Lidé jsou nestlačitelní

Pomiňme výrazy jako Ni Grace, nigrace, migrace, a přejděme rovnou k věci:

Pokusně bylo dokázáno, že jakmile hustota populace překročí určitou mez, začíná v populaci exponenciálně narůstat násilí, kterým se populace sama v krátké době zničí.

Skutečnost, že se v nejpřelidněnějším světadílu – Evropě – zastavil populační růst, svědčí pouze o tom, že této hranice bylo dosaženo, a staré evropské národy, díky svým historickým zkušenostem, své kolektivní paměti, na rychlý nárůst násilí, který byl toho důsledkem, zareagovaly tak, že se svým přemnožováním přestaly. Prostě u evropských národů dosud fungují určité sebezáchovné mechanismy. (A můžeme i předpokládat, že tyto mechanismy budou fungovat obecně víc u populací žijících po tisíciletí na stejném území, a tedy také v souladu se svým prostředím, než u populací, které po zničení jednoho území – většinou vlastním přičiněním – hledaly území jiné.)

Je naprostou a sprostou lží, že by evropské národy „vymíraly“, nebo že by dokonce „byly neplodné“. Pouze byl zastaven nebo – a to většinou – pouze zpomalen populační růst. O neplodnosti nemůže být už vůbec řeči, protože těžko je něco tak předimenzovaného jako lidská plodnost (snad s výjimkou prezervativů, do kterých se pohodlně vejde přes deset litrů vody). Lidská neplodnost je v naprosté většině případů pouhá pseudoneplodnost, kdy se ženy pokoušejí otěhotnět s partnerem sice „sociálně správným“, ale geneticky nevhodným, což jejich organismus odmítá. (Také hemživost spermií je stejná jako před padesáti lety, pokud se měří dva dny po poslední ejakulaci, a ne měsíc.) Zastavení přemnožovování není vymírání. K vymírání naopak vede právě přemnožování.

Všechny lži o „vymírání“, „neplodnosti“ a „stárnutí obyvatelstva“ jsou v naprostém protikladu s demografickými údaji. Počet údajně vymírajícího obyvatelstva totiž neklesá, a pokud, tak jen nepatrně a přechodně. Největší povyk, že nebude mít kdo „pracovat na důchodce“, byl u nás přesně v době, kdy dospívaly nejsilnější ročníky sedmdesátých let, „Husákovy děti“, a tak na jednoho člověka, který odešel do důchodu, dva dorostli do produktivního věku. (…Ti, co vykládají o neplodnosti, jedním dechem mluví o „miliónech zavražděných nenarozených dětí“, a tak dále.)

Společnost musí být schopna fungovat při přirozené skladbě obyvatelstva, která je při stálém počtu obyvatel, a do které samozřejmě patří i staří lidé. Společnost, která potřebuje neustálý demografický růst – tedy, aby stále víc mladých pracovalo na stále menší počet důchodců, přežít nemůže, a pokud je to ve skutečnosti navíc tak, že stále menší počet starých lidí pracuje na stále větší počet mladých nezaměstnaných, tak už vůbec ne.

O potřebě pracovních sil se také nedá mluvit. Počet manuálních pracovních míst vlivem techniky klesá, a počet kancelářských míst narůstá jen díky umělé zaměstnanosti. – Kolik by asi bylo třeba účetních, kdyby se všechny ty desítky daní sloučily do jedné? A kolik právníků a koncipientů by bylo třeba, kdyby byly zákony napsány v jakémkoli živém jazyce, a ne v „právničtině“?

(Nejabsurdnější je mluvit o potřebě pracovních sil v případě velmi pracovitých Němců, vysvětlovat tím jejich vytlačování Turky. Ve skutečnosti jde o to, že Němci nesplnili „naděje“, které v ně někdo vkládal, neuspěli ve vyvraždění Evropy. Tak teď sází na jiný národ, který má ve vyvražďování Evropy – ať samostatně, nebo za třicetileté války ve spojení s Habsburky a za krymské války ve spojení s Anglií a Francií – srovnatelné zkušenosti.)

To, co nyní probíhá, je válka vedená za využití skutečnosti, že hranice hustoty populace, po jejímž překročení následuje rychlá autodestrukce, bylo dosaženo. Když k prudkému exponenciálnímu růstu násilí, které povede ke zničení celé populace, stačí pár lidí (natož deprivantů) navíc, proč shazovat bomby? Je to mimo jiné útok na nejzákladnější životní princip, kterým je žití v souladu s úživností prostředí. Všechny společnosti, které to nedokázaly, rychle zanikly. Výjimečně mohly přechodně přežít skupiny, které to sice nedokázaly, ale jejichž počet byl udržován nepřízní životního prostředí nebo okolními skupinami.

Když k překročení kritické hranice hustoty populace nevedlo zakazování interrupcí a antikoncepce, začali sem nadbytečné lidi vozit. Zákaz interrupcí „nezabral“ proto, že je de facto zákazem heterosexuality vůbec a monopolizací sexu homosexuály, a těžko očekávat, že by jak úplné vzdání se heterosexuality, tak volba homosexuality, jakožto jediné nabízené alternativy, mohly vést ke zvýšení populačního růstu.

Zapomeňte na pohádky pro „servisní elitu“, která má toto vyvraždění Evropy zajistit. Pohádky o tom, že cílem je nahradit evropské obyvatelstvo nahnědlou populaci s nízkým IQ, která pro ně bude ochotně pracovat. (Samozřejmě, že ti, co řídí „servisní elitu“, jsou zase jen „servisní elitou“ pro někoho jiného.) Každý vidí, že ti, co jsou do Evropy voženi, nejsou schopni práce ani v současných podmínkách, natož v budoucnosti, kdy by měly být složitější technologie. Naivní je i představa, že v plánu je pouze zotročení evropského obyvatelstva, které bude pracovat pro nově příchozí. Už teď je jich v Evropě tolik, že Evropané každému z nich auto se zlatými klikami a vilu se zlatým záchodem, jak si oni představují, zajistit nedovedou. A jejich počet stále roste. Vše je nastaveno tak, aby, až zjistí, že Evropané jim to nezajistí, Evropany pro zábavu povraždili, a pak se povraždili sami navzájem.

V současných plánech je nejdůležitější jejich počet, rychlé překročení hranice hustoty populace ještě slučitelné se životem. I když pro urychlení procesu jsou navíc přednostně vybírány kriminální živly, lidé poznamenaní uměle vytvářenými válečnými konflikty a jinými nepříznivými podmínkami v jejich zemi, jedinci s mozky určitě ne vypranými, ale přesně naopak ideologiemi neslučitelnými se životem, deprivanti vůbec.

Národy, jejichž příslušníci jsou sem voženi, byly navíc po tisíciletí zvyklé na daleko nižší hustotu populace, než jaká je dnes v Evropě. Proto se u nich agresivita spouští („radikalizují se“) dříve než u Evropanů – a proto bude jejich agresivita pokračovat, pokud bude vše probíhat podle plánu, i po vyvraždění Evropanů, dokud hustota populace neklesne na původní hustotu subsaharských a saharských oblastí. (Kritická hranice hustoty populace je pravděpodobně dána druhem prostředí, genetickým vybavením, zvyklostmi.)

Migrace byla možná pouze v době, kdy ještě Země nebyla zalidněna, kdy byl ještě volný prostor. V dnešní době ale většina zemí dosáhla oné hranice, po které už jakékoli zvýšení populace vede k prudkému nárůstu násilí. Za situace, kdy už příchod i malého množství cizinců vede k exponenciálnímu růstu násilí, se nejedná o migraci, ale o válečný akt. O masovém dovážení kriminálních živlů – právě za tímto účelem – nemluvě.

Stejně tak je válečným aktem (a zločinem genocidy), pokud se v nějaké hostitelské zemi nějaká skupina, jejíž členové tam pobývají nelegálně (jako například Albánci v Kosovu) nebo je legalita jejich pobytu sporná, přemnožuje za účelem vytlačení původního obyvatelstva a okupování daného území. Pokud členové takové skupiny, ať etnické nebo náboženské, občanství v dané zemi mají, jedná se o občanskou válku … a samozřejmě také o genocidu.

Skutečná multikulturní společnost by mohla vzniknout, kdyby se po druhé světové válce stabilizoval počet obyvatelstva, všechny země by musely udržovat stálý počet obyvatel, který by byl pod onou kritickou hranicí, a žít v souladu se svým životním prostředím. Za těch okolností by byla možná – v rozumné míře – výměna obyvatel, která by mohla vést ke skutečnému obohacení. Muselo by jít samozřejmě o výměnu obyvatel tolerantních, s respektem k druhým lidem, se smyslem pro spolupráci. Z těch, co jsou teď voženi do Evropy, nikdo „druhou Kubu“ nevytvoří. Stěhování za účelem vyvraždění původního obyvatelstva žádným obohacením není.

Byl však prosazen zcela jiný scénář. Ti, co z pozadí (jak výstižné!) řídili nacistické vraždění miliónů lidí v koncentrácích, které bylo zamýšleno jako magická oběť, kterou si chtěli zajistit světovládu, došli k závěru, že se spletli o tři řády, a že místo miliónů musí vyvraždit – obětovat miliardy. A tak tyto lidi úmyslně namnožili.

Údajné „právo na migraci“ znamená ve výsledku jen „právo“ zničit jakýkoli stát, které si dosud nárokovaly Zasrané státy chemické a činily tak vojensky. Ty jdou teď „od válu“, skupina, která je k tomuto účelu používala, zatím nikoli, a ta chce nadále činit totéž – pomocí „migrace“. I když na likvidaci Evropy, kterou vidí jako svého konkurenta, se tímto způsobem zatím stále podílejí i ZSCH – organizováním výběru kriminálních živlů, financováním jejich přepravy, často i poskytováním vojenského výcviku.

Podobně, vykládat lidská práva tak, že každý má právo plodit neomezený počet dětí, a ostatní mají povinnost je živit, je popřením všech lidských práv. Máloco se totiž týká společnosti víc než její početnost. A to nejen nízká, ale hlavně vysoká. Jako spodní hranice pro přežití druhu se uvádí dvacet jedinců – proč tedy takový povyk v době, kdy se této hranici ani náhodou neblížíme, a kdy je horní hranice naopak už dávno překročena?

Dalším oblíbeným omylem je, že bílá, respektive severoamerická populace spotřebovává neúměrně energie a představuje tak neúnosnou zátěž pro životní prostředí. Množství energie, kterou v ZSCH vkládají do produkce potravin určených na vývoz, odpovídá energii většiny ropy, kterou spotřebují. (Energie je do této produkce vkládána hlavně v podobě umělých hnojiv, bez které by tamní „vymrskaná“ půda nerodila.) Potraviny se pak vyvážejí hlavně do zemí s tak přemnoženým obyvatelstvem, že už ani nemohou být potravinově soběstačné. Jsou tedy největším znečišťovatelem američtí farmáři nebo konečný spotřebitel? Navíc pak ještě platí známé „koho chleba jíš, toho píseň zpívej“, a tak tyto země svou pasivitou (například při hlasování v OSN) umožňují ZSCH použít další nemalé množství energie ve formě pohonných hmot pro armádu a ve formě bomb. Bílé populaci, žijící v daných klimatických podmínkách, je vytýkáno, že v zimě topí, a zapomíná se, že pokud se Afričané přestěhují do Evropy, budou asi také v zimě topit, a ještě víc.

A už úplně je ignorován fakt, že každá neomezeně rostoucí populace představuje také neomezeně rostoucí ekologickou zátěž.

Zapomeňte tedy na povídačky pro „servisní elitu“ o „zlaté miliardě“, o snížení počtu obyvatel na 500 miliónů atd. Co se jim napovídá, a co si budou myslet, je irelevantní. Pokud je celý systém po dlouhou dobu systematicky řízen směrem, který nemůže vést k ničemu jinému než k zániku života na planetě, je prostě i cílem přesně to, a nic jiného.

…Stále omílané tvrzení, že Češi jsou rasisté, je zavádějící. Češi byli dlouhou dobu obětí rasismu, zejména německého, a většina z nich dokáže v této věci dosud velmi dobře rozlišovat. Rasista není ten, kdo je schopen si všimnout, že někdo je bílý nebo černý, a přitom tomu nepřikládá větší význam než tomu, jak se kdo chová. Rasista je ten, kdo přikládá barvě pleti větší význam než například kriminálnímu chování, a v důsledku toho je ochoten tvrdit, že „bílá je černá a černá je bílá“. Češi mají pouze smysl pro pravdu a spravedlnost. A to na nich vadí nejvíc. Proto se nás snaží vyhladit, proto jsou nám jako „pravda a láska“ vnucovány nejsprostší lži a nenávist nejen vůči Rusku, ale hlavně vůči sobě samým.

A také na Češích vadí, že máme zkušenost se „sudetskými Němci“ – kriminálními živly, které k nám prchly z Bavorska před zákonem přes nehlídanou hranici. S tím, jak se tu namnožili, jak se k nám povýšeně chovali, jaké měli nehorázné požadavky, jak nás chtěli všechny vyvraždit, což se jim i zčásti povedlo, a stále v tom chtějí pokračovat. Tedy přesně s tím, o čem je dnešní „migrace“.

21. února 2019 ▓

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
3 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Lena
Lena
3. 3. 2019 10:18

Moc ty počty, na počti dlouhé. Když neumřeš sám, pomohou ti druzí. Tak si svobodně vyber/te v svobodných volbách. Což by někdo nechtěl mořit sebe i druhé? Spor je veden pouze o peníze, kterých každému k tomu dostatečně nedostává.

Bety
Bety
3. 3. 2019 19:34

Rozhodně zajímavý článek a dobře napsaný.
Ve zkratce se to dá komentovat – dělají z nás voly a jako voly nás vedou na porážku.

racek
racek
3. 3. 2019 19:58

No, řekl bych že za tím stojí skutečný populační přetlak a ty negativní jevy se na něj nabalují, vč. snah na všem vydělat bez ohledu na důsledky. Ten postřeh o ecvropanech je vskutku velmi důvěryhodný. No, už jsem stařec a mě se to už netýká. Snad si s tím mládež poradí. Doufám že ne atomovkami a humanitárním bombardováním.