Jak Chruščov zabil sovětskou vesnici

 

hrushhev-kukuruza

Pozn. překl. Nečernozemě – zemědělská oblast evropské části Ruska. Podrobněji zde.

Nikita Chruščov začal své působení rozbitím zemědělství, ruské vesnice – základu životaschopnosti ruské civilizace po dobu tisíce let. Tento tah je starou osvědčenou taktikou všech nepřátel ruského národa. Ruská vesnice je základem hospodářství, obnovy ruského etnika a jeho duševního zdraví. Pokud se země nemůže uživit, musí kupovat potraviny a platit za ně zlatem a svými zdroji, které jsou potřeba k jejímu rozvoji. Ztráta potravinové bezpečnosti je velmi nebezpečná v podmínkách počátku světové války a může způsobit hlad.

Chruščov, který sám sebe považoval za velkého specialistu v oblasti zemědělství, nastartoval hned několik ničivých projektů najednou. Na konci Stalinovy epochy a v prvních letech po jeho smrti se zemědělství rozvíjelo úspěšně. Avšak úspěšný rozvoj rychle skončil. Chruščov přikázal likvidaci strojně-traktorových stanic (STS) [pozn. překl. V ČSSR úspěšně fungovaly až do roku 1989].

Tyto státní podniky zajišťovaly na smluvním podkladu výrobně-technické služby pro zemědělská družstva. Většina kolchozů a sovchozů neměla dostatek prostředků, aby si samostatně koupily složité zemědělské stroje, traktory a k udržování jejich bezporuchového chodu neměly odpovídající lidi. Navíc v prvních etapách byl nedostatek techniky a byla tu potřeba jejich koncentrace a centrálního přidělování. Soustředění velké zemědělské techniky v STS přinášelo za těchto podmínek podstatnou ekonomickou výhodu. STS také sehrály významnou roli při všeobecném zvýšení kulturně-technické úrovně zemědělců. V SSSR se objevila silná vrstva zemědělského technicky vzdělaného obyvatelstva – kvalifikovaných traktoristů, řidičů, kombajnérů, opravářů atd. V roce 1958 jich bylo celkem 2 milióny.

Chruščov zlikvidoval STS a přikázal zemědělským družstvům vykoupit zemědělskou techniku – traktory, kombajny atd. Přitom byly stanoveny vysoké ceny. Aby vykoupily techniku, musely kolchozy utratit všechny úspory, které jim zůstaly z let 1954 – 1956, což zhoršilo jejich finanční situaci. Takže zemědělská družstva neměla dostatek prostředků, aby vytvořila odpovídající infrastrukturu k údržbě a obsluze techniky. Navíc neměla odpovídající technické specialisty. Nepodařilo se jim masově přitáhnout bývalé pracovníky STS. Stát si mohl dovolit platit pracovníkům STS vyšší plat než kolchozy. Proto si většina pracovníků začala hledat výhodnější práci a našli si jiné uplatnění. Výsledkem bylo, že se spousta strojů rychle změnila ve šrot. Samé ztráty. To byl silný úder ekonomickému potenciálu sovětské vesnice.

Kromě toho spustil Nikita Chruščov kampaň za vytvoření velkých kolchozů a sovchozů. Jejich počet se zmenšil z 83 tisíc na 45 tisíc. Mělo se za to, že se budou sjednocovat na silné „kolchozní svazy“. Chruščov doufal v realizaci svého starého projektu vytvoření „agroměst“.

Výsledkem bylo vytvoření nových gigantických, v drtivé většině neřiditelných hospodářství, která zahrnovala desítky vesnic. Vládci těchto „agroměst“ se velmi rychle začali měnit na potravinově-odbytovou mafii, která diktovala státní moci svá pravidla, včetně ceny a objemu dodávek. A tak „kolchozní svazy“ fakticky získaly právo odvádět „svou“ produkci hlavně na městských trzích za vyšroubované ceny. Kromě toho potřeboval tento projekt ohromné investice, na které kolchozy neměly. Kochozy i bez toho utratily poslední prostředky na vykoupení techniky. Nakonec se kampaň za velké celky zhroutila. Uprostřed 80. let bylo 60 % kolchozů vytvořených v epoše Chruščova a Brežněva na ruské Nečernozemi ztrátových.

Zajímavé je, že dokonce i cenová politika byla namířena proti ruské vesnici. Minimální odkupové ceny na zemědělskou produkci stát stanovoval právě v Nečernozemi RSFSR. Taková politika byla vedena od konce 50. let až do konce SSSR. Výsledkem bylo, že národní zakavkazké a středoasijské republiky získaly navíc stimulační finanční podpůrný kanál.

Trest smrti sovětské vesnici

A Chruščov uštědřil vesnici ještě jeden silný úder, když spustil likvidaci „neperspektivních“ vesnic. Najednou z ničeho nic byly tisíce kvetoucích sovětských vesnic prohlášeny za nerentabilní, „neperspektivní “ a velmi rychle byly z tohoto lživého důvodu zničeny. Specialisté, neznámo odkud, začali hodnotit, které vesnice je možno ponechat a které jsou „neperspektivní“. Shora se objevovaly příkazy, aby byly hledány „neperspektivní“ vesnice. Tento proces začal v roce 1958 v Severozápadní oblasti RSFSR v souladu s „uzavřeným“ usnesením Prezidia ÚV KSSS a Sovminu RSFSR.

Současní ruští „optimalizátoři“ (optimalizace středních škol, poliklinik atd.) fakticky zopakovali zkušenost chruščovců. Politika byla směřována na sestěhování obyvatel z malých městeček do velkých, soustředění podstatné části obyvatelstva do větších měst, výrobních a sociálních objektů. „Reformátoři“ vycházeli z chybného předpokladu, že vysoce mechanizovanému zemědělství musí odpovídat vysoce koncentrované formy usídlení. Předpokládalo se, že v budoucnosti bude každý kolchoz a sovchoz obsahovat 1 až 2 městečka od 1000 do10000 lidí. Vycházeje z toho byly v síti městeček vybírány opěrné body – perspektivní maloměsta. Bylo plánováno přesídlení obyvatel malých, takzvaně neperspektivních vesnic, kterých bylo celkem 80 % (!). Předpokládalo se, že podobná změna struktury usídlení nejen že vytvoří možnosti pro rychlejší rozvoj sociálně-kulturní a komunální sféry městečka tím, že se přiblíží k městským standardům, ale také se sníží počet migrantů z vesnice do města.

Vysídlení a likvidace „neperspektivních“ vesnic byla uskutečňována příkazy, bez ohledu na přání samotných vesničanů. Jakmile se vesnice dostala na „černou“ listinu, byla odsouzena k zániku, protože se v ní zastavily investice, zavíraly školy, obchody, kluby, likvidovaly autobusové linky atd. Takové podmínky nutily lidi odcházet z dobře zabydlených obcí. Přitom 2/3 lidí nepřesídlovaly do střediskových obcí pro ně určených, ale do oblastních center, měst a jiných oblastí země. Obyvatele „neperspektivních“ vesnic přesídlili a po celém Sovětském svazu zůstaly opuštěné vesnice a dvory. A tak se počet vesnic na Sibiři v letech 1959 – 1979 snížil dvakrát (z 31 tisíc na 15 tisíc). Nejvyšší úbytek nastal od roku 1959 do roku 1979 (35,8 %). Došlo ke značnému snížení počtu malých městeček a celé obydlené sítě.

Je zapotřebí říci, že stejná politika, jen „v tichosti“, bez centrálního přesídlování lidí z obydlených míst pokračovala i v současné Ruské federaci. Nikdo neoznačoval „neperspektivní“ vesnice a městečka, ale zastavily se investice a začaly se „zvětšovat“ školy (optimalizovat, ve skutečnosti likvidovat), zmenšovat počet poliklinik, nemocnic, autobusových linek, příměstských vlaků atd.

Teprve na konci sedmdesátých let byla politika likvidace „neperspektivních“ vesnic v SSSR označena za mylnou, ale zastavit trend ke zmenšování počtu malých městeček bylo už těžké zastavit. Vesnice dále umíraly i po stažení této politiky. Na Uralu, Sibiři a Dálném Východě se v letech 1959 – 1989 zmenšilo množství městeček 2,2krát (ze 72,8 tis. na 32,6 tis.) Ve většině případů se tako politika odrazila na celém sociálně-ekonomickém rozvoji vesnice i celé země negativně. Země utrpěla podstatný demografický úbytek. Proces koncentrace vedl ke snížení zabydlení teritorií. Zřídnutí sítě obydlených míst ve východních oblastech narušovalo spojení mezi zemědělci a mělo negativní vliv na zajištění služeb pro obyvatele. Vesnice ztratila funkci osvojovatele nových území. Vesnice ztratila nejaktivnější, mladé lidi, mnozí z nich navždy opouštěli svou „malou vlast“. Byly tu také morálně-mravní negativní následky. Proběhla marginalizace značné části obyvatel, lidé ztráceli své kořeny, smysl života. Ne nadarmo byli vesničtí lidé považováni za méně zkažené nedostatky městské civilizace. Rozdrcená vesnice začala skomírat. Prudce vzrostla nemocnost a úmrtnost vesnického obyvatelstva v „neperspektivních“ oblastech.

Došlo k prudkému zhoršení sociálních vztahů mezi městem a vesnicí. Politika způsobila silné přelidnění měst, protože přesídlenci dali přednost migraci nikoli do míst jim předurčených, ale do oblastních center, měst. To způsobilo neustálé snižování ceny pracovní síly, a to jak kvalifikované práce v průmyslu, tak i v těžebních odvětvích. Samozřejmě to vedlo nezřídka ke konfliktům s městským obyvatelstvem, nemluvě o takzvaných „salámových výsadcích“ vesničanů do měst.

Tato kampaň, kterou nastartoval Chruščov, způsobila ruské vesnici ohromné škody. Ne nadarmo ruský spisovatel Vasilij Belov pojmenoval boj s takzvanými „neperspektivními“ vesnicemi „zločinem na rolnících“. Na prvním místě utrpěly původní ruské oblasti Nečernozemě a také ruské obyvatelstvo Sibiře.

Škody byly mnohorozměrné a obrovské: Od poškození zemědělství až po demografický úder ruskému národu. Vždyť právě ruská vesnice byla zdrojem růstu etnosu východních Slovanů.

Stojí za zmínku, že úder byl uštědřen právě ruskému národu a ruské vesnici s jejími tradičními zemědělskými odvětvími. Vždyť národních autonomních republik v RSFSR se tato kampaň téměř nedotkla. A taková opatření nebyla přijata ani ve vztahu k národním republikám SSSR.

Následky této „reformy“ byly mnohorozměrné a odrážely se na ruské civilizaci po desítky let. Dodnes se odrážejí. A tak se degradace vesnice na konci 50. let stále aktivněji šířila po celém Nečernozemí RSFSR. Výsledkem této degradace se v polovině 80. let s více než 70 % kolchozů a sovchozů evropské Nečernozemě staly prodělečnými a úroda většiny zemědělských kultur včetně produkce vepřového a drůbeže se staly nižšími, než v první polovině 50. let. Podobné tendence se projevily na Uralu a na Sibiři.

A to byl úder po potravinové bezpečnosti SSSR. Jestliže za Stalina se potraviny ze SSSR vyvážely, pak od konce 60. let bylo vsazeno na import zemědělských produktů z východoevropského socialistického tábora a z Kuby. To byly dlouholeté následky Chruščovovy politiky v oblasti zemědělství a vesnice (včetně „kukuřičné“ epopeje a epopeje „celin“). Situace došla tak daleko, že v 70. letech byly publikovány články o nesmyslnosti pěstování cukrové řepy v Rusku (!) protože jsou „garantované dodávky třtinového cukru z bratrské Kuby“. V polovině 80. let přesáhl podíl východoevropského a kubánského importu na zásobování RSFSR masem (včetně masem drůbeže), cukrem, ovocem a zeleninou u měst 70 % a u vesnic 60 %. To byla ostuda a katastrofa. Ohromná sovětská země, která tradičně mívala silné zemědělství nemohla zásobovat potravinami ani sama sebe!

Tímto způsobem převedli SSSR na dodávky potravin ze zahraničí, i když Rusko-SSSR, jak v této době, tak i teď má všechny předpoklady pro samostatné a úplné zabezpečení potravinami. Vše jsou to následky politiky Chruščova a jeho následníků, včetně současných ruských liberálů. Není divu, že ruská vesnice je od té doby v chronické agónii a politika Gorbačova – Jelcina – Putina – Medveděva ji prakticky dorazila. A v ruských obchodech vidíme maso, mléko, zeleninu a dokonce ovoce z celého světa. Z Paraguaye, Uruguaye, Argentiny, Izraele, Číny atd.

Demografický úder

Jak už bylo zmíněno, Chruščovovy experimenty v zemědělství způsobily ohromné škody sovětské vesnici, přivedly ji k vykrvácení. Ještě jednou ranou národu se stal příkaz povolující potraty. V roce 1936 v souvislosti se složitou demografickou situací byly potraty zakázány pod hrozbou vězení. Příkazem CIK a SNK СССР z 27 června 1936 “O zákazu potratů …”. Příkaz také zvyšoval materiální pomoc rodičkám, státní pomoc velkým rodinám, rozšiřovala se síť porodnic, školek atd. Přitom potraty bylo možno provádět jen ze zdravotních důvodů.

23. října 1955 roku se ustanovením Prezidia Nejvyššího Sověty SSSR „O zrušení zákazu potratů“ povolilo provedení umělého přerušení těhotenství všem ženám, pokud neměly nějaké zdravotní komplikace. Je potřeba připomenout, že SSSR byl v tomto směru průkopnickou zemí. Ve všech rozvinutých západních zemích byly potraty stále zakázány. Sovětská republika v roce 1920 byla první zemí na světě, která uzákonila přerušování těhotenství na přání ženy. Třeba připomenout, že v roce 1920 v sovětské vládě převládali trockisté. V roce 1955 znova převážil směr, který vedl Rusko-SSSR ke zničení a ruský národ k vymírání. Pro srovnání, podobný zákon byl přijat ve Velké Británii až v roce 1967, v USA v roce 1973, ve Francii v roce 1975 atd.

Z jedné strany byly Chruščovovy „reformy“ chaotické a nepořádné, z druhé – byly systémové. Podstata tohoto systému – zničení. Při všem tom zdánlivém zmatku a nepořádku u každého z širokého spektra chruščovských nápadů bylo možno vždy vysledovat obecnou zákonitost. Všechny reformy vedly k rozbití Sovětského svazu a sovětského projektu jako takového.

Zdroj: http://aloban75.livejournal.com/2031556.html

Překlad: Sio

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
32 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Bety
Bety
16. 6. 2016 5:39

Chruščov byl bezesporu hajzl a mimořádný křivák. Že způsobil mimořádné škody je dnes už také zcela jasné. Ale znepokojuje mě ta tendence zařazovat mezi „škodnou“ i Putina, který se naopak snaží jak to jen jde, aby soběstačnost Ruska obnovil. Snaha zařadit ho do stejného šiku s liberály , Chruščovem, Gorbačovem a Jelcinem mi připadá zákeřná – tím, že hází všechny do stejného pytle oslabují jeho důvěryhodnost pro ruské občany. Jak se s tím např. shoduje jeho snaha znovu dosídlit Sibiř? Myslím, že i tento autor poslouchá svého páníčka a využívá k tomu skutečnosti z minulosti, aby sám působil věrohodně.

bergpora
bergpora
16. 6. 2016 7:08

Otcem Chruscovovy myslenky je jisty Walter Christaller, ktery rozpracoval teorii centralnich vesnickych sidel v roce 1933: https://de.wikipedia.org/wiki/System_der_zentralen_Orte Mimo jine tuhle teorii prevzali i Izraelci pri osidlovani Izraele a drzi se ji, byt v modifikovane forme, doted. Pokud Stalin nahnal az 50 milionu lidi do vyroby, diky cemuz se mu podarilo Rusko industrializovat, pak naslednym krokem musela byt konzolidace vesnice ve smyslu Christallerovy teorie. Otazka samozrejme je, jak se povedla realizovat. Me se stale nejak nezda teorie, ze ukolem Chruscova bylo Rusko znicit, vzdyt za nej se zacalo letat do kosmu a Rusove se dostali na technologicku spicku. Spise mi jeho… Číst vice »

hudryper
hudryper
16. 6. 2016 7:41

Mám tentýž dojem,paní Bety. Článek se opírá o systémovou chybu totální vlády partajních vůdců, kteří po své instalaci do nejvyšší pozice získávají pocit,že všemu rozumějí nejlépe. Jenže nikoliv všechno,co se stalo v dobách vyjmenovaných „liberálů“ – bylo jen špatně. Je pravda,že se Chruščov podepsal na sovětském zemědělství „nohama“,ale je také pravdou,že se za jeho vlády uvolnil život obrovských sovětských mas,což mělo za následek explosi technických objevů (třeba kosmonautika), ale i literatury,divadla a filmu. Chruščov byl po válce,v níž působil jako politický komisař,mazaný činovnik,kterému se podařilo v rozhodující chvíli porazit Berju a za všeobecného ohromení přečíst projev na XX.sjezdu KSSS. Kromě… Číst vice »

bergpora
bergpora
16. 6. 2016 7:49

Trosku jsem si zagoogloval a nasel dukaz pro tvrzeni, ze komuniste se ridili Christallerovymi pracemi: http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6544450 A neni to zadna socialne inzenyrska svevole, nybrz na matematickych modelech propracovana komunikacni teorie obsluznych funkci. Pokud se ji Chruscov snazil zavest, tezko ho podezirat, ze ji chtel zaroven torpedovat, podle meho to skoncilo na neschopnosti. Coz ale nevylucuje, ze by Chruscov nemohl byt agentem. Anebo kombinaci mocenske loutky a agenta- obcas je pro mocenske struktury vyhodne si do sveho cela zvolit jednoducheho pitomu. Zajimave na tom je, ze nejvetsim nepritelem jsou si Rusove sami (tedy z casti). Hierarchicky princip rizeni spolecnosti ma tu… Číst vice »

Bety
Bety
16. 6. 2016 8:13

hudrypere, já nemám pro Chruščova ani slovo omluvy. On, který byl mezi prvními a nejvlivnějšími kteří se dožadovali represí? On, který způsobil, že Rusko bylo nuceno dovážet obilí? On, který nechal střílet do demonstrace proti jím nařízenému zdražování potravin? On, který zastavil velmi slibný vývoj automobilového průmyslu? On, který zničil Stalinův ekologický program? Tohle a ještě mnoho dalšího mohl způsobit jen naprostý idiot (kdyby jím ale byl, těžko by se vyšplhal do tak mocné pozice), nebo programový záškodník.
A vážně si myslíte, že se kosmický program rozjel až po Stalinově smrti, když první Sputnik byl vypuštěn už v roce 1956?

lomikel
lomikel
16. 6. 2016 8:30

hudrype – nemate stale nasazanou optiku 68 ? Nemyslim to nijak zle, znam spoustu lidi i v rodine ktere 68 poznamenal, vlozilo se do toho mhoho emoci a zklamani bylo velke. Ale dnes je jiste ze nebyla zadna sance na neco mezi, jen kapik nebo socik dle standardu te ktere globalni moci, IMHO z tim bylo pocitano, s tou rozkladnu desiluzi az rusove budou muset zajisti integritu socialistickeho bloku.

Sio
Sio
16. 6. 2016 8:37

Alespoň můžeme říci, a bude to pravda, že autor nepatří do „Putinova tábora“. Je trochu obtížné vysledovat, kam přesně patří, tipnul bych si, že ke komunistům, pak dává smysl, že je pro něj Putin především liberál a háže ho do stejného pytle s Jelcinem. Totéž platí i pro autora předchozího překladu o demografii Ruska, autor rovněž není putinovec. Na druhé straně si myslím, že komunisté nepatří v Rusku k 5. koloně, jsou prostě v opozici. A také si nemyslím, že je Putin jednoznačný neocon, či liberál, snaží se držet nadstranicky. Musí lavírovat mezi přáním lidu a mocí oligarchů. Kdyby se… Číst vice »

slava
slava
16. 6. 2016 8:37

O vztahu Stalina k Chruščevu zajímavě píše Nikolaj Starikova v knize „Stalin. Vzpomínáme spolu.“ Po přečtení začinaš chápat kroky Chrušceva. Je to bezpateřný podlizala, ktery ma na svědomí i vraždu Stalina, natož ztratu pozic SSSR ve světě, které vybojoval Stalin. Bohužel kniha zatim jen v ruštině.

Bety
Bety
16. 6. 2016 9:35

Sio napsal Je trochu obtížné vysledovat, kam přesně patří, tipnul bych si, že ke komunistům, pak dává smysl, že je pro něj Putin především liberál a háže ho do stejného pytle s Jelcinem. Totéž platí i pro autora předc Je to možné, ale jelikož žádný jiný v současné době není tak lidmi uznáván a což je podstatné – nemá za sebou tolik práce ve prospěch Ruska, je to kontraproduktivní, přestože jimi uváděné údaje jsou opravdu zajímavé a lidé by je měli znát. Měli by si uvědomit, že nepřítel mého nepřítele je můj přítel a spory že je třeba odložit na… Číst vice »

Velekněz Ratata
Velekněz Ratata
16. 6. 2016 9:55

Pro mě byla kdysi nesmírně překvapivá informace, že za Stalina produkce tehdejší spotřební elektroniky, hlavně rádia a první televize, pocházela z průmyslových artělů, tedy výrobních družstev. A totéž bylo ve velké míře u dalšího sortimentu spotřebního zboží. Samozřejmě že to nebyly žádné podnikatelské subjekty, ale ekonomickou autonomii v rámci plánovacího systému měly. Rušeny byly od 1956 do roku 1960. Dlouhodobý výsledek převis poptávky, černý trh, někde i výroba načerno, šmelináři. Chruščovovy zásluhy jsou sporné i pokud jde o zmíněnou kosmonautiku nebo „tání“ v kultuře. Pokud vím, byl to jeho nápad nechat si týmy Koroljova a Čeloměje „konkurovat“ v zájmu rychlejšího… Číst vice »

peter.
16. 6. 2016 10:05

Bol to nečestný,prízemný človek,ktorého intelekt nepostačoval na funkciu ktorú vykonával.Zakrýval to prehnanou žoviálnosťou a ľudovosťou.Čím väčším blbom bol,tým viac bol presvedčený o svojej genialite.Vyzbrojil vnútorných aj vonkajších nepriateľov ZSSR protisovietskymi a protistalinskými kvázi argumentami.A to tak dobre,že pretrvávajú dodnes.Neviem,či bol,komunista trockista,liberál alebo nejaký iný -„ista“.Skôr si myslím,že to nevedel o sebe ani on sám.
http://www.komsomol.cz/?p=2363

Irena
16. 6. 2016 10:24

hudryper napsal
se podařilo v rozhodující chvíli porazit Berju

zavraždit

Sio
Sio
16. 6. 2016 10:37

Co se týče Stalina, málokdo z nás, nejspíše nikdo z nás, si neumí představit, čím Stalin prošel. Před revolucí byl několik měsíců ve vyhnanství za polárním kruhem, v malé vesničce, kde žilo jen 9 vyhnanců jako on. Musel přijímat rozhodnutí týkající se životů tisíců lidí už v občanské válce po revoluci a po 1. světové válce, nutno připomenout. Byla to otázka přežití. Ostatně, tohle dělali i ostatní revolucionáři. Trocký prý nařizoval i decimaci, tj., pokud někdo neví, co to je, tak vystoupení každého desátého vojáka z řady a zastřelení. Krutost občanské války je daleko větší, než války dvou armád. Neberou… Číst vice »

fajt
fajt
16. 6. 2016 11:37

dalo by se zjednodušeně říci, že v sovětském svazu od dob Stalina vládli agresívní hlupáci a VŘSR byla projektem tehdy tvořícího se global kapitálu, který se sice vymkl ( na chvíli) kontrole a záměru, ale teď zase zdárně parkuje do rodiny kapitálových inženýrů s jarmulkou ( kterým ani neomarxismus není cizí) . ..)

hudryper
hudryper
16. 6. 2016 11:46

Sio napsal
si nikdo nevšiml polemiky nad daty o hladomoru 1933 a také toho, že se tam nikde neprojevil úbytek obyvatel po „Stalinských represích“, který měl podle některých i dnešních propagandistů jít až do desítek miliónů.

Tak si můj příspěvek přečti znovu.

lomikel • 16. června 2016
hudrype – nemate stale nasazanou optiku 68 ?

Kdybyste nebyl tak mlád,řekl bych,že máte nasazenu „optiku“ Bilaka,Indry nebo Suslova. Buďte bez obav,všechno ukazuje na to,že vyhneme-li se neoconské válce s Ruskem a Čínou, půjdou věci
svou cestou , tou TŘETÍ.

Sio : Dívat se na to dnešními měřítky je hloupé. Podpisuji.

Velekněz Ratata
Velekněz Ratata
16. 6. 2016 11:53

Porazit Beriju. My máme zafixovaného Beriju jako největší obludu z celého obludária. Pokud tedy čteme knihy, což je tématem jiné diskuse zde. A já bych mu taky nechtěl být vydaný na milost, to člověk rázem vidí Pelikána, Šlachtu a PČR v příznivějším světle. Ale velká část toho jsou právě chruščovské bajky, tedy pochází od vítěze mocenského boje, který měl sám na rukou krve dost. Berija mi vychází jako bezohledný, ale schopný administrátor. Řeknete třeba, že to byl takový Himmler taky. To byl, a kdyby se narodil do NDR nebo EU, asi dělal úplně jinou kariéru. Berija ale neblouznil a byl… Číst vice »

lomikel
lomikel
16. 6. 2016 11:54

hudryper – ja bilaka pamatuji, cet jsem jeho knihu a byt na jeho miste tak sem rusy pozvu taky, jedine co mu vytykam je pak nevhodne provedena normalizace kdy dopady presahly vynosy.

uz jsme to tu resili, to ze jste pametnik ktery to zazil neni ani zasluha ani privilegium, jen zivotni pribeh ;)

lomikel
lomikel
16. 6. 2016 12:14

jste, pri vasi eruditi, tusite ze uz neni bipolarni geopoliticke usporadni. Takze u nas to nebude zadna treti cesta, ale jen pokracovani variace na tema not podle toho kdo vyhral studenou valku. Parcialni nastupce ( Rusko) preziva v castecnem rozkladku jen skrze sve ZHN ktere nedovoli primo medveda porcovat.

Jak jsme psal, nestidte se za nezpracovane trauma vzor 69. , je to docela bezne.

Dolmen
Dolmen
16. 6. 2016 12:17

peter. napsal
Bol to nečestný,prízemný človek,ktorého intelekt nepostačoval na funkciu ktorú vykonával.Zakrýval to prehnanou žoviálnosťou a ľudovosťou.Čím väčším blbom bol,tým viac bol presvedčený o svojej genialite.

Nebudu tady řešit Chruščova, mám na něj obdobný názor, jako většina zde diskutujících. Peter ale ve svém příspěvku vyslovil něco, co lze přijmout jako pravidlo platné u všech papalášů všech hierarchicky uspořádaných institucí, lhostejno s jakým statusem. Při laickém pozorování života jsem došel k sociologickému zjištění, že zmetkovitost, zákeřnost a podlost jakéhokoliv funkcionáře je přímo úměrná jeho, u prosťáčků tolik oblíbené, žoviálnosti a „lidovosti“.

Sio
Sio
16. 6. 2016 12:24

hudryper napsal
Tak si můj příspěvek přečti znovu.

lomikel • 16. června 2016
hudrype – nemate stale nasazanou optiku 68 ?

Kdybyste nebyl tak mlád,řekl bych,že máte nasazenu „optiku“ Bilaka,Indry nebo Suslova. Buďte bez obav,všechno ukazuje na to,že vyhneme-li se neoconské válce s Ruskem a Čínou, půjdou věci
svou cestou , tou TŘETÍ.

Sio : Dívat se na to dnešními měřítky je hloupé. Podpisuji.

Ty jsi byl čestná vyjímka. :-)

hudryper
hudryper
16. 6. 2016 14:33

lomikel napsal
Jak jsme psal, nestidte se za nezpracovane trauma vzor 69. , je to docela bezne.

Začínám si být skoro jistý,že si pod Třetí cestou představujete něco,co jí není. A o má traumata nemějte péči .

lomikel
lomikel
16. 6. 2016 15:30

http://thesaker.is/how-syrian-kurds-dropped-marx-and-adopted-communalism/ From Abdullah Öcalan to the Kurds who were recently fighting ISIS in Kobane, all threw Marxism over their shoulders to embrace your father’s philosophy: Communalism. What is Communalism? Communalism is the idea that democracy works best when citizens make decisions together on the local level, in assemblies. They meet face-to-face with their neighbors and discuss issues of importance to their communities. They send recallable delegates to councils to make regional decisions; but power always resides at the local level, rather than with the nation-state. My father believed that these local assemblies would transform, and be transformed by, an increasingly… Číst vice »

fajt
fajt
16. 6. 2016 17:19
peter.
16. 6. 2016 17:20

Niekedy koncom 70-tich rokov,usporiadala naša Okresná veterinárna správa cez ZČSSP autobusový zájazd do ZSSR.Trasa – Užhorod – Mukačevo – Ľvov.Nikdy na ten zájazd nezabudnem.Už v Užhorode,v hoteli „Užhorod“,sme na večeru mali pravý ukrajinský boršč.Nezdalo sa mi,že v tom boršči plávu kúsky fašírky,no ale boli sme hladní a tak sa stalo,že komplet celý zájazd okrem šoféra(už to poznal) a nášho ekonóma,strávil noc na WC.Dotyčný ekonóm totiž na rozdiel od nás,ktorí sme si dávali „Žigulevskoe pivo“nevídanej chuti (dámy akési presladené víno) pil stakany vodky.Ráno sme sa vypravili zelení a vyčerpaní do Mukačeva,kde pre nás nastal pravý kšeftársky ošiaľ.Na odbyt išli vázičky a… Číst vice »

Sio
Sio
16. 6. 2016 17:54

fajt napsal

https://www.bfm.ru/news/325830

To mě opravdu pobavilo. Nějaká blomberg tvrdí, že se extrémně zvýšila závislost Ruska na USA a jako argument uvádí rozšíření sítí KFC a McDonald. Vypadá to, že jakmile ušáci vyhlásí embargo na křidýlka a hamburgery, Putinova vláda padne.

racek
racek
16. 6. 2016 19:38

No, ten článek ani není objevný, tohle už jsem slyšel přednášet v letech sedmdesátých, kdy jsem studoval. Myslím, že je docela přesný popis výkonů Chruščova. Jeho hesla Kompostu je třeba, soudruzi “ znamenaly kompostování všeho v celém Rusku a pochopitelně i u nás. Také se mu říkalo kukuřičný dědek. Nicméně, měl i plno plusů, které předchozí diskutéři celkem dobře popsali. A ke kritice Stalina? On sám byl v uskutečňování myšlenek velice horlivý, až ho musel sám Stalin mírnit. Ruce neměl zcela čisté, ale dokázal sebe i národ značně očistit. Taže jako všchni velcí vůdci v této době musím říci, že… Číst vice »

racek
racek
16. 6. 2016 19:42

Dolmen napsal Nebudu tady řešit Chruščova, mám na něj obdobný názor, jako většina zde diskutujících. Peter ale ve svém příspěvku vyslovil něco, co lze přijmout jako pravidlo platné u všech papalášů všech hierarchicky uspořádaných institucí, lhostejno s jakým statusem. Při laickém pozorování života jsem došel k sociologickému zjištění, že zmetkovitost, zákeřnost a podlost jakéhokoliv funkcionáře je přímo úměrná jeho, u prosťáčků tolik oblíbené,žoviálnosti a „lidovosti“. No, já zas mám zcela opačný názor. Nejvíc zločinů páchají ti vymydlení dobře oblečení a dobře mluvící panáci s aktovkou. Ti kradou po miliardách a vraždí hlavně prostřednictvím jiných. Bohužel, většinou patří ke stejné klice,… Číst vice »

M.C.
17. 6. 2016 6:24

fajt napsal https://www.bfm.ru/news/325830 Podstatou článku je trochu něco jiného, než píše kolega Sio. A totiž, že zatímco evropské firmy trpí režimem protiruských sankcí, americké firmy v Rusku vesele investují. Ilustrativní je taky popis akvizic: Boeing rozšiřuje v Rusku svou konstrukční kancelář (ne montovnu), firma která kdysi dodávala obilí do SSSR dnes buduje v Rusku velký závod na mletí obilovin, laicky řečeno mlýn, z čehož se dá dovozovat, že se tok materiálu obrátil, ruské obilí se mele na mouku a ta se vyváží do světa. Jak řekl Vladimír Iljič: ,,Oni nám prodají i provaz, na kterém je nakonec oběsíme.“ Zprávu o… Číst vice »

Sio
Sio
17. 6. 2016 7:33

M.C. napsal Podstatou článku je trochu něco jiného, než píše kolega Sio. A totiž, že zatímco evropské firmy trpí režimem protiruských sankcí, americké firmy v Rusku vesele investují. Ilustrativní je taky popis akvizic: Boeing rozšiřuje v Rusku svou konstrukční kancelář (ne montovnu), firma která kdysi dodávala obilí do SSSR dnes buduje v Rusku velký závod na mletí obilovin, laicky řečeno mlýn, z čehož se dá dovozovat, že se tok materiálu obrátil, ruské obilí se mele na mouku a ta se vyváží do světa. Jak řekl Vladimír Iljič: ,,Oni nám prodají i provaz, na kterém je nakonec oběsíme.“ Zprávu o rozšiřování… Číst vice »

fajt
fajt
17. 6. 2016 12:44

http://cz.sputniknews.com/byznys/20160617/3304802/usa-obchod-rusko-sankce-eu.html – takže i Sputnik, těžko v ruském informačním prostoru oddělit zrno od plev. ..)