Dokument: Návrh dohody LOK

Návrh dohody Lékařského odborového klubu


ČR – Ministerstvo zdravotnictví,

IČ: 024 341

se sídlem Palackého náměstí 4, 128 01, Praha 2

zastoupené doc. MUDr. Leošem Hegerem, CSc., ministrem zdravotnictví

(dále jen „ministerstvo“)

 

a

 

Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů,

IČ: 63830001

se sídlem Drahobejlova 52, 190 00, Praha 9

zastoupený MUDr. Martinem Engelem

(dále jen „LOK-SČL“)

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

 

 

DOHODU O ÚPRAVĚ POMĚRŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ

 

I.

            Ministerstvo se zavazuje nejpozději do 1.3.2011 přijmout novelu vyhlášky č. 396/2010, o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2011 („úhradová vyhláška“), tak, že výše úhrady smluvním zdravotnickým zařízením ústavní péče (nemocnice, odborné léčebné ústavy, léčebny dlouhodobě nemocných a zdravotnická zařízení hospicové péče) bude navýšena celkem alespoň o dvě miliardy korun českých, přičemž toto navýšení bude mezi zdravotnická zařízení rozděleno úměrně podle počtu lékařů, které tato zdravotnická zařízení zaměstnávají, a bude realizováno prostřednictvím navýšení zálohových plateb ze strany zdravotních pojišťoven. Podmínkou přiznání takto navýšené úhrady pro zdravotnické zařízení bude realizace zvýšení tarifních platů všech lékařů v souladu s článkem II. této dohody. Ministerstvo se zavazuje při tvorbě novely úhradové vyhlášky spolupracovat s asociacemi nemocnic, LOK-SČL a Českou lékařskou komorou („ČLK“).

 

II.

            Ministerstvo se zavazuje zajistit s účinností od 1.3.2011 ve zdravotnických zařízeních v působnosti ministerstva navýšení tarifních platů u lékařů zařazených do 11. a 12. platové třídy o 8000,- Kč měsíčně, u lékařů zařazených do 13. platové třídy o 10000,- Kč měsíčně a u lékařů zařazených do 14. nebo vyšší platové třídy o 12000,- Kč měsíčně. U lékařů zaměstnaných na úvazek nižší než 1,0 se toto navýšení tarifních platů poměrně krátí.

 

III.

            Ministerstvo v součinnosti s Vládou ČR se zavazuje nejpozději ke dni 30.6.2011 zpracovat,  předložit ke schválení a prosazovat návrh zákona o odměňování zdravotnických pracovníků, který bude reflektovat navýšení tarifních platů lékařů dle článku II. této dohody, jakož i další postupné zvyšování tarifních platů lékařů tak, aby nejpozději do 1.1.2013 průměrný tarifní plat lékaře dosáhl v přímé úměře na dosažené kvalifikaci a praxi minimálně rozmezí 1,5 násobku až 3 násobku průměrné mzdy v národním hospodářství ČR vyhlášené Českým statistickým úřadem za rok o dva roky předcházející.

 

IV.

            1. Ministerstvo se zavazuje uložit nejpozději do pěti dnů od uzavření této dohody zdravotnickým zařízením v působnosti ministerstva, aby lékaře, kteří v těchto zdravotnických zařízeních podali výpověď v období od 1.12.2010 do 31.1.2011 z důvodu podpory akce „Děkujeme, odcházíme“ a kteří do 28.2.2011 tuto výpověď vezmou zpět nebo požádají o přijetí zpět do původního zaměstnaneckého poměru, do tohoto poměru přijaly bez toho, aby podmínky tohoto poměru byly (s výjimkou změn dle článku II.) jakkoliv měněny.

 

            2. Ministerstvo se zavazuje, že bude spolupracovat s LOK-SČL při prosazování stejného postupu jako v odstavci 1. u zřizovatelů ostatních zdravotnických zařízení. Zdravotnická zařízení, která nebudou uplatňovat postup dle tohoto článku dohody, nebudou mít nárok na zvýšení úhrady od zdravotních pojišťoven podle článku I. této dohody.

 

V.

            Ministerstvo se zavazuje neprodleně uložit zdravotnickým zařízením v přímé působnosti ministerstva zahájit do pěti dnů od uzavření této dohody kolektivní vyjednávání s cílem do dvou týdnů uzavřít kolektivní smlouvu vyššího stupně, ve které budou zapracovány články I., II., a IV. této dohody. Ministerstvo se dále zavazuje přizvat ke kolektivnímu vyjednávání ostatní zaměstnavatele v odvětví zdravotnictví a po uzavření kolektivní smlouvy vyššího stupně dle předchozí věty podniknout všechny kroky k rozšíření působnosti této smlouvy i na ostatní zaměstnavatele v odvětví zdravotnictví.

 

VI.

            1. Ministerstvo se zavazuje pracovat na reformě zdravotnictví, jejímiž součástmi budou zejména:

– optimalizace lůžkového fondu a transparentní úpravy sítě smluvních zdravotnických zařízení v souladu s potřebami obyvatel ČR;

– definování minimálních personálních a technických požadavků pro poskytování zdravotní péče;

– úprava tzv. Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, tak aby byly odstraněny současné disproporce a tento seznam se stal ceníkem obsahujícím minimální ceny závazné pro všechny zdravotní pojišťovny;

– definování tzv. úhradových standardů, respektive nároku pojištěnců vyplývajícího z účasti v systému veřejného zdravotního pojištění a vytvoření systému připojištění;

– racionalizace vstupu nových medicínských technologií a rozmisťování drahé přístrojové techniky;

– úsporná opatření v oblasti stanovení maximálních cen a úhrad z veřejného zdravotního pojištění u léčivých přípravků a u zdravotnických prostředků;

– spravedlnost v platbách pojistného na veřejné zdravotní pojištění;

– účinná protikorupční opatření;

– změny systému vzdělávání lékařů;

 

            2. Ministerstvo se zavazuje na všech těchto reformních změnách spolupracovat mimo jiné s Českou lékařskou komorou.

 

           3. Prostředky získané díky reformě a zvýšení efektivity zdravotnictví budou přednostně používány na zvyšování příjmů všech zdravotníků.

 

VII.

            Ministerstvo se zavazuje provádět všechna ustanovení této dohody ve spolupráci s LOK-SČL a s Českou lékařskou komorou.

 

VIII.

            LOK-SČL se zavazuje do pěti dnů od podpisu této dohody odvolat akci „Děkujeme, odcházíme“ a vyzvat lékaře, kteří v rámci této akce podali výpovědi z pracovního poměru, aby po podpisu kolektivní smlouvy podle článku V. této dohody tyto výpovědi vzali zpět, případně aby zaměstnavatele požádali o opětovné přijetí do tohoto poměru.

 

IX.

            Tato dohoda byla sepsána ve dvou stejnopisech s platností originálu a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Garanty této dohody jsou předseda Vlády ČR a prezident České lékařské komory.

 

 

 

V Praze dne ………………………..

 

 

 

Signatáři dohody

 

 

            …………………………………………………                        ………………………………………….

                        Ministr zdravotnictví                                                    Předseda LOK-SČL

 

 

 

 

Garanti dohody

 

 

            …………………………………………………                        ……………………………………………

                        Předseda Vlády ČR                                                    Prezident ČLK

 

Převzato z Medical Tribune

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments