Halík versus Holý aneb O nové strategii církevních prelátů

V babišovinách, konkrétně v Lidových novinách se objevily v minulých týdnech dva docela zajímavé (a doufám, že nejen pro mne) články.

Ten první byl otištěn v příloze Orientace z 25. října na její 4. straně. Podepsal jej Zdeněk Holý prezentující se jako ateista. Měl název „Kdo je tady netolerantní?“.

Ten druhý článek, trochu delší (na půlce první a na celé druhé straně) měl název „Kdo je tady uvědomělý?“ a byl podepsán Tomášem Halíkem s notickou pod jménem „teolog“. Možná by se slušelo nabídnout komentář, který na ně reaguje spíše do těchto novin, ale pochybuji, že by o to měly zájem. Povinnost to ale není. Blogy www.prvnizpravy.cz či www.outsidermedia.cz, kam pravidelně přispívám a kde mám své čtenáře, jsou pro zveřejnění mých pocitů z četby obou těchto textů a z jejich porovnání přinejmenším stejně dobré.

Nemám zájem s oběma autory vést v médiích dlouhé diskuse o tom, v čem všem se mi zmíněné příspěvky líbily a v čem ne. Jako jeden z mnoha, kteří se hlásíme k ateismu, patřím přirozeně – nikoliv však bez výhrad – na stranu Zdeňka Holého. V mém pojetí však ateismus není hnutím, ale svrchovanou záležitostí jednotlivce. Je to pohled na svět, ke kterému se každý můžeme prostřednictvím vzdělávání se a jinými postupy dostat po svém. Tedy něco, co má u každého z nás, kteří sdílíme s tímto vnímáním světa spojené názory a postoje, svoji osobitost. Každý se k němu dopracováváme jinak, po svém a z určitých, někdy jen nám známých důvodů.

Zdeněk Holý se hlásí k uvědomělému ateismu. Nejspíše to vnímá především jako přesvědčení podepřené určitým způsobem, nejen přemýšlením o roli náboženství v současném světě a hlavně u nás. Tedy i myšlením opřeným o vědu. Článek je velmi kultivovaný. Autor v něm rozebírá situaci, kdy on i jemu podobní lidé (on sám používá formulaci „my ateisté“) v posledních letech stále častěji čelí viditelné ofenzívě katolická církve v médiích a vůbec na veřejnosti, která místo toho, aby se kála ze svých hříchů, a že jich je, se snaží přesvědčit českou veřejnost, jak je správná, ne-li dokonalá.

Církev přes své oficiální i skryté agentury (včetně jedné politické strany zastoupené v koalici) rozvinula v Čechách novou, velmi expanzivní a agresivní strategii založenou podle mého názoru především na tzv. páté koloně. Tedy na přípravě sice nevelkého, ale v jistém smyslu výkonného uskupení svých podporovatelů: Jejich následným nasazením do médií, do vlivných politických pozic a všude tam, kde se formuje tzv. veřejné mínění, se usilovně snaží změnit obraz církve v českém národě. Tato strategie byla již použita kdysi v období před Bílou horou. Očekává se od ní i to, že zdejší církev bude mít modernější, nikoliv jen tzv. „tradiční“ vzhled. Že časem se v jejím prelátstvu i v řadách jiných prokatolicky orientovaných osob objeví více osob, jako je třeba Tomáš Halík.

Zatím je na tyto osobnosti zdejší církev chudá. Lidé jako Dominik Duka, pokud chtějí vystoupit v TV či něco napsat, projeví četné slabiny a zmíněnou strategii zatím nejsou schopni aktivně podporovat. I přes to všechno se církvi podařilo – zvláště v posledním čtvrtstoletí – proniknout přes své odchovance do významných mocenských a vlivových pozic. Projevuje se to i v tom, co Holý poměrně dobře, byť stručně ve svém článku popsal. Ideologie katolické církve je jakoby adaptabilnější na dnešní svět, i když není zase takový problém v ní identifikovat její středověké jádro, kterému teď říkají trochu cudně „náš světonázor“. Dříve se tomu říkalo otevřeněji, že jde o „jejich“ víru. Rozumí se víru (a nic než víru) založenou na dávno překonaných dogmatech. Katolíci ovšem raději hovoří o tisíciletých tradicích, i když se stačí ohlédnout trochu do minulosti, jak třeba víra na přelomu milénia vypadala, abychom tento mýtus přestali brát vážně. Většina z těch dnešních ideologů moderního katolicismu by ve středověku skončila jako kacíři přivázáni ke kůlu uprostřed planoucích otýpek dřeva.

Zdeněk Holý vyslovil názor, že se to děje nejspíše v důsledku současné snahy české společnosti vyrovnat se s minulostí, prý minimálně té prvorepublikové, ale v tomto se hrubě mýlí jako každý, kdo chce být kultivovaný a ohleduplný k těm, kteří proti němu stojí. Nejspíše je to tím, že se až příliš inspiroval diskusemi mezi lidmi orientovanými jako on. Takový postup především ignoruje poučení z české minulosti. Historie zdejší církve byla nanejvýše temná. Zdaleka nešlo jen o inkvizici. Církev má co skrývat. Chybí-li však někomu odvaha či nedostatek znalostí v této oblasti se k tomu vyjádřit, nemůže v diskusi s jejími lidmi uspět. I uvnitř dnešní katolické církve , v jejím jádru se skrývá velmi temný středověk. Formulace určené pro veřejnost se sice změnily a zjemnily, ale to jádro zůstalo stejné. Církev, přinejmenším ta katolická, je ve své podstatě těžký relikt minulosti. Asi tak, jako by jím byl žijící dinosaurus v současné přírodě. A ne jen tak obyčejný. To, co představuje současné prelátstvo, je totiž spíše něco jako Tyrannosaurus rex. Hladový dravec sledující kořist, jdoucí za ní přes překážky všeho druhu.

Problém Holého je také v tom, že si jej jako slušného a inteligentního ateistu, tedy jako vhodného protivníka do  diskuse na dané téma, vybral Tomáš Halík. Ten se ve svém příspěvku prezentuje nikoliv jen jako teolog, ale jako habilitovaný doktor teologie a prelát Jeho Svátosti. Nejspíše v domnění, že i pro ateistu to může být zajímavá vizitka. Možná ale jen, aby jej varoval. Střet těchto dvou zcela opačně orientovaných jedinců lze přirozeně hodnotit z různých hledisek. V tomto komentáři se spokojím jen s některými z nich.

Jedním z nich je způsob debaty. Nesleduji Lidové noviny tak často, abych se orientoval v tom, na jaké jiné texty v nich Zdeněk Holý reagoval, když svůj článek nazval tak, jak jej nazval. Asi jej něco naštvalo či popudilo. Dá se domyslet dokonce co. Nejspíše byli někdy někým ateisti prohlášeni za netolerantní jedince (dříve by byli označeni za kacíře anebo v duchu protokolů II. vatikánského koncilu zmiňovaném v textu od Tomáše Halíka jako zhouba lidstva). Chybou by bylo, kdyby někdo připustil (v daném případ ale je debata Holému na dané téma tak trochu vnucována), aby se předtím nedohodla pravidla, nebo chcete-li mantinely debaty. Ten, kdo takový způsob debaty se svým protivníkem připustí, je pak před čtenáři ve velké nevýhodě. Její pravidla totiž určuje jen ten druhý. Může Vás třeba mírně poplivat a rozšířit téma debaty zcela svévolně mimo původní oblast. Například vám připsat tvrzení, které jste nevyslovil a pak s ním polemizovat.

V případě Halíkova příspěvku k tomuto způsobu debatování došlo na více místech. Holý byl tak označen za člověka, který není schopen sebekritického uvědomění, tedy jako někdo, kdo má pocit, že stát nadržuje církvím a křivdí ateistům, jako přívrženec R. Dawkinse (Pozn.: jde o nositele Nobelovy ceny za objevy v oblasti přírodních věd, jehož proslulé a inspirativní knihy zabývající se mj. i náboženství, jeho původem a rolí ve vývoji člověka byly vydány i u nás). Také byl „oceněn“ jako člověk, který se příliš rychle a zjednodušeně vyrovnává s námitkami oponentů. Navíc je prý to (jen) filmový scénárista a producent, což bylo nejspíše myšleno jako způsob profesní dehonestace spojený s jemným zdůrazněním nekompetence. Něco takového se mi nelíbí, sám jsem tento způsob debaty zažil. Ostatně si myslím, či spíše jsem si jist, že spojení činností scénáristy a producenta je mnohem přirozenější, než když se Tomáš Halík prohlásí za filozofa a teologa.

Tyto dvě oblasti myšlení spolu totiž nikdy nijak vnitřně nesouvisely a jejich nositelé nespolupracovali. Tedy alespoň minimálně od doby, kdy se v antice zrodilo filozofické myšlení až do jeho podrobení (mocenským způsobem) teologií, která se jako vynález církve objevila až o téměř tisíc let později, byla mezi nimi propast daná tím, že filosofie a všechny vědy z ní vycházející se opíraly o rozum (hodnocený jako něco méněcenného ve srovnání s vírou), zatímco teologie se opírala o víru v něco. Ač teologie zahrnula do svého označení (jedná se o způsob apologetiky iracionálna) slovo logia, neměla a nemá s vědou jako takovou nic společného.

Zneužívaní filosofie teologií sahá až do moderní doby. Od své podřízenosti doktríně katolické církve se filosofie osvobodila právě díky intelektuálním výkonům lidí, jako byl Nietzsche a další. Teologie, byť ve svých vnitřních strukturách občas operuje s nástroji převzatými z vědy, prostě jen zneužívala některých výsledků vývoje filosofického myšlení k účelům, které s rozvojem lidského rozumu neměly nic společného, a které vrhly Evropu na sklonku starověku do období tzv. křesťanského barbarství. Naše předky to pak stálo dlouhá staletí živoření ve statických a uzavřených společnostech. Stačí si připomenout, kde byla antická civilizace a jak vypadal vrcholný středověk před tím, než jej erodoval protestantismus a s ním přicházející novověk a í sekularismus.

Zdeněk Holý má ovšem pravdu v tom , že existuje jistá snaha vyrovnat se v české společnosti s minulostí, ale mýlí se v tom, že by nedůvěra české společnosti ke katolické církvi sahala jen k 1. republice. Sahá (nabývaje i podobu nenávisti k církvi) mnohem dál, až do předhusitské doby. Tedy do období, kdy se tehdejší preláti církve v domnění, že už jsou se svými majetky tzv. za vodou, stali skutečným, viditelným a ztělesněným zlem, které tehdy žijící osobnosti (u nás to byl Milič z Kroměříže, Jakoubek ze Stříbra a hlavně Jan Hus a jeho následovníci) podrobili nelítostné kritice. Šlo přitom o lidi, kteří původně sami patřili k církvi hlásající potřebu reformy církve, tedy potřebu jejího návratu k původním kořenům.

Organizace církve svaté je jedním z těch „velkých“ vynálezů, kterými tehdejší Evropa „obohatila“ svět, v němž existuje mnoho náboženství, včetně těch monoteistických. Ale jen v křesťanství vznikla církev, a jen církev svatá vynalezla něco takového jako zmíněnou inkvizici a spolu s tím i totalitarismus, s jehož první podobou (tzv. černá totalita) dostali naši předkové možnost se seznámit právě po Bílé hoře. Něco takového dnešní církev nechce z mnoha důvodů připustit. Už vůbec ne pak to, že hnědý a rudý totalitarismus ve XX. století na tento objev, jak řídit velké společnosti, navazoval. Kdyby se chtěli napravit, kát se ze svých dávných i nedávných hříchů, museli by se také smířit se zchudnutím a přijmout jinou, trochu méně asociální a prorozvojovou doktrínu týkající se moci a vládnutí.

Tomáš Halík se prostě ve své záměně filozofie a teologie mýlí, což vzhledem k jeho záměně pravidel diskuse ani nepřekvapuje. Nepomůže mu ani odvolávání se na jména jako Böckenferde, Habermas, Wutton, Taylor, Luhmann, Ricoeur a dalších asi 5 známých i méně známých filosofů, které ve svém příspěvku někdy zcela disfunkčně uvedl. Nejspíše jen pro okrasu textu, aby ukázal, jak je sečtelý, čímž jeho příspěvek silně  kontrastuje se střízlivým  textem Holého. Ke kultuře debatování nepatří ovšem ani označování názorů protivníka za klišé, či snaha o dehonestaci jím respektovaných (někdy ovšem jen domnělých, protože Holý na ně neodkazuje) autorit jako „nenávistný pouliční nepoctivec“ (směrem k Dawkinsovi) nebo arogantní vulgární omezenec (směrem ke Kraussovi). Dovolím si proto jeden osobní vzkaz: „Tohle nás na konci 60. let na fakultě neučili, Tomáši, to jsi se musel naučit až na nějaké teologické škole.“

Nebudu zde – nejen kvůli nedostatku místa na psaní – rozebírat hlouběji tuto, zatím jen jednostranně vedenou debatu. Doporučuji ale, abyste se s těmito texty seznámili. Je to v jistém ohledu předobraz způsobu , jakým současná církev šíří a hlavně bude šířit svoji doktrínu. Ukázka toho, s čím však budeme muset brzy počítat jako s realitou. V žádném případě bych tento způsob agresivní expanze církve nepodceňoval. Teď, když dostala peníze, které jim před restitucemi nikdy nepatřily, získala i jistý vliv. Její dnešní reprezentace nemá pocit, že by se měla nám všem, ateistům i těm „něcistům“ a dalším potomkům násilně rekatolizované české společnosti omluvit za to, co české společnosti v minulých staletích způsobila, nebo se za to dokonce kát a také o tom i o sobě samé přemýšlet. Naopak. Stojíme před konfrontací (anebo spíše už v ní vězíme) a měli bychom brát vážně poučení z minulosti: stojíme tváří v tvář organizaci, která netrpí skrupulemi.V jejím čele stojí jezuita, tedy příslušník řádu proslaveného krédem převzatým z Machiavelliho: „Účel světí prostředky“.

0 0 hlas
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
50 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
fajt
fajt
4. 11. 2014 14:55

na to je jednoduchá rada, prostě obyčejný ovčan v kokotlině by měl svým zatraceným potomkům vysvětlit, že Obama a farář můžou všechno, prostituce tady uživila a zachránila nejednu malomyslnou ovečku…hlavně u toho nemluvit sprostě, to si nástroj páně v akci nezaslouží. ..)

bbb
bbb
4. 11. 2014 15:32

Ale třeba Škutina psal román? Presidentův vězeň – Vladimír Škutina. Vždycky však, když se v republice nebo ve světě něco dělo, dostávali jsme noviny s několikadenním zpožděním. V době tzv. karibské krize na podzim 1962 jsme nedostávali noviny vůbec, rozhlas nám nepouštěli a televizi jsme nesměli poslouchat. Přesto mužové církevní hierarchie byli tak perfektně informováni o všem, že jsem začal věřit na vnuknutí Boží a na zázraky. Věděli, že Sověti mají na Kubě raketové základny a že to nejprve Chruščov zapře a pak v tichosti rakety vyveze. Teprve dlouho po propuštění z věznice jsem se dozvěděl, že tomu tak skutečně… Číst vice »

Tribun
Admin
4. 11. 2014 15:43

Také jsem se chtěl k tomu povedenému duelu vyjádřit (a kdo ví, možná to ještě udělám). Jde jen o pokračování debaty, která se na stránkách LN vede vede již několik měsíců. Její kontury jsou v zásadě takové, že na každého ateitstu reagují velmi aktivně, organizovaně a v zásadě stejně zchytrale a agresivně jako Halík dva až tři katolíci (židé či muslimové zatím nebyli připuštěni), kteří nejenom že dostávají více prostoru (možná jsou jen vlezlejší), ale především do jednoho vycházejí z pozic morální autority, která musí vystupovat proti zlu. A dělají to tak chytře a kultivovaně, že si toho asi jen… Číst vice »

Béda
4. 11. 2014 16:59

Trochu mimo téma ale nedá mi abych nedla odkaz. Zatím nejlepší a nejvěcnější polemika se „Sudeťáky“: http://www.blisty.cz/art/75350.html Beneš s Masarykem nebyli idioti
O hranicích Československa rozhodly ve Versailles podrobné národnostní mapy

J. Hruška
J. Hruška
4. 11. 2014 18:45

Víte, ono by to chtělo v první řadě se držet reality a správně rozlišovat. Tedy
1) náboženství – z nich na významném místě ateizmus, který je pravděpodobně nejagresivnějším a nejdogmatičtějším náboženstvám dneška.
2) křesťanství
3) katolicizmus, který je zdegenerovaným křesťanstvím.

bublin
bublin
4. 11. 2014 18:56

Béda napsal

Trochu mimo téma ale nedá mi abych nedla odkaz. Zatím nejlepší a nejvěcnějšípolemika se „Sudeťáky“: http://www.blisty.cz/art/75350.html Beneš s Masarykem nebyli idioti
O hranicích Československa rozhodly ve Versailles podrobné národnostní mapy

Je lhostejné na jakém základě byly určeny hranice Československa. Rozhodující je, že se nekonal plebiscit na územích osídlených Němci a Maďary.

bublin
bublin
4. 11. 2014 19:10

Tak atheismus je náboženství, no výborně. Stejně jako víra, že třetina boha se
instalovala do posvátné nosnice, trpěla a zajistila tím spásu lidstva. K blití.

J. Hruška
J. Hruška
4. 11. 2014 19:39

bublin napsal

Tak atheismus je náboženství, no výborně. Stejně jako víra, že třetina boha se
instalovala do posvátné nosnice, trpěla a zajistila tím spásu lidstva. K blití.

Děkuji, že jste tak krásně demonstroval, co jsem o kus výš napsal.

bublin
bublin
4. 11. 2014 19:55

J. Hruška napsal
Děkuji, že jste tak krásně demonstroval, co jsem o kus výš napsal.

Pletete si pojmy a dojmy. Pokud agnostik nebo atheista říká nevím, vy říkáte věřím. Nastavíte druhou tvář?

Vlastimil
Vlastimil
4. 11. 2014 20:04

Děkuji za článek na úrovni. Církev se chová přesně podle toho, co hlásá. Jsou to Ježíšovi vojáci a podle toho jednají. Jen mne zaráží to spojení, Halík-jezuita. Sama církev je dávno zrušila a druhá věc, která nepasuje je slovní spojení filosof-teolog.
Filosof především pochybuje o věcech světa, ale pan Halík podle mne filosofuje jen v rámci církve, tedy jak jsem napsal výše, v rámci vojenské organizace.

fajt
fajt
4. 11. 2014 21:35

comment image?oh=00cb5e64792a1261a97c06e911778594&oe=54D63E9A&__gda__=1423738006_dd7a0beb3cf0681b1e37f4b2a7587daf

idiotronic
idiotronic
4. 11. 2014 23:37

bublin napsal Beneš s Masarykem nebyli idioti O hranicích Československa rozhodly ve Versailles podrobné národnostní mapy Je lhostejné na jakém základě byly určeny hranice Československa. Rozhodující je, že se nekonal plebiscit na územích osídlených Němci a Maďary.    Právě Benešova obratnost při málo nadějně rozdaných kartách rozžhavuje doběla dodnes i Spacípytel. Byl jste někdy v českoněmeckých Sudetech, stačí třeba ještě v 60. létech a slyšel tamější mluvu ?.Za Masaaryka se stávalo,že německé děti chodily do české menšinové školy, protože se tam vydávala skromná svačina. Klíčové slovo je ,,menšinové“ , jinde to zase byly školy německé. Ti Němci (Čechoslováci) se v… Číst vice »

bublin
bublin
5. 11. 2014 0:03

idiotronic napsal Právě Benešova obratnost při málo nadějně rozdanýchkartách rozžhavujedoběla dodnes iSpacípytel. Byl jste někdy v českoněmeckých Sudetech, stačí třeba ještě v 60. létecha slyšeltamějšímluvu ?.Za Masaaryka se stávalo,ženěmecké děti chodilydo české menšinové školy, protože se tam vydávala skromná svačina. Klíčové slovoje ,,menšinové“ , jinde to zase byly školy německé. Ti Němci (Čechoslováci)se v desetitisících dopuštěli vlastizrádné činnosti, řízenibylizezahraničí. (jako bymitoněco připomínalo). Po odsunu,který předešel občanské válce, byli pak v,,echt“ Německunazýváni ,,Tscheche“. Popádu III.Říše nebyl na územíNěmecka jediný nacinální socialista , napsal Golo Mann. Pravda, tady se věšeli zrádci (Staňkov,1945,Miloš Pick,Naděje se vzdát neumím) ještě den před příchodem Američanů, ale… Číst vice »

