Kam s penězi pro armádu

Army Jde o to, aby obranyschopnost nebyla jen v rukou třiceti tisíc placených ozbrojenců, ale každého občana. To je však otázka výsostně politická, protože řadový občan se především ptá, proč by měl platit a nasazovat život za stát, v němž už mu skoro nic nepatří a jehož vládní politika je podřízena cizím zájmům.


Trumpovo prohlášení, že by členské státy NATO měly zvýšit své vojenské rozpočty a posílit svou vlastní obranyschopnost, je námětem k zamyšlení.

Je možné to chápat jako impuls k nákupu moderních zbraní a k získání většího odbytu pro americké výrobce, ale také jako podnět pro skutečnou analýzu schopností státu ubránit se nečekaným událostem. Rýsuje se nová etapa vývoje mezinárodní situace, a to vyžaduje změnit dosavadní stereotypní nahlížení na možnosti české armády. Neměla už by být jen expediční jednotkou pro zásahy tzv. mezinárodního společenství na různých kontinentech, ale hlavně nástrojem schopným uhájit Českou republiku před jakýmkoli ohrožením.

Především by tedy bylo zapotřebí nově definovat, kdo by ČR mohl v dohledné době vojensky napadnout a zejména se chovat důsledně podle základního dokumentu NATO, Washingtonské smlouvy. Ta totiž hned v prvním článku stanoví, že se smluvní strany zavazují, jak je uvedeno v Chartě OSN, urovnávat veškeré mezinárodní spory, v nichž mohou být účastny, mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost, a zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly jakýmkoli způsobem neslučitelným s cíli OSN. Více ZDE.

Teprve v článku 5 se smluvní strany dohodly, že ozbrojený útok proti jedné nebo více z nich v Evropě nebo Severní Americe bude považován za útok proti všem, a že dojde-li k takovémuto ozbrojenému útoku, každá z nich, uplatňujíc právo na individuální nebo kolektivní sebeobranu uznané článkem 51 Charty OSN, pomůže smluvní straně nebo stranám takto napadeným tím, že neprodleně podnikne sama a v součinnosti s ostatními stranami takovou akci, jakou bude považovat za nutnou, včetně použití ozbrojené síly, s cílem obnovit a zachovat bezpečnost severoatlantického prostoru. Každý takový útok a veškerá opatření učiněna v jeho důsledku budou neprodleně oznámena Radě bezpečnosti. Tato opatření budou ukončena, jakmile Rada bezpečnosti přijme opatření nutná pro obnovení a zachování mezinárodního míru a bezpečnosti. (Na termín „považovat za nutnou“ lze reagovat různě. Rozhodně se však nejedná o závazek, na němž by měla být založena jednoznačná povinnost vstoupit do vojenské akce. Více ZDE).

O povinnosti vysílat vojska na zahraniční mise či vojenská cvičení pod vedením USA se ve smlouvě nikde nemluví. Z toho vyplývá, že mediální označování např. Ruska za potenciálního nepřítele je jen fintou umožňující zbrojit a využívající někdejšího ideologického pohledu na SSSR. Dnešní Rusko je však kapitalistický stát, který s někdejší imperiální politikou nemá téměř nic společného, nemá na výboje dostatečně početnou armádu ani finance. Více ZDE. A budeme-li posuzovat státy hraničící s ČR, nelze předpokládat, že by republiku, minimálně v desetileté perspektivě, ohrožovaly.

Od 1. ledna 2005 je Česká armáda plně profesionální. Branná povinnost má být vyžadována pouze při ohrožení státu nebo za válečného stavu. V České republice by až pětinu budoucí české armády měli tvořit tzv. aktivní záložáci neboli rezervisté. Ti by měli nahrazovat nedostatek profesionálních vojáků v případě živelních a průmyslových katastrof nebo při válečném ohrožení. Do zahraničních misí by vyjíždět mohli. Předpokládá to koncepce aktivních záloh, kterou předložil Bezpečnostní radě státu už před lety ministr obrany Alexandr Vondra. Počítá s vytvořením až pětitisícové armády rezervistů. Ti by měli vypomáhat 20 tisícům profesionálních vojáků. Podle tehdejších propočtů ministerstva by se zavedení záloh finančně vyplatilo, protože náklady na jednoho profesionálního vojáka dosahují 500 tisíc ročně, na jednoho rezervistu mají činit okolo 90 tisíc ročně. Pětitisícová rezerva by tak ročně vyšla na 450 miliónů korun.

Rezervisté by také mohli nově nosit vycházkové uniformy i mimo reprezentační akce, mohli by používat rekreační zařízení ministerstva obrany a měli by nárok i na zdravotní péči v rozsahu jako vojáci. Záložáci by mohli během své služby v aktivních zálohách dosáhnout až na hodnost kapitána. A v případě, že by sloužili u vojenské policie, i na majora.

Současný vývoj ve světě však přináší další nová a odlišná nebezpečí, jimž budeme muset čelit.
Sem patří nejen možnost teroristického útoku, ale i jiných událostí, které se mohou dotknout značné části obyvatel republiky. Mám na mysli např. delší ochromení dodávky pitné vody ve velkých městech, dlouhý výpadek elektrického proudu, nečekaný a zničující pád nějakého satelitu či většího vesmírného tělesa, dlouhodobá sucha či devastující záplavy, jaké jsme zažili v roce 2002, klimatické změny, které mohou přivodit další nečekaný pohyb velkého počtu uprchlíků z Afriky či arabských zemí, tornáda, výbuchy chemických provozů apod. Takových neuvažovaných možností je jistě více a odborníci i veřejnost by o nich, a o možných řešeních, měli nejen preventivně přemýšlet, ale dostávat i konkrétní rady, jak si při nich počínat. Odborníci by měli zvážit také eventuální účinky nejmodernějších utajovaných zbraní v držení cizích zemí a možnosti reakce na jejich použití.

Upevnit obranyschopnost by mohlo též povolání části určitých ročníků do vojenské služby. To by znamenalo naučit podstatný počet nevycvičených občanů kázni, základním vojenským dovednostem, strážní službě apod. Státu by se však především dostalo možnosti doučit je také těm civilizačním návykům, které mnohým chybí. A hlavně pak, poskytnout jim dovednosti, které ve škole nezískali – např. finanční gramotnost, odolnost vůči klamavé reklamě, mediální manipulaci, gamblerství, schopnost řešit konflikty jinak než silou, spolupráci při dosahování společného cíle, vyšší počítačovou gramotnost. Zapomenout by se nemělo rovněž na tu část nedávné historie, která se ve školách většinou opomíjí, ale i na významné okamžiky české historie vůbec. Tím by se zpevnila národní soudržnost a uvědomění, které jsou v  (plánovaném?) úpadku, ač je to jedna ze základních součástí státnosti.

Do služby by mohli nastoupit i čeští Vietnamci, Ukrajinci, či jiní trvale usídlení cizinci, kteří by lépe zvládli jazyk a cílevědomou prací velitelů by se dala otupila xenofobie a rasismus, podhoubí fašismu. Dá se předpokládat, že svou roli by sehráli i absolventi vysokých škol, zejména společenskovědních oborů, kteří nenašli práci a mohli své znalosti uplatnit jako rezervisté v různých oborech armády a při vzdělávání ostatních povolanců. Mezi těmi se zcela určitě najdou jedinci schopní získat neformální autoritu, velet a řídit ostatní při plnění zadaných úkolů. Po skončení tohoto druhu vojenské služby o různé délce by mohli získat doporučení např. do řad městské policie, soukromých bezpečnostních služeb apod. Ti nejschopnější by mohli pokračovat ve vzdělávání jako profesionální organizátoři a velitelé při přesunech obyvatelstva v případě rozsáhlých živelních katastrof, zajišťování humanitární pomoci doma i v zahraničí apod. Armáda by mezi nimi mohla vybírat své profesionály nebo zálohy. Samozřejmě by zde byla možnost pomocných prací v neziskových organizacích, v nemocnicích či v domovech důchodců  s vedlejšími odměnami za provedenou práci. Také obce by uvítaly pomoc v mnoha oblastech veřejných služeb, na něž se jim nedostává peněz, nebo je nedokáží zorganizovat.

Počítat je třeba též s dopady hospodářských turbulencí na nižší sociální vrstvy obyvatel a na osudovou bezvýchodnost jejich situace. Tomu všemu, i kriminalitě, by mohlo cílevědomé povolávání do vojenské služby předcházet. V neposlední řadě zejména výchovou k hygieně, k disciplíně, k právnímu vědomí a hlavně poskytnutím možnosti se něčemu novému se naučit, ať už jde např. o řízení dopravních prostředků, ovládání stavebních strojů, zachraňování a poskytování první pomoci, jednoduché práce na zahradě umožňující rodině přežití, chov drobných domácích zvířat, postupy při likvidaci trosek a využívání a třídění použitelných materiálů apod. Tady se meze fantazii nekladou, protože něco užitečného dělat je každému člověku vlastní a stát by měl takovou racionální činnost organizovat a podpořit.

Podle mediálních zpráv má ČR ve státním rozpočtu relativně nízkou částku na vojenské výdaje, přičemž ani tu není schopna vyčerpat. Zřejmě kvůli korupci při objednávkách vybavení v nedávné minulosti jsou odpovědní činitelé velmi opatrní, aby se do něčeho nenamočili. Výdaje na obranyschopnost státu se budou postupně zvyšovat a teď půjde o to, zda je utratit za nákup zbraní typu Gripenů, Pandurů, španělských CASA, nebo zda dostanou vojáci kvalitní výstroj a dostatek moderních pěchotních zbraní. A také o to, aby obranyschopnost nebyla jen v rukou třiceti tisíc placených ozbrojenců, ale každého občana.

To už je však otázka výsostně politická, protože řadový občan se především ptá, proč by měl platit a nasazovat život za stát, v němž už mu skoro nic nepatří a jehož vládní politika je podřízena cizím zájmům.

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
57 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
idiotronic
20. 11. 2016 11:50

Možná,že o střelbu vůbec v první řadě nejde.V žádném případě však nebudou podstatnou aktivní roli hrát lidé,kteří nezvládli civilizační návyky a nenaučili se systematicky a odpovědně pracovat. Pokud opravdu bude situace vážná, půjde o spojení (zacházet s radiostanicí je podstatné), zabezpečení přídělů vody a potravin ,aby nedocházelo k situacím,jako když po záplavách se již situace vrátila k normálu, ale ubytovací zařízení přestala na delší dobu objednávat hygienické potřeby (černý obchod). Lidé,vytrénovaní v hernách,nemohou zabezpečovat veřejný pořádek. především půjde o prvních 5 dnů, obyvatelé by měli být proškoleni,jaké potraviny a další nezbytnosti by měli mít průběžně doma. Už dnes by mělo… Číst vice »

peter.
20. 11. 2016 13:34

Článok vo mne vyvoláva asociácie s predvojnovým Mníchovom 1938.Vtedy sme zistili,ako chutí zrada od spojencov.Od tých istých,na ktorých spojenectvo sa spoliehame aj dnes.Tak predpokladaným agresorom je v súčasnosti Rusko.Kto si dnes môže myslieť,že Česi alebo Slováci by bojovali proti Rusom,keď v r.1938 sa bez boja vzdali vtedy ešte slabému Hitlerovi?A prečo by Rusko chcelo vyvolať akýkoľvek horúci konflikt na západ od svojich hraníc?Veď po vypuknutí konfliktu na Ukrajine už nespočetnekrát oľutovalo,že po 2.svetovej vojne sa vrátilo (ZSSR)na Curzonovu líniu vytýčenú víťaznými mocnosťami po I.svetovej vojne.Aj dnes by s úľavou prijalo,keby sa historicky cudzorodé oblasti západnej Ukrajiny vrátili tam,kde dlhé stáročia… Číst vice »

Sio
Sio
20. 11. 2016 14:02

Armádu je potřeba zachovat. Může se rozpadnout EU, může se rozpadnout NATO, sousední Poláci mají silnou armádu a už historicky dost blbé nápady. Dostanou nakonec neřezáno, ale mohli by způsobit hodně škod. Také s nelegální imigrací může vzniknout takový problém, že policie nebude stačit. Nikdo neví, kam to až povede, ale tendence jsou chmurné.

Aleš
Aleš
21. 11. 2016 9:54

peter: Budu se už hodně trapně opakovat. Jiné cesty z toho není, jde o NATO opuštění.

Bety
Bety
21. 11. 2016 10:51

Pokud chce stát zachovat svou suverenitu, tak s 30 tisíci žoldáky to sotva půjde. Jiná věc je, že jsme se své suverenity vzdali natolik, že už vlastně žádnou nemáme. Zajímalo by mě, co by lidé před 89. řekli na návrh, že zrušíme armádu s tím, že obranu přesuneme do kompetence SSSR, které nám případně podle svého uvážení pomůže, nebo také nepomůže. A že jim za tu případnou pomoc, či nepomoc budeme platit značné částky z našeho rozpočtu. Abych pravdu řekla, nechápu, kam s tím článkem vlastně autor míří. 5 tisíc záložáků je z hlediska obrany jako plivnutí do oceánu a… Číst vice »

Aleš
Aleš
21. 11. 2016 11:22

Květina může být ještě ve specifickém případě užita i jako zbraň. Nikoliv však žvanění, hysterie, pocity a vrtochy pražské kavárny. Úsměv na rtech vyvolává rozhovor ze 17. listopadu v ČT s dnešním studentským „vůdcem“, který má strach o ohrožení demokracie a SMĚŘOVÁNÍ NAŠÍ ZAHRANIČNÍ POLITIKY. Zatím jsem potkal jediného člověka mladšího než já, který by měl aspoň trochu víc přehled o světovém dění a tudíž by mohl mít aspoň nějaký pohled na zahraniční politiku. Dokonce i mezi mládeží studující politologii, zahraniční politiku nebo ekonomii, geografii či historii nepředpokládám nějak významný podíl informovaných. Pokud se informovaní vyskytují, často jsou indoktrinováni k… Číst vice »

fajt
fajt
21. 11. 2016 11:37

Sio napsal Dostanou nakonec neřezáno, ale mohli by způsobit hodně škod. od zdejší kolonie to ale nebude. ..) poláci si jedou svoje, může to vypadat všelijak podivně a bláznivě, ale samotná dnešní doba je více než zkurwená a za poslední léta se ubránili státnímu terorismu praktikovanému americkou korporací jenom šílenci, sebevrazi a nebo svérázní grupo jedinci, kteří na základě jisté spolupráce a spojenectví vyvíjejí a tvoří i vlastní verzi existence pro případ pádu impéria – česko přežijí jenom bohatí jedinci ( o co je jich méně, o to se mezi sebou nenávidí), kteří už teď žijí a dožijí daleko od… Číst vice »

peter.
21. 11. 2016 11:59

Slovensko sa teraz rozhoduje,či si kúpi alebo iba prenajme nejaké stíhačky ako náhradu za staré a neupotrebiteľné Mig-29.Rozhoduje sa medzi švédskymi Grippenami a americkými „ojazdenými“F-16.Stáť to bude obrovské peniaze,no stačí si len pripomenúť,proti čomu by mali tieto stíhačky bojovať.No predsa proti ruským špičkovým T-50,moderným SU-čkam a moderným Migom.Keď tie naše draho kúpené eroplány vyletia proti nim,tak ani nebudú vedieť odkiaľ to prišlo a popadajú ako gaštany na jeseň.Je preto úplne jedno,či naši vojenskí piloti budú lietať na Grippenoch alebo na českých L-39 prípadne na „Čmeliakoch“.Z toho vyplýva,že kupovať drahé západné mašiny typu Grippen ako ochranu pred rusmi je hlúposť a… Číst vice »

Sio
Sio
21. 11. 2016 12:08

fajt napsal od zdejší kolonie to ale nebude. ..) poláci si jedou svoje, může to vypadat všelijak podivně a bláznivě, ale samotná dnešní doba je více než zkurwená a za poslední léta se ubránili státnímu terorismu praktikovanému americkou korporací jenom šílenci, sebevrazi a nebo svérázní grupo jedinci, kteří na základě jisté spolupráce a spojenectví vyvíjejí a tvoří i vlastní verzi existence pro případ pádu impéria – česko přežijí jenom bohatí jedinci ( o co je jich méně, o to se mezi sebou nenávidí), kteří už teď žijí a dožijí daleko od hory praotce čecha ( ti už národ dávno zradili)… Číst vice »

nikdo
nikdo
21. 11. 2016 12:16

Teď je otázka, jestli se v ČR bude ještě někdo bránit, a to zejména někdo mladší 30 let. Studenti, zejména humanitní, mají zdá se akademické ideály. A mezi mladými muži školního věku je pokud vím rozšířeno, že násilí je zlo, a odmítají dokonce i věnovat se bojovým sportům. Oni vůbec nemají to psychické nastavení, že by se mohli bránit, nebo se k obraně připravovat.

peter.
21. 11. 2016 12:29

Sio napsal
Češi si nenechali u nás instalovat radar

Sio:
To už asi nebude platiť,lebo práve som sa dopozeral na čt24,kde generál Šedivý(myslím)obhajoval zamýšľanú inštaláciu radaru v ČR.Tvrdil,že Rusko je veľkou hrozbou pre Európu,lebo v Kaliningradskej oblasti postavilo rakety Iskander a neustále provokuje na svojom území.Preto je potrebné Rusko odstrašiť.Mne to pripadá ako keby niekto chcel odstrašiť starú babu veľkým koko..m…..vtákom.Zdá sa,že „Radar v Brdech“predsa len bude.

Sio
Sio
21. 11. 2016 12:46

peter. napsal
Sio:
To už asi nebude platiť,lebo práve som sa dopozeral na čt24,kde generál Šedivý(myslím)obhajoval zamýšľanú inštaláciu radaru v ČR.Tvrdil,že Rusko je veľkou hrozbou pre Európu,lebo v Kaliningradskej oblasti postavilo rakety Iskander a neustále provokuje na svojom území.Preto je potrebné Rusko odstrašiť.Mne to pripadá ako keby niekto chcel odstrašiť starú babu veľkým koko..m…..vtákom.Zdá sa,že „Radar v Brdech“predsa len bude.

Zkoušejí to pořád a nikdy nepřestanou, dokud se jejich moc nezhroutí. Obhájit myšlenku instalace radaru se nedá, je to vlastizrada.

Sio
Sio
21. 11. 2016 12:46

Sio napsal
Zkoušejí to pořád a nikdy nepřestanou, dokud se jejich moc nezhroutí. Obhájit myšlenku instalace radaru se nedá, je to vlastizrada.

Mimochodem, o Kaliningradu je známo, že byl také založen Přemyslovci. :-)

fajt
fajt
21. 11. 2016 13:12

Sio napsal Sio no a Jan III. Sobieský třebas zachránil Evropu od turecké okupace – ale, jak se říká, lidská sláva ( a dějiny) polní tráva ( hlavně tam, kde národ jaksi nemá historickou paměť ), poláci prožili ve svých minulých časech takové věci, které by ostatní národy Evropy prostě asi nedaly, poměrně značnou dobu byli okupováni a drtili je mocnosti jak z východu,tak i ze západu, většina poláků žije mimo své území (jejich diaspora podle některých pramenů čítá až 100 milionů – to by znamenalo, že jsou po rusech druhý nejpočetnější slovanský národ) a přesto, když se je někdo… Číst vice »

peter.
21. 11. 2016 13:52

fajt: Že sú Poliaci dobrí vojaci im nikto neberie.Keby ste však s ich obhajobou prišli na Slovensko tak by ste asi poriadne narazili.Poliaci sa dodnes nevzdali nárokov na Spiš,ktorý im dal do zálohu Žigmund Luxemburský v r.1412.Mnohí uhorskí panovníci chceli dlh vyrovnať,no Poľsko odmietalo,lebo v tom čase patril Spiš k narozvinutejším a najbohatším regiónom Európy.Až Márii-Terézii sa podarilo v r.1772 vrátiť Spiš do Uhorska.Poliaci si nároky naň arogantne uplatňujú dodnes.Keď chcete poriadne nasrať slovenského „gurala“jedno či na Orave alebo v Zamagurí,tak mu povedzte,že je Poliak.A uvidíte ten rachot.Slováci si dobre pamätajú aj na to,ako boli ojeb..í o dediny na Orave… Číst vice »

Bety
Bety
21. 11. 2016 14:59

fajte, zřejmě ve vás ta polská část nabývá vrchu a takhle přesně se bohužel Poláci chovají – obviňují kdekoho kolem sebe s tím, že oni jsou vždycky bílí jak lilie. Takže přestaňte se vrtat do Čechů, co mají, nebo nemají v krvi.

Sio
Sio
21. 11. 2016 15:41

No, nahodil jsem na fajta udičku, na toto prostě nemohl nezabrat. Tak se omlouvám za tu trochu moravské škodolibosti. :-) Za pana Sobieského se Poláci opravdu stydět nemusí, stejně jako třeba za Marii Sklodowskou a spoustu dalších velkých osobností, třeba v literatuře, filmu, hudbě. Ona ta knížečka „Nabarvené ptáče“ co se dá stáhnout na ulozto, vysvětluje pro vnímavého čtenáře mnohé. Opravdu, čte se jedním dechem a ještě dlouho po přečtení má člověk o čem přemýšlet.

Starý doktor
21. 11. 2016 16:19

Sio souhlas. Oni Poláci mají být na co hrdí, vojáci dobří, jen výsledek jednání svý minulých, historických, elit by neměli zapomínat. Každá se totiž svým způsobem se podílela na historickém trojím dělení Polska. A vždy to začínalo pokud se pamatuji lísáním se k některé z velmocí té doby….

Admirál
Admirál
21. 11. 2016 17:58

Uvažovat o znovuzavedení branné povinnosti a třeba s povinnou prezenční službou a s nějakými masivními investicemi do výzbroje by mělo smysl pouze v tom případě, že by nehrozilo, že takto vybudovanou sílu někdo nažene do nějaké agrese jako kanonenfuter.

Nejdřív musí být vybudovány pojistky – třeba nadpoloviční souhlas obou komor parlamentu – aby se tak mohlo stát jen ve vyjímečném a odůvodněném případě.

Pak bych budoval armádu švýcarského střihu.

peter.
21. 11. 2016 19:04

peter. napsal Že sú Poliaci dobrí vojaci im nikto neberie fajt: Myslím,že by ste mali vedieť,že ak píšem o Poliakoch tak mám na mysli poľské elity.Často chodievam do Nového Sonču,Krosna alebo Krynice.Moji známi ktorých tam mám,sa svojimi názormi na politiku ničím nelíšia od názorov ktoré zdieľam aj ja.Zistil som,že poznajú a obľubujú viac ruských piesní ako my na Slovensku,čo je vzhľadom na ich proklamovanú rusofóbiu dosť zvláštne.Sú normálni(!!!).To ale nemožno povedať o ich politikoch,ktorí spoločnosť doslova štvú k nenávisti k Rusom.Píšete,že Poľská nenávisť k Rusom má historické pozadie.Trochu som sa tomu venoval a zistil som,že Rusi by voči Poľsku mohli… Číst vice »

Sio
Sio
21. 11. 2016 19:04

Admirál napsal

Uvažovat o znovuzavedení branné povinnosti a třeba s povinnou prezenční službou a s nějakými masivními investicemi do výzbroje by mělo smysl pouze v tom případě, že by nehrozilo, že takto vybudovanou sílu někdo nažene do nějaké agrese jako kanonenfuter.

Nejdřív musí být vybudovány pojistky – třeba nadpoloviční souhlas obou komor parlamentu – aby se tak mohlo stát jen ve vyjímečném a odůvodněném případě.

Pak bych budoval armádu švýcarského střihu.

V našem případě by snad stačil ústavní zákon zakazující angažmá naší armády za hranicemi státu.

Honza999
Honza999
21. 11. 2016 22:07

faite,

že si Poláci v historii od Rusů v historii mnoho vytrpěli, že Rusku nevěří a mají k tomu své historické důvody?

To co „vytrpěli“ Poláci od Rusů je jen zlomek toho, co od Poláků musely vytrpět jiné národy které se dostaly do polského područí.

Sio
Sio
21. 11. 2016 23:07

Honza999 napsal

faite,

že si Poláci v historii od Rusů v historii mnoho vytrpěli, že Rusku nevěří a mají k tomu své historické důvody?

To co „vytrpěli“ Poláci od Rusů je jen zlomek toho, co od Poláků musely vytrpět jiné národy které se dostaly do polského područí.

Oni i Rusové si od Poláků užili své …

fajt
fajt
22. 11. 2016 5:46

Peter, protože na Slovensko jezdím často ( a do Bratislavy, která je dost odtržená od ostatní země, to není ), tak vidím, jak to na Slovensku vypadá a tak trochu chodí ( samozřejmě úplný pohled to není a ani nikdy nemůže být ), a musím říci, že se vaše země dost změnila – říkáte, že slováci by byli schopni i dnes polské útočníky ( když tedy připustíme, že by nějací byli) odrazit ( páč i vy tady vidíte jisté historické křivdy, které měli vaši severní sousedé u vás napáchat), já se jenom ptám, jestli by jste na to byli v… Číst vice »

fajt
fajt
22. 11. 2016 5:58

peter. napsal peter. pokud jde o soužití poláků a rusů, tak to je téma ( pro svou obsáhlost ) na úplně jinou platformu, to je tak zamotaná a zapeklitá věc, že se v tom nevyznají ani promovaní historici a jejich vývody pro dnešní stav jsou tak trochu jako hádání z kávové sedliny, protože nelze ani moc dobře pojmout všechny události, které za historickou dobu proběhly a které intenzitou společné interakce těchto dvou národů jsou dodnes dost bolestné a pro další fungování dost nečitelné. .. pokud jde o akce na Donbase a na východní Ukrajině, tak já tam už nespatřuji jednoznačně… Číst vice »

fajt
fajt
22. 11. 2016 6:07

Bety napsal fajte, zřejmě ve vás ta polská část nabývá vrchu a takhle přesně se bohužel Poláci chovají – obviňují kdekoho kolem sebe s tím, že oni jsou vždycky bílí jak lilie. Takže přestaňtese vrtat do Čechů, co mají, nebo nemají v krvi. nejsem po předcích polák ( žena ano ), ale jsem v rzechipospolitej jako doma, nevím jestli trocha reality je až tak nepřijatelná ( a nebezpečná) , ale pokud máte pocit, že vám to ubližuje a je lepší nepsat a neříkat vůbec nic, tak dobře … takže v česku je všechno tak, jak má být a vše je… Číst vice »

Aleš
Aleš
22. 11. 2016 6:35

Trump nerozpustil NATO, jelikož nechal tohle na samotných lidech.
http://e-republika.cz/article3763-Bananova-revoluce
Dostali jsme tu svobodu se rozhodnout a je na nás jací budeme. Jestli se zachováme jako krvelačné stvůry posedlé nerostnými zdroji na Sibiři či trotli, dělající těmto stvůrám užitečné idioty anebo jako lidi.
JINÉ CESTY Z TOHO NENÍ.

peter.
22. 11. 2016 7:04

fajt napsal akce na Donbase a na východní Ukrajině, tak já tam už nespatřuji jednoznačně tu správnou stranu ( tedy tu, které má morálně navrch ), fajt: Bez ohľadu na ideologické pozadie konfliktu je podľa mňa v práve a má morálne navrch tá strana konfliktu,ktorá bráni územie v ktorom po stáročia žije,ktorá bráni svoj jazyk a kultúru.Ukrajina nemá žiadnu históriu okrem tej,ktorá je spojená s dávnou Kijevskou Rusou a rodom Rjurikovcov.Posledným Rjurikovcom bol syn IvanaIV.Hrozného.Základom pre vznik Ukrajiny je potom Záporožská Sič na dolnom toku Dnepra.Pre nenávisť panujúcu medzi Záporožcami a Poliakmi(medzi nimi aj uniatskými Haličanmi) presídlila Katarína Veľká všetkých… Číst vice »

fajt
fajt
22. 11. 2016 10:07

peter. napsal peter nejvíce morálně navrch na Donbasu mají obyčejní lidé, kteří chtěli jenom normálně žít – a takhle to pro ně dopadlo, jsou pouhým aktem geopolitické hry, která zrovna tady má brutální podobu a oběti na životech i mezi nejnevinnějšími, tedy dětmi – nestál by zrovna tento argument oligarchům za to, aby ubrali na svých představách o své moci, vlivu a kapitálu a šli raději na nějaký rozumnější kompromis?? chápu, že zrovna znárodněním je, dnes už mrtví opočenští velitelé, docela vystrašili a že nemohli tuhle jejich podmínku normalizace vztahu na novo rossii přijmout ( to by museli přiznat svou… Číst vice »

fajt
fajt
22. 11. 2016 10:23

peter. napsal peter. a pokud budeme žít v tomto feudálním nastavení, které si neseme jako podvědomé stigma z dob předchozích a nedokážeme se tomuto neštěstí žádným způsobem vymanit, tak musím připustit, že poláci se svou interpretaci a prezentaci pro národní budoucnost ( přežití) to nedělají vůbec špatně – když se tedy změní doba a móresy, tak i jejich existenční projev už bude i dost nepatřičný a civilizačně nepřijatelný … ale do té doby je i divoký ( někde i agresivní) polský nacionalismus užitečným ( státně a národnostně dostatečně integrálním ) pragmatismem ( prostě říšský darwinovský kapitalismus 21 věku není žádná… Číst vice »

Aleš
Aleš
22. 11. 2016 10:38

fajt: Jako se Rusko potýká s následky „vlády“ Jelcina, tak se Slovensko potýká s následky hrůzovlády Dzurindy a na to trochu zapomínáte.

fajt
fajt
22. 11. 2016 11:06

a poláci mají svého Edwarda Gierka, který poláky nesplatitelně zadlužil už za socialismu, dodnes platí římskému klubu, i když jim za reformy slíbili oddlužení – věřte, Peter, v Polsku by jste na konci éry tohoto šupáka žít rozhodně nechtěl, to byl přímo očistec – a přesto jsou dnes poláci někde jinde a přeskakují i východního premianta new kapitalismu česko ( nikdy taky nedopustili tak divokou privatizaci jak v Rusku tak i v česku ). ..)

Sio
Sio
22. 11. 2016 11:11

fajt napsal a pokud budeme žít v tomto feudálním nastavení, které si neseme jako podvědomé stigma z dob předchozícha nedokážeme se tomuto neštěstížádným způsobem vymanit, tak musím připustit, že poláci se svou interpretaci a prezentaci pro národní budoucnost ( přežití)to nedělají vůbec špatně – když se tedy změní doba a móresy, tak i jejich existenční projev už bude i dost nepatřičný a civilizačně nepřijatelný … ale do té doby je i divoký ( někde i agresivní)polský nacionalismus užitečným ( státně a národnostně dostatečně integrálním ) pragmatismem ( prostě říšský darwinovský kapitalismus 21 věku není žádná civilizační charita … ani v… Číst vice »

peter.
22. 11. 2016 11:47

fajt napsal říkáte, že slováci by byli schopni i dnes polské útočníky fajt: – Predovšetkým,nikde netvrdím,že Slováci by boli schopní Poliakov odraziť.Píšem o tom vyššie. – Bratislava je pre Slovensko to isté ako Praha pre ČR.Tiež je v nej nakumulovaná všetka špina(politická aj kultúrna)Slovenska. – Nie iba u nás je to tak,že primárne sa ľudia postavia cudzej agresii spontánne a až následne sa nájde človek- spravidla do vtedy neznámy,ktorý ten odpor zjednotí a ďalej účinne organizuje.Ja vystupujem za obnovu povinnej ZVS aj preto,aby sa každý mladý človek u nás vedel v prípade potreby zachádzať so zbraňou. – fajt!Hádam si len… Číst vice »

fajt
fajt
22. 11. 2016 11:51

Sio napsal Sio a není tomu tak, že dnes momentálně banderovské politiky u moci nejvíce drží ruské banky ?? nevím, ani jak dopadla ruská pohledávka ve výši 3 mld. dolců, které měl banderovský Kijev zaplatit Moskvě, sice se o tom chvíli psalo, ale pak ticho po pěšině, ruská strana asi zastavila proces vymáhaní pohledávky po prohlášení Porošenka, že dnešní Ukrajina nebude nic platit, i když ji to nařídil mezinárodní soud ( snad to bylo celé umrousané, tedy umořené na vrub ruským daňovým poplatníkům při návštěvě Bidena a při dalších vizitách Kerryho v Moskvě ), pokud jde o činnost poláků na… Číst vice »

fajt
fajt
22. 11. 2016 12:02

peter. napsal Hádam si len nemyslíte,že tá poľská zberba na Donbase tým,že strieľa z kanónov na obývané mestské štvrte,na dediny a obytné domy, bojuje proti oligarchom?Oni zabíjajú za peniaze,neriadia sa pri tom nijakou ušľachtilou ideou, sú to obyčajní nájomní vrahovia-vyvrheľovia zo spoločnosti a treba ich nemilosrdne nivočiť. samozřejmě, že se do takového konfliktu nahrnou různí dobrodruhové a organizace, které se živí svými psychopatickými klienty, kteří mají své krvavé potřeby – ale psalo se i o Gromu, a to je bezesporu polská vojenská elita, a ti tam určitě nebyli za zájmy ukrajinských banderovců, ale za zájmy polské strany ( jak už… Číst vice »

peter.
22. 11. 2016 12:18

fajt napsal
Gromu, a to je bezesporu polská vojenská elita, a ti tam určitě nebyli za zájmy ukrajinských banderovců, ale za zájmy polské strany

S hodnotením „Gromu“ako elitnej a jednej z najlepších jednotiek tohoto typu v Európe, nemám problém.Ten mám s tým,že tak kvalitná jednotka sa znižuje k vyvražďovaniu civilov.Naposledy si na Donbas dovliekli čsl.húfnicu Dana.Problém mám aj s tým,že neviem čo chcú dosiahnuť svojou účasťou v tom konflikte.Nemali by radšej kynožiť banderbandu vo Ľvove?Myslím,že RF by aj bez boja rada podporila odchod celej posratej Haliče aj s jej obyvateľmi k Poľsku,teda do „slobodnej,sociálne spravodlivej gayeurópy“.

fajt
fajt
22. 11. 2016 12:23

peter. napsal
peter.

Peter, berte to tak, že polská armáda jako jediná na světě má přímou zkušennosti v boji se současnou ruskou armádou ( a ne jenom na úrovni nějaké záškodnické skupiny, ale v rovině roty, praporu, či rovnou pluku, to nemá nikdo na západě ) oni vlastně dneska školí americké ( i ostatní ) vojenské specialisty ze svých reálných bojových zkušenností s moderní ruskou pěchotní armádou – střet to asi byl velmi intenzivní, kde o padlé na obou stranách nebyla nouze. ..

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
22. 11. 2016 12:32

fajte, jděte prosím s myšlenkou „Velkopolska“ někam, ano?! Po babičce mám v sobě „krev“ i odtamtud, a vím že prostý slušný Polák ideu žádného Velkopolska – vždy totiž na úkor obyvatel Východu nepodporuje. Ví že by tam musel jít zhebnout, i to že na Východě „gazduje někdo jiný“… Každá myšlenka na Velkopolsko měla vždy jen jediný výsledek: žádné Polsko… Přeji našim sousedům úspěch a dobrý domov u nich doma, ale na velkohubost a nadutost „Panstwa Polskiego“ jsem hóóódně vysazený! Tady do Jeseníků se jezdí projíždět do Chráněné krajinné oblasti na Sedlo Skřítek v houfech polští motorkáři. Chovají se s prominutím… Číst vice »

fajt
fajt
22. 11. 2016 12:35

peter. napsal S hodnotením „Gromu“ako elitnej a jednej z najlepších jednotiek tohoto typu v Európe, nemám problém.Ten mám s tým,že tak kvalitná jednotka sa znižuje k vyvražďovaniu civilov.Naposledy si na Donbas dovliekli čsl.húfnicu Dana.Problém mám aj s tým,že neviem čo chcú dosiahnuť svojou účasťou v tom konflikte.Nemali by radšej kynožiť banderbandu vo Ľvove?Myslím,že RF by aj bez boja rada podporila odchod celej posratej Haliče aj s jej obyvateľmi k Poľsku,teda do „slobodnej,sociálne spravodlivej gayeurópy“. asi chtějí ukázat, že i vojensky jsou na výši, aby jim světové elity uznaly právo na další územní a politické nároky na část Ukrajiny ( názor),… Číst vice »

fajt
fajt
22. 11. 2016 12:38

Martin (už bez taky m) napsal
Martin (už bez taky m)

Martine, v každém národě jsou hovada, i v tom českém, takže i tady poláci asi plní danou kvótu a vy jste měl to „štěstí“, že jste se s podobnými jedinci zrovna potkal. ..

peter.
22. 11. 2016 12:51

fajt napsal Peter, berte to tak, že polská armáda jako jediná na světě má přímou zkušennosti v boji se současnou ruskou armádou fajt: A kde poľská armáda bojovala proti súčasnej ruskej armáde?Toto má byť ospravedlnenie pre angažovanie sa poľskej armády v „Novorusku“? fajt! Aby sme si to ujasnili!Ja som veľmi radikálne proti pokusom NATO,USA a teda aj Poľska zlikvidovať Rusko!Vždy budem stáť na strane Rusov.Veď tí Poliaci sú už tak paranoidní,že hystericky obviňujú z agresie základňami USA a NATO obkľúčené Rusko len preto,že Rusko sa rozhodlo na svojom vlastnom území zaujať kruhovú obranu! Táto paranoja Poliakov stojí za všetkými historickými… Číst vice »

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
22. 11. 2016 12:56

proboha fajte, já nejsem žádný nacionalista, ne neměl jsem štěstí, mohu Vás ubezpečit, že pokud je jen trochu „pogoda“, tož tak jsou tam každý víkend!! V houfech, a často projíždějí sedlo několikrát z obou stran, aby si to „vychutnali“… Já rozumím tomu, že když má člověk silnou motorku, chce si to vychutnat, ale tady jde o zhovadilost v chráněné oblasti bohužel podpořené tou „modernizací“ silnice doplněním svodidel. Je přece spousta silnic jinde kde se mohou vyřádit. Všichni motorkáři – bez rozdílu národnosti – by si přece měli uvědomit, že ruší, bezohledně a surově obtěžují. Některé dny je řev motorek slyšitelný… Číst vice »

fajt
fajt
22. 11. 2016 13:08

peter. napsal A kde poľská armáda bojovala proti súčasnej ruskej armáde? no přeci na Ukrajině, sundali insignie jako ruská strana a pak se do sebe pustili ( věděli, že tam jsou na zapřenou jako ruská armáda a změřili spolu síly ) – Peter, mi se to taky nelíbí, ale bohužel, nechali jsme psychopaty dojít k moci ( kdy stačilo je zastavit slovem) a dnes už pouze utíkáme ve sprše kulek a různých likvidačních nařízení užitečných idiotů vládnoucích elit – takže pokud jde o současnou deklarovanou a praktikovanou politiku zemí ( i polské v kontextu jejich politických prohlášení a účasti v… Číst vice »

fajt
fajt
22. 11. 2016 13:18

Martin (už bez taky m) napsal Martin (už bez taky m) asi se jim ekonomicky dost daří, že si mohou dovolit ničit přírodu na Moravě ( to taky dávám na vrub kapitalistické divočině, která vyrábí neurvalce jak na běžícím pásu ), ale v Polsce by se s nimi ( dnes ) milicionerz moc nesral a k zemi by je poslal klidně i olovem, takže klidně do nich , Martine ( omlouvám se, ale já nejsem žádný odborník na ochranu životního prostředí, dokonce ani nějaký zarputilý zastánce, razím teorii, že nejvíce mohou přírodě pomoci velcí hráči a kapitalisté, kteří přestanou rabovat… Číst vice »

peter.
22. 11. 2016 13:25

fajt napsal
no přeci na Ukrajině, sundali insignie jako ruská strana a pak se do sebe pustili (

fajt:
Vy máte zrejme na mysli duel „Grom“ versus Motorola s Givim(Sparta,Somali).No ubezpečujem vás,že to čo z ruskej strany bojuje na Donbase nemá čo do kvality nič spoločné so súčasnou ruskou armádou.
A už sa mi v tej diskusii nechce pokračovať.Berte to skrátka takto:
Môžem odsudzovať liberálne kurvy vo vláde RF,židovských a uzbeckých oligarchov v RF,môžem kritizovať aj samotného Putina a jeho príklon k plutokracii.No vždy mi bude Rus bližší ako Nemec,Angličan,haličský banderovský ch.j alebo nenávistný Poliak.

fajt
fajt
22. 11. 2016 13:30

peter. napsal fajt: Vy máte zrejme na mysli duel „Grom“ versus Motorola s Givim(Sparta,Somali).No ubezpečujem vás,že to čo z ruskej strany bojuje na Donbase nemá čo do kvality nič spoločné so súčasnou ruskou armádou. A už sa mi v tej diskusii nechce pokračovať.Berte to skrátka takto: Môžem odsudzovať liberálne kurvy vo vláde RF,židovských a uzbeckých oligarchov v RF,môžem kritizovať aj samotného Putina a jeho príklon k plutokracii.No vždy mi bude Rus bližší ako Nemec,Angličan,haličský banderovský ch.j alebo nenávistný Poliak. Peter, na to máte právo i nárok, já mám taky své favority, které upřednostňuji srdcem a pak teprve zkoumám rozumem, to… Číst vice »

peter.
22. 11. 2016 21:50

http://antifashist.com/item/v-polshe-ocherednoe-izbienie-iskonnyh-bratev-iz-ukrainy.html
fajt:
Toto sa nejako bije s tou účasťou „Gromu“ v ATO.

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
22. 11. 2016 22:52

fajt napsal asi se jim ekonomickydost daří, že si mohou dovolit ničitpříroduna Moravě ( to taky dávám na vrub kapitalistické divočině, která vyrábí neurvalce jak na běžícím pásu ), ale v Polsce by se s nimi ( dnes )milicionerz moc nesral a k zemi by je poslal klidně i olovem, takže klidně do nich , Martine ( omlouvám se, ale já nejsem žádný odborník na ochranu životního prostředí, dokonce ani nějaký zarputilý zastánce, razím teorii, že nejvíce mohou přírodě pomoci velcí hráči a kapitalisté, kteří přestanourabovat stylem po nás potopa a pak dobří lidé, kteří přírodě rozumí a mají skutečný… Číst vice »

Aleš
Aleš
23. 11. 2016 5:58