Hledá se vhodná právní forma pro nemocnice

Zajištění kvalitní zdravotní péče nebo zisk

Nemocnice na území České republiky mohou existovat ve dvou možných právních formách, jako příspěvkové organizace nebo jako klasické obchodní společnosti. Ani jedna z těchto právních forem není dle mého názoru vhodná pro fungování tak specifické právnické osoby, jakou je nemocnice.

Činnost příspěvkové organizace, prostřednictvím příspěvků na činnost příspěvkové organizace, zčásti dotuje její zřizovatel. Současná právní úprava bohužel vůbec nepočítá s tím, že by zřizovatelé odpovídajícím způsobem také ovlivňovali chod těchto nemocnic. Jako další nedostatek platné právní úpravy vidím, že není vůbec řešena, dle mého názoru naprosto nezbytná, průběžná kontrola hospodaření neziskových nemocnic. Tím může docházet k zbytečným finančním únikům a nehospodárnému vynakládání finančních prostředků nemocnice. Naopak obchodní společnosti jsou zřízeny s jasným cílem dosahovat zisk. Tvorba zisku by však neměla být hlavním ani vedlejším cílem existence nemocnic.

Nemocnice – obchodní společnost musí dbát potřeb obyvatel i tehdy, kdy to pro ni není výhodné. Nemocnice, založená ve formě obchodní společnosti, se tak dostává do rozporu, zda jednat v souladu s jejím hlavním úkolem, kterým je zajištění nutné zdravotní péče pro občany, nebo podlehnout tlaku na vytváření zisku. Statutární orgány obchodní společnosti jsou ze zákona povinny upřednostnit zisk společnosti a naopak nemají povinnost zajišťovat ztrátovou zdravotní péči.

Z důvodu své nespokojenosti s fungováním nemocnic v České republice jsem hledal řešení v zahraničí. V řadě zemí Evropské unie je vznik a chod nemocnic řešen samostatným zákonem, který nemocnice definuje jako neziskové organizace. Z tohoto modelu vychází i návrh zákona o neziskových organizacích, který jsem předložil Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

 

Nová forma právnické osoby

Zákon počítá s tím, že vznikne nová forma právnické osoby – nezisková nemocnice. Jedna specifická forma právnické osoby je s ohledem na jejich odlišnosti určena pro fakultní neziskové nemocnice tak, aby byl zajištěn významný vliv konkrétní lékařské fakulty na řízení a chod fakultní neziskové nemocnice. Neziskové nemocnice zřizují stát, kraje, obce, ale i ostatní právnické a fyzické osoby.

 

Řízení a kontrola neziskových nemocnic

Řídícím orgánem neziskové nemocnice je ředitel a správní rada. Ředitele jmenuje a odvolává zřizovatel na návrh správní rady. Ve správní radě zasedají vedle zástupců zřizovatele i zástupci obce a kraje, na jejichž území nezisková nemocnice působí, dále zástupci zaměstnanců a České lékařské komory. U fakultních nemocnic je významná část správní rady jmenována lékařskou fakultou vysoké školy. Dle mého názoru pouze takové obsazení správní rady, kde budou zastoupeny územně samosprávní celky, zaměstnanci nemocnic a samospráva lékařského stavu, zajistí, aby nemocnice reagovala na potřeby jak zaměstnanců nemocnic, tak občanů.

 

Majetek neziskové nemocnice

Navrhuji, aby zisk vytvořený neziskovou nemocnicí musel být užit pouze na činnost nemocnice, tedy na poskytování zdravotní péče. Zisk neziskových nemocnic považuji za nezbytné následně také osvobodit od platby daně z příjmu. Jen tímto způsobem je možné dosáhnout toho, aby na poskytování kvalitní zdravotní péče měly neziskové organizace dostatek finančních prostředků.

Majetek neziskové nemocnice, který slouží k poskytování zdravotní péče, je nutné chránit proti exekuci a výkonu rozhodnutí. Z toho důvodu navrhuji, aby majetek neziskových nemocnic nemohl být předmětem exekuce. Dále považuji za nutné, majetek neziskových nemocnic chránit tím, že vlastnické právo k majetku nemocnic bude možné bezúplatně převést pouze ve veřejném zájmu. Předejde se tak účelovému vyvádění majetku z nemocnic a jejich majetkovým ztrátám.

Je nutné zajistit, aby nezisková nemocnice hospodařila transparentně. Do budoucna proto navrhuji založit možnost kontroly jak ze strany zřizovatele, tak ze strany Nejvyššího kontrolního úřadu a veřejnosti. Zákon navíc neziskové nemocnici výslovně ukládá průběžné sledování a vyhodnocování kvality jí poskytované péče.

 

Spádové území

Neziskové nemocnici bude zřizovací listinou určeno spádové území, v němž má povinnost se postarat o každého, kdo se na ni obrátí. Svobodná volba občana pacienta je však samozřejmě zachována. Pacienti si mohou vybrat zdravotnické zařízení, na které se obrátí.

Zákon o neziskových organizacích je z mého pohledu klíčovým zákonem, který zajistí celoplošné pokrytí nejen lůžkovou péčí, ale i akutní ambulantní péčí pro všechny občany České republiky. Věřím proto, že je v zájmu všech občanů, aby tento zákon Poslanecká sněmovna podrobila široké diskusi.

 

 

Převzato z blogu autora na Aktuálně

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments