Ukrajina na Moravě? A proč ne!

Morava je taková okrajová část Česka, tedy vlastně je to u-krajina neboli krajina u Čech. Tak mne napadla taková pitomá myšlenka – mohlo by se stát u nás něco podobného tomu, co probíhá na Ukrajině? Když se válčí u nich, proč by se nemohlo válčit i u nás? A začal jsem srovnávat jejich situaci s naší. Vyšlo mi, že klidně totéž (akorát v bleděmodrém) by se mohlo odehrávat i u nás. Těch podobností jsem našel přehršel. Tak už jenom třeba začátek státnosti u nás a u nich.

Základem Ruské říše (ruského impéria) byla Kyjevská Rus, teprve po několika staletích se centrum přesunulo do Moskvy. Základem ČR je bezesporu Morava, ta tzv. Velkomoravská říše. Kosmas o tomto základu výmluvně mlčí, raději popsal příchod praotce Čecha na horu Říp. Takže Kosmas byl první falšovatel historie u nás, Morava mu nestála ani o zmínčičku, přitom samozřejmě musel alespoň něco málo o Velkomoravské říši zaslechnout. Určitě věděl, že v druhé polovině 9. století velkomoravský vládce Svatopluk I. (871-894) učinil podle tzv. Kristiánovy legendy Bořivoje I. historicky prvním (doloženým) knížetem Čech. A to přitom (dle legendy) Bořivoj jako pohan musel sedět na zemi, když ho Svatopluk a jeho družina povyšovala na knížete jakéhosi bezvýznamného území tehdejších Čech. To by ovšem Kosmas neskousl, že? Začátkem 10. století se ovšem Velkomoravská říše za dosud neobjasněných okolností rozpadla a po jejím zániku přestala být Morava centrem státu. Moc se přesunula z Moravy do Čech do Prahy. Podobně jako z Kyjeva do Moskvy.

A k Moravě ještě pár poznámek z Wikipedie: Morava, latinsky Moravia, německy Mähren, polsky Morawy. Vedle Bulharské říše a Kyjevské Rusi je Velkomoravská říše (latinsky Moravia Magna) jeden z nejstarších slovanských států. Politické osudy Moravy a Čech jsou většinou spojeny, i když obě země měly ve středověku a raném novověku poměrně velkou míru autonomie a mnohokrát spolu jejich politické elity i válčily. Nejasnostem učinil konec římský král (později císař) Karel IV. listinou ze 7. dubna 1348, která z titulu římského krále jednoznačně stanovila, že Morava je lénem českého krále a nikoliv lénem Svaté říše římské. Prakticky to znamenalo, že český král vlastnil Moravské markrabství, i když na něm nemusel sám vládnout. Tento lenní vztah zrušil moravský markrabě a český král Jiří z Kunštátu a Poděbrad listinou z 13. ledna 1464, listina však nevešla do kodexu zemských privilegií. Morava má přibližně 4 miliony obyvatel a 22 348,87 km², Slezsko má přibližně 1 milion obyvatel a 4 459 km², Čechy mají asi 6 milionů obyvatel a 52 065 km². Shrnuto: Morava má 5 miliónů a Čechy 6 miliónů obyvatel. Rozloha: Morava 27 tisíc km² a Čechy 52 tisíc km².

Druhá podobnost s Ukrajinou jsou národnosti a náboženství.

Začnu nejdříve náboženstvím. Velká Morava byla pod vlivem Byzance. Byzanc, tedy hlavní město Konstantinopolis, později Cařihrad a dnes Istanbul, bylo tehdy největší a nejbohatší město středověku, civilizačně a kulturně na velmi vysoké úrovni, kdežto západ, tedy Řím, byl v té době v hlubokém dekadentním rozvalu. Zánikem Velké Moravy mizí vliv Byzance, zvítězil Západ. Vliv Západu, tedy Říma, na naše země přišel přes Bavorsko. Tedy zase podobnost s Ukrajinou – na východě je pravoslaví (Byzanc), na západě Ukrajiny je katolicismus (Řím). Západním katolíkům se ale na Ukrajině nepodařilo východ zkatolizovat, jak se to podařilo Čechům, respektive Bavorákům, na Moravě. To je zase ten rozdíl. Samozřejmě vůbec nešlo o nějaké ideologické spory ohledně víry, to je pouhá zástěrka zakrývající, že šlo pouze o mocensko-ekonomický vliv. A že obyvatelé Moravy mají nějaké obecné povědomí, že patří k Východu a nikoliv k Západu, je k smíchu – a kolik je na toto téma napsáno přeintelektualizovaných pojednání, to je až k neuvěření.

No a jak to vypadá s národnostmi, je taky docela pozoruhodné. U nás je to jednoduché, jsme buď Čechy, Moraváky anebo Slezany. Je zajímavé, že ač už delší dobu žiji na severní Moravě, ještě jsem nikdy nepotkal nikoho, kdo by o sobě prohlašoval, že je Slezan. (Ostatně Slezany byli povětšinou Němci, kteří byli po válce odsunuti.) V roce 1991 se k moravské národnosti přihlásilo 13,2 % obyvatel České republiky, ovšem v roce 2001 už jenom 3,7 % a v roce 2011 pouhých 5,0 %. Po sametové revoluci slavilo moravské hnutí velký úspěch a skončilo ve volbách na třetím místě. Ještě ve volbách v roce 1992 se HSD-SMS společně s Moravskou národní stranou podařilo získat 14 mandátů v České národní radě (budoucí Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky). V té době můj kolega Hoff komentoval neúspěch moravského hnutí těmito slovy: „Kdyby mne ti volové oslovili, tož bych jim napsal mluvnici moravštiny a klidně bych zvládl i moravsko-český slovník. Neoslovili mne, takže neúspěch byl předpokládatelný.“ I když je hnutí za samostatnou Moravu dnes úplně marginální, nikdo neví, zdali někdy v budoucnu někdo s tím nezačne znova, stačí pouhé rozfoukání málem vyhaslých uhlíků.

Úplně dokonale srozumitelně je to vidět na osudech bývalé Jugoslávie, jehož území obývali a obývají dodnes Slované. A jak jsou mezi sebou rozhádaní a nepřátelští a navzájem se zabíjejí. A proč vlastně? Tak třeba Chorvati a Srbové, mluví skoro stejným jazykem (vždyť jsou jednoho rodu!) a nenávidí se na smrt jenom kvůli tomu, že jedni jsou katolíky a druzí pravoslavní. Logicky vyplývá, že náboženství je mnohem silnější než rodová příslušnost. Překrásně je to vidět na Bosňácích. Když si Osmané (Turci) podrobili území Jugoslávie (jugo=jižní, slávie=Slované), tak jako okupační mocnost vydali vyhlášku asi tohoto znění: „Kdo z vás přestoupí na islám, bude platit pouze třetinové daně.“ Já být tehdy v takové situaci, tož bych dnes byl muslimem. No a co?! Takže jižní Slované jsou jak katolíky, tak pravoslavnými, ale také nezanedbatelná část je jich muslimské víry. No a jak snadné bylo vyvolat válku v zemi, kde za „krvavého psa a diktátora“ Tita žili všichni v míru, navzájem se ženili a vdávali a tolerovali každou víru. Ať mně nikdo netvrdí, že atheismus by mohl někde vyvolat takové vraždění! Všimněte si, že všechny války mají vždycky nějaký náboženský podtext!

Ukrajina je na tom stejně jako jižní Slované. Na Ukrajině jsou také všichni Slované a dokonce ruského kmene, tedy v podstatě jsou to všichni Rusové už od Kyjevské Rusi – bývají také označováni zpravidla jako Malorusové či Rusíni. Na západě země převládá řeckokatolické vyznání, samotní římští katolíci tvoří necelé 2 % věřících. Většina věřících je ovšem pravoslavná, a aby to nebylo tak jednoduché, tak část se hlásí ke Kyjevskému patriarchátu (asi 2-3 miliony) a druhá část uznává Moskevský patriarchát (asi 6-7 milionů). Východ země je navíc docela atheistický.

Západní část Ruska, dnes Ukrajiny, patřila, přesně řečeno byla okupována, jednou Poláky, jindy Litevci, také Rakouskem-Uherskem, část dokonce i ČSR (Podkarpatská Rus), takže Moskva tam měla mizivý vliv, akorát těch pár let po II. světové válce za doby SSSR, a jak je zřetelně vidět, západ Ukrajiny k Moskvě cítí nepřekonatelný odpor. Domnívají se totiž, že spolupráce s Evropskou unií bude to pravé ořechové. Stýská se jim po nadvládě Poláků a Hitlera. Až polská šlechta dostane v restitucích svá bývalá panství, ono to těm západním Ukrajincům teprve potom dojde, jistěže to nebudou už žádné kolchozy či sovchozy, nýbrž šlechtická panství, která budou řídit (manažovat), stejně jak v minulosti, židovští správci a polská šlechta bude, stejně jako dříve, utrácet penízky v kasinech a luxusních bordelech Paříže, Švýcarska, Monaka apod. Maďarská a rumunská šlechta, tedy grófové, také určitě nepřijdou zkrátka. No, však potom uvidí. V tomto případě jsem záměrně zlomyslný, já to těm prozápadním Ukrajincům ze srdce přeju.

No a může se stát u nás v Česku něco podobného jako v Jugoslávii a dnes na Ukrajině? Taková otázka vypadá úplně nesmyslně, vždyť u nás nějaká válka či revoluce už vůbec nehrozí, vše už totiž zdárně proběhlo, bohatství a moc už je pevně v rukou těch správných elit a ty nemají zájem o nějaké změny. Snad jedině že by Bakala, Komárek, Tykač, Kellner, Dospiva a podobní oligarchové zatoužili státi se prezidentem, peněz mají nadbytek, proč by nezkusili podnikat i v oboru politiky. Dokonce už jeden to zkouší – Andrej Babiš. I úplně první miliardář Viktorek Kožený se nechal slyšet, že by docela rád kandidoval na českého presidenta. Pražská intelektuální smetánka a kavárenští povaleči by nějakého oligarchu za presidenta i brali, ovšem s podmínkou – oligarchu ano, ale jedině knížecího původu. Takový například slavný Ludvík Vaculík a jeho kamarádi v mládí oslovovali své nadřízené: Soudruhu tajemníku a soudruhu presidente, jaké je vaše přání, vše splníme na 120 procent. A dnes na stáří rádi poníženě a s úctou oslovují: Ať si Vaše Knížecí Milosti a Jasnosti přeje cokoliv, vše bude splněno.

Takže když v Praze oligarcha-nešlechtic nemá šanci státi se presidentem (vizte ty útoky na Babiše), co to tak zkusit na Moravě? Stačí přece i kníže země moravské, tedy v naší době president Moravy. Ještě by mohla hrát roli i církev katolická, ono co kdyby se velkému biskupu Malému zachtělo státi se arcibiskupem moravským? Pražské arcibiskupství je už obsazeno, tam nějakou šanci nemá. Ale být arcibiskupem na Moravě, to je jiná. Určitě by mu to časem přineslo i kardinálský klobouk, no a třeba takový kroměřížský zámek by přece nebylo špatné místo k letnímu přebývání, no ne? V arcidiecézích bývalo zvykem, že arcibiskupové užívali titul knížete. V některých jednotlivých biskupstvích přetrval titul až do roku 1918, jako např. ve Vratislavi a Olomouci. V salcburské arcidiecézi užívali arcibiskupové titul knížete až do roku 1951. Proč takové tituly neobnovit?

Ovšem aby taková revoluce, tedy osamostatnění Moravy, mohla proběhnout, musel by to někdo financovat, no a financovat takový podnik může pouze ten, který financemi oplývá. Samozřejmě ale ten bude chtít mít nejméně do deseti let návratnost vložených peněz a zajisté i přiměřený zisk. Takže každému je už jasné, kdo by případnou moravskou revoluci či válčičku mohl zařídit. Kdepak nějaká spontánní lidová tvořivost (či bouře hladových), nýbrž naprosto chladný racionální finanční kalkul některých našich oligarchů. Stejně jak na Ukrajině.

A co k tomu bude zapotřebí? No, rozdmýchat ony málem uhaslé uhlíky. A k tomu je potřeba mít konkrétně pod palcem televizi, tisk a ministerstvo propagandy, jinak řečeno mnoho financí. Sice k nějaké revoluci či válce u nás není důvod, takže musíme nějaký ten důvod najít, vytvořit či vymyslet. Mohli by začít třeba historikové a lidskoprávní organizace, ti mají v rozdmýchávání nenávisti nezastupitelnou roli. Začali by vlastenectvím a to třeba takto: Přece se nenecháme urážet od Moravanů, to by tak hrálo, aby české kníže sedělo na zemi a moravští družiníci seděli v královských křeslech, musíme se pomstít za tu urážku. Jiní by zase tvrdili, že my Moraváci už nechceme být nesvéprávnou kolonií Čechů. Morava má navíc přece „svojská špecifiká“. (Vzpomínáte na Mečiara?) Podobných důvodů by odborníci na historii vymysleli neúrekom. Nebude určitě žádný problém přivést davy k nadšení a uvést je až do extáze (jak se to málem podařilo těsně po převratu), aby se začalo neustále mluvit o samostatnosti Moravy.

A na Moravě by se už v utajení dohadovali, kdo bude sedět v moravském parlamentu, kdo v senátu, kdo bude krajským tajemníkem, vlastně hejtmanem, kdo usedne do dozorčí rady tam či onde…, vše samozřejmě po domluvě s budoucím moravským presidentem-oligarchou. No, těch dobře placených místeček a těch úředníků co bude zapotřebí, bude spousta. Nemám potuchy o státní správě, ale určitě půjde o počty v řádu desetitisíců, předpokládám, že by tato místa obsadili právě ti čelní bojovníci za samostatnost, proč by to také jinak dělali, no ne?

No a jak zareaguje Praha? No pošle na Moravu vojsko, aby udělalo pořádek a znormalizovalo situaci, což je naprosto logický krok. Budou ovšem vojáci střílet na Moraváky? Asi těžko, i když kdoví. Polovina vojáků by byla z Moravy a ti by si v duchu říkali – já je nemůžu střílet, tata je z Moravy, přece nebudu střílet na babičku a dědu. Další si řekne – vždyť mám manželku z Moravy, a ještě další si řekne – vždyť já jsem z Moravy apod. Tady by vůbec nefungovala propaganda stylu: jenom se podívejte na ty moravské svině, na ty odpadlíky, na ty secesisty, renegáty, odštěpence, separatisty, teroristy, domobrance, povstalce, kriminálníky a drogově závislé, rebely, vzbouřence, opolčence atp. Takže Praze by nezbylo, než to nechat řešit samotným oligarchům.

No a ti by si zřídili soukromé bezpečnostní sbory čili armády. Aniž by porušili nějaký zákon, budou si najímat žoldáky třeba i z ciziny. Náboráři soukromých armád budou nabízet nezaměstnaným ráj slovy: Podívej, uzavřeme smlouvu na rok na dva, na tři, dostaneš měsíčně dvojnásobek průměrné mzdy, oblečení, jídlo nocleh zdarma. Že jiný oligarcha nabízí dvaapůlnásobek? Dostaneš odměny, to se vyrovná, pořád je to lepší než makat někde v továrně za polovinu průměrné mzdy. No a to si přece každý nezaměstnaný a polozaměstnaný spočte – a podepíše kontrakt. No a akce se může rozjet.

Takže může v Česku nastat podobná situace jako na Ukrajině? Odpovídám: No jistěže!

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
14 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Alena
Alena
22. 7. 2014 16:37

já, jako Moravák, zásadně nesouhlasím s tímto článkem.Velká Morava bude, ale velká! Nový útvar vznikne po válce, ta třetí světová se už chystá, a bude zahrnovat i část Horního Slezka, dále Rakousko, Německo, Slovensko. No, možná do své říše zahrneme milostivě i čížky

Cowley
Cowley
22. 7. 2014 16:44

Hm, jako Moravák Vám říkám: „Ukrajina na Moravě již je“
Celá ta myšlenka s nadsázkou srovnat co kdyby se stalo,je dobrá tak ukázat to co se děje na Ukrajině. Ovšem u nás ve vesnici je ulice,která se jmenuje opravdu Ukrajina.Dokonce mi babička říkala,že ten název tomu místu dala právě ona. U-krajina,místo na kraji.Ještě nedávno tam v té ulici probíhala rekonstrukce silnice,takže to tam vypadalo hodně zanedbaně.

idiotronic
idiotronic
22. 7. 2014 20:00

Habsburkové cosi tušili, pokud vím, byla Morava spravována přímo z Vídně, nikoli z Prahy.Rozděl a panuj.

idiotronic
idiotronic
22. 7. 2014 20:14

Pane Kadubče, ke Slezanům se dva lidé hlásí. 1. Ilja Hurník (hledejte v archivu čro) 2. Jiří Grygar , který zdůrazňuje i sympatie k Janáčkovi. Ve skutečnosti ale lže, protože pod tíhou důkazů se přiznává, že se , vzhledem k posunům hranic narodil 150 metrů v Polsku v rodině celníka, což je ovšem také Slezsko. Údaje uvádí v rozhlasovém několikadílném vzpomínkovém pořadu . . . . 3 999 999. Já, který jsem se ovšem nastěhoval do obce Vyhnanov před několika lety, bydlím ve Slezsku a nakupovat chodím přes Odru na Moravu. My tři to ještě držíme. (se mnou rozhlas nic… Číst vice »

Vladan
Vladan
23. 7. 2014 8:35

Ono je těžké pro některé se neubránit češství, když zde máme českou televizi Osatrava atd., ve školách se vše uvádí, že je v česku. Rodné listy jsou vydávány v česku a jakákoliv jiná potvrzení úřadů jsou české. I v posledním sčítání nebyli kolonky pro uvedení národnosti Moravské, nebo Slezské, museli jste ji tam vepsat. Ano Morava a Slezsko zde jsou a nedá se říci, že by se válčit nemohlo, ale pokud by se doplnila veškerá data z minulosti o tom, že na Moravě a ve Slezsku jsme potomci Venedů, to jsou ti co nesli Védy, jakožto slovanské učení, která má… Číst vice »

Sio
Sio
23. 7. 2014 8:39

No, jsme to pěkní pitomci, že se necháváme takto rozdělit. Naší Ukrajinou je ale evidentně Slovensko. Vztahy rovněž nadstandardní. K rozdělení přispěla dle mého názoru vyšší religiozita na Slovensku a převaha katolicismu. Ten se u nás dobrovolně tolik nepěstuje už od Husitů.
Nebyli náhodou Hlinka i Tiso katoličtí duchovní? Wiki říká, že ano. A to je symptomatické.

idiotronic
idiotronic
23. 7. 2014 11:31

Sio napsal
totéž

O rozdělení ČSFR prohlásil Ján Čarnogurský: My víme, že rozdělení státu by neprošlo žádným referendem, ale my také víme, že když jej prostě rozdělíme, nikdo ani nepípne.
To je vzpomínka Stanislava A. Hoška na poslancování ve FS.Za reálného socialismu se naučil národ moc se veřejně neprojevovat a dnes
by se mu to umění – projevit se- hodilo. Za Jana Husa jsme při demostraci 6.7.2014 reprezentovali každý málem půl milionu obyvatel.
Navíc jsem zjistil, že neznám celý text písně ,,Ktož sú boží bojovníci“.(Ilona Švihlíková ano)

Arbed
Arbed
23. 7. 2014 11:35

A měl by stát Moravia i svoji vládní letku? Získal by polovinu té české? Soupis aeroplánů vidím na http://www.podnety.cz/podnet-cislo-20070131182300 :-)

peter.
23. 7. 2014 16:35

Sio napsal No, jsme to pěkní pitomci, že se necháváme takto rozdělit. Naší Ukrajinou je ale evidentně Slovensko. Vztahy rovněž nadstandardní. K rozdělení přispěla dle mého názoru vyšší religiozita na Slovensku a převaha katolicismu. Ten se u nás dobrovolně tolik nepěstuje už od Husitů. Nebyli náhodou Hlinka i Tiso katoličtí duchovní? Wiki říká, že ano. A to je symptomatické. Sio Hlinka síce bol katolíckym kňazom,ale nikdy nebojoval za samostatné Slovensko.Naopak,patril k tým ľuďom,ktorí bojovali za spoločný štát s Čechmi a bol signatárom Martinskej deklarácie.Zomrel ešte pred podpísaním Mníchovskej dohody.Po vzniku ČSR presadzoval autonómne usporiadanie štátu tak,ako to bolo dohodnuté v… Číst vice »

Béda
23. 7. 2014 16:40

Když už rozvod tak alespoň kulturně, tak aby rozvedení zůstali i po rozvodu přáteli. Nikoliv tak, že jeden násilím brání druhému v rozvodu. To stejně k ničemu nevede. Jenom k frustraci a nascválům obou.

J. Hruška
J. Hruška
24. 7. 2014 9:07

Těžko si představit, že by Moravané, tedy lidé moudří, se zdravou životní filozofií někomu skočili na podobný špek. Ve skutečnosti ale podobné nehoráznosti, jaké jsme viděli v Jugoslávii a vidíme na Ukrajině vyvolá pár cvoků, proti kterým jsou ostatní bezbranní. Až když tahle pakáž vyvolá vraždění, přidají se chtě nechtě i ostatní.

Jo a ještě k tomu náboženství: Prozatím nejkrvavější se ukázalo být náboženství ateistické. Třeba zrovna pan Kadrubec se svojí rétorikou určitě vyrovná islámskému fundamentalistovi. Na rozdíl od něj si patrně neuvědomuje, co říká.

idiotronic
idiotronic
24. 7. 2014 9:38

Béda napsal Když už rozvod tak alespoň kulturně, tak aby rozvedení zůstali i po rozvodu přáteli. Nikoliv tak, že jeden násilím brání druhému v rozvodu. To stejně k ničemu nevede. Jenom k frustraci a nascválům obou. Rozvod? Protože sám žádné vlastní myšlenky nemám, volně parafrázuji Oskara Krejčího, který upozorňuje, že povídání o spravedlivém dělení států v rámci bourání Versailles je typické jen pro outsidery (s malým počátečním písmenem, Stanovo impérium zůstává neotřeseno). Dělí se Německo? Dělí se USA? Dělí se Čína? Dělí se BRICS ? Není náhodou tendence opačná? Dělení Ukrajiny se neděje v jejím zájmu.Škody už jsou, užitek v… Číst vice »

Béda
24. 7. 2014 10:16

idiotronic,

já nikde nepovídal nic o spravedlivém dělení státu, dokonce ani ne o tom, že jsem z toho „rozvodu nadšen“, to jste asi četl jiný příspěvek někoho jiného. Napsal jsem KDYŽ UŽ !!! (když už jej provedli a nikoho se nezeptali) rozvod, tak alespoň KULTURNĚ (= bez násilí), aby rozvedení zůstali i po rozvodu přáteli.

Není tam nic o tom jestli preferuji zachování ČSFR anebo rozvod.

Opačná tendence jak v čem. Kupř evropská integrace naráží stále víc na korporátní bruselský diktát („zlatá RVHP“), vznikají odstředivé tendence.

idiotronic
idiotronic
24. 7. 2014 20:33

Béda:
bez námitek.