Dokument: Opatření k realizaci zahraničně-politického kurzu RF

Květen 07, 2012

Soubor:Vladimir Putin official portrait.jpg


S cílem postupné realizace zahraničně politického kursu Ruské federace umožňujícího zajistit její národní zájmy na základě principů pragmatismu, otevřenosti a mnohovektorovosti v podmínkách nového multilaterálního systému mezinárodních vztahů stanovuji:


1. Ministerstvu zahraničních věcí RF spolu s dalšími federálními orgány výkonné moci:

a) napomáhat vytvoření příznivých formálních podmínek pro dlouhodobý rozvoj RF, modernizaci její ekonomiky, upevnění postavení Ruska jakožto rovnoprávného partnera na světových trzích;

b) usilovat o upevnění práva v mezinárodních vztazích, tvrdě hájit centrální roli OSN ve světových záležitostech, základní principy Charty OSN, které vyžadují rozvíjet přátelské vzahy mezi státy na základě rovnoprávnosti, respektování jejich suverenity a územní celistvosti, hlavní odpovědnosti RB OSN za podporu mezinárodního míru a bezpečnosti, a rozšiřovat příspěvek RF v mírových operacích OSN;

c) aktivně využívat různé formy mnohostranné diplomacie, včetně BRICS, "Skupiny dvaceti", "Skupiny osmi", Šanghajské organizace spolupráce;

d) napomáhat aktivaci kolektivních mezinárodních snah o odpor proti globálním výzvám a hrozbám, taktéž proti nebezpečí rozšiřování zbraní hromadného ničení a prostředků jejich dopravy, mezinárodnímu terorismu, obchodu s drogami, organizované zločinnosti, regionálním konfliktům;

e) ve vztahu ke státům sdruženým ve Společenství nezávislých států:

 • přezkoumávat rozvoj mnohostranné spolupráce a integrace procesů v prostoru SNS, coby zásadního směru zahraniční politiky RF;
 • soustavně dodržovat kurs na další rozvíjení rozmanité spolupráce států SNS v sociálně ekonomické, humanitární, právní a dalších sférách;
 • napomáhat zavedení a praktické realizaci Dohody o zóně volného obchodu z 18.10.2011;
 • v rámci svazového státu pokračovat v aktivním rozšiřování spolupráce s Republikou Bělorusko;
 • přispívat k prohloubení eurasijské integrace v rámci Celní unie a Jednotného hospodářského prostoru RF, Republiky Bělorusko a Republiky Kazachstán a k 1. 1. 2015 vytvoření Eurasijské hospodářské unie, vycházejíce z otevřenosti těchto procesů pro připojení dalších států, především členů Eurasijského hospodářského společenství a účastníků SNS, přispívat k mezinárodnímu postavení nových integrovaných struktur;
 • upevnit Organizaci Smlouvy o kolektivní bezpečnosti, její mechanizmy operativního reagování na současné výzvy a hrozby a její mírotvorný potenciál, zvýšit zahraničně politickou koordinaci uvnitř této organizace;
 • pokračovat v aktivní účasti hledání cesty k řešení problému Podněstří na základě respektování suverenity, územní celistvosti a neutrálního postavení Republiky Moldavsko při definování zvláštního postavení Podněstří;
 • pokračovat v postupné práci na regulaci konfliktu v Náhorním Karabachu ve spolupráci s dalšími státy – spoluúčastníky Minské skupiny OBSE a na principech založených na společných prohlášeních prezidentů RF, USA a Francouzské republiky z let 2009 až 2011;

f) aktivně podporovat formování Republiky Abcházie a Republiky Jižní Osetie jakožto současných demokratických států, podporovat upevnění mezinárodního postavení a zajištění spolehlivé bezpečnosti i sociálně hospodářské obnovy těchto republik;

g) ke vztahům s Evropskou unií:

 • hájit dosažení strategického cíle – vybudování jednotného hospodářského a lidského prostoru od Atlantiku po Tichý oceán;
 • dosáhnout uzavření dohody s EU o zrušení víz pro krátkodobé cesty občanů navzájem;
 • bránit principy rovnoprávnosti a vzájemné výhodnosti při práci na nové základní dohodě mezi RF a EU o strategickém partnerství;
 • napomáhat efektivní realizaci programu "Partnerství pro modernizaci";
 • rozvíjet vzájemně výhodné energetické partnerství s cílem vytvořit jednotný energetický komplex, snažíce se o přísné dodržování stávajících dvoustranných a mnohostranných závazných dohod;

h) v Asijsko – Pacifickém regionu

 • zvyšovat účast v regionálních integračních procesech s cílem podpory urychleného sociálně-ekonomického rozvoje regionů RF Východní Sibiře a Dálného Východu;
 • prosazovat iniciativy k vytvoření nové architektury bezpečnosti a spolupráce v ATR, založené na kolektivních mimoblokových základech, pravidlech mezinárodního práva a principu rovné a nedělitelné bezpečnosti;
 • rozpracovat doplňkové návrhy pro zahrnutí východoasijských summitů a komunikačního partnerství Rusko – ASEAN na pořad dne;
 • prohloubit rovnoprávné, důvěryhodné partnerství a strategickou spolupráci s ČLR, Indií, a Socialistickou republikou Vietnam, rozvíjet navzájem výhodnou spolupráci s Japonskem, Korejskou republikou, Austrálií, Novým Zélandem a dalšími klíčovými státy ATR;

i) ve vztahu ke Spojeným státům americkým

 • směřovat k podpoře stabilní a předvídatelné spolupráce na základě principů rovnoprávnosti, nevměšování do vnitřních záležitostí s respektem vzájemných zájmů, orientovavše se na zavedení dvoustranné spolupráce na hodnověrně strategickou úroveň;
 • věnovat přednostní pozornost kvalitnímu vzestupu obchodně-ekonomické spolupráce, rozšíření činnosti Rusko-americké prezidentské komise, zajištění rovnoprávného nediskriminačního režimu v oboustranném obchodu na stabilním a nepopiratelném základě;
 • aktivně pracovat s cílem nedopustit zavedení jednostranných exteritoriálních sankcí USA proti ruským právnickým a fyzickým osobám;
 • podporovat iniciativy týkající se další liberalizace vízového režimu;
 • zajistit postupnou realizaci Dohody mezi RF a USA o opatřeních k dalšímu snížení a omezení strategických útočných zbraní z 8. dubna 2010;
 • vyjít z toho, že jednání o dalším snížení strategických útočných zbraní jsou možná jen v souvislosti s uvážením všech okolností bez výjimky, majících vliv na globální strategickou stabilitu;
 • důsledně bránit ruské přístupy ve spojitosti s vytvořením globálního systému Protiraketové obrany USA, vyžadujíce poskytování pevných záruk jejího nesměřování proti ruským silám jaderné obrany;

j) v Euroatlantickém regionu

 • pokračovat v činnosti k vytvoření systému rovné a nedělitelné bezpečnosti v eurasijském prostoru na mezinárodně právním základě;
 • rozvíjet vztahy s NATO úměrně k připravenosti aliance brát v úvahu zájmy RF ve sféře bezpečnosti a strategické stability a respektovat základní principy mezinárodního práva;
 • podporovat iniciativy pro reformování Organizace bezpečnosti a spolupráce v Evropě s cílem změnit ji na účinný mechanismus kolektivní spolupráce v zájmu všech zúčastněných států;
 • podporovat aktivitu Rady Evropy k upevnění jednotného právního prostoru pro všechny evropské státy;

k) pokračovat v prohlubování vztahů se zeměmi Latinské Ameriky a Karibiku, konzolidovat pozice v pořadu jednání mezinárodních fór, zajišťovat realizaci opatření směřujících k využívání potenciálu firem v dynamicky se rozvíjejících sektorech průmyslu, energetiky, spojů a dopravy a rovněž rozšířit spolupráci s rozmanitými sdruženími v regionu;

l) rozvíjet tradičně přátelské svazky se zeměmi Afriky k pokračující podpoře geopolitických a ekonomických zájmů RF na základě všestranné a vzájemně výhodné spolupráce, rozšiřovat kontakty s Africkou unií a subregionálními sdruženími k řešení problémů rozvoje Afriky;

m) ve vztahu ke krizovým situacím

 • hájit jednoznačnost politicko-diplomatické regulace regionálních konfliktů na základě kolektivních akcí mezinárodního společenství a prostřednictvím účasti v jednání všech zainteresovaných stran;
 • napomáhat celkovému upravení arabsko-izraelského konfliktu na podkladě obecně uznaného mezinárodního práva;
 • na Blízkém východě podporovat vytvoření zóny prosté zbraní hromadného ničení a prostředků jejich dopravování;
 • vystupovat ve prospěch překonávání vnitrostátních krizí na Blízkém východě a v severní Africe cestou ukončení násilí, zajištění před jeho vznikem, konáním celonárodních dialogů bez předběžných podmínek s respektováním suverenity a územní celistvosti států a nevměšování se do jejich záležitostí;
 • na oboustranném základě a ve spolupráci s partnery v Organizaci dohody o kolektivní bezpečnosti a Šanghajské organizace spolupráce a rovněž v rámci projektů Rady Rusko – NATO poskytnout pomoc Islámské republice Afghánistán ve věci vybudování mírového, nezávislého demokratického státu, schopného řešit samostatně problémy boje s terorismem, narkotiky a organizovaným zločinem;
 • snažit se o usměrňování situace kolem íránského jaderného programu výhradně politicko-diplomatickými prostředky, dialogem, na základě postupných kroků a vzájemnosti;
 • napomáhat mírovému usměrňování jaderného problému Korejského poloostrova v rámci šestistranného jednání a pokračování tvorby mechanismu míru a bezpečnosti v severovýchodní Asii;

n) pokračovat v cílené práci k náležitému mezinárodně-právnímu upravení vnější podoby hranic RF, včetně vnější hranice kontinentálního šelfu a rozhraničení přilehlého mořského prostoru s bezpodmínečným zajišťováním národních zájmů Ruska, především v oblasti bezpečnosti a ekonomiky, vycházejíce z upevnění důvěry a spolupráce s přilehlými státy;

o) vést konstruktivní směr na upevnění veškeré spolupráce v Arktidě při respektování suverenity a soudní pravomoci arktických států;

p) pokračovat v činnosti na zachování a rozšíření přítomnosti RF v Antarktidě, včetně efektivního využívání mechanismů a postupů předpokládaných Dohodou o Antarktidě;

r) napomáhat podpoře a ochraně zájmů ruského obchodu na zahraničních trzích, zajišťovat diplomatické ošetření domácích obchodních projektů, odporovat diskriminaci ruských účastníků zahraniční hospodářské činnosti;

s) ve sféře mezinárodních humanitárních vztahů:

 • aktivně pracovat na ochraně lidských práv, klást odpor snahám o využívání právních koncepcí jako nástroje politického tlaku a vměšování do vnitřních záležitostí států;
 • zajišťovat všestrannou ochranu práv, svobod a zákonných zájmů ruských občanů a krajanů v zahraničí, přijímat opatření na rozšíření zahraničních konzulárních zařízení RF i ke zvýšení rozpočtových asignací federálního rozpočtu na odpovídající projekty podle Vládní komise pro záležitosti krajanů v zahraničí a neziskové organizace "Fond podpory a ochrany práv krajanů žijících v zahraničí";
 • aktivizovat úsilí o vytvoření silné právní základny a mechanismů k efektivní ochraně práv a zákonných zájmů ruských dětí adoptovaných v zahraničí a uzavření odpovídajících mezivládních dohod, připravit návrhy na zařazení nutných změn v zákonodárství RF;
 • rozšířit přítomnost ruské kultury v zahraničí, upevnit postavení ruského jazyka ve světě, rozvíjet síť ruských středisek vědy a kultury;

t) v zájmu zvýšení výkonnosti ruské zahraniční politiky více využívat veřejnou diplomacii, zapojovat občanské společnosti do zahraničního procesu, upevňovat spolupráci s Veřejnou komorou RF, neziskovou organizací "Fond podpory veřejné diplomacie A.M.Gorčakova", s dalšími nevládními organizacemi zahraničního zaměření, podporovat jejich širokou účast v činnosti světových odborně politologických dialogových fór v mezinárodní humanitární spolupráci;

u) v zahraničně politické činnosti zdokonalovat průvodní informace za účelem objektivního přijímání RF na mezinárodní scéně;

v) zajišťovat ochranu práv RF na její nemovitý majetek diplomatického charakteru v zahraničí, napomáhat při zřizování diplomatických zastupitelství cizích států na území RF.


2. Vládě RF rozpracovat koncepci upevnění zdrojového i kádrového potenciálu ministerstva zahraničí RF, ministerstva ekonomického rozvoje RF a Federální agentury pro SNS, krajanů žijících v zahraničí a na mezinárodní humanitární spolupráci.


3. Ministerstvu zahraničí RF:

a) v určeném pořadí do prosince 2012 předložit projekt zahraniční politiky RF v nové variantě;

b) zajistit koordinaci práce spojené s realizací tohoto výnosu.


4. Tento výnos vstupuje v platnost dnem jeho oficiálního zveřejnění.

Překlad: zajoch


Zdroj:
fondsk.ru

 

Foto: zdroj

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments