Podivnosti kolem povinného očkování

Reakce na tvrzení Ministerstva zdravotnictví a poslance Hegera o nutnosti povinného očkování v dětské skupině

Liga lidských práv spolu se sdružením Rozalio navrhly poslancům, aby v projednávaném návrhu zákona o dětské skupině zrušili podmínku povinného očkování a namísto toho nechali rozhodnutí na poskytovateli služby. K našemu návrhu se nesouhlasně vyjádřili Ministerstvo zdravotnictví a poslanec Leoš Heger. Jejich argumentace je vyhrocená a úmyslně nastavuje optiku vnímání individuálního přístupu k očkování jako kontroverzní odmítání očkování. Tímto zjednodušením dochází k odmítnutí jakékoliv diskuze nad zájmem dětí a přiměřeností navrhovaného represivního opatření.

Některá zavádějící až nepravdivá tvrzení chceme uvést na pravou míru. Žádáme poslance a poslankyně, aby se předtím, než budou pro podmínku očkování pro přístup do dětské skupiny hlasovat, seznámili i s našimi argumenty a zvážili, zda se přiklonit k liberálně-demokratickému modelu, nebo modelu, který nelze než nazvat jako represivně-totalitní.

Liberálně-demokratický model umožní předložení našeho pozměňovacího návrhu k projednání a jeho přijetí, nebo přijetí alternativního již předložených pozměňovacích návrhů č. 920, 927 a 929 poslankyně Niny Novákové.

Proč zrušit nebo pozměnit podmínku povinného očkování pro přístup do dětské skupiny?

Hlavní argumenty jsme shrnuli do pozměňovacího návrhu, ve kterém je i podrobnější vysvětlení s odkazy na zdroje. Ve stručnosti:

 1. Nebyla prokázána medicínská nezbytnost vyloučení dětí z kolektivu a s ohledem na to, že např. v Německu a Rakousku se žádné očkování pro přístup do mateřské školy či kolektivu nevyžaduje, jde jen o represivní opatření proti „neposlušným“ rodičům.
 2. Vyloučeny budou nejen zcela neočkované děti, ale i ty, které mají na přání rodičů individuální šetrnější očkovací kalendář nebo které měly nežádoucí účinky po očkování a rodiče dále proto odmítli v očkování pokračovat.
 3. Neformální dětské skupiny již existují i bez podmínky očkování a žádné problémy nebyly zaznamenány, zavedení podmínky povede k obcházení zákona, falšování dokumentace a tím i neobjektivním informacím o skutečné proočkovanosti.

Podivnosti kolem povinného očkování: Zásadní otázky

Vzhledem k tomu, že je navrhováno tak tvrdé opatření, jako vyloučení části dětí z možnosti účasti v organizovaném dětském kolektivu, a to s deklarovaným cílem ochrany veřejného zdraví, předestíráme zde základní otázky, které je potřeba si klást a žádat odpovědi po Ministerstvu zdravotnictví:

 1. Kde jsou dostupné nezávislé analýzy k medicínské nezbytnosti tohoto kroku, a to pro každou z 9 povinně očkovaných nemocí zvlášť? Proč je hepatitida typu B součástí povinného očkování a podmínkou přístupu dítěte do organizovaného kolektivu, když nezávislá analýza Státního zdravotního ústavu medicínskou nezbytnost neshledala a doporučila očkování jen rizikových skupin?
 2. Proč je podmínkou přístupu do dětské skupiny i očkování proti tetanu, které není přenosné z člověka na člověka, a očkování proti hepatitidě typu B, u kterého je s ohledem na způsob přenosu (krví, pohlavním stykem) přenos v rámci dětské skupiny prakticky vyloučen?
 3. Proč by měly být vyloučeny i děti, které byly očkovány hexavakcínou například v šetrnějším schématu 2 + 1 namísto povinného 3 + 1 (tedy dostaly o jednu dávku méně), když účinnost obou schémat je prokazatelně srovnatelná a i příbalový leták umožňuje šetrnější schéma?
 4. Proč není zaručena vyváženost systému povinného očkování a zájmu dítěte v podobě:
  • převzetí odpovědnosti státu za nežádoucí účinky očkování a odškodnění poškozených (v současné době nesou následky jednotlivci a jejich rodiny),
  • zajištění vyváženého obsazení Národní imunizační komise (bez exponentů farmaceutického průmyslu, ale za to se zastoupením odborníků na nežádoucí reakce po očkování, zejména neurologů),
  • zajištění efektivního systému hlášení nežádoucích účinků vakcín a jejich pečlivého vyhodnocování (v současné době je extrémní podhlášenost, informace o skutečných rizicích tak chybí a nikdo to neřeší),
  • přiznání svobodné volby vakcín jako prevence vlivu farmaceutického průmyslu (v současné době je ve vyhlášce uvedena povinnost očkovat hexavakcínou, což je očkovací látka jen jednoho výrobce na trhu, a Národní imunizační komise vystupuje proti možnosti volby rodičů).

Argument Ministerstva a poslance Hegera: Očkování je v souladu s doporučeními Světové zdravotnické organizace

Plošné a státem doporučené a hrazené očkování je sice v souladu s doporučeními Světové zdravotnické organizace, ta ovšem nedoporučuje povinné očkování. Povinnost doprovázená sankcemi nevede k lepší ochraně veřejného zdraví, ale ke striktnosti systému, omezování možných alternativ a volby a ve finále i k přehlížení skutečného zájmu dítěte.

Povinné očkování je typické pro postkomunistické země východní Evropy (Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko, Slovensko aj.), kde je i vysoká proočkovanost. Na druhou stranu většina západních zemí nemá žádné očkování povinné (např. Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko aj.) a také mají vysokou proočkovanost. Pro srovnání je možné nahlédnout do tabulky v příloze. Porovnání vyspělosti těchto dvou skupin zemí a jejich zdravotnictví ponecháváme na čtenářích.

Princip povinného očkování existuje výjimečně i ve státech západní Evropy, ale ve značně mírnějším rozsahu než je tomu v ČR. Například v Itálii jsou to očkování proti 4 nemocem, ve Francii proti 3 nemocem a v Belgii proti jedné. Nikde v západních zemích není povinné očkování proti 9 nemocem jako v ČR spolu se sankcí v podobě nepřijetí dítěte do mateřské školy a dle návrhu zákona i do dětské skupiny, pokud chybí očkování byť jen proti jedné z nemocí.

Argument Ministerstva: Očkování je povinné i na Islandu a v Norsku

Zde jde o nepravdivé tvrzení. Na Islandu a v Norsku je očkování dobrovolné, stejně jako ve většině západoevropských států (kromě zmíněné Francie, Itálie a Belgie). Dobrovolnost očkování je uvedena i na webech tamních ministerstev zdravotnictví. Pokud české Ministerstvo zdravotnictví tvrdí opak, jistě bude schopno poskytnout informace o čísle zákona a ustanovení, které takovou povinnost v těchto zemích stanoví.

Argument Ministerstva: Ohrožení kolektivní imunity

Jak již bylo uvedeno, dostatečná proočkovanost a tedy i kolektivní imunita je zajištěna jak v systému povinného očkování, tak i v systému dobrovolného státem hrazeného očkování.

Proočkovanost je v zemích s dobrovolným individuálním očkovacím přístupem je sice o něco nižší, ale stále je velmi vysoká. Výskyt nemocí, proti kterým se očkuje, je zde velmi srovnatelný a v některých případech i nižší než ve státech s očkováním povinným. Z údajů vyplývá, že omezení individuálního přístupu není oprávněné.

Argument Ministerstva: Vzestup spalniček ve Velké Británii

Ministerstvo varuje před hrozbou vzestupu případů onemocnění spalničkami, pokud dojde k poklesu proočkovanosti, a upozorňuje na zvýšený výskyt spalniček ve Velké Británii v důsledku klesající proočkovanosti. Už ale neuvádí, že vzestup výskytu této dětské nemoci jde napříč zeměmi s povinným i nepovinným očkováním, jde o počet nemocných v řádu desítek až stovek na 10 milionů obyvatel a že počet nemocných nevypovídá vůbec o tom, zda se vyskytlo i nějaké trvalé poškození zdraví nebo úmrtí v důsledku nemoci. V Bulharsku je očkování proto spalničkám povinné ve schématu 1 + 1 jako v ČR, přesto je tam výskyt spalniček vyšší než ve Velké Británii.

Argument Ministerstva a poslance Hegera: Ústavní soud je pro povinné očkování

Ústavní soud sice zamítl stížnosti dvou rodičů, kteří odmítli povinné očkování, ovšem také uvedl, že ve výjimečných případech nesmí být očkování vynucováno a sankcionováno. Měl tím na mysli nejen výjimku ze zdravotních důvodů, kterou již nyní umožňuje zákon, ale výjimku z důvodu přesvědčení rodičů (III. ÚS 449/06). Kromě toho Ústavní soud dosud nepřezkoumával, zda povinné očkování, jehož rozsah je stanoven nikoliv zákoně, ale ve vyhlášce, je v souladu s ústavou. Někteří soudci Nejvyššího správního soudu jsou přesvědčeni, že nikoliv (rozsudek č. j. 3 Ads 42/2010-92, usnesení ze dne 23. 4. 2013, č. j. 7 As 88/2011-131).

Argument poslance Hegera: Naprostá bezpečnost vakcín

Podle poslance Hegera je tvrzení o nebezpečnosti očkování a komplikací po očkování „levné“ a nepodložené vědeckými studiemi, zároveň je vysoce pravděpodobné, že současné vakcíny jsou naprosto bezpečné. K tomu nelze než uvést fakta.

Pan Heger neodkazuje na konkrétní studie, ovšem podle našich poznatků žádné seriózní, nezávislé a dlouhodobé vědecké studie nežádoucí následky po očkování nezkoumají. Z našich zkušeností vyplývá, že existuje řada případů úmrtí i závažných neurologických poškození zdraví po očkování. Zcela běžné jsou pak zkušenosti rodičů s následky po očkování, jako je značný regres ve vývoji dítěte, křeče, výskyt ekzému po celém těle a jiných alergických reakcí. Tyto rodiny jsou ponechávány vlastnímu osudu, bez nároku na odškodnění. Běžná reakce lékařů je popírání souvislosti s očkováním (nebo alespoň přiznání mezi čtyřma očima, ale neuvedení v dokumentaci) a porušení povinnosti nahlásit reakci Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv.

Pan Heger byl po tři roky ministrem zdravotnictví a za tu dobu nezajistil, aby stát převzal odpovědnost za odškodnění nežádoucích účinků povinného očkování, aby Národní imunizační komise byla obsazena vyváženým způsobem se zapojením neurologů a zbavila se osob v konfliktu zájmů, aby se zlepšil systém hlášení nežádoucích účinků a jejich vyhodnocování a aby ke každému povinnému nebo státem doporučovanému a hrazenému očkování vznikla nezávislá cost-benefit analýza.

Ke stažení:

Tabulka – přehled povinného a dobrovolného očkování v různých zemích

Tabulka – přehled proočkovanosti a nemocnosti v různých zemích

Tabulka – absolutní počty nemocných ročně v různých zemích

Zdroje:

Podklady pro strategii očkování proti virové hepatitidě typu B v ČR. Závěrečná zpráva o řešení grantu interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví ČR, registr. č. E/2478-1, oborová komise č. 8, nositel projektu: SZÚ, doba řešení 1994 – březen 1995.

Právní systémy očkování dětí – analýza právní úpravy vybraných evropských států. Liga lidských práv, 2010.

Vliv farmaceutických společností, očkování a reklama. Analýza právní úpravy a praxe v České republice. Liga lidských práv, 2012.

Web Ministerstva zdravotnictví Islandu k dobrovolnému očkování.

Web Ministerstva zdraví a sociálních věcí Norska k dobrovolnému očkování.

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
26 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
ray
ray
26. 6. 2014 20:34

řekněme si to otevřeně – očkování je sviňstvo a děti nechrání ale spíš poškozuje, možná to je důvod proč to do dětí potřebují povinně cpát

hudryper
hudryper
26. 6. 2014 21:51

Po ututlání dodávky vakcín proti normální chřipce z firmy Baxter,které byly kontaminovány nebezpečnou ptačí chřipkou a chování tzv. světové zdravotní organizace coby služky majitelů těchto a dalších laboratoří,jež si už dávno zmonopolizovaly nejen výrobu,ale i povinné užití svých výrobků se značnými vedlejšími a kdo ví jestli ne těmi hlavnímu zdravotními následky, podezírám tyto instituce z dlouhodobého poškozování organismů ,zvláště pak malých dětí. Majitelé těchto laboratoří předvedli názornou ukázku svého počínání,když patentovali vakcínu proti tzv. prasečí chřipce o půl roku dříve,než jí sami záměrně infikovali první skupinu lidí v Mexiko City a pak sledovali její šíření po světě .Mají takový vliv… Číst vice »

Sio
Sio
26. 6. 2014 21:57

No Rayi, vaše děti jsou pod boží ochranou, moje ale ne. Celá moje generace byla takto proočkována a žádná poškození na svých vrstevnících jsem nikdy nepozoroval. Samozřejmě tady neobhajuji kšefty typu „ptačí chřipka“. Ale nedávno jsem si byl třeba nechat ověřit protilátky na tetanus. Je to velmi nepříjemná nemoc a s vysokou úmrtností.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tetanus

mirror
mirror
26. 6. 2014 22:09

Ray má za ušima, ví, co dělá. Kdyby náhodou jeho dítě fatálním selháním andělů strážných dostalo dětskou obrnu, ray pojede na náklady Charity do Lurd, kde by se jeho potomek zázračně uzdraví. Rayova rodina se dostane do televize a stane se populární, Ray bude kandidovat ve volbách.

hudryper
hudryper
26. 6. 2014 22:37

Sio,mirror : Nelíbí se mi tón,kterým se obracíte na raye. Oba dva jste kovaní odborníci nejen ve svých oborech,ale zdá se i na zdravotnictví.Jinak. Plně souhlasím s rayem,že nelze důvěřovat lidem,kteří si udělali z očkování odporný bussines,jaký vidí mnozí odborníci ,kteří dosud neztratili svědomí.A to vy dva zřejmě nejste,jestli se nemýlím. Navíc způsob,jakým ovládají Světovou zdravotní organizaci a většinu vlád vyspělých zemí při neexistenci jakékoliv
kontroly jejich produktů je naprosto skandální a zaslouží si přinejmenším naši nedůvěru.

Ibrahim Ag Alhabib
Ibrahim Ag Alhabib
26. 6. 2014 22:44

nestojím o to, aby moje dítě umřelo na nemoc preventivně léčitelnou jen kvůli svobodě jiných…

zajoch
27. 6. 2014 4:37

Hudrypere, mi se zase nelíbí kategorické konstatování rayovo, že očkování je svinstvo. Zrovna ta k bych se mohla zeptat, jestli je ray odborníkem v medicíně, konkretně v preventivní medicíně. Sio zde mluví z vlastní zkušenosti a podle mne má pravdu. Jestliže byla vakcína proti chřipce zneužita a nijak to nevyvracím, neznamená to, že je šmahem všechno očkování škodlivé. Mohla bych tě seznámit s ženou, která trpí následky dětské obrny, které se stále zhoršují, je už téměř nepohyblivá. V její době se ještě proti této hrozné nemoci neočkovalo. Sama se nechávám dobrovolně očkovat proti klíšťové encefalitidě. Moje matka ji po klíštěti… Číst vice »

Alena
Alena
27. 6. 2014 5:04

taktéž nejsem odborník, ale zajímavé je náhlé prozření pana Hegra, který chtěl privatizovat nemocnice a zaváděl zdravotní standardy. Pokud prosazuje povinné očkování, téměř s určitou jistotou to bude opět dobrý kšeft. Souhlasím s opatrností v případě tohoto rozhodnutí. Pro příznivce očkování- dříve byla lépe vakcína kontrolována. Dnes se může dovést pěkné svinstvo. Takže očkování ano, ale pod kontrolou. Je otázka, zda vůbec nějaká kontrola vakcín z české strany je možná. Slyšela jsem, že na vakcíny mají celosvětový monopol určité firmy. Na internetu se proslýchá, že očkování má sloužit ke kontrole a regulaci populace

všudezdejší
všudezdejší
27. 6. 2014 6:07

aby jste dostali tetanus je dobré spadnout do hnojáku – nejlépe koňského. Aby byla jistota trochu se v něm porochnit .Zabijákem tetanu je kyslík – životnost spór tetanu na vzduchu se počítá v řádu sekund. Pokud použijete peroxid -ránu vyčistíte a necháte utvořit přirozený strup je to banální záležitost

Gatta
Gatta
27. 6. 2014 6:24

Problém je, že v tomto světě peněz a „jenom peněz“ došlo ve společnosti už prakticky k všeobecné „ztrátě důvěry“.

Lidé nevěří – a nemohou věřit politikům, bankám, reklamám na cokoliv, novinářům, nevěří výrobcům potravin, výrobcům léčiv … a nevěří už ani lékařům.

Ibrahim Ag Alhabib
Ibrahim Ag Alhabib
27. 6. 2014 6:26

Alena napsal taktéž nejsem odborník, ale zajímavé je náhlé prozření pana Hegra, který chtěl privatizovat nemocnice a zaváděl zdravotní standardy. Pokud prosazuje povinné očkování, téměř s určitou jistotou to bude opět dobrý kšeft. Souhlasím s opatrností v případě tohoto rozhodnutí. Pro příznivce očkování- dříve byla lépe vakcína kontrolována. Dnes se může dovést pěkné svinstvo. Takže očkování ano, ale pod kontrolou. Je otázka, zda vůbec nějaká kontrola vakcín z české strany je možná. Slyšela jsem, že na vakcíny mají celosvětový monopol určité firmy. Na internetu se proslýchá, že očkování má sloužit ke kontrole a regulaci populace pan heger je v opozici,… Číst vice »

zedd
zedd
27. 6. 2014 6:34

Ocituju to z patra, takže půjde o hausnumera: Četl jsem článek od lékaře, který se speciálně zabýval vakcinací proti tetanu. Přiznává, že má smysl očkovat jedince, u kterých je vyšší pravděpodobnost komplikací způsobených tetanovou infekcí. Jde o vojáky, protože nikde jinde nemáte tak vysokou pravděpodobnost hluboké uzavřené a nekorektně ošetřované rány – jediné místo, kde se tetanus jako anaerobní bakterie může úspěšně pomnožit do stádia, kdy je ohrožen život. Ale i v těchto případech není nic ztraceno: antibiotika na tetanus fungují, v případě rozsáhlejších zranění se administrují preventivně. Dal si tu práci s počítáním a vyšlo mu něco na tento… Číst vice »

bbb
bbb
27. 6. 2014 6:40

Ibrahim Ag Alhabib napsal

nestojím o to, aby moje dítě umřelo na nemoc preventivně léčitelnou jen kvůli svobodě jiných…

Nesrozumitelné bývá, zda neočkovaný tvor (i pes) ohrožuje ty očkované. Ohrožuje?

danaver
danaver
27. 6. 2014 6:58

Tady se dost emotivně dělí názory jenom na ano/ne. Chybí mi tady rozbor jednoho jevu: kdysi existovaly jednotlivé vakcíny, na každou nemoc zvlášť, postupně, v dost velkých časových úsecích, organismus měl čas tyto látky zpracovat. Proč se k tomuto modelu nevrátit, nastavit některé druhy jako povinné (obrna, tubera, neštovice-tam kde jsou účinky nezpochybnitelné?), a některé učinit volitelnými? Tohle bych se svým malým ženským rozoumkem považovala za moudrou debatu…

zajoch
27. 6. 2014 6:59

Přispěji také odkazem na do značné míry negativní pohled na očkování:
http://www.vitalia.cz/clanky/5-rizika-ockovani-a-aplikace-vakcin/
Propagace očkování zde:
http://www.vakciny.cz/

lomikel
lomikel
27. 6. 2014 7:42

muj pohled je ten ze jako vetsina vcelku pozitivnich veci bylo i ockovani zpervetovano globalizaci korpocaci a jejich nadvladou nad staty. misto vedy a mediciny se jede primarne na bussines.

pro laika je oak tezke rozeznat ktere ockovani ma jaky dopad a jak se projevuje na statistice nemocnosti. jedna se o selhani fci statu v dozoru. extremni nazory zde presentovane zadne reseni neprinesou. resenim je, jako u vetsiny zde diskutovanych problemu, obnoveni svrchovanosti a fci statu.

perverzni liberalismu systemove tlaci lidi zavysle na $ do vsech fci, takove lidi je treba odstranit, z tech fci :)

idiotronic
27. 6. 2014 11:51

všudezdejší napsal aby jste dostali tetanus je dobré spadnout do hnojáku – nejlépe koňského. Aby byla jistota trochu se v něm porochnit .Zabijákem tetanu je kyslík – životnost spór tetanuna vzduchu se počítá v řádu sekund. Pokud použijete peroxid -ránu vyčistíte a necháteutvořit přirozený strup je to banální záležitost Prohlédnutím úmrtnostních tabulek zjistíte, že počet úmrtí na tetanus je nepatrný (nula až 5 na ČR). Ale očkování je bodovaný úkon. Proto mi nikdo deset let neměřil krevní tlak, protože prevence je drahá a snižuje tržby za dražší léčebné postupy. Čeká se na mozkovou mrtvici a několikahodinový interval, kdy se stabilizují… Číst vice »

Sio
Sio
27. 6. 2014 21:40

hudryper napsal
Sio

hudryper, myslím, že jsem napsal, že neobhajuju vakcíny na ptačí chřipku a jim podobné. Není dobré být fanatickým věrozvěstem očkování, s tím souhlasím. Ale také není dobré kvůli těmto excesům být fanatickým odpůrcem očkování a odsoudit šmahem JAKÉKOLI očkování. To se rovní tomu, čemu se říká „vylít s vaničkou i dítě“. Jen tohle chci říci.

Sio
Sio
27. 6. 2014 21:48

zedd napsal Ocituju to z patra, takže půjde o hausnumera: Četl jsem článek od lékaře, který se speciálně zabýval vakcinací proti tetanu. Přiznává, že má smysl očkovat jedince, u kterých je vyšší pravděpodobnost komplikací způsobených tetanovou infekcí. Jde o vojáky, protože nikde jinde nemáte tak vysokou pravděpodobnost hluboké uzavřené a nekorektně ošetřované rány – jediné místo, kde se tetanus jako anaerobní bakterie může úspěšně pomnožit do stádia, kdy je ohrožen život. Ale i v těchto případech není nic ztraceno: antibiotika na tetanus fungují, v případě rozsáhlejších zranění se administrují preventivně. Dal si tu práci s počítáním a vyšlo mu něco… Číst vice »

zedd
zedd
28. 6. 2014 3:40

Sio, našel jsem ten článek:
http://www.vitalia.cz/clanky/8-ockovani-proti-tetanu-a-jeho-otazniky/
Plošně se očkovalo i za bolševika, ale tam to bylo dáno spíš pozitivistickou vírou, že technika vyřeší všechny problémy. Dnes jde hlavně o byznys.

bbb
bbb
28. 6. 2014 7:55

bbb napsal
Nesrozumitelné bývá, zda neočkovaný tvor (i pes) ohrožuje ty očkované. Ohrožuje?

Dík pro idiotronic, vysvětlil:
— K ,,úspěšné“ mutaci viru a selhání očkování (imunita , získaná očkováním není celý život stejně silná) přispívá přítomnost neočkovaných jedinců. —

hudryper
hudryper
28. 6. 2014 12:41

Postoje lidí k nebezpečnému zneužití vakcinace v duchu prezentovaných názorů zmrdů NWO jako je třeba Bill Gates se podobá postojům lidí vůči svinění naší oblohy americkou leteckou soldateskou jedy a dalšími,nikomu z nás známými nanočásticemi s dlouhodobou respirační dobou. Všichni vidí tu neskutečnou aroganci us.letadel na obloze,vytváření obrovských mraků evidentního svinstva,které dýcháme a pijeme se vzduchem a vodou a skoro nikdo se nahlas neozve.Prostě když má stádo co žrát,nevadí mu,že je kontaminované tak,aby to zase až tak dlouho netrvalo,že mu přestane chutnat.A pak jsou mezi námi ti užiteční,velice vzdělaní,kteří sice neví co se valí i na jeho hlavu a hlavně… Číst vice »

hudryper
hudryper
28. 6. 2014 12:55

Lidé si nechtějí připustit,že mohou být plošně napadáni vakcinací,nebo třeba chemtrails. V obou případech jsou sice evidentní důkazy,že jde o zločin proti lidskosti,oni však budou raději v ě ř i t ,že to snad není možné,protože by to mohlo postihnout i ty,kteří to platí a organizují.Není divné,že miliardy přeměněné na odporná oblaka nad našima hlavama (stojí zato si je prohlédnout z paluby dopravních letadel, tedy ze zcela jiného úhlu)platí kdosi,kdo současně finančně kolabuje? Není divné,že si farmaceutické laboratoře patentují vakcíny proti dosud neznámým infekcím,jež jsou uměle vyráběny (ptačí i tzv.prasečí chřipka)a teprve po udělení patentu tyto infekce nastartují v některé… Číst vice »

Mudrc
Mudrc
28. 6. 2014 14:25

Dávám zde k přemýšlení. Víme skutečně všechno o našich „živých“ schránkách, co jsou a co potřebují! Zdali se současná věda těžce nemýlí úplně v základním pochopení života jako takového!
ŽÍT ZE SVĚTLA – STRHUJÍCÍ DOKUMENT O ŽIVOTĚ BEZ JÍDLA
https://www.youtube.com/watch?v=7xnBTz0Mg-I
Dále ještě přidávám dokument o léčení rakoviny a jak si současná lékařská věda a farmacie snaží zachovat svůj monopol na celkem vadnou léčbu rakoviny, protože jsou v tom astronomické peníze!!!
ZAKÁZANÉ LÉKY NA RAKOVINU
http://www.youtube.com/watch?v=ElHvvn0B54A#t=4176
Zrovna tak je možné, že některé farmaceutické koncerny propagují očkování jenom kvůli zisku, i když může být škodlivé!

hudryper
hudryper
28. 6. 2014 19:56

Mudrc napsal Zrovna tak je možné, že některé farmaceutické koncerny propagují očkování jenom kvůli zisku, i když může být škodlivé! Zjistěte si,komu ty koncerny patří. Jsou to lidé,kterým už majetkově patří možná polovina všech ekonomických zdrojů světa,peníze jsou pro ně už dávno pouhým prostředkem a pouze v tomto smyslu cílem.Pohonné hmoty těch desítek tisíc letů s chemikáliemi ročně,platy pilotů a technického zázemí,cena těch jedovatých rozprašovaných materiálů také platí oni,respektive jejich cena je dána hodnotou práce ,kterou odsávají z celého světa pomocí us.armády o kterou se opírá neskutečně zinfluovaný dolar vyráběný v libovolném množství klikáním klávesnic FEDu. Takže to peníze, coby… Číst vice »

babrr
babrr
17. 2. 2015 14:41

Kdo nezazije nezadouci ucinek tesne po ockovani ,bezvedomi ci epilepsii atd.Nepochopi.Kdo to zazije na vlastni kuzi,uz nikdy do sveho ditete nenecha nic takoveho pichnout.Zdravy rozum do hrsti.