane golovy mají kukaččí hnízdo jednotné jak řepu.

peter.
Reply to  peter.
26. 2. 2022 13:46

Hlavné správy ešte napodiv fungujú !
Tak ešte jeden odkaz :
https://www.hlavnespravy.sk/vojna-na-ukrajine-3-den-ruske-vojska-utocia-na-kyjev-prezident-zelenskyj-odmietol-evakuaciu-vojna-uz-zasla-pridaleko-hlasi-cina/2874792

Tá prvá časť odkazu je bezvýznamná,lebo je neoverená.
Tá druhá je pravdivá.Včera sa v Groznom spoločne pomodlilo k Alahovi 10 tisíc Čečencov a odišli na Ukrajinu.Sú to údajne špecialisti na mestský boj.

peter.
Reply to  peter.
26. 2. 2022 14:27

Prepáčte !
Správny odkaz sem nemôžem dostať!
Je to na HS hneď prvý článok a má názov :

„Vojna na Ukrajine 3.deň :
Ukrajina vyzvala Červený kríž,aby z územia odstránil telá tisícok Rusov.Na území už bojujú Čečenci.Čaká krajinu veľký masaker?“

orinoko
26. 2. 2022 12:00

Teď jsem si přečetl něco, co mě fakt pobavilo. Ale nevím, jestli mám dávat odkaz. Zatím žije 7 adres, které mám na rychlém přístupu. Mají jedno společné – předchozí předvídavost. A jedna si vůbec nedělá starosti. A na Vosington DC dál směřuje cca 2 000 kaminonu. Na New Zeelandu musela policie nechat projít obrovský dav lidi přes most, jinak hrozil masakr.
Napůl se máme fajn
a napůl žijem bídně
Stačí, aby jeden blázen zmáčkl spoušť
a ods@rem to zase my
lidi

Hudryperman
Hudryperman
Reply to  orinoko
26. 2. 2022 14:03

Není třeba dramatizovat situaci. Ani zdaleka nejde o takové drama,jaké jsem zažil v roce1962 v souvislostis Karibskou krizí.Tenkrát se snažili v USA vládnout přes hlavu J.F.Kennedyho bráchové Dullesovi,dnes jsou podobné politické kreatury u moci a rozum je potlačován.Ovšem všeho dočasu.N.př.společensky uznávaní kritikové us.úřadu pro schvalování léčiv a vakcín už mluví s tamními státními úředníky jazykem kompetentních vyšetřovatelů. „Odpovězte po pravdě,jestli nechcete vyměnit své svědecké místo za místo pro obžalované „! Podpora obrovské kolony truckerů je celou jejich cestu masívní, lidé je nadšeně zdraví a podporují podobně,jako před pár týdny v Kanadě a myslím,že současná moc ve Washingtonu si sakra rozmyslí… Číst vice »

orinoko
Reply to  Hudryperman
26. 2. 2022 14:20

Právě se mi nabídl český článek, jak je na tom jurska Kakanie s posilovacimi kulometnými dávkami. Česko hluboce zaostává za Malou Kretenii a nordickou rasou. Z Rumunska, Bulharska a Ukrajiny nejsou relevantní informations. Jak by také mohly, když tam covid zapáchá nebetycnym bordelem.
Jinak NIC si může dělat opravdu co chce. Je to soukromá organizace. Jakákoli žaloba je bez šance. A jsme pořád u toho: Být ve střehu. I ve středu.

Botičky od Diora
Botičky od Diora
26. 2. 2022 13:47

Lavrov reagoval na žalostné návrhy Zelenského a jeho gangu „vyjednat neutralitu Ukrajiny a získat záruky“. Upřímně řečeno, Lavrovova odpověď mě velmi příjemně potěšila:

1. Rusko je okamžitě připraveno zahájit jednání poté, co ozbrojené síly Ukrajiny složí zbraně.
2. Ukrajinu čeká demilitarizace.
3. Ukrajinu čeká denacifikace.
4. Rusko již nedovolí nacistům vládnout na Ukrajině.

Tohle je naprosto v pořádku. Škoda, že to přišlo o 8 let později. Ale přesto. Já se pod tím podepsal v roce 2014 a podepíšu se i nyní. Zejména v otázce denacifikace.

comment image

Botičky od Diora
Botičky od Diora
26. 2. 2022 14:08

Též děkuji pí.Ireně.
Snažím se najít pochopení pro postoj Stana: „Můj podrobnější (a k Putinovu projevu i jednání kritický) komentář zveřejním, co nejdříve to půjde.
Právě teď se pozná kdo má rovnou páteř. I za cenu osudu výše zmíněných opozičních webů.

Česko daruje Ukrajině 30 tisíc pistolí i tisíce kulometů. Zbraně i již dříve slíbenou munici doveze na smluvené místo.Ten, kdo podporuje fašistů se nazývá … jak že? 15.000 mrtvých, zabitých na Donbase, vědí své a „děkuji“ vládě České republiky.

Pochybuje ještě někdo, že liberalismus je mutací fašismu, jeho líbivá politická forma a přirozené pokračování?

 

 

Alva
Alva
26. 2. 2022 16:20

Buď Parlamentní listy ještě fungují, nebo se mi nějakým neznámým zázrakem podařilo je otevřít – tady je rozhovor s poslancem a místopředsedou výboru pro obranu Pavlem Růžičkou. (ANO). https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Kdy-poslat-ceske-vojaky-bojovat-na-Ukrajinu-Z-vyboru-pro-obranu-to-jasne-zaznelo-693992 Nic moc zajímavého, obvyklé mainstreamové válečnické, rádoby zasvěcené kecy, ale legrační chybička se přece jen vloudila: „Rus umí žít se sankcemi, už 50 let žijí se sankcemi, nevidím v tom žádný smysl. Oni si na sankce zvyknou, pokud se nezatne do živého, tedy aby to bolelo Putina, tak nemají význam. A on teď dokazuje, že je mu to jedno,“ No to je tedy fakt na mrtvici. Ten Putin se neumí chovat jako kultivovaný… Číst vice »

PPK
PPK
26. 2. 2022 20:43

Díky za kvalitní info, pane Martine!