Prohlášení Sdružení dárců krve k současnému politickému dění

Vá­že­ní zá­ko­no­dár­ci,

v roz­hoř­če­ní a s vel­kou ne­li­bos­tí sle­du­je­me sou­čas­né po­li­tic­ké dění, které se týká nejen po­li­tic­ké­ho a eko­no­mic­ké­ho vý­vo­je v naší vlas­ti, ale hlav­ně ži­vot­ní úrov­ně velké vět­ši­ny oby­va­tel­stva.

Dne 4. září 2012 máte pro­jed­ná­vat dva zá­ko­ny, které se v pří­pa­dě schvá­le­ní do­tknou na mnoha let a de­sí­ti­le­tí a to nejen této ge­ne­ra­ce, ale i ge­ne­ra­cí bu­dou­cích.

Ape­lu­je­me na Vás v tom smys­lu, že nelze ta­ko­vé­to zá­ko­ny schvá­lit. Žá­dá­me Vás o od­lo­že­ní schva­lo­va­cí­ho ří­ze­ní. Sdru­že­ní dárců krve zá­sad­ně ne­sou­hla­sí se zně­ním zá­ko­na o vy­rov­ná­ní s církve­mi, ale i se zvý­še­ném DPH na po­tra­vi­ny či léky. Církve nechť pro­ká­ží vlast­nic­tví ma­jet­ku, ne ma­jet­ku, který měly v uží­vá­ní. Již zá­sad­ně ne­sou­hla­sí­me s dal­ším fi­annč­ním vy­po­řá­dá­vá­ním na úkor dneš­ních a dal­ších ge­ne­ra­cí. V pří­pa­dě, že tyto dva zá­ko­ny schvá­lí­te, bu­de­me nu­ce­ní jako bez­pří­spěv­ko­ví dárci krve konat. Vy­hlá­sí­me mo­ra­to­ri­um na bez­plat­né dár­cov­ství krve a plaz­my, kte­ré­mu bude před­chá­zet jiná akce.

Vá­že­ní zá­ko­no­dár­ci,

naše další kroky jsou ve Va­šich rukou. Od­po­věd­nost je je na Vás, kaž­dé­ho jed­not­li­vé­ho po­slan­ce.

Mů­že­te si třeba mys­let, že je to z naší stra­ny vy­dí­rá­ní. Není tomu tak. Je to re­ak­ce na Vaše cho­vá­ní vůči nám. Není naší ob­čan­skou po­vin­nos­tí bez­plat­ně da­ro­vat naší krev, plazmu atd. Vě­nu­je­me pro spo­lu­ob­ča­ny i pro Vás (ně­kte­ré po­li­ti­ky) to, co není naší po­vin­nos­tí. Bez­plat­ně vě­nu­je­me krev a plazmu při­bliž­ně za cca 5 mi­li­ard Kč ročně. Žá­dá­me od Vás, zá­ko­no­dár­ců, mnoho?

Žá­dá­me jen Váš zod­po­věd­ný pří­stup a ne­pře­hlí­že­ní oby­čej­ných ob­ča­nů, které si platí a to v pře­váž­né vět­ši­ně, Vaši, mnoh­dy "(ne(zod­po­věd­nou" práci pro ny­něj­ší i bu­dou­cí ge­ne­ra­ce.

Je naší po­vin­nos­tí, upo­zor­nit Vás, na pří­pad­né kroky z naší stra­ny. Naše mo­ra­to­ri­um bude trvat do doby, než tyto Vámi při­ja­té zá­ko­ny budou Ústav­ním sou­dem opět od­vo­lá­ny či zru­še­ny. Mo­ra­to­ri bude před­chá­zet výzva k ob­čan­ské ne­po­sluš­nos­ti, aby ob­ča­né měli mož­nost se vy­já­d­řit.

Sta­no­vis­ko bylo jed­no­my­sl­ně schvá­le­no re­pub­li­ko­vou radou Sdru­že­ní dárců krve 30. 7. 2012.

S pozdra­vem

"Krev zna­me­ná život"
Za RR SDK
Ja­ro­slav Ko­tr­man v.r.
před­se­da

PS. Dne 4.9.2012 se prav­dě­po­do­ně do­sta­ví­me do PS PČR. Jsme pře­svěd­če­ni, že bu­de­me při­ja­ti.

Tel.: 774 376 540

Pro­hlá­še­ní Sdru­že­ní dárců krve k sou­čas­né­mu po­li­tic­ké­mu dění

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments