Judeo-křesťanské kořeny evropské civilizace

Slovutní profesoři, politici, ideologové všeho druhu, novináři a podobní žvanilové nikdy nezapomenou snad při každé příležitosti pronášet, že naše evropská civilizace má judeo-křesťanské kořeny a že na nich nadále musíme stavět naši budoucnost, že bez těchto kořenů naše civilizace zanikne, že je nutné ony dva kořeny rozvíjet a obohacovat a pronášejí podobné plky. Tak se na to tvrzení o judeo-křesťanských kořenech Evropy podívejme trošku podrobněji.

Nejdříve tedy si vyjasněme, co všechno jsme přejali z judaismu a čím je judaismus pro nás ještě i dnes přínosný a jaképak hodnoty to jsou.

Přejali jsme a studujeme Gemaru a Mišnu (Talmud)? Pokud je mi známo, tak Talmud je pro nás naprosto nezajímavý a je nám úplně lhostejný. Přejali jsme akorát tzv. Starý zákon (lépe přeloženo Starou smlouvu) a označili tento text za posvátný, protože jej nadiktoval samotný židovský bůh Jahve. Nadiktoval to Mojžíšovi a prorokům, a ti jeho božská svatá slova v božském vytržení zapsali. Křesťané prvních staletí po narození Krista samozřejmě Starý zákon odmítali a za platný považovali pouze Nový zákon (Novou smlouvu). Ale jelikož biskupské funkce v křesťanském hnutí byly většinou obsazeny Židy, prosadili svou a Starý zákon byl přijat jako rovnocenný Novému Zákonu.

Na námitky, že Starý zákon je barbarská kniha o vraždění a že tedy je úplným opakem Nového zákona, který je o lásce a milosrdenství, se nějak tehdy nedbalo a odpůrci přijetí SZ byli na sjezdech (koncilech či synodách) biskupů a křesťanských papalášů přehlasováni. Však se jenom začtěte do SZ, samé vraždění, je to čtení pro sadisty. Kdosi si dal práci a spočetl kolik že je ve SZ vražd, vyšlo mu, že židovský bůh Jahve zabil přímo 371.186 lidí a přes 2 miliony jich nechal zabít svými lidmi. Tento součet ale nezahrnuje potopu světa, vypálení Sodomy a Gomory, egyptské prvorozené a další pohromy, u kterých se ve SZ neuvádí přesné číslo počtu zabitých. Jak vidět, překonává to i výsledky II. světové války.

Intelektuálové toto vraždění jaksi opomíjí, vůbec si toho nevšímají a zapřísahají se, že z judaismu bohatě stačí přebrané „Desatero“. Prý je to jakýsi souhrn morálky, jakési etické minimum platné pro všechny lidi světa.

Tak se na tu desaterovou morálku podívejme detailně. Nejdříve ocituji to slavné Desatero přikázání z ekumenického překladu. Ve SZ jsou dvě verze Desatera, jedna v knize Exodus a druhá verze je v knize Deuteronomium, a musíme přidat i třetí, zjednodušenou verzi, tzv. Katechetická formulace. Takže z Desatera uvádím přikázání jedenáct. Zní takto:

1. Já jsem Pán, tvůj Bůh.

2. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne.

3. Nevezmeš jména Božího nadarmo. (Doplnění: Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.)

4. Pomni, abys den sváteční světil. (Doplnění: Pamatuj na den odpočinku, aby ti byl svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci – ty, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka, tvé dobytče ani přistěhovalec ve tvých branách. V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, ale sedmého dne odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil jej.)

No a pak následuje dalších šest (vlastně sedm) příkazů: 5. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi. 6. Nezabiješ. 7. Nesesmilníš (dosl. Nezcizoložíš). 8. Nepokradeš. 9. Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému. 10. Nepožádáš manželky bližního svého. 11. Nepožádáš statku bližního svého.

Tak toto má být nějaký dokonalý morální zákon? Vždyť je to k smíchu, vždyť to je dadatext. Prý je to třináct slov – tak si spočtěte sami, kolik slov to je! Tak primitivní zákoník poskládaný halabala neměli ani primitivní národy někde uprostřed Afriky a ani my Keltové v Evropě! Je to příliš neumělé a zmatené, proč je tam třeba dvakrát totéž – v šestém je Nesesmilníš a v desátém je Nepožádáš manželky bližního – no není to totéž? Nebo v osmém je Nepokradeš a v jedenáctém Nepožádáš statku bližního svého – jakýpak je v tom rozdíl?

Taková přikázání jsou naprosto běžná ve všech civilizačních okruzích, přece nezabiješ, neukradneš, nepožádáš manželky bližního a nebudeš křivě svědčit, platilo a platí i dnes třeba v Číně, a ve starém Sumeru to platilo dokonce o dva tisíce let dříve, než na to přišel Mojžíš, a platilo to také u indiánských civilizací Starého světa. Desatero tedy nic nového a originálního není, jsou to nedbale a výběrově přejaté zákony od okolních civilizovanějších národů.

A dokonce i to první přikázání o jednom jediném bohu převzali Židé od Egypťanů. To kdysi dávno a dávno (přesně v letech v letech 1359–1342 nebo 1352–1336 př. n. l. ) Achnaton provedl radikální náboženskou reformu, uzavřel chrámy všech starých bohů a zavedl státní kult slunečního boha Atona a nechal se prohlásit tím slunečním bohem osobně. Frajer, co? Chrámy ovšem spravovaly rozlehlé pozemky a vlastnily obrovské bohatství, to vše jim zabavil a převedl pod svoji osobní královskou správu. Takové podobné „převraty“ se dějí ještě i v současné době. Sám Achnaton začal být o generaci později pokládán za „zločince“ a byl důsledně vymazán z oficiálních dokumentů. Jak současné! Přímo ukázkový příklad toho, jak a proč se provádějí převraty! Šlo tedy o jednoho boha (monoteismus), nebo o více bohů (polyteismus)? Dle mne šlo akorát o moc a finance, role boha byla pouze zástupná, aby se zakryly ty pravé důvody. Nepřipadá vám to, jako bychom se ocitli v dnešku? Akorát místo boha či bohů používáme pojmy jako svoboda a demokracie, jinak je to úplně stejné.

Achnatonova reforma náboženství s jedním bohem sice trvala pouze do do doby, než byl prý zavražděn. No a revolucionáři provedli restauraci předchozích poměrů, tedy mnohobožství.

A právě v té době prchali Izraelité pod vedením Mojžíše přes Rudé moře z Egypta do Palestiny, tak se píše v Bibli. Není tedy nic zvláštního na tom, že přebrali ideu jednoho boha, vždyť viděli u Achnatona, jaký je to vynikající prostředek k vládnutí a k bohatství.

Mojžíš prý někdy v té době vytesal do kamenných desek ono slavné Desatero, ale roztloukl je ze zlosti na malé kousíčky, neboť zatímco on tesal slova do kamene a potil se u toho, tak jeho soukmenovci se klaněli Zlatému teleti a přitom prováděli orgie jak alkoholické, tak sexuální. Později se nechal uprosit a Desatero vytesal znova, ale ani ty druhé kamenné desky se nezachovaly. Škoda, že? Takže to bylo napsáno na papyrus až kolem 6. století před n. l., prý v babylonském zajetí. (Ono Mojžíš je mytická postava, něco jako náš praotec Čech.)

Tedy Desatero máme za sebou, a o tom, že by to bylo nějakým přínosem pro Evropu, lze silně pochybovat. Mnohem větším přínosem a mnohem lepším a vhodnějším by byl pořádný trestní zákoník, možná takový, jaký vytvořil třeba Chamurappi nebo Ašóka.

Židé se v Evropě objevují až v desátém století (skoro ve stejné době jako cikáni), no, o pár století dříve se usazovali v muslimském Španělsku. A jaké jsou tedy přínosy Židů v umění, medicíně, vědě apod.? Musíme uznat, že určitě jakési jsou, ale stejnou měrou, ne-li mnohem větší, přispěl snad každý národ v Evropě, to je nepopíratelné. A židovské slavné postavy jako Maimonides, Gabirol, Hallévi, Luria…? Vždyť to je samá metafyzika, mystika, okultismus, transcendentno. No, co s tím? Vhodné tak pro postmoderní filosofy či lépe postfilosofy, kteří se zabývají podobnými, ba stejnými ptákovinami jako teologové a mystikové. Jenom si přečtěme pár stránek Heideggera či Patočky a jeho žáků – vždyť to je přímo dada, dadaismus stříknutý surrealismem, podobně jako Tři je Jedna (Boží Trojice) a Panna Porodila Syna Božího, Nanebevzetí, Vzkříšení z mrtvých atp.

Musíme ale vysoce vyzvednout jejich umění bankovnické (finanční), to fakt dokonale uměli a umí dodnes. No a jak to jejich „umění kouzlit s financemi“ dopadá, vidíme na vlastní oči.

Takže můžeme učinit závěr. Judaismus nic přínosného a kladného pro blaho obyvatel Evropy neučinil, spíše naopak, ten jejich přínos byl záporný a škodlivý. Přínos judaismu byl pro Evropu nulový, žádné židovské kořeny Evropy neexistují.

Tedy kořeny judaismu máme za sebou a můžeme se začít věnovat kořenům křesťanským.

Starozákonní Jahve poslal na svět svého Syna, aby svým utrpením a smrtí na kříži zbavil lidstva hříchů. Kristus je ten Zbavitel, který vzal hříchy světa na sebe. Od té doby jsme logicky bezhříšní. Ale že bych se já cítil skutečně bezhříšný, tož to na mou osobu jaksi nepasuje, asi Kristus udělal výjimku a ze mne hříchy nesejmul, nebo to pouze opomněl? Já se totiž pořád cítím docela hříšný – zajisté vzhledem ke křesťanské morálce. Nějakými výčitkami svědomí ale vůbec netrpím, však také nejsem křesťanem.

Syna Božího porodila Panna Marie. No dobře, to se dá přijmout, je to takové zvláštní logické tvrzení, neb ve SZ se píše, že v dřívějších dobách běžně sestupovali bohové z nebeských výšin, aby si zalaškovali s pozemskými dívkami, co je potom na tom divného? Píše se to ve svaté knize, kterou nadiktoval Bůh, takže proč by panna nemohla porodit, no ne?

A měl starozákonní Jehova svého Syna vůbec aspoň trošku rád? Myslím si, že ho spíše nenáviděl, když ho vědomě poslal na tak strašnou smrt. Copak to Bůh nemohl zařídit nějakým jiným vhodnějším způsobem? Vždyť je přece Všemocný!

V Novém zákonu je samozřejmě mnoho výroků o lásce, dobru, spravedlnosti, odpouštění, humanitě, pravdě atp. Jak si ale potom můžeme vysvětlit praktické činy křesťanské církve, kde se to hemží zlem, kde vidíme samé zabíjení, nehumánnosti, lži, nespravedlnosti, války…?

Lze to vysvětlit právě spojením SZ a NZ v jednu svatou Bibli. Protože jsou ale platné obě části Bible, tak je naprosto správné (pro křesťany samozřejmě) spojení pojmů třeba humanitární bombardování. Proto také učení křesťanskému vůbec neodporuje provozování mučíren v Guantanámu či v Abú Graibu a na mnoha dalších místech, dokonce i v silně katolickém Polsku. To je v naprostém pořádku. Takže žádné rozpory v tom nehledejme, to nejsou žádné paradoxy. Vraždit se dle SZ může, ba až musí, kdežto v NZ je na prvním místě láska a humanismus, no a když tyto dva náhledy spojíme v jeden, tak se nemůžeme podivovat. Totéž věděli velice dobře staří křesťanští biskupové (většinou Židé), když dokázali přifařit k NZ onen SZ. Ne nadarmo se říká, že Židé vymysleli křesťanství jako pomstu za zničení Chrámu v Jeruzalémě. (Učinil tak Vespasianův synovec Titus v roce 70 n. l. ) To se potom dalo zdůvodnit a obhájit cokoliv – vraždění, mučení, genocidy… a vše je dokonale zdůvodněné a ospravedlněné Slovem Božím. Proto také v naší euroamerické civilizaci nikdo nevidí rozpor či nějaký protiklad mezi humanitou a rozbombardováním země do doby kamenné. (Američané jsou také křesťané, i když pouze malá hrstka je katolíků, většina slouží Bohu ve všelijakých protestantských či evangelických sektách a sektičkách, těch tam mají nepřeberný počet.)

V textu Nového zákona se nachází i tato Kristova slova: „Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Milovati budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého.‘ Já však pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují.“

No tož já nevím, to je nějaké divné, ba až naprosto nesmyslné. Uvedu příklad: Chtějte někdo po sebevražednické teroristce, které před pár týdny vyvraždili celou rodinu, manžela, děti, příbuzné.., aby milovala své nepřátele. Já osobně bych to samozřejmě nedokázal, ale jsem atheista, tak není divu, ale všichni věřící katolíci to praktikují a milují své nepřátele.

Také představitelé vládnoucích se morálně rozhořčují a tuto teroristku odsuzují. A mají úplnou pravdu, neboť z hlediska křesťanské morálky je jasné, že nás má přece milovat! A ona ne a ne to pochopit, však je to tím, že je to muslimka!

Musíme ale uznat, že křesťané s oblibou, s láskou a milosrdenstvím provozují charitu. To se udělá např. sbírka obnošeného šatstva, sbírka potravin s prošlou záruční lhůtou, uvaří se jednou za rok před Vánoci kotel polívky pro bezdomovce, kde se sleze více novinářů a televizních štábů než samotných bezdomovců. Neuvěřitelné pokrytectví! A když přece jen někde provozují nějaké ty ústavy s péčí o přestárlé a nemocné, tak si to nechávají platit z našich daní. Proč tedy totéž neprovozuje stát?

Co to má za smysl a za význam takto ohlupovat obyvatelstvo jakýmisi nesmyslnými kořeny? Komu to přináší prospěch? Navíc křesťanství bylo národům Evropy vnuceno násilím a násilím byla víra také udržována. Křesťanství vždycky brzdilo rozvoj a přispívalo nemalou měrou na udržování moci feudálů, přitom masy udržovalo v nevědomosti. Můžeme klidně tvrdit, že evropská civilizace nemá vůbec žádné kořeny ani v judaismu a ani v křesťanství, obojí nám bylo pouze ku škodě.

O pokrok v Evropě se naopak zasloužil mnohem více islám. To je šokující tvrzení, že? Zdůvodním. Světově proslulou knihovnu v Alexandrii vypálili první křesťané a učence-odborníky povraždili, a také bezhlavě ničili všechno „pohanské“, tedy antické. Zásluhou prvních křesťanů se nám toho z antiky nezachovalo skoro nic.

Zato Arabové si pro své potřeby přeložili snad všechny řecko-římské texty.

Mnichové v našich klášterech tudíž neměli na co navazovat, museli začínat od nuly. Jediným řešením bylo obrátit se na Araby. Mnichové překládali z arabštiny, ono jim také ani nic jiného nezbývalo, protože latinských textů se dochovalo minimální množství. To, že evropská civilizace je založena na překladech islámských učenců, to musí být pro hlasatele a apologety kořenů židovsko-křesťanských docela šokující překvapení, že? Vše dobré jsme přijali od islámu – racionalismus, logiku, matematiku, lékařství, astronomii, agronomii, vědu…

No a to racionální a logické myšlení je dnes nahrazováno všelijakými metafyzickými, mystickými, okultními a spiritualistickými bláboly a samozřejmě náboženskými nesmysly.

Už se docela těším na to, jak davy lidí budou proudit do katedrály svatého Víta, kde bude vystaveno seno z jesliček, na které položila Pana Maria svého čerstvě narozeného Syna. Fakt si nedělám srandu, náš Svatovítský chrám skutečně tuto relikvii (tedy to seno) uchovává. V současné době se to seno jako relikvie sice nevystavuje, ale už za pár let, až bude obyvatelstvo dokonale oblbnuto a dokonale zblbnuto, se znovu může ukazovat a může být předmětem uctívání. Jak to vypadá, skutečně k tomu nezadržitelně spějeme.

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments