Holešovská výzva: Provolání k národu

Holešovská výzva

30. března 2012

Provolání k národu

Programové prohlášení a základní tematické vize občanské iniciativy


Nežijeme ve svobodné demokratické společnosti a celá řada občanů dosud nenašla odvahu se veřejně vyjádřit a projevit svůj hněv. Chápeme, že nikdo nechce vystavovat sebe a svoji rodinu případným možným slovním i jiným útokům ze strany okolí. Společnost je roztříštěna a panuje skrytá forma strachu, kterou mnoho z nás nedokáže popsat a vyjádřit. Z těchto důvodů Vás prosíme o vyjádření podpory našeho provolání, a to následující formou. V neděli dne 15. dubna ve 20,00 hod. zhasněte všechna světla ve svých bytech, chatách a provozovnách a odpojte také všechny elektrické přístroje alespoň po dobu  5 minut!!! Toto se samozřejmě netýká provozů s nepřetržitou činností a zařízení sloužících integrovanému záchrannému systému. Tímto způsobem můžeme dát jednoznačně najevo, kolik domácností a tedy i obyvatel – občanů požaduje změnu systému tak, jak je naznačeno níže. Uvědomte se prosím navzájem!!!

                               Sametová revoluce v r. 1989 dávala lidem velkou naději. S cinkáním klíčů pobouřených občanů odcházeli ze svých úřadů ti, kteří vedli zemi nedemokratickým způsobem a izolovali český stát od demokraticky se vyvíjejících zemí na západ od našich hranic. Pod příslibem zavedení demokracie, svobody a slušnosti se lidé shromažďovali na náměstích a věřili, že polistopadový vývoj zabezpečí všem slušný život bez mafiánů, zlodějů a podvodníků. Již v průběhu několika porevolučních měsíců se chopili moci bývalí komunisté, estébáci, veksláci a jiné závadové osoby, které v předcházejícím režimu neměli možnost realizovat své mafiánské úmysly. Tito lidé vstoupili do politických stran, převzali ekonomickou moc, za podivných okolností zprivatizovali podniky a rozvrátili dosud fungující zemědělství i potravinářství, a to vše jen proto, aby zbohatli individuálně na úkor nás všech, kteří jsme chtěli budovat prosperující stát. Listopadová sametová revoluce byla opět poctivým lidem ukradena, její skutečné cíle a záměry zmanipulovány a skutečné následky tohoto stavu se v posledních měsících projevují v takové síle a rozsahu, že se opět musejí poctiví lidé, občané aktivizovat a scházet na demonstracích. Nemoc celého systému není pouze selháním jedince, již není důležité, která strana vyhraje volby, protože v pozadí každé z nich stojí lobbistické a finanční skupiny vyvíjející tlak s cílem privatizovat státní moc a demokracii převést pouze do roviny obecných proklamací. Podle našeho názoru není řešením vyměnit politiky. Změna lidí nepomůže, protože systém je zkorumpovaný a silnější než jedinec. Náprava zevnitř není možná. Nemůžeme si být jisti, jestli má vláda s námi skutečně dobré úmysly, nebo je její rozhodnutí již předem koupeno. Základní ztráta důvěry mezi společností a vládní elitou je něco, co společnost rozkládá a vede do ulic. Podle posledních průzkumů veřejného mínění stávající české vládě důvěřuje jen 10 % oprávněných voličů – občanů. Za tohoto stavu vláda ztratila mandát a navíc činí kroky, které tuto zemi dehonestují a rozkrádají. Aféry posledních týdnů se dotýkají vlády, prezidenta, ale především politických stran, jejichž kandidáty jsme při posledních volbách zvolili, ale oni důvěru lidí zklamali. Z tohoto tedy jasně vyplývá, že ani případné, byť předčasné volby postavené na stávajících principech a mechanizmech nemohou nic vyřešit. Jediným možným vyústěním stávající krize politické, ekonomické, ale také morální, může být jedině zásadní náprava, korekce a nastavení zpětných vazeb stávajícího systému. Západní demokratická společnost není produktem samovolného působení tržních sil. Jde o výsledek komplikovaných sociálních, ekonomických, politických a kulturních procesů. Její základní strukturu tvoří rovnováha mezi svobodou, rovností (spravedlností) a bratrstvím (společenskou solidaritou). Tyto hodnoty je třeba nejen neustále obhajovat, ale také je nutno je přiměřeně reformovat, aby obstály i v nových společensko-ekonomických podmínkách.

 

                Celý proces demontáže stávajícího zkorumpovaného systému musí provést lidé zdola demokratickou ústavní cestou, bez krve, násilí a chaosu. Prvořadou roli sehraje v příštích týdnech odhodlanost českých občanů shromáždit se na náměstích a dát tímto způsobem jasně najevo, že stávající poměry jsou již neudržitelné. Vyzýváme touto cestou vládu ČR, obě komory Parlamentu ČR a také hlavu státu, aby neprodleně zahájila jednání u kulatého stolu s demokratickými silami, které představují především občanské iniciativy, občanské hnutí, odbory a další organizované skupiny občanů. Jak již bylo zdůrazněno, většina občanů požaduje jiný systém vládnutí, a tak je legitimní požádat vládu, parlament i prezidenta o dobrovolné ukončení funkčního období i mandátu.

 Náš návrh jednotlivých kroků: Není pravdou, že by občanská společnost nebyla schopna vytvořit racionální předpoklady pro převzetí moci a krizové řízení společnosti. Po demisi zmiňovaných orgánů bude ustavena krizová vláda složená z veřejně známých a uznávaných odborníků. Tato vláda bude mít omezený mandát na omezenou dobu. V této době se připraví novela ústavy, ve které bude zakotven i jednokomorový parlament a nová struktura voleb. Krizová vláda bude stát řídit prostřednictvím závazných usnesení, která musí být parafována Ústavním soudem, Nejvyšším státním zastupitelským a také Nejvyšším správním soudem. Tímto bude garantováno, že jakékoliv usnesení vlády bude ústavní a spravedlivé. Do jednokomorového parlamentu – kongresu – se sníženým počtem  poslanců – reprezentantů – budou voleni lidé takovým způsobem, aby jako jednotlivci obstáli před voličskou veřejností, budou to tedy osobnosti prověřené voliči v daných regionech a navíc povinností každého kandidáta bude předložit čisté lustrační osvědčení a trestní rejstřík bez záznamu. Podmínkou bude, aby tento kandidát měl v daném volebním okrsku trvalé bydliště – navrhujeme alespoň 3 roky. Kandidát rovněž dá souhlas s případným možným prověřením jeho osoby Národním bezpečnostním úřadem a bude podroben psychotestům, jakými procházeji v některých společnostech manažeři. Za předpokladu výrazného zapojení orgánů místní samosprávy mohou volby proběhnout v poměrně krátkém časovém úseku. Zvolený kongres reprezentantů vybere ze svého středu kandidáty do národní vlády (navrhujeme sedmičlenné ). 

Navrhujeme veřejnou a odbornou diskuzi na téma redukce počtu současných ministerstev, zefektivnění jejich činnosti a snížení počtu úředníků v nich pracujících.

                Platy všech ústavních a vládních činitelů nesmí překročit stanovený násobek průměrné měsíční mzdy. Budou vypláceny pouze prokázané nikoliv paušální náhrady do stanovené maximální výše.

                Navrhujeme posoudit a přehodnotit kompetentními osobami místních samospráv dosavadní členění ČR podle krajů a stávající systém krajských úřadů delimitovat a větší pravomoce  delegovat  na konkrétní města a obce. Rovněž rozpočtové určení daní bude přetransformováno do podoby odpovídající stávajícím požadavkům měst a obcí a finanční příspěvky budou poskytovány přímo ministerstvem financí na konkrétní účty měst a obcí bez jakýchkoliv mezičlánků. Samosprávám měst a obcí bude dále poskytnuto i oprávnění pro flexibilnější výběr místních daní a poplatků.

                To, co nyní prožíváme, není jen ekonomická krize, ale především hluboká všeobecná a morální krize stávajícího politického systému. Je nezbytné, aby budoucí vláda věnovala pozornost především těmto oblastem:

1.      1. transparentnost politiky

Politika – politický systém je nástrojem politické moci a podle Ústavy ČR (čl. 5) je výsledkem volné soutěže politických stran respektujících demokratické principy. Potíž je ovšem v tom, jak jsou ony demokratické principy kodifikovány. Ve skutečnosti se deklarují spíše frázemi než době odpovídající praxí. Jejich věcný obsah se účelově pozměňuje a platí mnohdy heslo: co není zakázáno, je přeci dovoleno (Ústava ČR, čl 2 bod. 4). Jak tedy onu vzývanou transparentnost prakticky uskutečňovat a v jakém časovém horizontu. Kdo by ji měl prosazovat a jakými prostředky? Dnešní politici? To by rozhodně nebylo řešení bez zjevných konfliktů zájmů. Z tohoto důvodu navrhujeme, aby byla provedena důsledná kontrola toku finančních prostředků v jednotlivých politických stranách, aby byl proveden audit a také inventura veškerého movitého i nemovitého majetku. Pokud politická strana neprojde takovým auditem, nemůže dále pokračovat ve své činnosti, protože by její činnost byla v rozporu s platnými zákony. Strana by musela požádat o novou registraci a musela by začít svoji činnost z bodu 0. Pro činnost všech politických stran by byla nastavena naprosto jasná, průhledná a transparentní ekonomická pravidla a byl by také nastaven přísný morální kodex, jehož porušení by rovněž mohlo vést k ukončení politické strany, hnutí či iniciativy.

2.     2. hloubková reforma policie a justice

Policie a justice jsou odjakživa nástrojem moci a pilířem státu. Co si lze pod hloubkovou reformou představovat? Rozhodně nechceme vyměnit všechny soudce, policisty a státní zástupce. Například činnost nejvyššího státního zástupce je příkladem profesionality s položením důrazu na princip: padni komu padni. Očistu v těchto orgánech by prováděly prověřené odborné komise za účasti zástupců občanské veřejnosti.

Ministerstvo vnitra a ministerstvo spravedlnosti budou mimo přímou působnost vlády.

3.    3. zjednodušená daňová správa

Naším cílem je zprůhlednit a zjednodušit systém výběru daní a poplatků. Nedílnou součástí daňové politiky by bylo stanovení odstupňovaných daňových pásem s dodržením progresivnosti placení daní a poplatků v návaznosti na výši příjmu. Nepřekročitelnou podmínkou je zavedení majetkových přiznání u všech osob, jejichž celkový majetek činí v úhrnné hodnotě částku vyšší než 15 miliónů korun. Propadnutí majetku s nedoložitelným legálním způsobem nabytí.

4.     4. masivní podpora vzdělávání

Česká republika je také místem, kde působil Karel IV a Jan Amos Komenský. V duchu těchto tradic jsou také koncipovány naše představy o školském systému. Právo na vzdělání má každý a systém zápisného či školného považujeme za omezování svobody a demokratického rozvoje občana. Trestáno by bylo pouze zneužívání výhod vysokoškolského studia, jeho prodlužování a jiné nešvary.

5.      5. oblast sociální

Moderní demokratická společnost se musí nepochybně postarat o sociálně staré, nemocné a seniory. K tomu potřebuje prostředky, tedy peníze a tedy také výnos z daní, a to vše dlouhodobě bez dramatických výkyvů. Sociálně potřební nikdy nebudou mít možnost si sami stanovit, jak vysoké budou jejich požitky. Kdo tedy má být garantem spravedlivé dělby na daňovém výnosu? Je očividné, že by to měli být právě zvolení politici a politické strany. Do této oblasti by bezesporu bylo možno získat nemalé prostředky z černých peněz, které kolují každý rok v České republice ve výši téměř 400 miliard, ušetřilo by se mnoho peněz racionálními změnami obsluhy státu a nezbývá než podotknout, že po provedené revizi privatizačních projektů by bylo možno dodanit další stovky miliard korun.

 

Cesta k demokratické společnosti 2012

Základní programové teze a zásady:


1.      Ano přímé demokracii a samosprávě –  ne byrokratickému centralismu a aroganci moci


2.      Ano potřebným výdajům – ne státnímu plýtvání, tunelování a rozkrádání


3.      Ano osobní odpovědnosti – ne kolektivní nezodpovědnosti


4.      Ano zdravému životnímu prostředí – ne další devastaci přírody a krajiny  a zdravotního stavu obyvatelstva


5.      Ano církevním společnostem – ne bezdůvodnému a nepodloženému vracení majetku


6.      Ano ústavní demokracii – ne mafiánskému kapitalismu


Svobodný demokratický stát potřebuje vyspělou občanskou společnost tvořenou svobodnými a odpovědnými občany. Demokracie občana nemůže spočívat jenom v tom, že si jednou za pár let zvolí své zástupce, kteří pak za ně rozhodují. Mezi státem a občanem musí existovat dohoda, že zkorumpovaný politik je odvolatelný a také musí být dodržována zásada, že občan tu není pro politiky, ale politici slouží občanům. Princip veřejné služby musí být zakotven v morálním kodexu jako nejvyšší a nedotknutelný prvek demokratického systému.

Obecní samospráva je základní stavební konstrukcí demokratického systému a není pouhým přívěškem státní správy. Arogantní centralismus bere lidem aktivitu a zahání poctivého občana k pasivitě a nezájmu o dění ve společnosti. Právo občana na informace je sice garantováno ústavou a zákony, ale není dodržováno v praxi a sankce neodpovídají závažnosti v případě utajování informací, na které má občan ze zákona právo. Bezpodmínečným požadavkem je přijetí zákona o státní službě.

Obnovení důvěry veřejnosti v justici a policii bude jedním ze základních cílů nové exekutivy i moci zákonodárné. Respekt a důvěru i úctu k zákonu a jeho představitelům získá společnost pouze rychlým, rozhodným a rovným prosazováním práva.

V oblasti podnikání je trvalým úkolem a naším zájmem vytvářet rovné podmínky pro účast ve výběrových řízení na státní zakázky. Odmítáme jakékoliv manipulování při výběrových řízení a pro tuto oblast bychom navrhovali zpřísnění trestů za hospodářské delikty. Veškeré státní a veřejné zakázky budou plně povinně pod informační kontrolou veřejnosti. Pro zadavatele bude platit povinnost zveřejňovat veškeré informace o těchto zakázkách včetně vybraných vítězů výběrových řízení a jejich výsledných cen. V případě převedení výkonu a realizace těchto zakázek nad stanovený limit jejich celkového objemu na jiný subjekt, odejmutí realizace této zákazky.

V oblasti veřejných financí a daní navrhujeme provést audit státního rozpočtu i státní pokladny. Na tomto auditu se mohou spolupodílet mimo jiné Nejvyšší kontrolní úřad, Česká národní banka a rovněž Národní bezpečnostní úřad a samozřejmě jednotlivé finanční úřady. Je bezpodmínečně nutné dohledat účty českých občanů v zahraničí, kde jsou uloženy finanční prostředky získané nezákonným způsobem. Nastal rovněž čas, kdy si opasek musí utahovat stát, úředníci, ministři, poslanci a nikoliv občané.

 

V oblasti zemědělství a výroby potravin chceme dosáhnout soběstačnosti zásobování  vnitřního trhu kvalitními českými zemědělskými produkty. Obnova zemědělských statků musí proběhnout s výraznou podporou státu soukromému sektoru, abychom žili zdravě i jedli zdravě. S tím také souvisí přísná ochrana krajiny, lesů i vodních toků.

Bytovou otázku považujeme za základní součást důstojného lidského života. Podpora startovacích bytů pro mladé rodiny s dětmi a novomanželské půjčky pro vybavení domácností mladých rodin považujeme za zcela samozřejmou povinnost demokratických plánovacích mechanismů. Rodina je základem státu a její podpora musí být zabezpečena vícezdrojově a k tomu musí být také vytvořeny projekty státní podpory.

                Současné tzv. zdravotnické reformy jsou ve skutečnosti hlavně právním podkladem k drastickému omezení stávajícího počtu nemocnic, ambulancí specialistů i ordinací praktických lékařů. Důvodem je uspořit peníze na běžné zdravotní péči, a tok takto uspořených peněz pak nasměrovat do privátní sféry.  HV zastává názor, že  zdravotní systém by měl být založen na solidaritě a rovných právech pro všechny občany.  Všichni občané by měli být pokryti stejným balíčkem standardní péče a také stejným způsobem stanoveného  pojištění. Za místní a cenovou dostupnost, stejně jako za kvalitu zdravotní péče musí odpovídat  stát. To znamená, že musí být vytvořena síť státních nemocnic, které budou tyto služby garantovat. Dále mohou v systému fungovat privátní specialisté, praktičtí lékaři a stomatologické služby. Privátní pojištění by mělo zajistit hrazení tzv. nadstandardních služeb. Jedna zdravotní pojišťovna garantovaná státem bude transparentně financovat zdravotnictví. Pokud se zabrání odlivu  peněz ze systému zdravotního pojištění, nebude nutné, aby důchodci, děti a  všichni potřební platili za léky a zdravotní služby.

Jednou z priorit v oblasti záruk demokracie pro nás byla a vždy bude svoboda a nezávislost tisku a elektronických médií.

Holešovská výzva apeluje na všechny občany a prosí je, aby zachovali odvahu, svornost,  přátelství a vzájemnou slušnost. Pokud se spojíme, pak dosáhneme svých cílů klidnou, nenásilnou a demokratickou cestou.

Na podporu našich myšlenek nutně potřebujeme probuzení všech pokrokově smýšlejících osobností a inteligence.  

Politickou scénu, která je nyní projevem především morálního úpadku jednotlivců a skupin osob převést na společensko-politickou scénu, které bude výzvou pro inteligentní, poctivé, čestné a morálně pevné jedince ochotné dát svůj um a zkušenosti ve prospěch lidu.

 

 

Holešovská výzva si v žádném případě neuzurpuje právo na to, aby tyto naše návrhy a teze byly pokládány za jediné správné. Předkládáme tyto naše návrhy jako naše vize k řešení situace a vyzýváme tímto ostatní subjekty odborné a politické scény k diskuzi nad těmito tématy a společnému formulování  těchto bodů.

 

 

V Centrále Holešovské výzvy ČR, sestavila a sepsala Výkonná rada Holešovské výzvy ve spolupráci s koordinátorem pro strategii a styk s veřejostí, PhDr. Jaroslavem Petrem:

Ludvík Adámek, Ing. Vlastibor Čermák, CSc., Ing. Karel Fiedler, Mgr.  Jaroslav Popelka, Vlastislav Růžička

 

V Brně, dne 30. března 2012

Zdroj: http://holesovskavyzva.zacit.cz/

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments