Indect: Orwellova noční můra realitou za peníze EU

Květen 31, 2012Projekt Indect je komplexní monitorovací a vyhodnocovací systém, který v rozsahu doposud nebývalém umožňuje sledovat veškeré občany a na základě implementovaných scénářů lidského chování předvídat chování jednotlivce, skupin osob  nebo i celé společnosti. Vzhledem k tomu, že systém Indect pro zajištění efektivity svých vyhodnocovacích a monitorovacích schopnosti využívá přístup k celé řadě různých databází, kamerových systémů podporovaných sběrem veřejně dostupných informací z prostředí Internetu, je představa George Orwella o naprosté kontrole společností velmi blízko realizace.


Podle aktuálně dostupných informací jsou navíc scénáře lidského chování identifikovaného systémem jako "abnormální" natolik zavádějící, že se předmětem zájmu bezpečnostních složek může stát téměř kdokoliv jen na základě svého obvyklého chování nebo i roztržitosti či nevhodného vyhodnocení situace.


Indect je zastřešován Evropskou unií, na jeho realizaci participuje celá řada výzkumných zařízení a univerzit. Projekt byl zahájen v roce 2009 s rozpočtem 15 milionů euro a dokončen bude v průběhu 2013. Přestože systém Indect bude zřejmě nejvíce ovlivňovat prostředí Internetu, není omezen pouze na něj, nýbrž se předpokládá jeho propojení s dalšími dnes běžně používanými monitorovacími systémy, čímž bude vytvořen zřejmě aktuálně největší nástroj pro sledování a kontrolu společnosti.


Indect kombinuje všechna data získaná z veřejně přístupné části Internetu, sociálních sítí (FaceBook, WKW), diskusních fór, P2P sítí s databázemi státních institucí a úřadů. Stranou nezůstávají ani obrazové informace a systém tak bude sbírat a analyzovat obrázky a videa. To vše bude doplněno a průběžně aktualizováno s daty, která lze získat z kamerových systému, sledování pohybu mobilních telefonů (GPS, GSM) či přímo monitorování komunikace . Systém bude díky propojení s údaji v biometrických pasech schopen rozpoznávat obličeje vytipovaných osob nebo napomoci jejich identifikaci v davu.


Podíval jsem se podrobněji na to, co systém bude používat a odkud bude brát informace. A k čemu bude sloužit? Jeho úkolem je včas zjistit případy chování, které je definováno jako podezřelé a zaslouží si adekvátní pozornost nebo přímo reakci bezpečnostních složek. Aktuální soubor "podezřelého chování" byl sestaven na základě ankety u polské policie. Za "nenormální chování" nebo "atypické podněty" hodné upozornění je tak považována potyčka, křik, střelba, exploze, krádež vozidla, opomenutí zavazadla, pád osoby, klení nebo používání vulgarismů, ale také časté se scházení s lidmi, běh, rychlá chůze, postávání na určitém místě déle než předem definovaný časový úsek, chůze "nesprávným" směrem. Za "špatné" je rovněž považováno posazení se na podlahu v prostředku veřejné hromadné dopravy, bezcílné potulování a zdržování se v některých místech. Je zřejmé, že systém, který má automaticky vyhodnocovat takovéto situace bude považovat celou řadu nevinných případů za "závadné chování" a do hledáčku bezpečnostních složek se dostane zcela bezdůvodně množství lidí, kteří ani nebudou vědět o své "chybě".


Systém byl několikrát kritizován. Různé materiály, které se jej týkaly, byly zveřejňovány a následně stahovány. Celý projekt je doprovázen snahou utajit jeho existenci, cíle, použití a rozsah používaných prostředků. V této souvislosti vznikla tzv. "Etická komise", která rozhoduje, jaké informace o projektu mohou být prezentovány veřejnosti. Personální obsazení této komise však zcela jednoznačně neodvrací pochyby, zda se jedná o nezávislý a důvěryhodný orgán, který lze volat k odpovědnosti v případě zjištěného pochybení nebo podezření na nekalé praktiky.


V roce 2012 by mělo dojít k testování systému Indect na fotbalovém mistrovství v Polsku a na Ukrajině a na LOH v Londýně. V roce 2013 pak dojde k dokončení projektu a předložení jeho výsledku.


Prostřednictvím Indectu bude možné ze všech dostupných zdrojů sbírat, shromažďovat a analyzovat informace o každém občanovi. To umožní identifikovat "potenciálně nebezpečné" chování a upozornit příslušné orgány. Operátoři Indectu se budou prostřednictvím jeho služeb pokoušet předvídat, kdy a kde může dojít k jakékoli formě shromáždění ještě dříve, než to budou vědět sami protestující. Indect tak může být nástrojem zastrašování a kontroly ze stany vlády, která se může věnovat vlastním záležitostem bez nutnosti brát ohled na své občany.


Projekt Indect výrazně zasáhne do našeho soukromí, jeho důsledkem bude globální sledování veškerých komunikačních zařízení a platforem (intenet nevyjímaje, příkladem je ACTA, SOPA a PIPA) , takže pokud bude tento realizován, dojde k omezení osobní svobody všech občanů EU. Může též dojít k jeho zneužití, což může mít nedozírné následky.


Instituce zapojené do projektu a jeho vývoj

Začátek roku 2009

V průběhu 7. rámcového programu pro výzkum EU spustila projekt INDECT. Jeho rozpočet je ve výši cca. 15 milionů eur.

Na projektu se podílí 17 výzkumných zařízení, mezi nimi jsou soukromé instituce a tyto univerzity:


Akademia Górniczo-Hutnicza (Krakov, Polsko)
Politechnika Gdańska (Gdaňsk, Polsko)
Universidad Carlos III de Madrid (Španělsko)
TU Sofia (Bulharsko)
Bergische Universität Wuppertal (Německo )
University of York (Británie)
VŠB – TU Ostrava (Česká republika)
Technická univerzita v Košiciach (Slovensko)
Fachhochschule Technikum Wien (Rakousko)


Projekt je koordinován Krakovskou univerzitou, proto je zmíněna jako první.


Podzim 2009

Poprvé se o INDECTU zmínil denník Daily telegraph v článku s titulkem: EU financuje "Orwellovský" projekt, který bude monitorovat veřejnost za účelem odhalení abnormálního chování.


Zmínila se o něm i některá Evropská média : Die Zeit, Futurezone a der Standard.


Studentský parlament na Bergische Universität Wuppertal, jejíž divize E se na tomto projektu také podílí, požadoval, aby se na něm univerzita přestala podílet.


Září 2010

Míra utajení provázející INDECT nabyla na intenzitě. Byla zřízena etická komise, která má pravomoc rozhodnout o tom, které informace budou prezentovány veřejnosti.


Z oficiální stránky projektu byly vymazány dva dokumenty.


Futurezone a německá Pirátská strana tyto dva dokumenty zveřejnily na svych stránkách.


Poté byly bez dalšího komentáře oba dokumenty vráceny na stránky Indectu.


Říjen 2010

Několik europoslanců v čele s Alexanderem Alvarem INDECT kritizovalo, a navrhlo, aby EU zveřejnila veškeré informace, které se ho týkají.


Listopad 2010

Německá levice přednesla federální vládě žádost o prošetření výzkumného projektu Indect.


Na německém zpravodajském serveru heute.de se objevila zmínka o Indectu.


…Nějakou dobu se neobjevovaly žádné zprávy.


Léto 2012

Rozsáhlé testování projektu má proběhnout na Evropském mistrovství ve fotbale na Ukrajině a na LOH v Londýně.


Konec roku 2013

V tomto roce má být výzkumný projekt dokončen a bude uveden do praxe.Čeho se Indect bude týkat

 

V internetovém prostředí

Sledování vyhledávání na Internetu, sociálních sítích (Facebook, WKW atd.), diskusních fórech, blozích, P2P sítích a jednotlivých počítačových systémech.


Zkoumání obrazů a videí, stejně jako automaticke prohledávací algoritmy, určené k vyhledání scén násilí a "abnormálního chování".


Pokročilé jazykové počítačové algoritmy, které jsou schopny vyhledávat vztahy mezi lidmi v souvislosti s analýzou jejich konverzace a interpretace zpráv (obdobný systém funguje např. pro kočky).


V ulicích

"Mobilní servisní systém městského prostředí"("Mobile Servicing System Urban Context")


Tzv. "Bezpilotní vzdušné dopravní prostředky" ("Unmanned Aerial Vehicles", též UAVs), někdy také zavývané "drony" – musí být za účelem bezpečnosti propojeny inteligentně a nezávisle v síti, která umožňuje identifikovat podezřelé pohybující se objekty a sledovat je automaticky v městských konglomeracích.


Monitorovací kamery, biometrická data z pasů za účelem identifikace jednotlivců a vytvoření pohybových modelů.


Údaje získané z těchto zdrojů budou zaneseny do databáze, průběžně aktualizovány a doplněny o existujících data, například z:


 1. Monitorovacích kamer

 2. Sledování umístění mobilních telefonů (GSM, GPS)

 3. Rozpoznávání tváří (např. na základě biometrických údajů v elektronických pasech)

 4. Monitorování komunikace


Průzkum u polské policie odhalil, že jako kritéria "abnormálního chování" mohou být použity nasledující aktivity:


Vaše chování bude vyhodnoceno jako podezřelé, pokud…

Na ulici:

 • běžíte
 • máte s někým konflikt
 • jedete příliš rychle


V městské hromadné dopravě

 • sedíte na podlaze
 • příliš dlouho pobýváte v sedu
 • zapomenete tam jakýkoliv předmět


V hledišti

 • hazíte láhve
 • běžíte


Na letišti

 • zapomenuté zavazadlo nebo jakýkoliv jiný předmět
 • příliš dlouho setrváváte v sedu


Na základě průzkumu byly proto odvozeny tyto příklady chování nebo podněty, které budou automaticky označovány jako "podezřelé":

 • pohyb ve "špatném" směru
 • potulování se
 • větší skupina lidí jdoucích spolu
 • krádež auta (vozidla)
 • pád, uklouznutí
 • zapomenutí zavazadla
 • sezení na jednom míste déle než předem určenou dobu 
 • křik
 • střelba, exploze
 • klení, používání vulgarismů


Stručně řečeno, pokud působíte zmateně, nejistě nebo rozladěně, můžete být označeni za podezřelé osoby. Pokud budete sedět na podlaze v autobuse, zůstávat v něm příliš dlouho nebo zapomenete svá zavazadla, můžete očekávat, že budete mít co do činění s bezpečnostními složkami. Lidé, kteří jsou na rande, potkávají další osoby příliš často nebo klejí na veřejnosti, jsou bez rozdílu chápáni jako podezřelí.
Systém dokáže na základu profilů jednotlivých programů automaticky rozpoznat "nebezpečné osoby" a má schopnost se "učit". Pokud je někdo považován za "podezřelého", je označen monitorovacím systémem a jeho údaje jsou automaticky vyžadované systémem z příslušné databáze. Po rychlé analýze osoby je umístěna v "určité kategorii nebezpečnosti" a je-li považována za dostatečně nebezpečnou, dojde k upozorněni policie nebo dalších bezpečnostních složek.

Důsledky

 

V roce 2012 se plánuje testování Indectu na návštěvnících fotbalového mistrovství Evropy v Polsku a na Ukrajině. Cílem tohoto testu je identifikace "abnormálního chování" a filtrování příliš hlučných fanoušků.


Výzkumný projekt Indect musí být dokončen v roce 2013, kdy má předvést výsledky.


Jeho prostřednictvím bude možné ze všech dostupných zdrojů sbírat, shromažďovat a analyzovat informace o každém občanovi, což umožní identifikovat "potenciálně nebezpečné" chování a upozornit příslušné orgány. Operátoři Indectu se budou prostřednictvím jeho služeb pokoušet předvídat, kdy a kde může dojít k jakékoli formě shromáždění ještě dříve, než to budou vědět sami protestující. Indect je tak nástrojem zastrašování a kontroly vlády, která se může věnovat vlastním záležitostem bez nutnosti brát ohled na občany.


Indect chce vědět, co děláme ještě dříve než to víme sami.
Indect změní naši společnost způsobem, který přesahuje všechny dosavadní kontrolní mechanismy.
Indect bude určovat, co bude pokládáno za "normální".
Indect by byl nejhorší noční můrou Georga Orwella a důkazem toho, že se v předpovědi budoucnosti příliš nemýlil.


 

Kdo sleduje ty, kteří se dívají?

Vzhledem k tomu, že byl Indect vystaven kritice i od lidí, kteří se na něm podíleli, došlo k rozhodnutí o vytvoření tzv. "Etické komise", která nyní rozhoduje o tom, jaké informace týkající se projektu budou zveřejňovány. Údajnými členy této komise jsou čtyři policisté, dva výzkumníci z oblasti bezpečnostních technologií, profesor oboru interakce člověk-počítač, zástupce mediálního průmyslu, profesor práva, obhájce lidských práv a profesor etiky (viz http:// www .indect-project.eu/ethics-board-members). Můžete se rozhodnout sami, zda věříte výboru s takovým složením ohledně toho, zda dokáže jednat nezávisle a odpovědně.


Official EU website Indect http://www.indect-project.eu
Indect http://en.wikipedia.org/wiki/INDECT to Wikipedia
general collection of links: http://www.stopp-indect.info/?page_id=46&lang=en

 


Na tento text ani na jeho části si nevyhrazuji práva. Jakákoliv část textu může být citována nebo jinak použita. Žádná osoba ani organizace nemají právo omezovat svobodné a bezplatné šíření tohoto textu.

 

Převzato z blogu autora na blog.idnes.cz

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments