Dufek: Vzhůru Češi, zachraňme si republiku sami!

Fi­nan­co­vá­ní po­li­tic­kých stran s sebou nese nej­vět­ší díl ko­rup­ce. Kmo­t­ro­vé a ba­ro­ni ovlá­da­jí stra­nic­ké kan­di­dát­ky, stra­nic­ké se­kre­ta­ri­á­ty, de­mo­kra­cie ne­fun­gu­je, a krouž­ko­vá­ní na vo­leb­ních kan­di­dát­kách ne­sta­čí.


Stále se na nás dí­va­jí z Par­la­men­tu stej­né tváře, které se vy­smí­va­jí ob­ča­nům této země.


Kli­en­te­lis­mus růz­ných po­li­tic­kých špi­ček do­sá­hl vr­cho­lu. Do­pra­co­va­li jsme se k tomu, že ve­dou­cí od­dě­le­ní na mi­nis­ter­stvu je dnes po­li­tic­ká funk­ce. Místo od­bor­ní­ků všude sedí stra­ní­ci, je­jich ka­ma­rá­di a ka­ma­rá­di je­jich ka­ma­rá­dů.


Vý­sled­kem je pře­bu­je­lá stát­ní sprá­va, u které nemá občan za­stá­ní, je ne­u­stá­le otra­vo­ván růz­ný­mi před­pi­sy, zá­ka­zy, na­ří­ze­ní­mi a ne­funkč­ní­mi zá­ko­ny. Abychom je ne­o­tra­vo­va­li, tak si po­stup­ně pri­va­ti­zu­jí stát­ní sprá­vu do vlast­ních rukou.


My jsme si zří­di­li stát od toho, aby nám slou­žil, ne abychom slou­ži­li státu a po­li­tic­kým stra­nám. Máme tady pře­vrá­ce­nou de­mo­kra­cii na­ru­by.

Občan je tu od toho, aby ote­vřel pe­ně­žen­ku a tiše po 4 roky je­jich vlád­nu­tí mlčel. Ko­rup­ce sni­žu­je naší ži­vot­ní úroveň.


Tato vláda, která klečí před ko­rup­cí a ne­chce sly­šet, že se to ob­ča­nům ne­lí­bí, a proto ří­ká­me na hlas, ode­jdě­te!


Chce­me nové volby.

Ne­má­te naši dů­vě­ru.

A vzka­zu­je­me Vám, že ne­má­me krát­kou paměť.


My dobře víme, kdo seděl ve zkra­cho­va­lých ban­kách, kdo pri­va­ti­zo­val spo­ři­tel­nu, Ko­merč­ní banku, Mos­tec­kou uhel­nou nebo OKD.


Já se ptám, kdo vy­šet­ří, kolik peněz jim zů­sta­lo za nehty? Když je Švý­car­sko klep­ne přes prsty, tak se naši po­li­ti­ci tváří, jako by Česko ani neexis­to­va­lo. My ale exis­tu­je­me.

Ka­lousku, kde je 12 mi­li­ard z Mos­tec­ké uhel­né?

Kde jsou pe­ní­ze z ma­jet­ku české kon­so­li­dač­ní?

Ka­lousku, kde máš pe­ní­ze z na­šich daní? Tvoje daně z nás dě­la­jí žeb­rá­ky Ev­ro­py.


Ptám se. Ne­časi, co udě­láš s Von­d­rou, a kdo vy­šet­ří IZIP? IZIP je spros­tá zlo­děj­na peněz daňových po­plat­ní­ků.


Co udě­láš s předra­že­ný­mi dál­ni­ce­mi, co udě­láš s tu­ne­ly ve zdra­vot­nic­tví, co udě­láš se zlo­děj­nou v ar­má­dě, co udě­láš s pe­ně­zo­vo­dy z Mi­nis­ter­stva škol­ství?

Ne­chce­me další tu­ne­ly za naše pe­ní­ze, ne­chce­me Blan­ky, Open card ani Pro­mo­pro!

Chce­me vy­šet­řo­va­cí po­sla­nec­kou ko­mi­si s při­zva­nou ob­čan­skou ve­řej­nos­tí, která do­hléd­ne na vy­šet­řo­vá­ní po­li­cie a čin­nost stát­ních zá­stup­ců. Ne­chce­me, aby nám vládlo pod­svě­tí!


Ob­ča­né, jsme v si­tu­a­ci, kdy tuhle re­pub­li­ku ne­za­chrá­ní ani Bla­nič­tí ry­tí­ři.


Já říkám, vzhů­ru Češi, za­chraňme si ji sami!


Ne­spl­ní-li Par­la­ment náš po­ža­da­vek, nebo pokud vo­le­ní zá­stup­ci lidu nejsou toho schop­ni, nebo jim to po­li­tic­ké pře­svěd­če­ní ne­do­vo­lu­je, po­ža­du­je­me nové volby.


Ne­u­stá­le sly­ší­me, že ne­má­me žádné ře­še­ní. Na­bí­zí­me Vám toto ře­še­ní.

1. Po­tře­bu­je­me Ústa­vu České re­pub­li­ky, která bude slou­žit ob­ča­nům a nejen po­li­ti­kům a je­jich kmo­t­rům, Ústa­vu, která za­brá­ní tu­ne­lo­vá­ní na­še­ho státu.

2. Chce­me zákon o zá­vaz­ném obec­ném re­fe­ren­du, který bude sku­teč­nou po­jist­kou de­mo­kra­cie v České re­pub­li­ce, a který za­brá­ní po­li­ti­kům, aby si roz­par­ce­lo­va­li re­pub­li­ku na 4 roky jen pro sebe.

3. Chce­me pouze 100 po­sla­nec­kých kře­sel, aby se více zvi­di­tel­ni­la práce po­slan­ců a mož­nost ob­ča­nů, tak je­jich práci lépe hod­no­tit.

4. Chce­me, aby po­slan­ci sní­ži­li svoji po­sla­nec­kou imu­ni­tu na půdu Par­la­men­tu a byli celým svým ma­jet­kem od­po­věd­ni za svá chyb­ná po­li­tic­ká roz­hod­nu­tí.

5. Zruš­te Senát, který jenom stojí daňového po­plat­ní­ka fi­nanč­ních pro­střed­ky. Senát ne­po­tře­bu­je­me, pro­to­že po­sla­nec­ká sně­mov­na na vý­sled­ky jeho hla­so­vá­ní vůbec ne­be­re zře­tel. Je to jenom pro­ble­ma­tic­ký a drahý sys­tém vý­ko­nu stát­ní moci.


Ne­bu­de­me čekat se za­lo­že­ný­mi ruka­ma jako velká vět­ši­na ob­ča­nů.


Ne­sdí­lí­me po­ra­že­nec­ké ná­la­dy, pro­to­že víme, co chce­me. Bu­de­me ve­řej­ně vy­svět­lo­vat naše po­ža­dav­ky a jsme při­pra­ve­ni a od­hod­lá­ni na nich dů­sled­ně trvat.


Vy­zý­vám všech­ny, ne­buď­me lhos­tej­ní, so­beč­tí a líní! Ne­nech­me našim dětem vy­tu­ne­lo­va­nou a spá­le­nou zem.


Buďme jako ob­ča­né z dubna a květ­na 1945, kteří se po­sta­vi­li fa­šis­mu v Čes­ko­slo­ven­ské re­pub­li­ce.


Za­chraňme, jako oni, Česko pro bu­dou­cí ge­ne­ra­ce!


Převzato z www stránek autora

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments