Svět ruskýma očima 58

Republika srbská: krystalizace cílů a úkolů

Elena Guskova

Duben 28, 2011

Oficiální představitelé vysokých evropských struktur a NATO v současnosti tvrdí, že Bosna a Hercegovina (BaH) není životaschopná. Údajně se to ukázalo po Daytonu, po roce 1995. Z tohoto důvodu se musí snažit se centralizovat, jinak žádné EU a NATO nebude. Tyto záležitosti má na starosti Vysoký komisař mezinárodních struktur (VK), ten koordinuje občanské aspekty Daytonských dohod. Vzájemné vztahy VK a vládních struktur BaH se dlouhou dobu vyvíjely podle schématu: vezmi pokyny – splň. Jestliže nesplníš – uvidíš. Vysocí komisaři měli neohraničené pravomoci. Příkladně španělský VK Vestendorp nebral v úvahu výsledky srbských voleb z roku 1998 a nahradil prezidenta Nikolu Poplašena (představitel radikálů) Milodarem Dodikem ze strany nezávislých sociálních demokratů. Podobně sesadil starostu hlavního města Banja-Luka. Orgánům vlády nařizoval politická řešení, kontroloval jmenování důstojníků až po generály a taktéž kontroloval média. Vytvořil cenzuru, v níž byla polovina cizinců. Zasahoval do televizních programů, měnil redaktory. Dokonce začal připravovat projekt učebnice historie pro základní a střední školy. Začal vydávat pasy podle vlastního vzoru, schvaloval národní vlajku i státní hymnu. Podobně postupuje i rakouský VK. Všichni zasahovali především do výsledků voleb. Zástupci na to již byli zvyklí.

Daytonská dohoda byla ve Washingtonu psána tak, aby se zpočátku jevila jako dočasná. Srbové byli spokojeni, protože získali svou autonomii. Postupně se však měli pod přísnou kontrolou USA a VK vzdávat svých pravomocí a posilovat sarajevskou vládu. Šlo to podle plánu, Republika srbská (Rs) ustupovala a VK řídil.

VK zasahuje do řízení BaH soustavně na úkor Srbů. Koriguje zákony, rozšiřuje pravomoci, včetně pravomocí policie a armády, upravuje daňový systém, atd. Využívá nátlaku a zastrašování vládních formací, především srbských. Cílem je vytvoření jednotné Bosny. Navrhl vážnou změnu ústavy, prý aby bylo možno vstoupit do EU. I když bosenské i chorvatské vedení se vždy stavělo za multietnickou Bosnu, zde odevzdaně se všemi novotami souhlasilo. Dle nich Daytonská dohoda zastarala, je nutno tvořit nové zákony a Rs transformovat.

Prostřednictvím přerozdělování pravomocí se Evropa snaží oklešťovat autonomii Republiky srbské. Proto se její vláda rozhodla ukončit plnění uložených úkolů, vypracovat zákon o referendu a dát lidem možnost vyjádřit se k činnosti Vysokých komisařů. Věc je v tom, že do Sarajeva mělo být předáno všechno podstatné: penzijní a bankovní systém, vzdělávání, zdravotnictví, atd. Premiér Dodik udělal všechno proto, aby k tomu nedošlo. Předávání pravomocí Rs do Sarajeva dosud nepřineslo nic kloudného ani pro demokratické instituce. Skupština se rozhodla ukončit předávání, nepoddávat se nátlaku a nesouhlasit s tím, co není v zájmu Rs. VK, Rakušan Inzko, se snažil o zvrat takového rozhodnutí. Srby tehdy podpořila Moskva vyhlášením, že nastala doba změnit "bonnské pravomoci" Vysokého komisaře a Bosňanům nechat jejich osud v jejich rukou bez vnějšího dohlížení. Moskva trvale zaujímala výrazný postoj za dodržování mírových dohod z Daytonu, Podporovala srbské úsilí o vyhovující ústavu.

V říjnu 2010 byli na základnu Butmir svoláni Srbové, Chorvati a Bosňáci. Byl jim předložen balík změn bosenskohercegovské ústavy. Dokumenty jim byly předloženy 19. října ráno s tím, že je mají tentýž den v 16.00 podepsat. Jednání ztroskotalo. Strany nebyly ochotny přijmout "zajíce v pytli". Žádali možnost dokumenty skutečně posoudit, což zhatilo plány organizátorů. Iniciátorem neposlušnosti požadavkům VK byl Dodik, již zkušený, moudrý a podporovaný lidmi. Má jednoduché a každému srozumitelné úvahy: "Nemáte-li charakter a na první ránu do stolu jste ochotni podepsat cokoliv co se po vás chce, potom zde nemáte místo. Jste příležitostný politik a v politice nemáte co dělat……Před několika lety jsme získali ohromný kapitál – právo na svůj názor."

Dodik se 15.listopadu 2010 stal osmým prezidentem Rs. Svůj hlavní úkol vidí v zachování autonomie a práv Rs. "Pokud nás nutíte volit mezi Rs a evropskou cestou, potom za evropskou cestu děkujeme. Pro nás je nejdůležitější udržet takovou autonomii jakou máme", vzkázal.

Rs posílila své pozice, upevnila institut vlády i ekonomiku, posílila jednotu politických stran a zbavila se strachu z následků přijatých vlastních řešení. Na této cestě jí byly kladeny překážky, byly snahy o blokování uvedeného procesu. Například VK Miroslav Lajčák (Slovák) chtěl změnit způsob hlasování ve skupštině BaH tak, že by se Srbové stali národnostní menšinou. Tehdy Dodik pohrozil politickou krizí. Na jeho podporu již začali vysocí představitelé země odstupovat z funkcí. Lajčák svůj návrh musel stáhnout. Srbové si potvrdili, že se s VK dá bojovat. Nepodpořili návrh VK, drželi jej v parlamentě a odmítli vytisknout zákony v jejich vládním věstníku. Zákony tak nemohly vstoupit v platnost.

Krajní rozhořčení Srbů způsobilo neústavní vytvoření nadřazených soudů a prokuratur na úrovni BaH. Existují kanceláře vedené Američany a ti jsou známi svým nepřátelstvím k Srbům. Všechny tyto soudy odpovídají výhradně mezinárodním institucím a protože na nich závisejí i materiálně, plní všechny jejich požadavky. Banja Luka tvrdí, že je činnost těchto orgánů neobjektivní. VK i v současnosti vyvíjí velké úsilí o změny v ústavě. Pravidelně každý pátek ve 14 hodin si zve za "zavřené dveře" diplomaty evropských zemí (tzv. Řídící výbor Rady pro naplnění míru). Ti dostávají za úkol dávat rady všem politickým strukturám BaH, včetně Rs.

Republika srbská je proti zavedení systému Partnerství pro mír a spolupráci mezi národy v Bosně a Hercegovině a požaduje návrat k plnění Daytonských dohod. Dodik o tom nejenom mluví, ale i ve prospěch toho koná. Jeho návrh o uspořádání referenda ve věci justice byl senátem přijat. Hlasovali pro něj rovněž Bosňáci. Ovšem takovýto demokratický postup vyvolal na Západě paniku. Všichni diplomaté z Řídícího výboru Rady pro naplnění míru hned příští den vyjádřili podporu justici BaH. Ruský diplomat stanovisko západních diplomatů nepodpořil. Řídící výbor vyzval Dodika odvolat referendum. Inzko, Ashtonová a EK vyzývají a nabízejí pomoc na plné obrátky.

Srbové si dávají za nejbližší cíl vtisknou zemi konkrétní charakter. Může být například silnou autonomií, nebo může být jako republika součástí federace, případně může být v konfederaci. Avšak bez likvidace své autonomie.

Mladý prezident Dodik je neobvykle odvážný. Panuje názor, že k tomu dala podnět návštěva Putina v Rs 23. března. Rozhovory se týkaly jak kulturní, tak vědecké spolupráce. Plánuje se otevření ruské univerzity. Moskva bude také udělovat stipendia srbským studentům pro studium v Moskvě. Co se týče NATO, vyjádřil Dodik přesvědčení, že ji občané Rs v referendu odmítnou. Putin se vyjádřil, že je čas zrušit pravomoci Vysokých komisařů mezinárodního společenství a prohlásit Daytonské dohody za nedotknutelné .

Pozn. překl.: Bonnské pravomoci dávají VK velké možnosti zasahovat do státních záležitostí. Může například měnit zákony, když se na nich neshodne parlament obou entit (Rs a BaH). Může také odvolávat z funkcí členy vlád a samospráv a uvalit na kteroukoliv politickou stranu finanční i administrativní sankce až po zákaz činnosti a jiné. Vždycky to může zdůvodnit neplněním Daytonských dohod, což je podmínkou pro některý z uvedených zásahů.

Převzato z Fondsk.ru

***

Kosovo bez dohledu ?

Petr Iskanderov

Duben 29, 2011

Stále méně předvídatelnou se stává situace kolem Kosova a formy mezinárodní přítomnosti v zemi. Velmi neočekávané se ukázalo vystoupení vedoucího bělehradské delegace Stefanoviče na jednání s Prištinou, konané pod záštitou EU. Stefanovič připustil možnost rozdělit Kosovo na srbskou a albánskou část. Ještě neočekávanější návrh přednesl vedoucí francouzské diplomatické mise v Kosovu J.-F. Fitou. Volal po co možno nejrychlejším odvolání mezinárodního dohledu ze země. Podle něho již nastala doba, kdy si občané Kosova zaslouží plnou suverenitu. Ten samý diplomat před tím vedl francouzskou diplomatickou misi v Kábulu, kde se podobných výzev nedopouštěl.

Dosud trval Západ na plánu kosovského uspořádání tak, jak jej propagoval zvláštní vyslanec generálního tajemníka OSN Ahtisaari i na EU schváleném textu ústavy. Takové uspořádní slouží misím OSN a EU a mnohonárodním silám NATO-KFOR. Podle Západu ručí dohled na Kosovo za klid mezi Srby a Albánci a je kosovskými Srby i Bělehradem přijímán.

V současnosti se postoj Západu mění vzhledem k povolnosti Srbska ochotného přistoupit na rozdělení Kosova. Stefanovič zdůvodnil souhlas s dělením Kosova před skupštinou tím, že Albánci ukazují nový přístup k uspořádání záležitostí Kosova a mají mezinárodní podporu. Dělení Kosova je prý jenom jeden z bodů rozhovorů, jenomže zamlčel, že v dosavadní Srbské ústavě je Kosovo a Metohija nedílnou součástí Srbska.

Pochopitelně, že se slova Stefanoviče setkala v Prištině s pochopením. Severní oblasti Kosova jsou obydleny Srby a Priština nad nimi doposud neměla kontrolu. Západ má naději, že rozdělením Kosova by se vyřešila rovněž otázka dohody mezi Srby a Albánci. Je hotový scénář, připravený EU a vládou Srbska, který počítá s rozhovory Bělehradu s Prištinou o dělení Kosova za zády srbských poslanců a kosovských Srbů.

V samotném Kosovu roste popularita radikálního hnutí "Sebeurčení", které vystupuje za okamžitý odchod všech mezinárodních dozorčích misí, které jsou vnímány jako okupace. Šéf hnutí Albin Kurti už jedná s EU. Od Ashtonové požadoval přehodnotit ustanovení rumunského plukovníka Martiana Petre velitelem speciálních policejních oddílů EU v Prištině. Rumunským policistům je dávána vina za smrt dvou lidí při demonstraci "Sebeurčení". Rumunská vláda rovněž neuznává samostatnost Kosova.

Existuje důvod, proč Francie potřebuje kosovskou aktivitu. Potřebuje od sebe odvést pozornost v souvislosti s akcemi na Blízkém východě a v severní Africe a potřebuje přesvědčit, že nehodlá okupovat Libyi. Vezme-li se v úvahu úloha NATO v Jugoslávii a přítomnost aliančních sil v Kosovu, nabízí se v Libyi analogie s Jugoslávií. Proto by mohl Francii odchod z Kosova pomoci ke zvýšení mezinárodní prestiže.

Převzato z Fondsk.ru

***

Egyptští islamisté založili politickou stranu

Květen 1, 2011

Islámské hnutí Muslimských bratří oznámilo založení vlastní politické strany. Islamisté byli v Egyptě zakázáni v roce 1954, když zosnovali pokus o atentát na prezidenta. Nyní se chtějí účastnit mimořádných parlamentních voleb v roce 2011. Jejich politické uskupení se bude nazývat Strana svobody a spravedlnosti. Generální tajemník hnutí Mohammed Hussejn oznámil, že strana bude na Muslimském bratrstvu nezávislá, ale její činnost bude islamisty koordinovaná.

Mimořádné parlamentní volby v Egyptě byly stanoveny po únorové revoluci, kdy moc do rukou vzala armáda. Přestože jsou Muslimští bratří v Egyptě zakázáni, účastní se tam politiky. V parlamentních volbách je zaregistrována jak celá strana, tak její jednotliví aktivisté coby nezávislí kandidáti. V roce 2005 dostali Muslimští bratří dvacet procent parlamentních křesel, v roce 2010 mnohem méně. Proto aktivisté hnutí vyslovili podezření, že výsledky voleb byly zfalšované.

Muslimské bratrstvo působí v mnoha zemích, v nichž se lidé hlásí k islámu. V Rusku jsou považováni za teroristickou organizaci a jsou zakázáni.

(Pozn.překl.: Podle Wikipedie bylo Muslimské bratrstvo zakázáno už v roce 1952, ještě před atentátem na Násira.)

Převzato z Lenta.ru

***

Čína obvinila USA z totálního porušování lidských práv

Duben 26, 2011

Agentura Xinhua sděluje:

Čína uveřejnila svou vlastní zprávu o porušování lidských práv v USA. V ní se praví, že americké zprávy jsou plné zkreslení a obvinění ze situace v oblasti lidských práv u více než 190 zemí a regionů včetně Číny. Pouze před vlastní otřesnou situací Američané zakrývají oči a prakticky se o ní nezmiňují. USA zneužívají lidská práva jako politický nástroj, aby znectily jiné země a podpořily své vlastní strategické zájmy, praví se v čínské zprávě. Situace v USA je natolik otřesná, že by si neměli dovolit vystupovat v roli světového ochránce lidských práv. Přesto rok co rok svou zprávu o lidských právech v různých zemích plodí, aby je obviňovaly z porušování, kterého se sami ve velkém dopouštějí. Takováto politika podle autorů čínského dokumentu jasně odkrývá americkou licoměrnost a jejich dvojí standardy v otázkách lidskoprávních. Dokument vyzývá americkou vládu k přijetí konkretních opatření na kontrolu, na zlepšení a na nápravu v oblasti ochrany lidských práv v jejich zemi a k upuštění od zvyku využívat je k vměšování do záležitostí jiných zemí.

Porušování práv občanů USA

Vážné porušování občanských a politických práv

–  Je ohrožena integrita soukromého života. Mezi 1. 10. 2008 a 2. 6. 2010 bylo více než 6600 cestujících letadly podrobeno elektronické prohlídce, přibližně polovina z nich byli občané USA. Toto jsou zprávy zveřejněné American Civil Liberties Union.

–  Americké orgány činné v trestním řízení často vynucují přiznání bitím a mučením. Velmi často dochází k nespravedlivému odsouzení.

–  Přestože Američané vystupují za svobodu slova na internetu, zavádějí sami dost tvrdá internetová omezení. Mají dvojí standard: u jiných internetovou svobodu vyžadují a na svém vlastním území mají přísná omezení. Internet je pro ně důležitý diplomatický nástroj tlaku a převahy nad jinými státy.

–  Považují se za "maják demokracie", ale ta stojí na penězích. V roce 2010 podle médií kandidáti do Kongresu a Senátu porazili všechny rekordy ve shromažďování prostředků na volební kampaně. Do 24. 10. 2010 posbírali více než 1,5 miliardy dolarů. Celkově tyto volby stály 3,96 miliardy dolarů.

Vedou v počtu násilných zločinů

Ročně se každý pátý člověk ve Spojených státech stane obětí zločinu. V počtu násilných zločinů jsou USA ve světě na prvním místě. Život, majetek, ani osobní svoboda nejsou státem dostatečně zajištěny.

Rekordní úroveň chudoby

Podíl Američanů, žijících v bídě rekordně roste.

–  V roce 2009 bylo 44 miliony občanů Spojených států chudých. Bylo to o 4 miliony více než v roce předešlém. Podle výsledků sčítání lidu v roce 2009 vzrostl počet lidí v chudobě o 14,3 %.

–  Počet bezdomovců a lidí trpících hladem prudce vzrostl. Počet lidí bez lékařské péče roste každým rokem.

–  Nezaměstnanost se nedaří snižovat. Od prosince 2007 do října 2010 se podle medií ztratilo 7,5 milionu pracovních míst.

Porušování lidských práv v zahraničí

 

Spojené státy jsou všeobecně známy porušováním lidských práv ve světě.

Války v Iráku a Afghánistánu pod vedením USA způsobily ohromné ztráty mezi civilisty. V Iráku od března 2003 do konce roku 2009 zahynulo podle WikiLeaks 285 tisíc lidí. Ze 109 tisíc mrtvých v průběhu irácké války bylo 63 % civilistů. Vojenské akce USA v Afghánistánu a dalších oblastech způsobily místnímu obyvatelstvu ohromné oběti. Je známá jednotka zabijáků sešikovaná v Afghánistánu pěti vojáky z páté brigádní bojové skupiny, vyzbrojená bojovými obrněnci Stryker. Jednotka byla nejméně třikrát v akci. Přitom její vojáci zabili skutečně civilisty a jejich kosti si odnesli jako suvenýr. Vojska NATO vedená USA v roce 2009 zabila nebo zranila 535 afghánských civilistů. Tuto informaci zveřejnilo vydavatelství McClatchy Newspapers.

Skandály s šikanováním vězňů

 

USA zadržují ve vězení lidi pochytané pod záminkou boje proti terorismu, které různými způsby šikanují. Ústřední zpravodajská služba USA (CIA) zřídila tajné izolované vyšetřovny, v nichž se vyslýchají tak zvaní "cenní vězni", jak se praví v čínské zprávě. Ta se odvolává na dokumenty postoupené příslušné komisi OSN.

Podle dokumentů takto CIA zavřela 94 osob a k výslechům 28 z nich používala vylepšené technologie různého stupně. Mezi nimi byly jevy vyvolávající stres, nepřipuštění spánku a simulace topení.

Neplnění mezinárodních závazků

 

USA odmítly podepsat několik klíčových mezinárodních právních konvencí a své mezinárodní závazky neplní. Dosud neratifikovaly Mezinárodní úmluvu o ekonomických, sociálních a kulturních právech, ani Konvenci o likvidaci všech forem diskriminace žen, taktéž Konvenci o právech invalidů, již ratifikovanou v 96 zemích. Celkem 193 státy podepsaly Konvenci o právech dětí, jen USA patří mezi několik málo těch, které ji neratifikovaly.

Během diskuse Spojených států v komisi OSN o zprávě, kterou podaly v rámci periodického přehledu, někteří z představitelů delegací poznamenali, že závazky USA v oblasti lidských práv jsou velmi neuspokojující a vyzvaly je smířit se s nepříjemnou pravdou v porušování lidských práv a přijmout konkretní nápravu.

Převzato z Politonline.ru

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments