Ministerstvo spravedlnosti řeší krádeže dluhů ovlivňující aukci 5G sítí, kotlíkové dotace nebo nákupy toxických dluhopisů bank

Tisková zpráva Penezowski.cz

V Ostravě dne: 11. června 2020

Exekutoři si mezi sebou kradou dluhy a výsledkem tohoto stavu je, že Exekutorský úřad v Novém Jičíně přednostně vymáhá pohledávku za dlužné výživné, přičemž exekutorský úřad potřebnými finančními prostředky již disponuje.

Exekutorský úřad v Novém Jičíně je nyní v situaci, kdy má přednostně vyplatit peníze, které již vymohl Exekutorský úřad pro Prahu 9, jenže tím odhalí zvýhodněného věřitele v návaznosti na seznam schválených dodavatelů SFŽP pro kotlíkové dotace a Zelenou úsporám, nebo přednostně vyplatí peníze, které vymohl Exekutorský úřad pro Prahu 4, jenže tím zase odhalí zvýhodňovaného věřitele, který se chce v aukci ucházet o provozování sítí 5G. V obou konkrétních případech se jedná o odhalení trestné činnosti věřitelů, ale i exekutorů. Současně se těmito případy potvrdí, že exekutoři zmíněných úřadů okrádají exekutora Exekutorského úřadu v Pardubicích, přičemž ten vymáhá dluh u dlužníka, který již několik let není povinný. A to vše u stále stejného „dlužníka.“ A není to ojedinělý případ.

Věcí se již zabývá Ministerstvo spravedlnosti, protože je tímto v přímém ohrožení také trh s firemními dluhopisy, dluhopisy bank nebo i způsob vymáhání připravovaného zálohovaného výživného. To by se, v případech ukradených dluhů, nevymáhalo po otci dlužníkovi, ale po Ministerstvu spravedlnosti jako důsledek nesprávného úředního postupu. Tedy platit za dlužné výživné nebo za ukradené rizikové dluhopisy by měl daňový poplatník, protože za chyby exekutorů ručí stát. A to i za chyby úmyslné. Výše popsaný případ je pouze jeden z mnoha, se kterým se můžete seznámit na blogu penezowski.cz.

Stejná věc byla oznámena i Úřadu pro ochranu osobních údajů, protože Komora exekutorů poskytuje informace z veřejného seznamu Centrální evidence exekucí za úplatu, přičemž ví, že tyto informace nemusí být pravdivé. A nejde pouze o výše zmíněný případ. V loňském roce předsedkyně Soudcovské unie odmítla řešit cca 133.000 neplatných exekucí, o kterých soud prohlásil, že jsou neplatné. Jako předsedkyně unie hovořila za téměř polovinu všech soudců v České republice a přitom sama je soudkyní NSS, kde se řeší kárné žaloby právě na exekutory! Jak máme my, občané, věřit v nezávislé a nestranné soudy? (Soudci mají podle Ústavy ČR hájit základní lidská práva občanů, ne je ohýbat ve vlastní prospěch)

Ve stavu nouze byl Poslaneckou sněmovnou schválen zákon, kdy ČNB může nakupovat dluhopisy bank a pojišťoven. Vlivem tohoto stavu se tak může snadno stát, že součástí obchodování s dluhopisy bank budou mnohé zatíženy „toxickými aktivy,“ které nakonec zaplatí daňový poplatník.

Dle §1888 a násl. Občanského zákoníku se dá převádět povinnost platit dluh dlužníka na třetí osobu. Pokud tento převod provede exekutor jako osoba moci státu vydržením na zvýhodněného věřitele, k vydržení platit dochází ihned. Exekutor se dle Exekučního řádu od tohoto ustanovení nesmí odchýlit, přesto v Centrální evidenci exekucí data o nových povinných nepřepíše. Navzdory faktu, že si za tuto „službu“ účtuje od dlužníka finance v rámci výkonu exekuce.

„Na mnohé případy, kdy si exekutoři kradou dluhy a blokují tak nejen věřitele, ale i dlužníky, poukazuji již několik let. Řeším mnohé případy, které se týkají nejen krádeží, ale i návaznosti týkající se finančních toků v rámci soudu, při kterém působí i exekuční soud nebo škod pojišťovnám. Jako perličku však mohu uvést případ, kdy exekutor Exekutorského úřadu v Klatovech zablokoval účet u banky domnělému dlužníkovi, který již několik let úspěšně procházel insolvencí. Tedy všechny exekuce u něj byly zastaveny. Nebo když jsem připravoval podání na ČOI ohledně podezření na diskriminační praktiky Dopravního podniku Ostrava, oslovoval jsem i některé černé pasažéry poté, co byli odhaleni asistenty přepravy. Ti mi několikrát potvrdili, že v rámci exekuce za pokuty vždy neplatili pouze nejstarší případy. Pokud je to pravda, máme v Ostravě zřejmě zaděláno na obrovský problém, protože bezdlužnost je jednou z podmínek získávání dotací z EU,“ říká Ing. Radek Iwoniak.

S nadsázkou tak lze říci, že Exekutorský úřad v Novém Jičíně provede exekuci na účet Exekutorského úřadu pro Prahu 4 nebo 9 s tím, že si odebere finanční prostředky jiných věřitelů zastupovaných těmito úřady. Ty totiž nemají právo zadržovat prostředky ve prospěch jiného, než nejstaršího dluhu dlužníka. V případě Exekutorského úřadu pro Prahu 9 však již tyto prostředky byly vyplaceny zvýhodněnému věřiteli, takže by exekutor sáhl na peníze jiných věřitelů.

A jak je to možné? Exekutoři poté, co vymůžou dluh u dlužníka, neprovedou všechny povinné záznamy v Centrální evidenci exekucí, a to i za situace, kdy od dlužníka převezmou finance na náklady exekuce. Následně v tomto veřejném seznamu, kterým se řídí i banky při poskytování úvěrů, nepřepíší data o povinném, a tak zakryjí důkaz, že se exekutor při výkonu exekuce výrazně odchýlil od rozhodnutí soudu a tím i od zákona a Exekučního řádu. Okresní soud v Ostravě přitom v rozhodnutí u dlužníka předem prohlásil jakékoli chování nesměřující k zaplacení jiného, než nejstaršího dluhu za neplatné a exekutoři to vědí. Takové ustanovení je totiž i součástí Exekučního řádu. Neplatná je tedy jakákoliv forma odvolání, ale i nečinnost dlužníka na vyhotovené potvrzení o ukončení exekuce exekutorským úřadem ve lhůtě 8 dnů, aby exekutor mohl vyplatit věřitele a následně i sám sebe za ukončený případ. Exekutor Exekutorského úřadu pro Prahu 9 tak vyplatil zvýhodněného věřitele zatíženými financemi. Jinak řečeno: Předal jako osoba moci státu právo držby peněz, na kterém vázne povinnost toto právo předat ve prospěch nejstaršího dluhu dlužníka. K vydržení povinnosti platit dluhy druhých pak dle občanského zákoníku dochází okamžitě. To ale exekutora vymáhajícího dluh mimo pořadí zřejmě nezajímá. Zvýhodněný věřitel tak nevědomě převezme peníze od osoby soudní moci státu a tím se vzdává práva bránit proti povinnosti platit předchozí dluhy dlužníka, protože z Listiny základních práv a svobod vyplývá, že neznalost informace ve veřejném seznamu neomlouvá a navíc rozhodnutí o ukončení exekuce není úředním rozhodnutím, i když je v právní moci. Takovým rozhodnutím se NSS ze zákona nezabývá.

Exekutorský úřad v Pardubicích tak několik let vymáhá dluh po dlužníkovi, který již dle občanského zákoníku není povinný, protože jeho právo držby peněz i s váznoucí povinnosti platit dluh již převzala třetí osoba. Jenže dle principu materiální publicity záznamu ve veřejném seznamu je dlužník povinný platit nejstarší dluh včetně úroků, které naběhly i po zaplacení dlužné částky. Tedy poté, co došlo ke krádeži dluhu exekutorem.

„Stejně jako jsem poukazoval na krádeže dluhů, tak dlouhodobě řeším i návaznosti na kotlíkové dotace a Zelenou úsporám. V seznamu schválených dodavatelů Státního fondu životního prostředí pro tyto dotační tituly je i minimálně jeden dodavatel, který je navázán na proces zvýhodňování věřitele exekutorským úřadem. Pokud takový dodavatel přijde o bezúhonnost, ztratí možnost být v tomto seznamu a bude muset být vyškrtnut. Jenže tím mnozí úspěšní žadatelé o dotace nesplní podmínku dotačního titulu postavit dílo ze schválených výrobků a od schválených dodavatelů a přijdou o slíbenou dotaci. Zaplatí tak výměnu kotle ze svého. Podobným zklamáním může dopadnout i aukce na 5G sítě, protože i když se popsaného případu týká pouze jeden operátor, ve skutečnosti disponuji důkazy minimálně o pokusech zvýhodnit věřitele u dvou operátorů,“ dodává autor blogu penezowski.cz, Radek Iwoniak.

Princip materiální publicity je dle občanského zákoníku princip, kdy platí záznam ve veřejném seznamu, Centrální evidenci exekucí, a to i tehdy, je-li v rozporu se zjištěným skutečným stavem. Z občanského zákoníku také vyplývá, že obchodovat se nemusí jen s pohledávkami, ale i s povinnosti dluhy platit. A s čím se dá obchodovat, to se dá i ukrást. Ukrást podobně, jako se zcizuje například dědictví či vlastnictví na základě informace v jiném veřejném seznamu, Katastru nemovitostí.

Poznámka: Skutečný rozsah nezákonných aktivit exekutorů lze snadno zjistit tak, že úředník Ministerstva spravedlnosti si na Komoře exekutorů jako dozorový orgán vyžádá výpis z Centrální evidence exekucí, ve kterém jsou uvedeni dlužníci s exekucemi, které již byly ukončeny a současně nejsou u stejného dlužníka, dle data, nejstarší. Vše pak může úředník ministerstva přímo konfrontovat se seznamem započatých exekucí vedený ministerstvem. Získá tak seznam zvýhodněných věřitelů, okradených věřitelů, okradených dlužníků v souvislostmi u příslušenství dluhů, okradených exekutorů, exekutorů zlodějů a podobně. Současně z tohoto seznamu vyplyne seznam exekutorských zápisů, ve kterých jsou uvedeny banky, které blokují právo držby peněz dlužníků mimo pořadí a tím se spolupodílí na páchání trestné činnosti exekutorů. Což je v rozporu se zákonem o bankách.

Úřední desky 112 exekutorských úřadů

Exekutoři úřadů provozuji elektronické úřední desky a vlastní internetové stránky úřadu. Některé úřady, například již zmíněný Exekutorský úřad Nový Jičín, provozují několik adres, exekucenj.cz nebo exekutornj.cz. Zatímco první dle výpisu registru internetového registrátora Nic.cz (služba who.is) patří skutečně úřadu, ty druhé jsou projektem fyzické osoby – podnikatele. Obě tyto domény jsou na sobě nezávislé a vede z nich odkaz na třetí doménu infoekcr.cz, kde mají být domnělé elektronické úřední desky. Pokud začnete hledat informace o osobách dlužníků, snadno se vám stane, že vůbec nepostřehnete, že úřední desky jsou ve skutečnosti dvě! A obě se tváří jako deska úřadu s tím, že další neexistuje. Jenže úřad je pouze jeden a pokud tuto informaci nemáte, snadno přehlédnete, že se „něco okolo dlužníka děje.“

Ovšem pokud se podíváte pozorněji na doménu infoekcr.cz (název domény má zřejmě evokovat pocit, že jde o projekt komory – INFOrmace Exekutorské Komory ČR.cz), zjistíte, že právo nakládat s doménou a informacemi na deskách má, dle registrátora Nic.cz, fyzická osoba (J.M.). Na samotných stránkách je informace, že doménu provozuje společnost iDEMAX s.r.o.. Nejde tedy o elektronické úřední desky úřadů, ale o soukromý projekt, který může výrazně ovlivnit způsoby zveřejňování informací na deskách a to vše bez souhlasů osob, kterých se to týká v souvislosti s nakládáním osobních údajů domnělých dlužníků. Na těchto deskách jsou i nepravdivé informace a exekutoři úřadů budou zřejmě muset vysvětlit, proč poskytují informace o osobách třetím stranám. (Věc již řeší Úřad pro ochranu osobních údajů.) Jako perlička pak ještě působí informace, že právnická osoba provozuje stránky od roku 2012, přičemž dle obchodního rejstříku byla založena až v roce 2017, což na věrohodnosti a nestrannosti projektu desek nijak nepřidá. Samotné odkazy ze stránek úřadů také postrádají informaci, že jde o projekt mimo úřad.

Dalším poznatkem, který ovlivňuje důvěryhodnost celého projektu úředních desek, je zjištění, že společnost iDEMAX je dodavatelem IT technologií pro některé soudy, mimo jiné i pro NSS, kde se řeší žaloby právě na exekutory. Tedy osoba J. M. i společnost iDEMAX s.r.o. tak může v situaci, kdy se ocitne v exekuci, způsobit stav, že exekutorské úřady budou ve střetu zájmů. Což je pro úřední osoby soudní moci státu, které jednají, jako by jednali soudci okresního soudu, dle ustanovení Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, nepřijatelné.

Jenže pokud tyto desky jsou soukromým projektem, nikoliv úřední deskou exekutorských úřadů, má justice České republiky problém. Je třeba tedy nejen vyřešit, kdo je a kdo není povinný v rámci důsledků krádeží dluhů exekutory, ale i zpětně vyřešit, které exekuce byly zahájeny legálně! Jinak by šlo o krádeže, nikoliv o výkony exekucí dle Exekučního řádu. A obávám se, že jde o větší problém, než kauza okolo 133.000 neoprávněných exekucí v loňském roce.

Další informace ohledně výše zmíněných případů zveřejním na blogu www.penezowski.cz a na sociálních sítích v pondělí 15.6.2020.

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
4 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
PPK
PPK
15. 6. 2020 7:58

Parlamentním odhlasováním pospíšilovského Nového občanského zákoníku a zejména pak zákonů o soukromém provozování „bezpečnostních služeb“, notářů, advokacie a exekutorů byla před léty započata a potvrzena faktická privatizace justice a tím i likvidace její dřívější státní legality. Jak a kým? Inu přece, pravicovými vládami za poslušné asistence sociální demokracie. Že tím byla přímo do justice oficiálně vnesena korupce a kriminalita úředníků exekutivy, to bylo logické, protože příležitost vždy generuje zloděje. Dnes tedy chybí už jen krůček, aby byl ještě větším mediálním tlakem na posilování stále vyšší a vyšší „nezávislosti“ prokurátorů a soudců (možná už i na liteře zákona) fakticky zprivatizován i… Číst vice »

Bety
Bety
Reply to  PPK
15. 6. 2020 14:39

Ten úřednický jazyk je vážně pro laika nesrozumitelný. Pokud jsem to pochopila, exekutoři si nadále dělají co chtějí a za své „chyby“ nenesou odpovědnost, takže když dojde na lámání chleba jejich zřejmě pro ně výnosné „chyby“ budou uhrazeny z našich daní. Což není nic nového, takový je přece celý systém. To úřednicko-byrokratické ptydepe musí být pěstováno záměrně . Normální člověk se v tom topí , je využíváno všemi podvodníky a právníci se radují. Zatím co pro občana beze zbytku platí – neznalost zákona neomlouvá – jakýkoli aparát, včetně tpho exekutorského je vždy nevinný, protože není za nic odpovědný. Jak říkám… Číst vice »

orinoko
orinoko
Reply to  Bety
15. 6. 2020 16:54

A o to slo: Pirátství zakrýt ekonomikou sluzeb. Vzájemné si budeme utirat zadky , stížnosti na nekvalitu budou řešit bataliony taky právníků , pricemz mezi nimi bude rozhodovat skála soudních stolic.
Někde ještě mám rozhodnutí Správního soudu, které mi zaslala nějaká subalterni kráva , která tam uklízí a náhodou šla právě okolo. Hlava 22 hadr.
To , co se říkalo kdysi: Všichni serou na všechno a každý na kazdeho! platí dneska beze zbytku.
Zkorumpovanost soudní galerky je neuveritelna. Pokud chcete bojovat, musíte mít velmi dlouhé peníze.

dixi
Reply to  orinoko
15. 6. 2020 18:18

Doživotní funkce, jsou snad polobozi? Zdravý rozum se tomu vzpírá, když přešlápnou soudí sami sebe a to jen, když se to provalí. Pak mohou všechno.