Demokracie nemá obranu proti novým tajným technologiím (2. díl)
                                   

radiofrekvenční záření je méně škodlivá zbraň než atomová bomba          

Vědecké experimenty potvrdily tyto hypotézy. V pokusech McAffeeho, z let 1961, 1962 a 1971, vedlo ozařování hlav krys mikrovlnami, pulsovanými v 300, 600 a 1000 Hz, po pěti minutách k jejich probuzení z narkózy (11). V jiném experimentu s působením elektromagnetických vln na chemikálie v mozku měřil Dr. Merrit úbytek nervových přenašečů norepinefrinu, serotoninu a dopaminu v mozku při aplikaci pole o hustotě 80 miliwattů na cm2 (12). Dopamin ovlivňuje schopnost učit se a jiné poznávací schopnosti. Narušení biologické syntézy dopaminu nebo jeho přenášení může vést k Parkinsonově nemoci. V jiném experimentu vyvolaly mikrovlny pulsované v 500 Hz uvolňování noradrenalinu v sympatických neuronech. Protože tyto neurony ovládají svaly vnitřních orgánů a noradrenalin v nich působí jako nervový přenašeč, signál s opačným účinkem by omezil činnost vnitřních orgánů a mohl by tím poškodit lidské zdraví (13). V pokusu McAffeeho, mikrovlny pulsované v 300, 600 a 1000 Hz vyvolaly u krys dýchací potíže a dokonce i zadušení. Podobný signál by mohl způsobit zadušení i u lidí.

Publikace Světové zdravotnické organizace o účincích elektromagnetického záření na živé organismy z roku 1981 cituje řadu experimentů s účinky mikrovlnného záření na vyměšování žláz a chemické složení krve. Mnoho z těchto účinků může poškodit lidské zdraví (13).  Na konferenci o „Nelineární elektrodynamice v biologických systémech“ (14) v roce 1983 byl oznámen pokus, při kterém vedlo mikrovlnné záření ke vzniku krevních sraženin. I tímto způsobem by bylo možné zabíjet lidi. Elektromagnetické záření může působit i na molekuly DNA. To dokázal pokus Jose Delgada, který začal experimentovat s elektromagnetickými vlnami. Když ozařoval zárodky kuřat mikrovlnami, pulsovanými v 10, 100 a 1000 Hz, zastavil se jejich vývoj a nevyvinuly se u nich srdce a žíly. Tento pokus zopakovali výzkumníci amerického vojenského námořnictva se stejnými výsledky. Dlouhodobý mikrovlnný útok v podobných frekvencích by mohl mít zničující účinek na celé populace.

V roce 1986 vydalo americké vojenské letectvo knihu „Konflikt o nízké intenzitě a moderní technologie“ (15). Kapitolu o „Elektromagnetickém spektru konfliktu o nízké intenzitě“ napsal kapitán Paul Tyler, ředitel výzkumu elektromagnetického záření amerického vojenského námořnictva z let 1970-1977. Na začátku kapitoly cituje „Závěrečnou zprávu o požadavcích na biotechnologický výzkum pro aeronautické systémy do roku 2000“ (16). „V současné době dostupná data umožňují předpoklad, že specificky generovaná pole radiofrekvenčního záření mohou znamenat mocné a revoluční hrozby proti vojenskému personálu… vzrůstající pochopení mozku jako elektricky zprostředkovaného orgánu naznačilo velkou pravděpodobnost, že vnucená elektromagnetická pole mohou narušovat účelné chování a mohou být schopná takové jednání řídit a vyslýchat. Navíc průchod 100 miliampér myokardem může vést k zastavení srdce a smrti… Rychle skanující systém může poskytnout schopnost omračovat nebo zabíjet ve velké oblasti. Účinnost systému bude funkcí… frekvence opakování a nosné frekvence“.

 s „psychotronickými“ zbraněmi je možné vyhrát válku i bez zabíjení

 Při méně zničujícím útoku by mohly být mikrovlny použity jen k ovládání lidského chování. V roce 1985 navštívila Kathleen Mc Auliffová v jeho španělské laboratoří Jose Delgada.. Jose Delgado jí předvedl, jak dokáže elektromagnetickými signály nabudit k aktivitě opici nebo uprostřed boje zklidnit rybu (17).

Další experimenty dokazují, že lidské chování může být ovládáno i komplikovanějším způsobem. V r. 1961 publikoval americký vědec Allan H. Frey výsledky pokusů s vysíláním zvuků do mozku elektromagnetickými signály, vysílanými na vzdálenost až několika set metrů. Tyto zvuky „slyšeli“ jak zdraví lidé, tak neslyšící. Slyšené zvuky – bzučení, tikání, syčení nebo klepání – se měnily podle toho, jak se měnily parametry vysílače – zejména kmitočet vysílaných pulsů a délka trvání jednotlivých pulsů. A. Frey píše, že do té doby bylo dokázáno, že jenom zrakový systém reaguje na elektromagnetickou energii. Sám pak dodává, že když pozměnil parametry vysílače, vyvolal u lidí vjem prudkého úderu do hlavy a s další změnou parametrů pocit mravenčení. Tento pokus byl několikrát zopakován jinými vědci se stejnými výsledky (18).

Ke zveřejnění ještě pokročilejšího, pokusu s vysíláním „elektromagnetických“ zvuků do mozku došlo už jenom nedopatřením v roce 1975. Don R. Justesen použil v článku o vlivu mikrovln na chování živých bytostí výsledek pokusu, který mu telefonicky sdělil jeho kolega Joseph C. Sharp, který pracoval na tajném projektu Pandora amerického vojenského námořnictva. Don R. Justesen ve svém článku (19) (American Psychologist, March 1975, „Microwaves and Behavior“, str. 391 – 401) psal, že si Joseph C. Sharp nechal do mozku vysílat slovně číslovky od 1 do 10 a poznával je. O tom, že byl systém mikrovlnného přenosu řeči do mozku později přiveden k dokonalosti, svědčí dokument, který se objevil v roce 1997 na webové stránce amerického ministerstva životního prostředí (20) Na stránce byl projekt vývoje zařízení popsán jako „revoluční technologie, která nabízí radiofrekvenční komunikace s nízkou pravděpodobností zachycení“ a konstatovalo se, že „proveditelnost systému byla potvrzena jak s použitím laboratorních systémů o nízké intenzitě, tak s vysoce výkonnými vysílači“. V lednu 2007 psal Washington Post, že v roce 2002 patentovala výzkumná laboratoř amerického válečného letectva technologii, která umožňuje vysílání slov do mozku pomocí mikrovln a že na základě žádosti podle zákona o svobodě informací, bylo zveřejněno, že patent byl založen na experimentech s lidmi, při kterých vědci, v roce 1994, přenášeli do lidských hlav stěží srozumitelné věty. Podle Washington Postu výzkum pokračoval nejméně do roku 2002 (21) a podléhá zákonu o zachování státního tajemství.

Robert Becker, který byl dvakrát nominován na Nobelovu cenu za objev účinku pulsovaných mikrovln na léčení zlomenin, uvádí ve své knize „Elektrické tělo“ pokus J. F. Schapitze z r. 1974. Pokus byl zveřejněn na základě žádosti podle zákona o svobodě informací. J. F. Schapitz uvedl pokus slovy: „V tomto pokusu bude ukázáno, jak může být mluvené slovo hypnotizéra sděleno také elektromagnetickou energií přímo do podvědomých částí lidského mozku… aniž by osoba vystavená takovému vlivu měla možnost vědomě kontrolovat ukládání informace.“ V rámci pokusu měli dobrovolníci např. zodpovědět 100 otázek, lehkých i velmi technických, a potom jim měly být do mozku vyslány odpovědi na otázky, na které neuměli odpovědět, špatné odpovědi na otázky, na které odpověděli dobře a zapomenutí jiných správných odpovědí. Po 14 dnech si test měli zopakovat. Výsledky druhého testu nebyly zveřejněny. Při pokusech bylo zřejmě použito ultrazvuku vysílaného pulsovanými mikrovlnami. Ultrazvuk mozek vnímá, ale člověk si tyto vjemy neuvědomuje. Tímto způsobem tedy mohou být lidé, aniž by si to uvědomovali, programováni k různým činnostem podobně jako v hypnóze. Ruské sdělovací prostředky se ptaly, jestli této metody nebylo použito při vraždě generála Rochlina, kterého zastřelila jeho žena ve dvě hodiny ráno ve spánku po nevzrušeném telefonickém rozhovoru se svou přítelkyní. Spekulovalo se, že přítelkyně mohla v rozhovoru použít slova, která měla nastartovat podvědomě uloženou akci. Před svým zavražděním generál Rochlin plánoval armádní protesty proti reformě armády a v redakcích ruských novin mluvil o tom, že by mohl být brzy zabit při autonehodě, pitce nebo při manželské hádce (22).

Robert Becker, který přišel o dotace na výzkum díky svým publikacím na toto téma a svému nesouhlasu s tím, aby v USA, ve státě Wisconsin, byla uvedena do provozu anténa pro komunikaci s ponorkami, která používá frekvence 90 Herzů,  uvádí v knize „Křižující proudy“ (23) zprávu vzešlou z Výzkumného odboru mikrovln Armádního ústavu Waltera Reeda, kde prováděl svůj experiment s vysíláním slov do mozku J. C. Sharp. Zpráva pojednává o účincích pulsovaných mikrovln na nervový systém a popisuje členění testovacího programu:

     1) rychlé otupující účinky

     2) rychlá stimulace pomocí sluchových účinků

     3) překážení v práci, blokující účinky

     4) účinky na stimulem ovládané chování

Americké vojenské letectvo v druhém dílu Závěrečné zprávy o požadavcích na biotechnologický výzkum pro letecké systémy píše: „Zatímco zpočátku by se pozornost měla soustředit na degradaci lidských schopností tepelným zatížením a účinky elektromagnetických polí, další práce by se měla zaměřit na možnosti řízení a vyslýchání mentálních funkcí zvnějšku aplikovanými poli“. Výzkum, započatý v roce 1980, měl pokračovat do roku 2010  (24).

V Sovětském svazu byl výzkum v této oblasti zcela utajen před veřejností. Změna politického systému a pokus o vojenský převrat proti Gorbačovovi ale způsobily, že se toto téma dostalo na přední stránky ruských novin. V průběhu pokusu o státní převrat totiž generál Kobec varoval obhájce ruského Bílého domu, že může být proti nim použita technologie dálkového ovládání lidského mozku a po neúspěchu puče zveřejnil ruský vědec, Viktor Sedleckij, v Komsomolské pravdě článek, ve kterém psal:  „Jako odborník a právnická osoba prohlašuji: V Kyjevě byla zahájena sériová (a to je velmi vážné) výroba psychotronických biogenerátorů a jejich zkoušky. Nemohu tvrdit, že během puče byly použity právě kyjevské generátory… Nicméně skutečnost, že byly použity, je pro mě evidentní. Co to jsou psychotronické generátory? Je to elektronické zařízení, které vyvolává v lidském organismu efekt řízené kontroly.… Podobné práce se provádějí v Sovětském svazu (částečně v Kyjevě v Ústavu pro výzkum materiálu…). Proč systém selhal ve dnech státního převratu? Pučisté, kteří s ním neměli zkušenosti, nevěděli o tom, že aby dosáhli potřebné reakce, nesměli dovolit, aby se ‚zpracovaní‘ vojáci smísili s davem na ulici“ (25). V následující sérii publikací na toto téma zveřejnil deník Trud experiment, při kterém byla elektromagnetickými vlnami uspána celá vojenská jednotka v Novosibirsku. Autor patentu řekl, že podle jeho výpočtů by mohlo být touto metodou uspáno město o rozloze 100 čtverečních kilometrů.

 

1. díl

 

Foto: zdroj

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments