Nepodmíněný základní příjem a naše mzdy, platy, důchody a sociální dávky

 

Nepodmíněný základní příjem je podán tak, aby nevypadal jako něco zcela nového. Návrh na jeho zavedení je výzvou k tomu, aby se daly do pořádku problémy sociálního státu.


V poslední době se objevily zprávy, že v některých zemích se uvažuje o zřízení institutu nepodmíněný základní příjem. To je pravidelný příjem každého občana státu vyplácený všem bez toho, že by museli dokládat splnění jakýchkoliv podmínek. Mnozí lidé to vnímají jako překvapivou myšlenku, která vyvolává pochybnosti, ale něco podobného bylo v Československu již praktikováno dlouhá léta před rokem 1989 a ještě krátce po něm. To vyžaduje vysvětlení.

Nepodmíněný základní příjem před ztrátou národního majetku

Před listopadem 1989 a po něm až do doby masivní privatizace stát vlastnil skoro všechny zdroje národního produktu. V ceně tohoto produktu je obsažena i složka, která by měla být vyplácena jako mzdy a platy. Stát však vyplácel nižší mzdy a platy, než by tato složka umožňovala, a zbytek používal na dotace a benefity v oborech, jako je bydlení, veřejná doprava, potraviny, bezplatné zdravotnictví a školství, sport a rekreace, energie, voda, kultura, odívání, vše pro děti atd. Tyto výhody byly obdobou nepodmíněného základního příjmu, neboť jich mohl využívat každý občan. Také důchody a sociální dávky byly s ohledem na to přiměřeně nižší. Aby tyto výhody neměli i cizinci, to zajišťoval směnný kurz koruny.

Tichý zánik nepodmíněného základního příjmu bez náhrady

Při nedomyšlené a zpackané privatizaci stát přišel o většinu zdrojů svého příjmu. Podniky stát předal bez odpovídající náhrady novým majitelům i se zaměstnanci a jejich nízkými mzdami. Benefity mezitím zanikly, na jejich hrazení teď měli peníze noví vlastníci, ale ponechávali si je pro sebe, nebo pro akcionáře, převážně zahraniční. Velká část odměn za práci se tak stala bezdůvodným ziskem akcionářů a na světě byla nízká cena práce ve výši méně než dvě třetiny předchozí úhrnné úrovně odměn. Špatně řízený stát se nepostaral a nahrazení zaniklých benefitů ani ve sféře svého vlivu a ani na to neměl prostředky v důsledku privatizace, své špatné měnové a fiskální politiky a rozkradení národního majetku. Mlčely i ochablé odbory. Převládaly mylné představy, že vstupujeme do režimu, kde vládne právo a slušnost.

Propad národního důchodu chybnou transformací hospodářství

Mezitím klesla reálná hodnota národního důchodu a životní náklady stouply, když byla špatně provedena transformace národního hospodářství, kde dominovala ztráta výrobních kapacit vysoké úrovně, ztráta dříve skoro úplné soběstačnosti a chybná výhradní orientace na vývoz při katastrofálním směnném kurzu koruny. Po privatizaci také stouply ceny služeb a životních potřeb a ani to nebylo kompenzováno.

Zdá se, že stát řídili hlavně zločinci, nebo lidé hloupí. Těch je všude dost, i statistici dodnes usuzují, že reálná mzda po roce 1989 vlastně neklesla a vůbec nezapočítávají, že zanikl výše popsaný nepodmíněný příjem. Jinak by museli konstatovat, že reálná mzda klesla k výše zmíněným dvěma třetinám hodnoty odpovídající produktivitě práce a popsané národohospodářské chyby dále snížily již sníženou hodnotu mezd opět asi o třetinu a ze zmíněných dvou třetin se průměrná mzda dostala na 44 % proti západním sousedům, ovšem bez přihlédnutí k nereálnému směnnému kurzu koruny. Po jeho započtení se přiblížíme ke skutečnosti, kterou s rozhořčením pozorujeme.

Velký rozdíl směnného kurzu koruny a kurzu stejné kupní síly – hlavní a trvalý nástroj vysávání kolonie Česká republika

Nejsme klasickou kolonií určitého státu zřízenou pomocí vojenské síly, ale moderní kolonií mezinárodního kapitálu, který nás ovládá a vykořisťuje pomocí ekonomických nástrojů. Slabá sociální demokracie, udržování komunistů mimo hru a silné postavení viníků úpadku hospodářství v parlamentu a také hloupost těch několika poctivějších politiků vedla k tomu, že nikdo z oficiální politické reprezentace nepoukazoval na kurzové ztráty zahraničního obchodu v řádu bilionů korun, vznikající vlivem desítky let
trvajícího velkého rozdílu směnného kurzu koruny a kurzu stejné kupní síly. Tento nesmyslný rozdíl byl zaveden a udržován v rámci katastrofální měnové a mzdové politiky pod záminkou podpory exportu. Stal se významným nástrojem vykrádání republiky, ale nikdy se o něm oficiálně nemluvilo, jako kdyby neexistoval.

Ale ještě začátkem roku 2013 byl podle OECD kurz stejné kupní síly 17.6 Kč za 1 euro a směnný kurz 24.5 Kč za 1 euro, takže při uplatnění ceny produkce, nebo ceny práce v korunách, v eurozóně, bylo možné dostat zpět jen 72 % hodnoty koruny. Tomu odpovídala roční kurzová ztráta zahraničního obchodu 3600 x 0.28 = 1008 miliard Kč. Při srovnávání průměrných mezd vychází střízlivý odhad tak, že průměrná česká mzda, uplatněna v západní cizině, byla 0.44 x 0.72 = 0.317 německé, dostalo se za ni v eurozóně totéž, jako za 31.7 % německé mzdy za stejnou práci. Statistické údaje jsou ještě o trochu horší.

Ani bilion korun kurzového zisku a 600 miliard nevyplacených mezd a odvodů ročně nebylo kolonizátorům dost

Roční kurzové ztráty v průběhu let klesaly jen zvolna ale i když v roce 2013 byly ještě ve výši asi bilion korun, zahraničním kolonizátorům to nebylo dost. Zařídili, aby Rada ČNB v jejich prospěch a k naší škodě intervenovala s cílem oslabit korunu, což byl pravý opak toho, co jsme potřebovali, a vyneslo to pro zahraničí 360 miliard Kč za rok navíc, když vnutili pevný směnný kurz 27 Kč za euro a mezitím klesl kurz stejné kupní síly na 16.7 Kč za 1 euro. ČNB tím porušila zákon o ČNB, který ji zřizuje a na kterém proto nemůže být nezávislá. Tento zákon ČNB výslovně ukládá v § 2 odst. (1), aby jednala v souladu se zásadou otevřeného tržního hospodářství a to určitě násilné intervence znehodnocující korunu nejsou.

Byly jen dvě cesty k nápravě chování ČNB. Prezident republiky mohl odvolat členy Rady ČNB, i samotného guvernéra, pro porušení zákona, ale ani po výzvách se k tomu neodhodlal. Druhá možnost byla, podat trestní oznámení ve věci podezření ze znežití pravomoci Rady ČNB a jednání v rozporu se zákonem. Ani k tomu se nikdo neměl a tak jsem to udělal sám a státní zastupitelství to předalo policii. Ta mi sdělila, že ona podezření nemá, ale ani slovem nevysvětlila, proč ho nemám mít já, když rozpor se zákonem je zřejmý. Takhle si fungování právního státu nepředstavuji.

Intervence skončily a škody narůstají dále

Intervence ČNB po tři a čtvrt roce skončily, ale jejich následky jsou dlouhodobé. Po skončení intervencí ČNB dávají koruny na trh spekulanti, kteří je nakoupili v kurzu 27 Kč za 1 euro a teď udržují kurz 26 Kč za 1 euro, Roční kurzová ztráta při vývozu 3600 miliard Kč je při aktuálním směnném kurzu 26 Kč za 1 euro a kurzu stejné kupní síly 16 Kč za 1 euro 1385 miliard Kč. Zvýšená míra vysávání republiky zůstává zachována. Nikoliv 2 % inflace, ale zvětšená a nezmenšující se kořist, to je cíl, kterého mělo být a bylo dosaženo. Poměr kurzu stejné kupní síly a směnného kurzu za euro, zhoršený intervencemi ČNB, je nyní udržován péčí spekulantů a při mezinárodním srovnávání smazává účinky váhavého zvyšování mezd v ČR.

Vraťme se k otázce nepodmíněného základního příjmu

Nejprve, jaký by mělo jeho zavedení smysl. Předností poskytování benefitů nevyplácených přímo bylo, že byly zaměřeny hodně na životní potřeby dětí a nemohly být zneužívány dospělými, jako se to často děje v případě sociálních dávek vyplácených v hotovosti. A také příslušná část dávek pro dospělé nemohla být propíjena a prohrávána v hernách. Systém těchto benefitů by se ale těžko dal zavést v primitivním kapitalismu.

Výhodou základního příjmu vypláceného přímo by mohlo být nahrazení složitého systému sociálních dávek jednoduchou, administrativně nenáročnou platbou. Mohl by nahradit několik uznávaných nároků, jako je minimální starobní i sociální důchod, existenční minimum a různé sociální dávky.
Jeho vyplácení osobám práce schopným by muselo být vázáno na ochotu přijmout a vůli řádně vykonávat jakoukoliv nabídnutou práci.

Dostáváme se k problému, jak by se mělo vyplácení nepodmíněného základního příjmu financovat

Pochopitelně ze stejného zdroje, jako byly financovány zmíněné benefity. Zdrojem musí být výtěžek z prodeje národního produktu. Ložiska nafty nemáme a když něco máme, jako lithium a jiná přírodní bohatství, tak je špatné vedení státu dovede promarnit. Dokonce i vodu.

Obavy, že by na nepodmíněný příjem nebylo dost peněz, jsou neopodstatněné zejména proto, že tento příjem by mělo tvořit převážně jen to, co se pod jinými tituly musí tak jako tak poskytovat.

Stát jako majitel, a podobně i soukromý podnikatel nebo oligarcha, musí mít možnost pokrýt výrobní náklady a přiměřeně inovovat výrobní prostředky. Ale není žádoucí, aby majitelům zbývalo moc peněz na zbytečné rozšiřování výroby, nepotřebné investice a hromadění majetku. Je potřeba, aby bylo samozřejmostí, že úspěšní producenti pomocí přebytků uspokojí potřeby veřejnosti a umožní plnit úkoly, které má stát. Může to zařídit dobrý daňový systém, ale ten musí navrhnout schopný autor nezatížený střetem zájmů.

Nedostatek poctivých úmyslů a schopnosti logicky uvažovat, to jsou příčiny neúspěchů většiny autorů při tvorbě pravidel fungování sociálního státu

Nepodmíněný základní příjem by mohl být zaveden v rámci programu zjednodušování sociálního systému, který je zaplevelen komplikacemi, které tam zavlekla snaha aspoň někomu neposkytnout to, co má podle jednoduchých pravidel dostat. Musíme odmítnout systém, který místo zajištění sociálních bytů umožňuje placení předražených ubytoven a bohatých příspěvků na bydlení. Zcela nově je nutné podmínit získávání podpory v nezaměstnanosti, důsledně a bez uhýbání řešit solidární hrazení zdravotní péče cestou veřejného zdravotního pojištění, a přiznat, že racionální systém placení důchodů a sociálních dávek musí být financován průběžně z odvodů pocházejících z HDP. Tato opatření by měla vést k omezení zneužívání sociálního systému, a ne ke zvýšení jeho nákladnosti.

Nepodmíněný základní příjem se v pojetí zde popsaném nejeví ani jako něco zcela nového a ani zcela nepodmíněného, a návrh jeho zavedení je vlastně výzvou k tomu, aby se problémy sociálního státu daly do pořádku.

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
13 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
fajt
16. 10. 2017 18:02
senil
senil
17. 10. 2017 3:21

Na to teď nebudou peníze. Velká ekonomická krize je za rohem a celý stát blahobytu se rozpadne. Myslím si že nebudeme mít časem základní příjem ani celý sociální stát, když to celé krachne.

http://www.epshark.cz/clanek/156/velka-ekonomicka-krize-je-za-rohem

idiotronic
17. 10. 2017 4:24

Roku ´68 jsem udělal přijímačky na střední školu, ale v dopise škola zároveň upozorňovala, že její ubytovací možnosti jsou nedostačující. (Prakticky to řešili tak, že vylučovali ze školního internátu každého, kdo si hvízdal při chůzi na chodbě, šel příliš rychle, popřípadě příliš pomalu, prostě ferkventanti si co nejdřív museli najít něco v soukromí, což bylo tehdy dobře možné .Babka ubytovávala za stovku měsíčně, ale kolik jí v domku doopravdy bydlí lidí- to nikdy nezjišťovala.) To jsem ovšem předem nevěděl, a tak telefonátem na ředitelství Tesly Rožnov jsem byl odkazován směrem dolů až na podnikovou ubytovnu, která pak fungovala i pro… Číst vice »

koloděj
koloděj
17. 10. 2017 5:34

Kdysi .. tak 15-20 let zpět jsem četl sci-fi .. bohužel jméno autora ani název si nevybavím, snad První kolonisté na Venuši .. fakt nevím .. Tam také měli všichni nepodmíněný příjem + příjem za práci. Bylo to ale fikané ( samozřejmě, že peníze neexistovaly, vše přes platební karty ).. Nepodmíněný příjem byl vyplácen v zelených bodech ( nebo kreditech) za který jste nakoupil jen základní (a nejhnusnější) potraviny. Bydlení jen v „kontejnerech“ . A tak dále. Pokud měl člověk zaměstnání, dostával i červené kredity, za které si mohl pořídit lepší typ zboží a např. ve veřejných toaletách se vykoupat… Číst vice »

fajt
17. 10. 2017 6:43

neskutečný feudalismus utužený likvidační technologii – tohle už nezmění ani velká válka či nějaká biblická potopa. ..)

Martin (už bez taky m)
17. 10. 2017 8:11

Bylo by krásné, aby se základní – alespoň elementární záležitosti sociálního systému daly do pořádku. O sociálním státě bych už mluvil jen v dějepisných kategoriích, v současnosti již delší dobu neexistuje. Každou myšlenku lze zneužít, zálež „jen“ na lidech… Jako zarytý příznivec základního příjmu zde zmíním jednu zásadní věc kterou jsem se nedávno dozvěděl. Každou žádost o invalidní důchod před vypočítáním základu po sociální stránce (pokud posudkoví „lékaři“ vyhoví a potvrdí splnění kritérií pro žádost, důchod z hlediska zdravotnického, lékařského) předchází posouzení žadatele dle kritéria, zda v posledních 10 letech od data uvedeného v posudku- rozhodnutí LZPS pracoval alespoň 5… Číst vice »

Martin (už bez taky m)
17. 10. 2017 8:33

V případě že jste dejme tomu onemocněli před cca 10 lety- a tak, že z vás nemoc „ze dne na den“ udělala mrzáka či člověka životně závislého na „substitucích“, sotva rok jste měli maličký ID 3 stupně, posléze Vám jej dle „Julínkových tabulek“ -úžasně uzdravujících i zcela zjevné postižené- odeberou může nastat následující: Jelikož bez ohledu na každodenní fyzickou skutečnost jste se tak úžasným způsobem úředním rozhodnutím „uzdravili“, a navzdory řadě vážných i život přímo ohrožujících skutečností jste tak zařazen mezi zcela zdravé. Absence ID z Vás tak učiní v očích každého potenciálního zaměstnavatele zcela zdravý „lidský zdroj“… Ale každý… Číst vice »

PPK
PPK
17. 10. 2017 12:22

Tak dobrá, pokusme se ten ZNP promyslet zevrubněji. Dejme tomu, že všichni dostanou od státu formou ZNP nějaké relativně nevelké peníze. Někdo za ně koupí dětem lepší oblečení a jídlo, protože majitelé obchodů stanovili příliš vysoké ceny vzhledem k jeho mzdě. Někdo to dá na nájem, protože majitelé realit stanovili příliš vysoké ceny realit a nájemných vzhledem k jeho mzdě. Jiný má právní nebo zdravotní či živnostenské problémy a tak to dá na poplatky advokátům a úplatky doktorům a úředníkům. Někdo je ale nezaměstnaný a možná i zbytek ze ZNP propije nebo prohraje na automatech, protože je alkoholik a gambler,… Číst vice »

Gatta
Gatta
17. 10. 2017 14:00

Re PPK – souhlas. Ono je to logické, ale je na to nutno upozornit, že všechny tyto „experimenty nového věku“ – ZNP, elektromobilita, změny školství, multikukturalismus … … se zavádí ve státech, kde ještě stále je dobře, kde systém ještě funguje, ale především ve státech bohatých, kde stále ještě leží dostatečná hromada peněz, ze které je možno brát čerpat plnými hrstmi. A tak dokud bude z čeho brát – tak ty novoty také i budou i jaksi fungovat. Toť vše. Inflace – mnohdy se o ní mluví jako o postupném zdražování v obchodech , což je silně nepřesné. Inflace je… Číst vice »

fajt
17. 10. 2017 14:17

ještě jednu stejně dlouhou dekádu kapitalismu a zbylí idioti netrefí ani na větev. ..)

idiotronic
17. 10. 2017 16:02

Soukromý podnikatel (samozřejmě, nepobírá dotace) platí daně, aby ostatní měli základní příjem. Věříte tomu? PPK to naznačuje, autor článku se k tomu hlásí naplno – prostě ten příjem může existovat, ale nemůže mít povahu volně utratitelné hotovosti na cokoliv. Jinak si přijďte poslechnout ,,ossianské zpěvy“ v den výplaty dávek. Následují popelnice plné potravin, do nichž obratně naskakují potkani.Popelnice totiž nejsou uzavřeny,víka utrhal kdosi v pervitinovém rauši či absťáku. Přemnožení potkani vyvolávají hrůzu obyvatel, kterým vstupují do domů (přirozené chování všech synantropních zvířat) a ti nakupují ve velkém kumulativní jedy, ovšem zbrkle je sypou na dvorky, takže v ulici zmizeli zpěvní… Číst vice »

PPK
PPK
17. 10. 2017 16:04

Gatta napsal Ono je to logické, ale je na to nutno upozornit, že všechny tyto „experimenty nového věku“ – ZNP, elektromobilita, změny školství, multikukturalismus … … se zavádí ve státech, kde ještě stále je dobře, kde systém ještě funguje, ale především ve státech bohatých, kde stále ještě leží dostatečná hromada peněz, ze které je možno brát čerpat plnými hrstmi. A tak dokud bude z čeho brát – tak ty novoty také i budou i jaksi fungovat. Toť vše. Inflace – mnohdy se o ní mluví jako o postupném zdražování v obchodech , což je silně nepřesné. Inflace je v podstatě… Číst vice »

perun
perun
17. 10. 2017 16:35

Tak ještě jednou,
napsal jsem příspěvek a byl jsem pravděpodobně smazán bez udání důvodu.
Nebo jsem něco špatně zmáčkl ?
Nebudu se opakovat, ale jádrem příspěvku bylo, že jakýsi Mrázek zde se snaží za každou cenu prosadit něco, co odporuje logickému myšlení a je hlavním nástrojem globalistů pro ovládnutí nemyslících mas.
Nebo kritika se už zase nepřipouští ??