Kapitalistický revizionismus a jeho skrytý sociální klíč

Všichni dávno víme, že základem ekonomického a mocensko správního kapitalismu je strukturní dělení společnosti podle soukromo – majetkového klíče. Jinými slovy – čím větší majetkové bohatství si někdo časem přivlastní, tím větší autoritu pak má jeho osoba a rodina v hierarchii společenského uznání ostatních.

Majetková nerovnost tak sice pro ty nejbohatší generuje politické šance na jejich nejsilnější společenský rozhodovací vliv, ale zároveň vytváří značné majetkově sociální rozdíly a tím i mocenské a společenské napětí uvnitř každého státu, kde je kapitalismus ekonomickým a politickým základem.

Krom toho, elity takového státu jsou systémově posedlé snahou o rozšiřování svých zatím již dosahovaných podnikatelských zisků, jelikož vědí, že jen větší jejich majetek pak pomocí peněz vygeneruje i jejich větší moc a jen větší jejich moc pak dál vygeneruje i další jejich větší budoucí hmotné a majetkové zisky.

Je proto logické, že právě tento systémový kolotoč majetkových a mocenských snah kapitalistických elit pak dál a ještě víc zvyšuje mezilidské sociální napětí, jehož generačním klíčem je právě sociálně majetková nerovnost. Nerovnost, vytvářející ve třídě ne-elit pocit sociální nespravedlnosti, která je vždy základem budoucích zaměstnaneckých stávek a dalších forem společenských nepokojů.

Proto, pokud v tomto článku prozatím z „pedagogických“ důvodů ponecháme stranou sekundárně vznikající ekonomické krize kapitalismu z nadvýroby a zbožní ne-poptávky za přemrštěné ceny, dostaneme tento politicko sociologický závěr:

Aby se kapitalismus trvale existenčně udržel, musí ideologové Systému od samého počátku jeho existence neustále a průběžně řešit následující primární jev kapitalismu: Problém trvale generovaného a trvale narůstajícího třídního napětí vlivem růstu rozdělení občanské společnosti podle SOCIÁLNÍHO KLÍČE.

Ideologům Systému je tudíž jasné, že kvůli udržení sociálního smíru musí oni jinak nereformovatelný kapitalismus 21.století nutně směrovat do neustále se opakujících „reforem“ pokud již ne skutečných, tak alespoň do „reforem“ virtuálních.

Jinak řečeno, oni musí vést společnost do takových systémových změn, které by především jakkoliv odvedly pozornost obyvatel od jejich třídního rozdělení tak, že by jim byly průběžně a opakovaně podsouvány stále jiné a zcela uměle vymýšlené nové a nové klíče společenského dělení.

Kapitalismus dneška tudíž sám sobě úporně a opakovaně vymýšlí neustále nové a nové virtuální systémové revize a na nich postavené nové a nové, jakoby ekonomické a společenské „reformy“, přičemž jejich jediným smyslem je nahrazovat původní a jedině kapitalistický klíč rozdělení majetkového třídně sociálního – sociálními klíči jinými – systémově falešnými a uměle vygenerovanými.

U ideologů elit tak vznikají nové a nové myšlenkové konstrukce a nové a nové ideologické mechanismy nového sociálního inženýrství. Jakého? Inženýrství odvádění třídní pozornosti občanů k problémům náhradně vytvářeným, z nichž nejfrekventovanější jsou uměle provokované společenské pseudo-rozpory např. kulturní, genderové, náboženské, národnostní nebo etnicko rasové.

Aby tyto „rozpory“ nakonec došly svého společenského zhmotnění, elity sorosovského a friedmanovského typu pomocí svých vojensko donucovacích korporací a jimi nastrčených placených aktivistů uměle organizují např. náboženské, rasové a národnostní nepokoje a války, které pak následně generují stěhování národů a zaplavení cizích území vlnami jino-kulturních přistěhovalců.

Opakováním těchto virtuálních revizí kapitalismu tak jeho původně primární sociálně třídní klíč rozdělení lidí je záměrně, opakovaně a uměle nahrazován klíči společenského dělení jiného, např. národnostního či rasisticky etnického, v protikladu k ještě dalším a uměle stvořeným klíčům rozdělení multi-kulturního a případně multi-náboženského.

Platí přitom, že čím víc středověká je povaha nějakého nového a do Evropy příchozího práva či náboženství, tím účinnější odvedení pozornosti od sociálního klíče takový náboženský „multikulturalismus“ pro budoucí NWO obstará.

Takže, pokud v tom všem změnovém snažení Systém kapitalismu mezitím nepostihne nějaká další perioda krize ekonomické, tak alespoň na čas jeho elity mohou opět na chvíli klidněji spát, protože základní rozpor imperialistického kapitalismu a jeho sociální klíč je dočasně očím středních a nižších sociálních vrstev ukryt a

předpoklad pro vládnutí = majetek => peníze => moc => zisk

může dál alespoň dočasně opět fungovat.

Je přitom zajímavé, že dnes už s naprostou jistotou můžeme konstatovat, že ačkoliv imperialismus a jeho ideologie jako takové jsou principiálně nereformovatelné, tak že vedle klasických dobyvačných imperiálních a kolonizátorských válečníků, jsou už jedině systémoví revizionisté kapitalismu jedinou možnou metodickou kastou jeho další a alespoň dočasné existenční záchrany.

Dodávat k tomu již dávno známou zkušenost, že pokud kapitalismus rozpoutá nějakou další Velkou Válku, tak že to nakonec zase musí jen nutně skončit socialismem na straně vítězů, to je pro nás pamětníky již zcela vědomostně nadbytečné, jelikož už jsme to jednou sami zažili.

Důvod to má jednoduchý: Socialismus je totiž jediný sociálně spravedlivý společenský řád, jehož organizátoři jsou jedinými „vládci“, kteří musí mít už z principu, a to i kdyby původně sami vůbec nechtěli, POVINNOST SPOLEČENSKÉ ZODPOVĚDNOSTI. Zodpovědnosti za ekonomickou soběstačnost, za vnitřní i vnější obrany-schopnost a za další neválečný rozvoj v sociálním smíru všech, kteří na daném území takového státu žijí.

Nu a že Gorbačov i ti naši „českoslovenští kádrové“ v r. 1989 právě zodpovědnost už mít nechtěli? Inu, tak tu máme dnes koaliční Vůdce Evropy a poslance státu právě bez té zodpovědnosti. Jak jednoduché, že? …

Přitom je užitečné vědět, že ač kapitalismus pro nižší a střední sociální třídy formálně a propagandisticky hlásá jen zodpovědnost individuí, která jsou systémově odsouzena trvale spolu kvůli vzájemné hamižnosti a sobectví konkurenčně bojovat, tak právě ty nejvyšší světové elity zednářsko bilderbergského typu spolu vzájemně a již po staletí provozují elitářský kartelově korporátní komunismus. Pěstují ho právě proto, aby co nejúčinnějším způsobem mohly „ty dole“ úspěšně ovládat. A zejména ti mladí „dole“ – jen ti to stále ještě nevědí.

Takže, až jednoho dne právě tento poznatek soudobá civilizační mladá generace pochopí, tak teprve potom začne odbíjet čas konce elit kapitalismu. Ostatně, historická zkušenost nám i našim potomkům sama již dávno vícekrát oznámila: Chytrému napověz, hloupého (třebas i nějakou další válkou) kopni. A když to nepomůže hned, tak si to ještě mnohokrát zopakuj. Bude to ale problém jen výhradně tvůj, když stále ještě rozumně myslet neumíš.

Chce snad závěrem někdo nějaký důkaz? Tak co to například je – dejme tomu – ta snaha o záměrně přehnanou ekologii světa? Nic víc, než záměr, jak nahradit sociální klíč dělení společnosti klíčem hrozby globálního pekla a nárůstu hladin oceánů o desítky metrů (Archimedes neArchimedes). Co jsou ta strašení fatální vyčerpaností energetických zdrojů, kdy mají lidé zapomenout, že už Einstein odvodil fyzikální vzorec, že energie z hmoty je rovna jejímu množství, vynásobenému kvadrátem rychlosti světla?

Anebo jinak: Co to například je, dejme tomu – ta snaha o školskou inkluzi? Opět – nic víc, než záměr, jak nahradit sociálního klíč dělení společnosti klíčem schopnostním resp. etnickým u dětí – metodou rozdělování a zároveň násilně společné výuky dětí mentálně zdravých a mentálně postižených.

Anebo také – umělým a záměrným rasistickým rozdělením dětí na děti bílé a např. děti cikánské? Anebo rovnou – co takhle rovnou rozdělit a vzájemně rozhádat rodiče těchto dětí a pedagogy škol? To by v tom byl přece čert, aby se to Dienstbierovi, Marksové a Šabatové nepovedlo!

Tak vida! A hned bude od sociálního klíče rozdělení elit a zaměstnaneckých mas odvedena pozornost tam, kde alespoň dočasně už zase má být …

Přejít do diskuze k článku 30 komentářů