Tiskové prohlášeníTISKOVÉ PROHLÁŠENÍ

 

Dne 10. 9. 2009 oznámila místopředsedkyně hnutí Nespokojení občané! Krajskému státnímu zastupitelství v Ústí nad Labem své podezření o možném spáchání trestných činů zneužívání pravomoci veřejného činitele podle §158 trestního zákona, pomluvy podle §206 trestního zákona a popř. poškozování cizích práv podle §209 trestního zákona, kterých se mohla dopustit Mgr. Ing. Ivana ŘÁPKOVÁ, primátorka statutárního města Chomutova, a to tím, že nikým nevyzvána a nepožádána zaslala nebo alespoň měla v úmyslu zaslat difamující dopis týkající se osoby PaedDr. Marie Kindermannové řediteli Věznice Všehrdy. Pro úplnost uvádíme, že PaedDr. Kindermannová pracuje jako učitelka všeobecně  vzdělávacích předmětů ve Školském vzdělávacím středisku při Věznici Všehrdy.

Paní Kindermannová obdržela anonymní cestou do své poštovní schránky v neoznačené obálce kopii dopisu na hlavičkovém papíře statutárního města Chomutov ze dne 25. 6. 2009 podepsaný paní Řápkovou. V dopise je žádána Vězeňská služba ČR ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. o poskytnutí informace, zda PaedDr. M. Kindermannová svou činností v občanském hnutí NO!  nemohla porušit vnitřní předpisy VS ČR (např. „etický kodex“). Dále dopis obsahuje tvrzení, která jsou vytržena z kontextu, pravdu upravující nebo z obsahu diskutované věci.

V uvedeném dopise se Mgr. Ing. Řápková sama označuje jako „primátorka“ a neodvolává se na žádné usnesení Rady města Chomutova či na usnesení jeho zastupitelstva (s uvedením příslušného čísla jednacího), které by ji ukládalo takový dopis napsat a příp. vedení Věznice Všehrdy zaslat. Zdá se tedy, že tento dopis napsala o své vůli a jako soukromá osoba a tím, že jej napsala na hlavičkový papír statutárního města Chomutov a označila se jako „primátorka“ (kteroužto volenou funkci zastává) mohla naplnit skutkovou podstatu trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele (§158 tr. z.), neboť svého vysokého postavení v místní samosprávě a jeho atributů využila či chtěla využít k řešení svých osobních, soukromých, záležitostí. A to přesto, že se snaží vzbudit dojem, že dopis je kolektivním díle či výrazem kolektivní vůle (ačkoliv se neodvolává na příslušné rozhodnutí kolektivního orgánu správy města Chomutova), a to uplatňováním první osoby množného čísla (pokud z titulu primátorky města nepoužívá pí Řápková „plural majestatis“), přestože se s největší pravděpodobností jedná o osobní iniciativu Mgr. Ing. Řápkové nemající oporu ve většinovém rozhodnutí Rady či zastupitelstva města. Z dopisu navíc vyplývá přesvědčení o právu Mgr. Ing. Řápkové z titulu své funkce zasahovat do práv VS ČR jako zaměstnavatele, hodnotit výkon zaměstnavatelských povinností a práv VS ČR a tento výkon usměrňovat svými doporučeními (ve zmíněném dopisem takto: …se domníváme, že by se paní Kindermannová mohla dopustit i porušení kodexu vězeňské služby. …Z našeho pohledu paní Kindermannová svým chováním rozhodně nepřispívá k dobré pověsti VS ČR.“).

V dopise paní Řápková dále uvádí některá tvrzení spojovaná s osobou paní Kindermannové. Tato tvrzení jsou neúplná nebo účelově vytržená z kontextu. Tím mohlo dojít k naplnění skutkové podstaty trestného činu pomluvy podle §206 tr. z., neboť takto strukturovaná tvrzení by mohla pí Kindermannovou poškodit v zaměstnání.

Zdá se však, že poškození PaedDr. Kindrmannové v jejím zaměstnání je skutečným cíle výše zmíněného dopisu.

Vzhledem k tomu, že Mgr. Ing. Řápková mj. dosáhla i vysokoškolského právnického vzdělání, lze předpokládat, že je jí známo, že požadavek na sdělení informace o konkrétní osobě od jejího zaměstnavatele s odvoláním na ustanovení zák. č. 106/1999 Sb. není zcela v souladu s dikcí tohoto zákona. Zákonodárce tímto zákonem totiž ukládá státním orgánům a orgánům místní samosprávy povinnost přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Je zřejmé ( a toto by mělo být zřejmé i pí Řápkové), že tato definice sotva zahrnuje i informace o tom, je-li chování konkrétního zaměstnance takové organizace v souladu s jejím i vnitřními normami.

Zdá se tedy, že hlavním cílem uvedeného dopisu bylo sdělit zaměstnavateli PaedDr. Kindermannové jisté difamující informace vztahující se k její osobě se záměrem vzbudit v něm pochybnosti o její kreditibilitě a tím ji u VS ČR osobnostně a profesionálně poškodit, popř. tak přivodit jí ztrátu zaměstnání (s následnou ekonomickou a osobnostní likvidací). Tím by mohlo také dojít ze strany Mgr. Ing. Řápkové k naplnění skutkové podstaty trestného činu podle §209 tr. z. (poškozování cizích práv).

Již v minulosti Mgr. Ing. Ivana Řápková standardně používala ve svých vystoupeních týkajících se hnutí NO! výrazy „lživé slovo“, „manipulace s podpisy“, apod., a to bez jakýchkoliv důkazů a byla-li prokázána neoprávněnost použití těchto výrazů, přešla to pí Řápková mlčením a bez – i byť náznaku – omluvy. V současné době svůj tlak na nezvěrohodnění výrazu oprávněných zájmů některých občanů zvýšila formou pokusu o osobnostní, profesionální a ekonomickou likvidaci čelné představitelky hnutí Nespokojení občané! Osobně se PaedDr. Marie Kindermannová, místopředsedkyně hnutí, cítí být ohrožena a nelze dohlédnout, kam až hodlá Mgr. Ing. Řápková ve svém „tažení“ proti hnutí NO! a jeho představitelům v budoucnu dojít.

Je s podivem, že takové chování (možná za hranou zákona a určitě v rozporu s normativním mravním profilem ideálního politika) nejvyšší volné představitelky statutárního města vyvolává skutečnost, že občan pouze uplatňuje článek 17 Listiny práv a svobod, který zaručuje každému svobodu a právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem. Osobnostní, profesní  a ekonomická likvidace při uplatňování těchto práv byla standardně realizována představiteli politické a státní moci v režimu, který u nás panoval v letech 1948 – 1989. je smutné, že k takovému jednání se snižuje politička kandidující v současné době do nejvyššího zákonodárného sboru České republiky a která se při svých některých populistických krocích zaštiťuje zájmy většinové populace. Je na voličích, aby sami posoudili do jako míry se veřejné proklamace pí Řápkové slučují s jí realizovanou osobní odvetou za to, že někdo jiný – také v zájmu většinové populace – pouze využívá práv každému občanu České republiky zaručených její Ústavou.

Hnutí Nespokojení občané! proto plně podporuje reakci své místopředsedkyně PaedDr. Marie Kindermannové a žádá, aby bylo neprodleně zahájeno prošetřování v úvodu zmíněného podnětu Krajským státním zastupitelstvím v Ústí nad Labem. Zároveň hnutí NO! vyzývá Mgr. Ing. Ivanu Řápkovou, aby sama posoudila slučitelnost svého chování se všeobecně uznávanými parametry mravního profilu politika a sama zvážila své setrvání ve funkci primátorky města Chomutova i svou kandidaturu do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Se stejnou výzvou se hnutí NO! obrací i na Občanskou demokratickou stranu navíc s otázkou, zda je chování a jednání pí Řápkové opravdu s tradičními konzervativními hodnotami, k nimž se ODS stále hlásí.

 

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments