ASO: Proti korupci za zvýšení životní úrovně

Před­sed­nic­tvo Aso­ci­a­ce sa­mo­stat­ných od­bo­rů na svém za­se­dá­ní ko­na­ném dne 1. lis­to­pa­du 2011 roz­hod­lo uspořádat

v pátek 25. lis­to­pa­du 2011 od 12.00 hodin na Pa­lac­ké­ho ná­měs­tí, v Praze 2 mí­tink pod hes­lem

"Proti ko­rup­ci za zvý­še­ní ži­vot­ní úrov­ně"

s ná­sled­ným po­cho­dem k Po­sla­nec­ké sně­mov­ně Par­la­men­tu ČR, kde bude vo­le­ným zá­stup­cům lidu pře­dá­na žá­dost "pře­jít od slov k  činům" v li­kvi­da­ci ko­rup­ce v naší spo­leč­nos­ti.

Vy­zý­vá­me spo­le­čen­ské or­ga­ni­za­ce a všech­ny ob­ča­ny České re­pub­li­ky, aby svojí účas­tí vy­já­d­ři­li svůj ob­čan­ský postoj!

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments