Trestní oznámení na ministra zdravotnictví ČR

V Praze dne 21. června 2012
2106/2012/K/75


Věc: Trestní oznámení na ministra zdravotnictví ČR doc. MUDr. Leoše Hegera, CSc. pro podezření z trestných činů ve smyslu § 329, § 364 a § 181, trest. Zákoníku.


Oznamovatel: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, se sídlem Praha 7, Partyzánská 7, 170 00, statutární zástupce předseda Bc. Václav krása.

Podáváme tímto trestní oznámení na ministra zdravotnictví ČR doc. MUDr. Leoše Hegera, CSc. pro důvodné podezření ze spáchání trestných činů zneužití pravomocí úřední osoby ve smyslu § 329, podněcování ve smyslu § 364 a poškození cizích práv ve smyslu § 181, zák. č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku v platném znění.


Podle názoru NRZP ČR existuje důvodné podezření, že se pan ministr doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. dopustil zmíněných trestných činů tím, že počínaje svým nástupem do funkce ministra zdravotnictví v červnu 2010 počal svévolně a bez opory v právním řádu ČR, měnit legislativu ČR v oblasti zdravotnictví, zdravotnické péče a všeobecného zdravotního pojištění tak, že nerespektoval a dosud při tomto procesu nerespektuje základní právní předpisy ČR. Nově vzniklé zákony, které Ministerstvo zdravotnictví pod vedením ministra Hegera připravilo a prosadilo, tak nevycházejí ze základních právních předpisů, kterými je zák. č. 1/1993 Sb., Ústava ČR a zák. č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod. Nové zákony ani nerespektují dosud ve zdravotnictví platnou legislativu, např. zák. č. 48/1997 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění v platném znění. Nejednou jsou i se všemi těmito normami, z nichž některé mají vyšší právní sílu, v přímém rozporu.


Důkaz: Preambulí a Článkem 69, odst. 2, zák. č. 1/1993 Sb., Ústavy ČR

PREAMBULE
My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, v čase obnovy samostatného českého státu, věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české i státnosti československé, odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody jako vlast rovnoprávných, svobodných občanů, kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku, jako svobodný a demokratický stát, založený na úctě k lidským právům a na zásadách občanské společnosti, jako součást rodiny evropských a světových demokracií, odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství, odhodláni řídit se všemi osvědčenými principy právního státu, prostřednictvím svých svobodně zvolených zástupců přijímáme tuto Ústavu České republiky.


Článek 69
(1) Člen vlády skládá slib do rukou prezidenta republiky.
(2) Slib člena vlády zní: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony a uvádět je v život. Slibuji na svou čest, že budu zastávat svůj úřad svědomitě a nezneužiji svého postavení.".

Pan ministr Heger svými novými zákony od roku 2010 prosadil několik velmi kontroverzních ustanovení, která zavádějí nové přímé platby pro pacienty ve zdravotnictví, a to přesto, že článek 31, Listiny základních práv a svobod zaručuje občanům právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky. Prosadil zvýšení regulačních poplatků za pobyt v nemocnici na 100,- Kč/den, uzákonění tzv. „standardních“ služeb a s tím souvisejícím stanovením placeného nadstandardu, za který si musí pacienti připlácet. Nejnověji se snaží zavést velmi vysoký poplatek, až 12.000,- Kč, za volbu lékaře pro organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR, ačkoliv zák. č. 48/1997 Sb., zaručuje tuto volbu, jedenkrát za 3 roky, všem zdravotně pojištěným občanům ČR zcela zdarma. Tento Doporučený postup již také zveřejnil na oficiálních stránkách MZ ČR a všechny organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR se jím mají řídit.


Uvedené skutky pana ministra Hegera jsou v přímém rozporu s ustanoveními zakotvenými v Preambuli Ústavy ČR, mluvící o lidské důstojnosti a svobodě a vlasti rovnoprávných, svobodných občanů, kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku. Stanovením přímých plateb jasně vytváří nerovné podmínky přístupu ke zdravotní péči pro několik velkých skupin občanů. Znemožňuje tak často, z ekonomických důvodů, léčbu osobám se zdravotním postižením, seniorům, mladým rodinám s dětmi a dalším ekonomicky slabým občanům. Vytváří tak z tohoto velikého segmentu obyvatel ČR v přístupu ke zdravotní péči občany druhé kategorie.


Zároveň se dále současně snaží právními normami prosadit velmi dlouhé, dojezdové doby pacientů k jejich lékařům a radikálně snížit počty a kvalitu personálu v nemocnicích. Tím velmi ohrožuje na zdraví všechny občany ČR a zejména pak uvedené sociální skupiny občanů ČR. Současně také značnou měrou přispívá k devastaci celého zdravotnického systému v ČR.


Všechny tyto kroky nemají oporu ve jmenovaných, základních právních předpisech ČR. Přesto je pan ministr Heger, ač si je této skutečnosti vědom, i nadále aktivně prosazuje. Navíc se zcela vědomě neohlíží na jejich soulad se základními právními předpisy ČR, neboť se v nové, panem ministrem Hegerem prosazené legislativě, přestal objevovat pojem lékařská či zdravotní “péče“ a nově se v nově přijatých zákonech a vyhláškách mluví pouze o zdravotních „službách“. Což způsobuje rozpor s Listinou i s platným zák. č. 48/1997Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Tento pojem totiž doposud náš právní řád nezná. Pojem zdravotní „péče“ se tedy ze zákona, zásluhou nových zákonů, úplně, nejspíš zcela úmyslně, vytrácí. Je reálnou hrozbou, že se zcela v ČR vytratí nárok na bezplatnou lékařskou péči.


Důkaz: článkem 31, zák. č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, zák. č. 48/1997Sb., o veřejném zdravotním pojištění a Věstníkem MZ ČR č. 4/2012


Citace článku 31:
„Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon.“

NRZP ČR má důvodné podezření, že všechny tyto kroky pana ministra Hegera naplňují skutkovou podstatu hned tří trestných činů, a to zneužití pravomocí úřední osoby ve smyslu § 329, podněcování ve smyslu § 364 a poškození cizích práv ve smyslu § 181, zák. č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku v platném znění.


Proto žádá Obvodní zastupitelství, aby ve věci, která je předmětem tohoto oznámení, bylo zahájeno prověřování podezření z trestné činnosti ve smyslu trestního zákona a řádu, aby byli účastníci vyslechnuti a byly vzaty v potaz přiložené důkazy. Aby se tedy skutky pana ministra Hegera v oznámení uvedenými zabývalo, řádně je prošetřilo a pokud se ukáže, že trestné činy byly skutečně spáchány, aby podalo na pana ministra Hegera řádnou obžalobu, kterou projedná příslušný nezávislý soud ČR.


Bc. Václav Krása
předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR
Funkcí zmocněn.

Obvodní státní zastupitelství Praha 2
Lazarská 10/4
120 00 Praha – Nové Město


Zdroj

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments