Dvourychlostní Evropa je skutečností

Říjen 14, 2011

Ve stře­du 12. října zve­řej­ni­la Ev­rop­ská ko­mi­se dlou­ho oče­ká­va­nou zprá­vu o nové ze­mě­děl­ské po­li­ti­ce EU po roce 2013. Ve­li­ce na­iv­ně jsem si mys­lel, že v Bru­se­lu po udá­los­tech v Řecku, kde se blá­ho­vě fal­šo­va­lo úplně všech­no, a ještě si mnozí mys­le­li, že se na to ne­při­jde, při pro­blé­mech s Eurem a ra­tingo­vý­mi agen­tu­ra­mi, na které se svádí po­tí­že Eurozóny či bu­dou­cí­mi po­tí­že­mi s Eu­ro­va­lem, zví­tě­zí zdra­vý rozum.

Celý ev­rop­ský ze­mě­děl­ský trh je po­sta­ven úplně na hlavu, pro­to­že mys­let si, že ev­rop­ské ze­mě­děl­ství spasí malí far­má­ři, je eko­no­mic­ký ne­smy­sl. Dělit do­ta­ce pro malé a velké hos­po­dář­ství je v kon­tex­tu s ce­lo­svě­to­vým ze­mě­děl­ským trhem cesta, jak ko­neč­ně v  bu­douc­nu zni­čit ev­rop­ské ze­mě­děl­ství. Není je­di­ný důvod, aby byly do­ta­ce za­stro­po­vá­ny čes­kým ze­mě­děl­cům, pokud někdo ne­chce ještě více zni­čit české ze­mě­děl­ství. Kde je ta pro­kla­mo­va­ná so­li­da­ri­ta, která je ne­u­stá­le omí­lá­na v pří­pa­dě při­je­tí Eu­ro­va­lu. Kde je ten pro­kla­mo­va­ný rovný pří­stup ke všem zemím EU?!

Dal­ším ne­smys­lem je 30% oze­le­ně­ní pro­duk­ce. Zase se snaží ušet­řit ně­kte­ří eko­lo­go­vé, kteří aniž by vy­da­li je­di­nou ko­ru­nu, dik­tu­jí nám ně­kte­ré ze­le­né ne­smys­ly. Bylo by ve­li­ce za­jí­ma­vé, kdyby někdo z mi­nis­ter­stva fi­nan­cí do­ká­zal spo­čí­tat, kolik peněz musí čeští ze­mě­děl­ci vy­na­lo­žit na do­dr­že­ní podmínek programu Na­tu­ra 2000.

Ne­chci ně­kte­ré sku­teč­nos­ti na po­tra­vi­nář­ském trhu České re­pub­li­ky ro­ze­bí­rat do de­tai­lů, ale české zájmy by měly být pri­o­ri­tou české vlády a Par­la­men­tu, a proto je­di­nou ces­tou jak za­me­zit těmto Bru­sel­ským ex­pe­ri­men­tům, je po­sta­vit se čelem této dis­kri­mi­na­ci na tr­zích ev­rop­ských zemí.
 

Na­vr­hu­ji: Vládo a páni po­slan­ci, pokud ne­bu­dou mít čeští ze­mě­děl­ci, a po­taž­mo i ostat­ní pod­ni­ka­te­lé, stej­né pod­mín­ky, tím mys­lím např. (au­to­do­prav­ce), za­blo­kuj­te schvá­le­ní změny Li­sa­bon­ské smlou­vy v člán­ku 136.


Vím, že je to ve­li­ce tvrdé, ale žá­dou­cí, aby si v Bru­se­lu ne­mys­le­li, že si k nám mohou do­vo­lit úplně všech­no.

 

Převzato z webu autora

 

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments