Stanislav Grof: Když se nemožné stane

… V jednom období života jsem prožil několik po sobě jdoucích ketaminových sezeních tak strašných, že jsem se rozhodl tuto látku již nikdy neužít. Jejich tématem byl problém fosilních paliv a kletby, kterou představují pro život na naší planetě. Toto je popis jednoho z nich:

,,Atmosféra byla temná, tíživá a zlověstná. Připadala mi jedovatá a zhoubná v chemickém slova smyslu, ale také nebezpečná a plná zla ve smyslu metafyzickém. Zpočátku jsem ji prožíval jakoby zvnějšku, jako součást prostředí, v němž jsem se ocitl, ale postupně mě zcela ovládla a já jsem se s ní plně ztotožnil. Chvíli mi trvalo, než jsem si uvědomil, že jsem se stal ropou a vyplňuji obrovské dutiny v nitru země. Zatímco jsem prožíval tuto identifikaci s ropou jako fyzickou hmotou včetně jejího pronikavého zápachu, uvědomil jsem si, že jsem se stal i zlou metafyzickou a archetypální bytostí nepředstavitelných rozměrů. Zaplavily mě fascinující vhledy do světa chemie, geologie, biologie, psychologie, mytologie, historie, ekonomie a politiky.

Náhle jsem pochopil něco, co mě dosud nikdy nenapadlo, a sice, že ropa je vlastně tuk biologického původu, který zmineralizovat. To znamenalo, že tato hmota unikla nevyhnutelnému koloběhu smrti a znovuzrození, tedy recyklaci, jíž je podřízen svět živé hmoty. Prvek smrti však nebyl tímto procesem odstraněn úplně, nýbrž jen pozdržen. Ničivá plutonická síla smrti je v ropě zachována v latentní podobě dál jako obrovská časovaná bomba a čeká na příležitost být uvolněna do světa.

Když jsem prožíval to, co jsem vnímal jako vědomí ropy, viděl jsem jasně, že její smrtonosný charakter se projevuje v zabíjení motivovaném nenasytností, chamtivostí a touhou po astronomických ziscích, jež přináší. Byl jsem svědkem nekonečných scén politických intrik, ekonomických podvodů a diplomatických triků motivovaných ropnými zisky. Nebylo těžké sledovat řetězec událostí vedoucích až k budoucí světové válce o ztenčující se zdroje látky, která se stala životně důležitou pro existenci a prosperitu všech průmyslových zemí.

Zcela jasně jsem pochopil, že pro budoucnost této planety je nezbytné přeorientovat ekonomiku na sluneční energii a další obnovitelné zdroje. Jednostranná politika fosilních paliv, která drancuje omezené zdroje a mění je v toxický odpad a průmyslové znečištění životního prostředí, je zcela zjevně od základů tak špatná, že jsem nechápal, jak je možné, že to ekonomové a politici nevidí. Takováto krátkozraká politika je zcela nepochybně neslučitelná s vesmírným řádem a s cyklickou podstatou života. Využívání fosilních paliv se dalo pochopit v historickém období průmyslové revoluce, ale poté, co lidé poznali, že takový vývoj ohrožuje život na naší planětě, se pokračování v tomto trendu jeví jako sebevražedné, vražedné a zločinné.

V dlouhé řadě odporných a nanejvýš nepříjemných zážitků jsem prošel stavy vědomí spojenými s chemickým průmyslem pro zpracování ropy. S odkazem na jméno známého německého chemického kombinátu jsem pro tyto zážitky používal název ,,vědomí IG Farben“. Byl to nekonečný řetězec stavů vědomí, které měly kvalitu anilinových barev, organických rozpouštědel, herbicidů, pesticidů a jedovatých plynů. Vedle zážitků spojených s různými proůmyslovými jedy jsem také prožil stavy vědomí různých forem života, které byly působením ropných produktů vystaveny. Stal jsem se každým Židem, který zahynul v nacistických plynových komorách, každým mravencem a švábem postříkaným sprejem, každou mouchou uvízlou v lepkavém mazu mucholapky, každou rostlinou umírající působením herbicidů. A za tím vším číhala budoucnost, kterou se vší pravděpodobností život na této planětě čeká – smrt způsobená chemickým znečištěním. Z tohoto sezení jsem si odnesl neuvěřitelné ekologické uvědomění a jasnou představu o směru, kterým by se ekonomický a politický vývoj měl ubírat, pokud má být život na této planětě zachován.“

Obálka

GROF, Stanislav. Když se nemožné stane: [dobrodružství za hranicemi běžného vědomí]. Vyd. v českém jazyce 1. Praha: Práh, 2012, 397 s. ISBN 978-80-7252-359-7.

V předmluvě autor píše: „Tato kniha přináší řadu osobních zpovědí a odhaluje mnohé důvěrné podrobnosti z mého soukromého a profesionálního života. Většina klinických lékařů a badatelů by s odhalením takového množství informací natolik osobních určitě váhala, protože by se obávali, že jim to poškodí vědecké renomé. Důvodem, proč s takovou upřímností lesk a bídu svého osobního hledání popisuji, je to, že chci, aby tyto informace usnadnily pochybnosti a útrapy dalším z těch, kteří se věnují serióznímu sebezkoumání, a napomoci jim vyvarovat se nástrah a omylů, které bývají nedílnou součástí každého průzkumu nových a neprobádaných oblastí.“

Velký obdiv a úcta, že to autor udělal.

Přejít do diskuze k článku 5 komentářů