Reálný socialismus: Co to bylo a proč? (14. díl)

Marx

Pár poznámek k pohledu na reálný socialismus z hlediska evoluce mýtů a idejí.


 

Petr Kužvart (p.kuzvart@email.cz)

Reálný socialismus: Co to bylo a proč? (13. díl)

Pokračování 14.

Pár poznámek k pohledu na reálný socialismus z hlediska evoluce mýtů a idejí

Jde o to, že ideje nevznikají zpravidla ani ze vzduchoprázdna, z nějakého čistého duchovního, nepodmíněného vnuknutí, ale ani nejsou vždy jen otrocky a jednoduše odvíjeny od reálných společenských poměrů. Říká se většinou, že se od reálných poměrů té které doby odvíjejí zprostředkovaně, sublimují se složitě a ta závislost na reálných poměrech bývá hodně zprostředkovaná, modifikovaná a jen konec konců to celé platí a takto funguje. Nové ideje a představy tedy vycházejí z reálných poměrů a zároveň se inspirují idejemi již existujícími, navazují na ně a některé jejich aspekty dále rozvíjejí.

Z tohoto zorného úhlu zapadá reálný socialismus i jeho intelektuální a obecně ideová výbava (jak ta, se kterou vznikal, tak i ta, která se vyvinula následným pokřivením a vykostřením v pouhou ideologii a propagandu reálného socialismu) plně zapadá do kontextu kulturního vývoje v Evropě a v širším smyslu v celé euro-asijské kulturní oblasti.

Předně je tu ono slavné schéma, kdy dělnická třída (proletariát) je nadána světodějnou rolí a dějinným úkolem odstranit staré pořádky, zavést zprvu v náhradu za poraženou diktaturu buržoazie svou vlastní třídní diktaturu a nastartovat pak vývoj k beztřídní společnosti, ke konečnému dosažení sociální spravedlnosti bez vykořisťování a útlaku. Toto bylo již samotným Marxem a po něm celou marxistickou tradicí považováno za hlavní a zcela originální přínos marxismu, přínos konečně opravdu vědecký. Šlo o vytyčení zcela jasné a nevyhnutelné trajektorie již velmi brzké fáze dějinného pohybu. Tak to bylo zprvu prezentováno, myšleno a najisto předvídáno.

Něco jiného je naše nynější skepse a fakt, že dnes vnímáme jako nosné, inspirující a použitelné z marxismu něco úplně jiného a toto považujeme za výraz dobové omezenosti a za mylnou předpověď, jež se nenaplnila (a kterápak mytická, náboženská představa včetně chiliasmu ve všech jeho projevech, co jich v průběhu dějin bylo, se kdy naplnila? Žádná!). Pokud odhlédneme od našeho nynějšího postoje kotvícího již v jiné době a jiné rovině poznání, můžeme zauvažovat o zdrojích inspirace, jež vedla k těmto závěrům a předpovědím. Jde o to, že v uvedené části klasické marxistické doktríny lze rozpoznat řadu tradičně se v dějinách lidské kultury a myšlení vyskytujících motivů.

Předně je tu někdo, kdo provede zásadní zvrat v dosavadním vývoji, je tu identifikován subjekt zásadní a žádoucí změny. V dějinách lidské kultury to opakovaně byli bohové či synové boží (bohočlověk), typicky Mithra v zoroastriánství a mithraismu, nebo následně Jošua ben Pantera (později zvaný Ježíš Kristus) v křesťanství. Jindy to byl určitý vyvolený lid, typicky Židé, tedy lid mající smlouvu s Hospodinem a zachovávající mu věrnost. V novodobých představách tomu odpovídá proletariát předurčený jak svým objektivně daným postavením a rolí ve společnosti, tak i vytvořenou revoluční doktrínou. Nesporné prvky podobnosti se tu najdou. Opakovaně je v tomto kontextu zmiňován Marxův židovský původ a je dáván do souvislosti s motivem vyvolenosti proletariátu k provedení klíčové revoluční změny. (137) Osobně považuji tuto tvrzenou souvislost za příklad vcelku rozšířeného nešvaru zejména v politické publicistice a ve společenskovědní oblasti, kdy autor konstatuje časovou posloupnost, časové zřetězení určitých událostí, jevů nebo faktů a bez důkazu z tohoto faktu pak dovozuje existenci kauzálního vztahu. Jde o velmi častou, nicméně hrubou chybu.

Jsou tu však i jiné vývojové opakovatelnosti a podobnosti. Jak ve starověké filosofii, tak i třeba v již zmíněném zoroastrismu se objevuje silný prvek dualismu, představa světa jako sféry neustálé konfrontace rozporů, typicky dobra a zla, mocností dobra (bůh Ahura Mazda a jím stvořený duch dobra Spenta Mainju a s ním další dobří duchové) v kontrastu k mocnostem zla (tímtéž nejvyšším bohem rovněž stvořený původce zla Angra Mainju se svými démony). Toto vidění světa je vlastní jak zoroastrismu a křesťanství, tak i islámu. Zde je zřetelný základ dialektického uvažování o světě a jeho vývoji.

Dalším společným rysem je ve své podstatě chiliastické přesvědčení o brzkém příchodu zásadního dějinného předělu. Podle příslušných mýtů totiž musí v bezprostřední budoucnosti dojít ke skonání dosavadních věků a pořádků a proběhne zásadní změna, jež odstartuje úplně jiné perspektivy dalšího vývoje. Je zde vědomí velmi silné, principiální diskontinuity. V tradičních náboženských představách a mýtech to je typicky přelomový čin boha nebo bohočlověka, kterým se vše dosavadní končí, jsou vzbuzeni mrtví a koná se poslední soud a po něm následuje nový začátek, tisíciletá bohem (nebo bohočlověkem) vedená říše konečně dosažené dokonalosti a tradovaného, slibovaného ideálu.

Křesťanství je tu typickým příkladem. Prvotní víra byla silně a bezprostředně chiliastická (ke zvratu mělo dojít v bezprostřední budoucnosti návratem Jošuy na Zemi) a v následném vývoji křesťanského mýtu se tento prvek opět a znovu objevuje v různých herezích, v raném husitství a v některých reformačních představách a doktrínách. Ale i starší kulty toto někdy obsahovaly. Mithra obřadním obětováním býka obnovuje a zachraňuje znovu a znovu veškerý život. Je zde tedy přítomna mystická oběť, ale jiná nežli v křesťanství, kde se obětuje sám bohočlověk, který má poté vstát z mrtvých, odejít na nebesa a pak znovu přijít a po rozsouzení lidí zahájit novou epochu.

Vědomí zásadního předělu dějin není vlastní jen náboženským mýtům. Vzpomeňme Velké francouzské revoluce, jež zjevně sama sebe chápala jako zásadní dějinný předěl, proto stanovila a schválila nový, přelomový kodex práv člověka a občana, zavedla nový, revoluční letopočet a nový revoluční kalendář. Robespierre dokonce učinil i pokus o vytvoření nového osvícenského oficiálního kultu Nejvyšší bytosti, který měl nahradit veškerá dosavadní náboženství.

Konečně je nutno konstatovat opakované užití dějového prvku poslední bitvy, tedy zásadního střetnutí mezi silami dobra a zla (nebo také nezadržitelného pokroku a reakce plné zla), kde je zlo v boji poraženo a svrženo do pekel a začíná se úplně nový věk. Jde o biblický Armageddon. Prakticky totožný mytický perspektivní děj zachycuje a předpovídá křesťanství i jedna z verzí mithraismu, kde je poraženo vojsko zla v čele s Angra Mainjou a jeho démony a následuje poslední soud a tisíciletá Mithrova říše. Mimo nábožensko-mytologickou sféru stojí toto schéma zjevně a zcela výslovně zejména za čtvrtou větou Beethovenovy Deváté symfonie, kde je to celé umocněno velmi sugestivní hudbou, jež zahrnuje jak zjevný popis pochodu nedozírných armád k bojišti, tak projev vojevůdce před bitvou, pak následuje působivě znázorněná bitevní vřavy a nakonec okamžik triumfálního ticha – a oslava konečného vítězství. Jednou provždy! Nový věk všeobecného vítězství rozumu, obecného blaha a sbratření lidstva se začíná.

Samozřejmě, nelze opomenout text Internacionály, kde je prvek poslední bitvy ústředním motivem a zde už nejde o náboženské mýty či osvícenské představy, ale o poslední revoluční bitvu na cestě od kapitalismu ke konečně dosažené sociální spravedlnosti v beztřídní společnosti. Internacionála vzniká krátce po porážce Pařížské komuny v květnu 1871 a patří přímo do doby a do dobového koloritu sdíleného zakladateli marxismu.

Čili vidíme zde organickou návaznost ve vývoji idejí a dějových prvků různých mýtů a představ. I v tomto směru je tedy reálný socialismus se svou doktrinální výbavou výsledkem a organickým pokračováním a vyústěním starších tradic, jež mají svůj počátek minimálně v druhém tisíciletí před naším letopočtem, kdy se měl údajně začít formovat pozdější persko-indický kult zoroastrismus či zoroastriánství.

Poznámky a odkazy:

(137) Jeden z Marxových předků měl být údajně význačným španělským rabínem. Spolehlivě se ví, že trevírským rabínem byl Marxův děd Marx Lewi a jeho syn v tomto úřadě následně pokračoval. Marxův otec Jindřich Marx konvertoval od judaismu k luteránství v roce 1816 (tedy 2 roky před narozením Karla Marxe), stal se advokátem a později soudním radou v Trevíru. Jeho žena pocházela rovněž z rabínského rodu a konvertovala k luteránství v roce 1825. Děti dal Jindřich Marx pokřtít roku 1824 (zdroj: Mehring, Franz, Život Karla Marxe, Praha, NPL 1962, str. 39 – 40).


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 450 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!

Související články:

2.7 6 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
4 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Honza999
Honza999
31. 12. 2020 10:55

Šlo o vytyčení zcela jasné a nevyhnutelné trajektorie již velmi brzké fáze dějinného pohybu. Tak to bylo zprvu prezentováno, myšleno a najisto předvídáno. Hm… Marx vynikajícím způsobem klasifikoval společnost jako celek. Co ale neodhadl správně, byly individuální vlastnosti některých jednotlivých členů této společnosti. Unikl mu ten zásadní fakt, že vždy a za jakýchkoli okolností se k reálné moci dostanou ti, co nejvíce lžou, mají nejostřejší lokty, žádnou morálku a žádné zábrany, kteří se touto cestou dostanou k moci a těmito vlastnostmi si ji pak udržují. Domníval se, že bestie z lidí dělá kapitalismus a že zánik kapitalismu bude mít za… Číst vice »

Dolmen
Dolmen
Reply to  Honza999
31. 12. 2020 14:22

Už jsem to jednou řešil, když se Václav Havel po listopadu 1989 sugestivně ptal „kdo, když ne my a kdy, když ne teď“. Rozhlédl jsem se tenkrát kolem sebe, a řekl si „já tedy ne a nikdy“. Viděl jsem to, co je k vidění i dnes. Angažované kariéristy, namyšlené elitáře, cyniky, sobce, vyžírky, zákeřné křiváky, arogantní hovada. S tímto se den za dnem potýkat? Tímto se brodit?
Ivan Hoffman

„Odvracet se od socialismu, protože tolik jednotlivých socialistů lidsky neobstojí, je stejně absurdní, jako byste nechtěli jet vlakem proto, že se vám nelíbí obličej průvodčího.“
George Orwell

Dana
Dana
31. 12. 2020 16:22

G.Orwell ale taky prohlasil:

„““As with the Christian religion, the worst advertisement for Socialism is its adherents….“““““
Jako s krestanskym nabozenstvim, nejhorsi reklama pro socialismus jsou jeho privrzenci, stoupenci…:-)

Botičky od Diora
Botičky od Diora
Reply to  Dana
31. 12. 2020 18:43

Chcípající americká kobyla nejvíc kope. Přesto chcípne. Zásobujeme se popcornem a sledujeme začínající občanskou válku :-)
A pak… „I na naší ulici bude svátek.“