Athénský manifest Evropské odborové konfederace

Květen 30, 2011

 

Athénský manifest EOK schválený jejím 12. sjezdem, který se konal 16. – 19. května 2011

http://www.etuc.org/IMG/arton8588.jpgPro evropské odbory je v současnosti ústředním bodem fakt, že finanční krize, která postihla Řecko, Irsko a Portugalsko, a politika úspor v dalších členských státech vyvíjí tlak na snižování mezd, důchodů a životní úrovně.


EOK je znepokojena dosavadními negativními důsledky pomoci organizované EU a Mezinárodním měnovým fondem pro ekonomiky v potížích. Úsporná opatření uložená například Řecku a Irsku situaci zhoršila a tyto země čelí dlouhému období pokračující recese, zvyšování dluhového břemene a nezaměstnanosti. Existuje reálné riziko, že se země a jejich obyvatelé ještě více zadluží, což pro EU a její členské státy znamená velké nebezpečí.


EOK proto naléhavě žádá významné změny v přístupu EU a o to, aby EU poskytovala zemím v nesnázích efektivní pomoc.


Nový Pakt euro plus, který platí pro eurozónu a šest dalších států, má dalekosáhlé dopady zejména na mzdy, protože obsahuje doporučení členským státům ohledně:

 • porovnání jednotkových nákladů práce,

 • negativního stanoviska k indexaci mezd a obecněji k centralizovanému kolektivnímu vyjednávání,

 • napojení mezd na produktivitu bez ohledu na inflaci,

 • tlaku na snižování mezd ve veřejném sektoru a v některých případech minimálních mezd, s důsledky i pro soukromý sektor,

 • tlaku na omezování nároků na důchod a předčasných odchodů do důchodu,

 • prosazování přísné rozpočtové a ústavní kontroly veřejného dluhu a výdajů.


EOK tvrdí, že tento přístup je pro evropské odbory zcela nepřijatelný a na všech úrovních povede kampaň za prosazení následujících principů:

 • mzdy nejsou nepřítelem ekonomiky, ale jejím motorem stimulujícím růst a zaměstnanost;

 • musí být respektována autonomie sociálních partnerů v kolektivním vyjednávání a vyjednávání o mzdách; odbory by měly kolektivní vyjednávání lépe koordinovat;

 • kupní síla mezd a platů pracovníků musí být zvyšována v souladu s inflací a produktivitou – při zachování současných systémů indexace mezd s celkovým cílem dosažení spravedlivého přerozdělování bohatství;

 • je třeba zvrátit tendenci k rostoucím nerovnostem v příjmech;

 • boj proti mzdovému a daňovému dumpingu se musí zintenzívnit a musí být aplikována zásada stejné odměny za stejnou práci;

 • důchodové nároky a systémy by měly být chráněny a měly by zajišťovat důstojné životní podmínky; a

 • pravidla týkající se veřejného dluhu by měla odrážet ekonomickou realitu a výjimečné okolnosti a nevyvolávat úspornými opatřeními recesi a její sociální důsledky.


V tomto kontextu jsme rozhodnuti:

 • bojovat proti rostoucí síle krajní pravice a jejích zaslepených nacionalistických spojenců a stát za sociální Evropou; za tímto účelem budeme aktivní v příštích volbách do Evropského parlamentu;

 • bojovat proti nezaměstnanosti a rostoucí nerovnosti, nejisté práci a politice úsporných opatření;

 • mobilizovat pro růst a udržitelný rozvoj;

 • pracovat pro větší sílu odborů a růst jejich členské základny;

 • vypracovat společnou reakci na stále větší integraci evropského trhu práce.


To všechno bude jádrem práce EOK v letech 2011 – 2014. K tomu EOK bude:

 1. Bojovat za evropský "Nový úděl" pro pracovníky, proti správě a řízení realizované prostřednictvím úsporných opatření, proti škrtům ve mzdách, sociálním zabezpečení a veřejných službách; a pro pozitivní evropskou ekonomickou správu a řízení sloužící zájmům Evropanů a nikoli trhů, včetně kvalitativního růstu, plné zaměstnanosti, posilování Evropského sociálního modelu. Mezi důležité příklady patří: daň z finančních transakcí, harmonizace základu podnikových daní, minimální daňové sazby pro podniky, kroky směřujících k zavedení euro-dluhopisů a opatření pro ochranu investic pro budoucnost před slepou politikou úsporných opatření;

 2. Požadovat a vést kampaň za to, aby základní práva měla přednost před ekonomickými svobodami, a zakotvit tuto zásadu do Protokolu o sociálním pokroku, který by byl součástí smluv o EU, do revidované směrnice o vysílání pracovníků a nařízení "Monti II“ (tzn. sociální doložku);

 3. Stavět požadavek na více a lepších pracovních míst na přední místo evropské agendy a do centra ekonomické správy a řízení EU, začleňovat ji do evropského sociálního dialogu a hodnocení Strategie 2020 a Aktu o jednotném trhu;

 4. Požadovat koordinovaný útok na nezaměstnanost mládeže se zaručeným přístupem ke vzdělání, odborné přípravě a pracovním místům a investovat do kvalitních vzdělávacích systémů od raného dětství až k vyššímu vzdělání;

 5. Za prioritu – zejména v rámci sociálního dialogu – považovat zlepšování pracovních podmínek všech evropských pracovníků, boj proti nehlášené práci, korupci a černé ekonomice a sociálnímu a mzdovému dumpingu prostřednictvím legislativy a v rámci sociálního dialogu;

 6. Rozvíjet společné iniciativy s evropskými zaměstnavateli za zelená pracovní místa, růst a investice, udržitelnou průmyslovou politiku, vzdělávání a odbornou přípravu;

 7. Působit pro to, aby všichni pracovníci bez ohledu na formu jejich zaměstnání mohli vést důstojný život a byli chráněni – ať prostřednictvím kolektivních smluv a / nebo právních předpisů – a měli zajištěno rovné zacházení a mohli požívat práv pracovníků;

 8. Požadovat účinnou a přísnou regulaci finančních trhů a ratingových agentur, konec daňových rájů, daň z finančních transakcí a zastavení vyplácení nadměrných platů a bonusů pro vedoucí pracovníky;

 9. Požadovat nové systémy řízení a správy podniků s cílem podporovat udržitelnost, dlouhodobost a spravedlivé odměňování pro všechny – systémy, v nichž musí zásadní roli hrát evropské rady zaměstnanců, odbory a práva pracovníků na informace, konzultace a účast;

 10. Aktivně přispívat k řízení spravedlivého přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku, včetně prostřednictvím sociálního dialogu; podporovat výzkum a inovace v oblasti nových technologií a energetické účinnosti;

 11. Podporovat veřejné služby a bojovat proti jejich demontáži způsobené škrty a hromadnou privatizací, zajistit jejich zásadní příspěvek k demokratickému vývoji, udržitelnému růstu, zaměstnanosti a sociálnímu blahobytu;

 12. Aktivně působit pro rovnost žen a mužů, bojovat proti všem formám diskriminace na základě pohlaví, rasy, náboženství, věku, zdravotního postižení a sexuální orientace. EU jako celek se musí postavit do čela hledání řešení vnějších migračních toků, které bude založeno na našem závazku k rovnosti, svobodě, demokracii a vládě práva, jak je zakotven ve Smlouvách;

 13. Chránit migrující pracovníky prosazováním vzájemného uznávání odborového členství a požadovat stejnou odměnu za stejnou práci a za práci stejné hodnoty založenou na principu hostitelské země a bojovat proti rasismu a xenofobii. Všichni migrující pracovníci musí mít právo získat informace a rady ohledně jejich práv v hostitelské zemi;

 14. Zlepšovat standardy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně v kampani za právní úpravu pracovní doby, která ochrání zdraví a skoncuje s opt-outem; monitorovat dohody ke stresu, násilí a obtěžování na pracovišti, transponovat doporučení MOP ohledně AIDS, prioritně se zabývat muskuloskeletálními poruchami, posílit inspekci práce, chránit osobní údaje, plně uplatňovat předpisy REACH o chemických látkách, zlepšovat odbornou přípravu a věnovat jeden den v roce připomenutí a podpoře činnosti zástupců zaměstnanců v oblasti BOZP;

 15. Pomáhat v procesu rozšíření EU spoluprací s členskými odbory v Turecku a na západním Balkáně;

 16. Podporovat spravedlivou a udržitelnou globalizaci, včetně dohod EU o spolupráci (ale ne nutně všechny dvoustranné obchodní dohody, zejména ne tu s Kolumbií) a úzce spolupracovat s MEOK a TUAC;

 17. Podporovat evropský sociální model jako pozitivní a trvale udržitelný model pro rozvoj světa a vést s MEOK kampaně za odborová práva na celém světě;

 18. Podporovat Celoevropskou regionální radu (PERC) a sub-regionální aktivity v Evropě stejně jako odbory a sociální dialog v regionu Euromed; podporovat vztahy s odborovými organizacemi v Africe, Severní a Latinské Americe a Asii;

 19. Požadovat právo na stávku k nadnárodním otázkám a podporovat žádost o zřízení zvláštní komory pro pracovní právo u Evropského soudního dvora;

 20. Maximalizovat využití souboru prostředků, které má EOK k dispozici, pro zlepšení vlivu agendy odborů na evropské úrovni, tzn. využívat kampaní a mobilizací, u institucí EU, u zaměstnavatelů a v sociálním dialogu, u spojenců v občanské společnosti, na tripartitních sociálních summitech, v makroekonomickém dialogu a ve vnějších vztazích EU.Převzato z webových stránek ČMKOS

Námět: Mirka

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments