Kdo začal 2. světovou válku?

Zaobírat se touto otázkou se zdá být v dnešní době, tolik vzdálené od posledních válečných událostí 2. světové války, kdy dožívají poslední pamětníci, zcela banální.

Ovšem v době přepisování základních axiomů, pohlavního, náboženského a etnického přeformátovávání evropské populace, překrucování dosud platných morálních a mezinárodních pravidel, ignorování pudu sebezáchovy a historických zkušeností našich předků, přepisování historie, opakovaných pokusů o glorifikaci nacismu, kdy vlastenci jsou považováni za extremisty a z ciziny placené organizované paralelní struktury, které se snaží ruka v ruce s médii vlastněnými cizími vlastníky změnit výsledky demokratických voleb nedemokratickými prostředky, jde o otázku velice zásadní, aktuální, neřkuli existenční. Protože jak pravil klasik, historie se může kdykoliv zopakovat.

Je to obzvlášť aktuální v době, když někteří místní lokální politici ve snaze zviditelnit se a získat politické body chtějí glorifikovat nacistu jako osvoboditele Prahy, pod různými důvody odstranit památník symbolu československého osvobození od nacismu a prohlašují, že 2. světovou válku nezačala 3. říše konspirací v Gliwitzích a následným vojenským napadením Polska, což byl dosud všeobecně přijímaný historický fakt začátku 2. světové války.

Nuže, jak to vlastně všechno bylo a kde to celé začalo?

Při zodpovězení otázky bych si vzal na pomoc obecně přijímanou definici války zformulovanou pruským generálem von Clausewitzem:

„Válka je pokračováním politiky jinými prostředky“.

Zde bych chtěl pouze doplnit, že za jiné než politické prostředky je možno z hlediska politologie považovat především násilné vojenské, násilné ekonomické prostředky, tedy různé politicky motivované sankce, embarga, ulitimáta a nesnášenlivou propagandu směřující k eskalaci mezistátního, případně globálního konfliktu, či k občanské válce v konkrétním státě. Clausewitzova definice je velice obecná (zahrnuje i tzv. studenou válku vedenou bez použití přímého vojenského násilí za pomoci zbraní).

Noví progresivní historici tvrdí, že příčinou 2. světové války bylo uzavření sovětsko-německého mezistátního paktu Molotov-Ribbentrop, jehož důsledkem bylo vojenské napadení Polska 3. říší a s odstupem několika týdnů sovětský zábor východních částí Polska po Curzonovu linii.

Nebudu vůbec zpochybňovat existenci těchto historických událostí, ale položím otázku: Nepředcházely tomuto již dříve analogické události, které odstartovaly vojenskou expanzi 3. říše do celé Evropy a posléze i do Eurasie a Afriky?

Po mém soudu předcházely a byly zcela analogické paktu Molotov-Ribbentrop.

Zde nebudu vyjmenovávat jednotlivé zahraničně politické smlouvy 3. říše s ostatními evropskými zeměmi (a že jich bylo), dotknu se pouze jediné, tzv. Mnichovské dohody a jejich příčin a následků. Za příčinu vedoucí k Mnichovské dohodě lze považovat dlouhodobé politické (se soustavně stupňovanými požadavky) a násilné působení tzv. páté sudetoněmecké Henleinovské kolony na území prvorepublikového Československa, které vzniklo po Pařížských dohodách stvrzených vítěznými mocnostmi 1. světové války i poraženými. Jako nestranný arbitr k řešení sporu národnostní menšiny v Československu se státem byl povolán britský lord Walter (zvláštní jméno pro britského aristokrata) Runciman.

Tento po svém velice selektivním „nestranném“ šetření přímo v sudetských oblastech bez vyslechnutí argumentů protistrany a hlubší analýzy ve své zprávě zkonstatoval:

„Čeští úředníci a policisté, kteří nemluvili německy vůbec nebo jen velmi špatně, byli ve velkém počtu jmenováni do čistě německých okresů, čeští zemědělští kolonisté byli podporováni v tom, aby se usidlovali na pozemcích předávaných v rámci pozemkové reformy uprostřed německé populace, pro děti těchto českých vetřelců byly ve velkém budovány školy, obecně se věří, že české firmy dostávaly přednost při udělování státních zakázek a že stát poskytoval práci a pomoc Čechům mnohem ochotněji než Němcům. Myslím si, že tyto stížnosti jsou do značné míry oprávněné. Ani v době mé mise jsem u československé vlády nezjistil ochotu k nějaké adekvátní nápravě.

Všechny tyto a další stížnosti byly posíleny důsledky hospodářské krize v sudetském průmyslu, který tvoří velmi důležitou součást života obyvatel. Zcela přirozeně byla z následné chudoby obviňována vláda. Z mnoha důvodů, včetně těch shora uvedených, převládal do doby před třemi či čtyřmi lety mezi sudetskými Němci pocit beznaděje. Novou naději jim však poskytl nástup nacistického Německa. Za daných okolností považuji jejich žádost o pomoc u svých soukmenovců a jejich konečné přání připojit se k říši za přirozený vývoj.

Zde bych jenom připomněl, že v té době bylo zcela běžné, že státy vyžadovaly všude v úředním styku používání státního úředního jazyka a že hospodářská krize postihla všechny státy i Západem štědře dotované Německo a Velkou Británii. Že firmy německých majitelů sympatizujících se Sudetoněmeckou stranou nemohly získat státní zakázky při budování kupř. pohraničních opevnění na německé hranici a přístupových cest k nim, případně na zbrojních zakázkách pro československou armádu, že do policejních a velitelských sborů a úřadů v sousedství 3. říše byli přijímáni hlavně Češi, bylo zcela logické. Jenom sebevražedná vláda by měla opačný přístup.

Nyní již k samotné Mnichovské dohodě, ke svolání které poskytla argumentační zdůvodnění zpráva lorda Waltra Runcimana. Dohody se zúčastnili zástupci čtyř evropských mocností: Německa, Itálie, smluvního spojence Československa Francie a Velké Británie, z niž pocházel i šetřící arbitr. Výsledkem bylo písemné ultimátum předložené československé straně čekající v předsálí (pověstné jednání o nás bez nás) o postoupení konfliktních území obývaných hojně německou menšinou 3. říši.

Zde bych chtěl zdůraznit, že Československo nebylo iniciátorem této konference a ani nepodalo žádost o odtržení svých území. K tomu by ostatně nepotřebovalo žádnou konferenci několika mocných evropských států. A dalšími důsledky bylo, že osamocené a opuštěné Československo, které stavělo na německé hranici systém opevnění a vojensky mobilizovalo) přijalo mocnostmi (včetně svého francouzského spojence) vnucené ultimátum a bez boje postoupilo pohraniční území, které tvořilo přirozenou geografickou bariéru na německé hranici včetně budovaných opevnění proti 3. říši. Prezident Beneš následně opustil republiku a vytvořil zahraniční mocenské centrum ve Velké Británii, která byla jedním ze signatářů Mnichova.

Zde bych chtěl vypíchnout dva momenty:

  1. Přijetí politického ultimáta mělo za následek nedobrovolné odtržení a vojenskou anexi a okupaci českého pohraničí, na kterém se navíc přiživily i sousední Polsko a Maďarsko.
  2. Dalším důsledkem odtržení pohraničí obývaných menšinami byl rozpad Československa na 2 státní útvary a vojenská anexe zbytku Čech a Moravy, která byla nad rámec Mnichovského ultimáta a znamenala porušení jak Mnichovské dohody 4 mocností, kde se 3. říše zavázala, že jde o její poslední územní požadavek jak vůči Československu, tak mezinárodnímu společenství.

Šlo tedy o pokračování politiky jinými, vojenskými prostředky – o vojenskou anexi a okupaci. Tedy o válečný akt.

A jak to bylo dál? Dalším důsledkem bylo kromě jiného předložení návrhu na uzavření paktu kolektivní bezpečnosti v případě napadení třetí stranou Velké Británii a Francii ze strany Sovětského svazu, tedy Stalina. Toto mělo zabránit další vojenské expanzi 3. říše a předejít válce, tedy použití násilných vojenských prostředků při řešení politických otázek v Evropě. A víme, co následovalo – včetně role Polska a záměrného torpédování uzavření smlouvy vysíláním třetiřadých zástupců bez patřičných oprávnění na jednání se sovětskou reprezentací. Až po praktickém zmrazení jednání o navrženém paktu kolektivní bezpečnosti došlo logicky k návrhu a uzavření smlouvy Molotov-Ribbentrop, která Sovětskému svazu víceméně garantovala, že nebude nacistickým Německem vojensky napaden. Tedy mír, který odmítly SSSR garantovat dříve oslovené západní tzv. demokratické mocnosti Velká Británie a Francie.

Závěrem

  • Při hodnocení jakýchkoliv historických událostí a procesů je potřeba mít na paměti celkový kontext a kauzalitu historických procesů, nevytrhávat a neizolovat dílčí jevy, vidět souvislosti a neměřit dvojím metrem, tedy abychom to, co jednomu odpustíme a blahosklonně u něj přehlédneme, dávali druhému za vinu.
  • Po mém soudu v intencích Clausewitzova vymezení byla začátkem 2. světové války Mnichovská konference a nikoliv pakt Molotov-Ribbentrop a následné vojenské zábory a vojenská okupace československého pohraničí a posléze i zbytku území Čech a Moravy.
  • Kdo chce otevírat Pandořinu skříňku a přepisovat historii, musí tak činit se vším všudy. I s akcentováním významné role sudetské menšiny na událostech vedoucích k válce, i s podílem akcentování role západních mocností VB a Francie na vzniku 2.světové války, i s akcentováním podílu Polska na vzniku 2. světové války. Přepišme tedy historii a politicky nekorektně uznejme za začátek 2.světové války uzavření nikoliv smlouvy Molotov-Ribbentrop, ale Mnichovské smlouvy.
  • Je zajímavé, že dnešní přepisovatelé historie neztotožňují se SSSR dnešní Gruzii, i když Stalin byl diktátor gruzínského původu, že neztotožňují SSSR s Ukrajinu, neztotožňují dnešní Polsko a Maďarsko s tehdejším Polskem a Maďarskem, které se spolupodílely na územním rozchvácení Československa … A že neztotožňují se 3. říší dnešní Německo. Dnešní kapitalistické Rusko zůstalo ovšem v jejich očích dodnes Sovětským svazem.

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
17 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
QQ
QQ
5. 1. 2020 13:55

Nezapírám potěšení z resurekce autora Bédy. Jako vždy skvělá analýza. Velmi mě v této otázce nemile překvapilo, že ze všech českých europoslanců pouze jediná(!) (ano, jak je v dnešní době pomalu zvykem, byla to dokonce vyzáží křehká žena) poslankyně Kateřina Konečná za KSČM, která nehlasova za nedávnou rezoluci přepisující dějiny a naopak hrdí ,,páni“ poslanci za SPD David a generál (Blažko) volili stejně jako kompletní kalouskův demagoblok a to se David rouhal, jak to v té Bruseli těm euským nekompromisně nandá a místo toho zjourovatěl jak kapoun při první odměně, kdy odměnou se zde rozumí řádná a pravidelná základní výplata… Číst vice »

Irena
5. 1. 2020 14:46

Okamura k tomu nemlčel, sprostě lhal
https://twitter.com/tomio_cz/status/1208915956057198593

Bety
Bety
5. 1. 2020 14:58

Rádoby chytrá horákyně – hezký a výstižný obrat.

Bety
Bety
5. 1. 2020 15:57

Irena:
„>Okamura k tomu nemlčel, sprostě lhal“
Víte co je zajímavé? Ačkoli to v diskuzi pod kritikou Konečné bylo téměř okamžitě
vyvráceno poukazem na záznam hlasování, všichni jí nadávali dál, nejen za
její údajné hlasování, ale i za členství v KSČM a velmi se vyřádili na jejím
vzhledu, tedy fotografii kterou Okamura přiložil.
Takže Okamura nejen sprostě lhal , ještě se snížil k tomu, že použil krajně
nelichotivou fotografii – když se snažíte, tak nějakou takovou vyhrabete na každého- a to je podlé, u mne ztratil veškeré sympatie.

racek
racek
5. 1. 2020 17:13

No, myslím že je to u Okamury další věc, při které mluvil rychleji než myslel a informaci si neověřil. Tohle už mu párkrát omlátili o …h… cenzováno … dobře, tak tedy obličej .. Většinou šlo o blbosti jako názvy a změny názvů vánočních trhů, které uvedl nepřesně , ovšem tentokrát by se měl Konečné hodně hlaasitě omluvit. I když ona taky není svatá, s těmi genderovci a ekoteroristy atd… No, spíš si myslím, že šlo opravdu o omyl. Kdyby se alespoň omluvil, že. Ale hlasování Davida je opravdu neomluvitelné . I když ho trochu chápu, konec konců, skoro všichni naši… Číst vice »

QQ
QQ
5. 1. 2020 19:03

Okamura k tomu nemlčel, sprostě lhal
https://twitter.com/tomio_cz/status/1208915956057198593

Docela bomba tohle šokující, nestydaté, nehorázné , bezkrupulózní lhaní Okamury za bílého dne až jsem si nejdříve myslel, že mu snad někdo vytvořil falešný ůčet. Hlavně že se ho tolik dotýkalo, když se lhalo o něm. Jen tak dál a třeba lež a hodně laciné podpásovky Okamurovi už brzo vynesou ,,čestné“ občanství řeporyjské.
Tak jako snad každý komentář od Bety, tak i ten výšě uvedený podepisuji v plném znění.
Poslední věta u rackova příspěvku je na tesání do kamene.

QQ
QQ
5. 1. 2020 19:04

ú

Jan Kristek
Jan Kristek
5. 1. 2020 19:32

Zrovna včera jsem tu psal:
„Válečné akce Německa proti Československu probíhaly už před Mnichovem.
Mnichovský pakt tedy byl jednoznačně přidáním se na stranu státu, který již v té době útočnou válku vedl.“
Smlouva Molotov-Ribbentrop samozřejmě nesplňuje žádné podmínky, aby mohla být nazývána paktem.
Mnichovský pakt paktem jednoznačně byl, a nevidím důvod proč se tomuto přesnějšímu označení i dnes „politicky korektně“ vyhýbat, když se tak i v zahraničí běžně nazývá.
(např. https://avalon.law.yale.edu/imt/munich1.asp)

Patrik
Patrik
5. 1. 2020 19:44

Druhá světová válka začala první světovou válkou. Všechno další už bylo jen o tom, že když ne tak (plán A) tak tak (plán B) https://aeronet.cz/news/globalni-moc-system-globalni-vlady-oligarchu-zavery-a-prognozy-aneb-to-vecne-tazeni-na-rusko-a-neomarxismus-jako-konecna-forma-ovladnuti-lidstva/ Plán B je přitom opět velmi aktuální – pro Rusko ale po brexitu paradoxně nabízí nevídanou příležitost. To by ovšem Evropa nesměla být opět hloupá a neměla naletět především lidem typu S. Bannon a obnovovanému antisemitismu. Je téměř jisté, že 31. ledna z EU zmizí anglická vlajka, která v nejstarší verzi měla červenou, resp. červeno-žlutou barvu (dokonce tehdy vládla i Jeruzalémskému království) https://cs.wikipedia.org/wiki/Plantageneti Proti sobě tak budou stát dvě velmi podobné trikolory – Francie (plán… Číst vice »

Irena
5. 1. 2020 20:00

Několik zajímavých údajů o objemech plynu přes ukrajinských plynovod – srovnání minulý a letošní rok:
http://voicesevas.ru/news/49215-gazovoe-padenie-ukrainy-o-chem-govoryat-poslednie-cifry-statistiki.html

alexithymie54
alexithymie54
5. 1. 2020 21:36

Kdo začíná (čal) skoro 3-ti světovou.
Velice zajímavý komentář:
https://youtu.be/OJrxRGxtlQo

alexithymie54
alexithymie54
5. 1. 2020 21:49

K těm SPD poslancům co dodat – vždyť to se u nás nosí, né
“Politika dvojí tváře”. Vždyť si toho doktůrka poslechněte. On to přece dobře myslel, ale ta rezoluce byla šalamounsky napsána, ono mu vlastně nic jiného nezbývalo, on je přece “levicový demokrat”!!!!!
A teď si “Parlamentních listech” přečtěte co ten “dobytek” tam napsal:
https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/David-SPD-Europoslankyne-KSCM-Konecna-schvaluje-zlociny-totality-a-popirani-holokaustu-609076

alexithymie54
alexithymie54
5. 1. 2020 22:05

On je totiž prokoukl!!!!!!!
On se chová jak ten sráč ze 3 třídy: “…..to ne já, to oni…..”
Fuj tajbl!!!!

alexithymie54
alexithymie54
5. 1. 2020 22:14

“….máma je kurva a kurví se s kdekým, ale jinak je starostlivá.”
To se píše v rezoluci o doktůrkově mámě a ten doktůrek s tím souhlasí, protože je máma starostlivá.
Při jeho vzdělání by si měl zopakovat základy formální logiky, ale spíše se přikláním k tomu charakterovému dobytku!!!!

Bety
Bety
5. 1. 2020 22:54

Po přečtení té rezoluce a toho, co v Parlamentních listech David napsal
prostě nemám slov jak co se týče Jourové, tak Davida.
Hájit se tím, že schválím text který je míchanicí lží, polopravd a zrnek pravdy
pro ta zrnka pravdy je nehorázné! Takto nastavený text je prostě LEŽ JAKO VĚŽ!!! A může se pan David na svých HEZKÝCH FOTKÁCH chlubit svým
úsměvem jak chce!

Irena
6. 1. 2020 7:39

Tak na Nové republice prý ten článek smazali, asi neunesli reakce čtenářů:
Ale byl tam prý dobrý faktologický příspěvek, který tím smazali zároveň, k nalezení zkopírovaný zde:
http://www.vodaksb.eu/diskuse/historie-dejiny/comment-page-15/#comment-276983

Ladislav Hinner
Ladislav Hinner
6. 1. 2020 15:09

Zdá se, že Němci zřejmě čekali se zahájením války na smlouvu s posledním významným soupeřem:
26.1.1934 Hitler-Pilsudski (Polsko)
29.-9.1938 Mnichovská dohoda (Německo, Anglie, Francie Itálie)
30.9.1938 Hitler- Chemberlain (Anglie)
6.12.1938 Hitler – Daladier (Francie)
7.6.1939 Ribbentrop – Selter (Estonsko)
7.6.1939 Ribbentrop – Minters (Lotyšsko) 23.8.1939 Ribbentrop -Molotov (SSSR)
Takže BIS má pravdu, že školy učí podle zastaralého chápání dějin a Rusové nebojovali proti nacistům, ale za kolonizaci Evropy, ale kolonizaci nezabránili ani hrdinní Vlasovci z Řeporyj? Na jednom blogu jsem totéž napsal, ale bylo to pochopeno jako jako přitakání mejnstrímu. Tady snad ne.