bublin
bublin
5. 11. 2014 0:18

Vlastimil napsal Děkuji za článek na úrovni. Církevse chová přesně podle toho, co hlásá. Jsou to Ježíšovi vojáci a podle toho jednají. Jen mne zaráží to spojení, Halík-jezuita. Sama církev je dávno zrušila a druhá věc, která nepasuje je slovní spojení filosof-teolog. Filosof především pochybuje o věcech světa, ale pan Halík podle mne filosofuje jen v rámci církve, tedy jak jsem napsal výše, v rámci vojenské organizace. Řád jezuitů byl na počátku 19. století obnoven a funguje dodnes. Církev je pouze další nadnárodní korporace zastírající svou činnost veteší Víry v hovadiny staré tisíce let. Ta vaše definice filosofa není úplná… Číst vice »

Béda
5. 11. 2014 1:49

Jenom taková otázka. Vy znáte nějaký případ, kdy se po válce při překřeslování světových map konaly nějaké plebiscity (referenda)? Mohl byste takové příklady jmenovat? Proč se kupř nekonal žádný plebiscit o uspořádání Rakousko-uherské monarchie? Nebylo náhodou rozbití R-U důsledkem národnostní politiky mocnářství a dlouhodobých snah mnoha národů o svoji svébytnost, samostanost? Myslíte si, že česká „menšina“ žila pod („německým“) panstvím v R-U hůře anebo lépe než německá v Československu?

Gatta
Gatta
5. 11. 2014 7:13

fajt napsal

comment image?oh=00cb5e64792a1261a97c06e911778594&oe=54D63E9A&__gda__=1423738006_dd7a0beb3cf0681b1e37f4b2a7587daf

Pěkné :-)

Re Vlastimil – souhlas, věřící nepochybuje – věřící „věří“.
A přitom si myslí že „ví“.

Velekněz Ratata
Velekněz Ratata
5. 11. 2014 7:18

Tak pokud jde o ty plebiscity, jeden skutečně proběhl v roce 1920 v jižních Korutanech. Předcházela mu oboustranně brutální propaganda a porušování původních dohod (pokud se pamatuju manipulovalo se s termínem, aby byl co nejpozdější a v neprospěch Jugošů se zasahovalo do složení dohlížející komise, přičemž stížnosti bylo možno podávat na lampárně). Ale i tak, v území, kde myslím asi 3/4 voličů byli Slovinci prostě vyhrálo Rakousko. Slovinci měli předem slíbeno, že slovinština bude rovnopreávná s němčinou (ti, kteří hlasovali si toho myslím za svého života tas tak moc neužili). Beneš si to asi tehdy uměl předem velmi dobře představit,… Číst vice »

Velekněz Ratata
Velekněz Ratata
5. 11. 2014 7:44

A ještě rychle k tématu: s dovolením jako nejlepší věta z celého článku mi přijde „V mém pojetí však ateismus není hnutím, ale svrchovanou záležitostí jednotlivce.“ Opravdu nemám rád Halíka, ale přiznám se, že takovým tím umanutým a agresívním ateismem je mi ten Dawkins nepříjemný taky. Rozdíl je v tom, že Dawkins si z toho sice taly udělal živnost, ale je to asi byznys jeho osobní, zatímco Halík vltasně taky jede v „průmyslu“ církevních restitucí, i když by se určitě hádal, že ne, že jenom dostává ty ceny od anglikánů:-) Přišlo by mi lepší hádat se o sociální roli církve… Číst vice »

peter.
5. 11. 2014 8:21

Je ľahké byť neveriacim, človeku bohatému a zdravému.Pre ľudí chudobných,chorých a nešťastných,je viera často jediným útočiskom,v ktorom hľadajú nádej na zlepšenie svojej situácie.Práve títo ľudia sú živnou pôdou pre RKC a len vďaka nim ešte táto cirkev existuje.Preto nech nikto od RKC neočakáva,že sa bude zasadzovať o zlepšenie sociálnej situácie tých,ktorí hľadajú pomoc u Boha.Cirkev musí celkom logicky podporovať to spoločenské zriadenie,ktoré vytvára čo najväčšie rozdiely medzi bohatými a chudobnými.A vždy sa postaví na stranu bohatých a to aj v prípade,ak sú títo neveriacimi.

hrk
hrk
5. 11. 2014 8:25

Halík není jezuita! Halík slouží církvi tak nějak pro komunikaci s veřejností, spousta lidí ho stále nekriticky obdivuje. Jezuita František stojí v čele světové církve katolické, a čeští hierarchové se ho pořádně bojí. Obyčejní lidé Františka milují… Nestačí číst jen Katolický týdeník. Pokud sledujete církevní nejen mainstream, tak česká hierarchie se ocitá tak nějak jako kůl v plotě – ani s českými věřícími, ale ani s papežem Františkem. (mají své penízky,… ale věřící jim unikají). Čeští biskupové vůbec neumí s lidmi mluvit, neumí vést dialog, tak se tváří povýšeně a tajemně, a Halík to žehlí – nebo se snaží žehlit.… Číst vice »

fajt
fajt
5. 11. 2014 8:33

to že K církev přežila v te nejbrutalnější podobě přes dva tisíce let taky svědčí o nastavení člověka, moc dobroty a moudra bych tam rozhodně nečekal, všechny takzvané negativní vlastnosti jsou mu vlastní a s nimi taky vytvářel svět k obrazu božímu, tedy velmi bídnému. ..)

bbb
bbb
5. 11. 2014 8:46

bublin napsal
Pletete si pojmy a dojmy. Pokud agnostik nebo atheista říká nevím, vy říkáte věřím. Nastavíte druhou tvář?

Ateista ví! Alespoň to říká.
Materialista říká rozumněji: nevím.
Jsou i další dvě skupiny, věřící a znalí.
***

bbb
bbb
5. 11. 2014 8:50

bublin napsal
Je lhostejné na jakém základě byly určeny hranice Československa. Rozhodující je, že se nekonal plebiscit na územích osídlených Němci a Maďary.

Takový postup by zřejmě posílil posice tehdy nepředpokládaného, chystaného nacismu. Nesrozumitelné nehistorické hranice bývají na škodu. Vyplatil se opak – tuším kdysi transfer obyvatelstva mezi Řeckem a Tureckem.

Aleš
Aleš
5. 11. 2014 10:25

fajt napsal to že K církev přežila v te nejbrutalnější podobě přes dva tisíce let taky svědčí o nastavení člověka, moc dobroty a moudra bych tam rozhodně nečekal, všechny takzvané negativní vlastnosti jsou mu vlastní a s nimi taky vytvářel svět k obrazu božímu, tedy velmi bídnému. ..) Tak tady popíráte evoluční teorii. Kolik let se vyvíjí náš druh a naše chování? 2 tisíce let je v tomto nic, abychom tohle s jistotou mohli tvrdit. Já si myslím, že nám to vlastní není. Jen se za tu dobu mohly změnit některé jiné vlastnosti a projevy chování. (Viz můj příklad s… Číst vice »

fajt
fajt
5. 11. 2014 10:38

takhle nějak podobně ke mně naposledy promlouval nějaký jehovista při cestě za lepším světem ( tedy pro druhé, vyvolené, sám borok by z této vize měl taky hovno), než jsem mu dal pěstí…nic ve zlým a osobním, Aleši. ..)

Sio
Sio
5. 11. 2014 11:31

Tak nějak tu máme doočíbijící nerovnost. Zatímco věřící mají svou mocnou a bohatou církev, kterou platí i ateisté, tak nevěřící – ateisté a pochybující – agnostici – nemají nic. Jsou tedy utlačováni. Ke všemu musí platit příspěvek na provoz svým utlačovatelům. Myslím, že by bylo na čase založit Českou Církev Ateisticko-Agnostickou (ČSAA) a požádat stát o příspěvek. Škoda, že to nebylo uděláno již před restitucemi. Pokud do této církve vstoupí všichni ateisté této země, stane se jednoznačně nejsilnější církví. Navíc – příspěvky budeme platit sobě, ne cizí církvi, s jejíž postupy nesouhlasíme. Nás ateistů a agnostiků je v této zemi… Číst vice »

Neználek
Neználek
5. 11. 2014 11:49

Přenechte to odborníkům, Sio.

cs.wikipedia.org/wiki/Létající_špagetové_monstrum

Gatta
Gatta
5. 11. 2014 11:56

Trochu se zde pletou pojmy.

Náboženství, stejně jako atheismus – je „světonázor“ – tedy představa člověka o uspořádání světa.
Církev je „normální světská organizace“ – ač třeba sama sebe odvozuje od čehokoliv.

Velekněz Ratata
Velekněz Ratata
5. 11. 2014 12:06

No, Sio, já nestúpím. On už dost podobný nápad kdysi měl jeden můj známý, jinak docela koumes. Pravda ten měl představu, že prvně založí takovou nějakou v podststě ateistickou církev a pak na této bázi zřídí „církevní záložnu“, rozuměj úvěrové družstvo, kampeličku. Bylo to v době jejich velkého rozkvětu, když chudák Kampelík rotoval v hrobě, a slovo „církevní“ mělo dodat kšeftu důvěryhodnost. Pokud jsem se pak doslechl, realizovali chlapci naštěstí pouze první krok, zvládli založení církve, ale pak snad nesehnali dost členstva na registraci. Oni taky chlastali extraligu a víc mluvili, ale nevím, nabídku stúpit jsem s tisícerými díky odmítl… Číst vice »

Sio
Sio
5. 11. 2014 12:09

Neználek napsal
cs.wikipedia.org/wiki/Létající_špagetové_monstrum

To není špatný nápad. Jenže je to parodie, já to myslím vážně.

Sio
Sio
5. 11. 2014 12:13

Gatta napsal

Trochu se zde pletou pojmy.

Náboženství, stejně jako atheismus – je „světonázor“ – tedy představa člověka o uspořádání světa.
Církev je „normální světská organizace“ – ač třeba sama sebe odvozuje od čehokoliv.

Pořád ty pojmy … a proč tedy světonázor ateista a světonázor agnostik nemají své církve placené státem? Pokud to nejde udělat jinak, tak se něco pseudonáboženského dá vymyslet, ne? Jak to příjde, že světonázor „náboženství“ má svou organizaci placenou státem a ti ostatní ne? Oni pak mají propagandu placenou agnostiky a ateisty.
Co s tím ?

Sio
Sio
5. 11. 2014 12:15

Velekněz Ratata napsal No, Sio, já nestúpím. On už dost podobný nápad kdysi měl jeden můj známý, jinak docela koumes.Pravda ten měl představu, že prvně založí takovou nějakou v podststě ateistickou církev a pak na této bázi zřídí „církevní záložnu“, rozuměj úvěrové družstvo, kampeličku. Bylo to v době jejich velkého rozkvětu, když chudák Kampelík rotoval v hrobě, a slovo „církevní“ mělo dodatkšeftu důvěryhodnost. Pokud jsem se pak doslechl, realizovali chlapci naštěstí pouze první krok, zvládli založení církve, ale pak snad nesehnali dost členstva na registraci. Oni taky chlastali extraligu a víc mluvili, ale nevím, nabídku stúpit jsem s tisícerými díky… Číst vice »

Aleš
Aleš
5. 11. 2014 12:18

fajt: Stejně si myslím, že světu budeme užitečnější živí než mrtví. Navzdory oslí hlavě, kterou jste se pokusil mi nasadit.

lomikel
lomikel
5. 11. 2014 12:31

sio – zadna cirvev neni poctiva, je to sociokultirni formace, organizace jako kazda jina. Cesta je trvat na sekularni spolecnosti a poslat do patricnych mezi kazdou nabozenskou organizaci – katoliky jak mohamendany, judaisty jak wontanisty a ateisty. To se prave ted nedeje. In ten atesimus nic neresi, vetsina lidi v neco veri ( ted nemyslim v jizdni rad) , kazde nabozenstvi je osobni pokus jak zplacat dohromady obecny ramec mezi fyzickou a nefyzickou casti cloveka. Zasadni problme je pokud se deklaruje ze jen ten konkretni splacanec je ten pravi, nebo ze jedne zplacanec je treba pozitivne diskryminovat etc. Samozdrejme ze… Číst vice »

lomikel
lomikel
5. 11. 2014 12:33

> Aleš • 5. Listopad 2014
> fajt: Stejně si myslím, že světu budeme užitečnější živí než mrtví. Navzdory oslí hlavě, kterou jste se pokusil mi nasadit

jak to hodlate realizovat ?
co si predstavujete pod tim svet
a co si predstavuje pod pojmem uzitecni ?

dik

Gatta
Gatta
5. 11. 2014 12:48

Re Sio – to nebylo na Vás, to bylo obečně k diskuzi.

Pamatuji, že tenhle nápad jsme už kdysi diskutovali.
Jako nápad dobrý, už tu něco takového bylo za Robspiera za VFR, ale životaschopné asi jako „klub abstinentů“, či s „Spolek za povznesení Arizony“ :-)
Rozum, odpovědnost, sebeovládání, práce a pot a na konci…a na konci prach a nicota. Kdo to koupí ?

http://www.youtube.com/watch?v=kDOEm_lGmR0

Svět chce být klamán a lidé chtějí třeba i klamné naděje na náhlé bohatství nebo na alespoň slib posmrtných radovánek, zapomenout na starosti a bídu života …

http://www.youtube.com/watch?v=UIpLcj5XAjE

Velekněz Ratata
Velekněz Ratata
5. 11. 2014 12:54

Jinak když tu padnul odkaz na Létající špagetové monstrum, tak to je štěpná připomínka. To je jednak sranda a hlavně chytrý útok na tahání „inteligentního designu“ do škol jako nějaké rovnocenné alternativy evoluce atd. Defenzívní útok. Není to útok na náboženství. U Dawkinse mám pocit, asi nespravedlivý, že by mu při tom všem vyvracení nevadilo, že létají třísky, hlavně když se kácí les. Tuhle na buržoazně oportunistických BL někdo chytrý připomněl, jak se po válce otec Lemaitre, prý geniální matematik, rozesmutnil, když se tehdejší papež chytil jeho představy „prvotního atomu“. Otec Lemaitre byl přesvědčen, že náboženská a vědecká zkušenost jsou… Číst vice »

Velekněz Ratata
Velekněz Ratata
5. 11. 2014 13:12

Sio, asi se dá založit. Opravdu jsem si na ten zážitek jen vzpomněl, ono je to přeci jak od Haška. Ale propánakrále, proč (tedy pokud by nešlo fakt o ty dotace)? A proč tomu říkat církev? To už by byla lepší nějaká „socialistická akademie“, kam ale klidně ať přijede přednášet třeba protodiákon Andrej Kurajev (původní specializace vědecký ateismus na MGU, jak rád uvádí:) i když by se dotace sháněly hůř. Ale když může v rajchu existovat Rosa-Luxemburg-Stiftung?

lomikel
lomikel
5. 11. 2014 13:13

Veleknez ( hezky nick ;) – ale ta synteza ma smysle ciste osobni, nebo v uzkem kruhu podobne orientovanych( telo, energie, duse, duch) lidi ( sekte) ktere umozni ji zazit. Pokud to z nejakeho duvodu neni mozne, velka sekta, zakaz osobni spiritualni praxe, ciste vlivova hierarchicka organizace (bloky by defaul nebo dle vyvoje,), a nebo problem jedince ktery ma energeticke/mentalni nebo jine;) pak je to jen soucast tupeho ideologickeho skoleni.

Velekněz Ratata
Velekněz Ratata
5. 11. 2014 13:15

PS, ještě jsem chtěl dát takový příklad: Jak se obrátil k lidu Stalin když mu nejvíc teklo do bot? Řekl soudruzi? Řekl „braťja i sestry“ stejně jako pravoslavný kněz, když oslovuje věřící…

peter.
5. 11. 2014 13:25

Sio napsal
Tak nějak tu máme doočíbijící nerovnost.

Ešte s tým môžete niečo urobiť lebo ČR ešte neratifikovala zmluvu s Vatikánom.Na Slovensku budú platiť „desiatky“tým parazitom celé nasledujúce generácie,bez ohľadu na svoje vierovyznanie či ateizmus.Takú vydieračskú zmluvu s Vatikánom podpísali tie naše kurvy farizejské.

Sio
Sio
5. 11. 2014 13:47

Velekněz Ratata napsal Sio, asi se dá založit. Opravdu jsem si na ten zážitekjen vzpomněl, ono je to přeci jak od Haška.Ale propánakrále, proč (tedy pokud by nešlo fakt o ty dotace)? A proč tomu říkat církev? To už by byla lepší nějaká „socialistická akademie“, kam ale klidně ať přijede přednášet třeba protodiákon Andrej Kurajev (původní specializace vědecký ateismus na MGU, jak rád uvádí:)i když by se dotace sháněly hůř.Ale když může v rajchu existovat Rosa-Luxemburg-Stiftung? Šlo by o dotace. Vyfouknout je katolíkům. Aspoň tu část, co platíme my ateisté a agnostici. Použít ji na zaplacení kontrapropagandy. Ta představa je… Číst vice »

Sio
Sio
5. 11. 2014 13:50

peter. napsal
Ešte s tým môžete niečo urobiť lebo ČR ešte neratifikovala zmluvu s Vatikánom.Na Slovensku budú platiť „desiatky“tým parazitom celé nasledujúce generácie,bez ohľadu na svoje vierovyznanie či ateizmus.Takú vydieračskú zmluvu s Vatikánom podpísali tie naše kurvy farizejské.

Inu, třeba se tím přiblíží slovenský AM (AntiMajdan). :-) Všiml jste si, že ta církev A-A by měla mít i svou politickou stranu AADU (Ateisticko-Agnosticistká Demokratický Unie)?

Béda
5. 11. 2014 13:58

Sio,

Křesťanská demokracie – zajímavé spojení, není liž pravda? (milí, bratři, sestry a ovečky. Existuje jediná pravda, jediná nejvyšší autorita…) Nebo třeba Občanská demokratická strana (kmotrů). Anebo Tradice – odpovědnost – prosperita (pánů Bakaly, Schwarzenberga, Kalouska)

peter.
5. 11. 2014 14:37

Sio napsal
Inu, třeba se tím přiblíží slovenský AM (AntiMajdan). Všiml jste si, že ta církev A-A by měla mít i svou politickou stranu AADU (Ateisticko-Agnosticistká Demokratický Unie)?

Platím parazitickým havranom v sutanách za nič.Platím koncesionárske poplatky RTVS za to,že ma kŕmia neobjektívnymi,klamlivými a ľudskú dôstojnosť urážajúcimi informáciami.Platím neschopných politikov ktorých som ani nevolil.Platím štátom dotované nevládne organizácie ktoré nezastupujú záujmy mojej krajiny ale záujmy niekoho iného.Tak nevidím dôvod,prečo by nemohla existovať aj vami spomínaná strana s dotáciou od štátu.

Sio
Sio
5. 11. 2014 14:53

peter. napsal
Platím parazitickým havranom v sutanách za nič.Platím koncesionárske poplatky RTVS za to,že ma kŕmia neobjektívnymi,klamlivými a ľudskú dôstojnosť urážajúcimi informáciami.Platím neschopných politikov ktorých som ani nevolil.Platím štátom dotované nevládne organizácie ktoré nezastupujú záujmy mojej krajiny ale záujmy niekoho iného.Tak nevidím dôvod,prečo by nemohla existovať aj vami spomínaná strana s dotáciou od štátu.

:-) Ten důvod by určitě hledali jiní …

peter.
5. 11. 2014 19:00

Sio
Viem,že toto vás zaujme:
https://www.youtube.com/watch?v=oOweoPgUr2M

Aleš
Aleš
6. 11. 2014 9:11

lomikel: vzít železnou trubku do rukou, či v případě mocných nějakou zbraň posledního soudu můžeme vždy, ale pokud to okolnosti nebudou přímo vyžadovat, tak to není opravdu dobrá volba. Zatím ještě žijeme a je možnost z toho vybruslit jinak. Kdybych věděl návod, co dělat, tak už jsem ho dal vědět alespoň důvěryhodným lidem. Musím přiznat, že Vy zatím moc mojí důvěry nemáte, někdy mám pocit, že jen provokujete. Nebo se mýlím?

lomikel
lomikel
6. 11. 2014 9:43

ales – jesti jsem pro vas duveryhodny nebo ne je mi zcela jedno. Vy sem neco napisete, tak reaguji, tusil jsme nejake hluboke soci-eko-kultuni poselstvi.
rika se ze je dobre se zeptat kdyz necemu nerozumim :).

Aleš
Aleš
6. 11. 2014 18:50

kudy chodím, tudy se ptám