Nezapomněli jsme na restituci Moravy?

 

Stát Česká republika vznikl 44 let po zániku Moravskoslezské země, a i proto rozvíjí svoji identitu bez respektu k moravským základům svého bytí. Morava je obecně vnímána jako etnografický region typu Chodsko, nikoliv jako svéprávná země, jíž za normálních okolností přináleží přinejmenším administrativní hranice vlastního území, nejlépe však i vlastní politická reprezentace, zákonodárný sněm a vláda.

Autonomní Morava měla až do 20. století mezinárodní uznání, v poválečných revolučních dobách však během třiceti let přišla o svá tisíciletá zemská práva, a to v rozporu i s tehdy platnými zákony. Po vzniku Československa nebyla Morava zmíněna v ústavě, nebyl svolán demokraticky zvolený Moravský zemský sněm; k jisté nápravě došlo obnovením zemského zřízení deset let po vzniku RČS.

Byť to rodilí Moravané v nejvýznamnějších státních funkcích považují za přežilé, já za politikum stále považuji mj. fakt, že v důsledku komunistického puče Morava poprvé ve svých dějinách po právní stránce vůbec neexistuje. Generální tajemník ÚV KSČ Rudolf Slánský prosazoval rozbití zemského zřízení, i toho velmi okleštěného, aby se bolševici udrželi u moci a mohli vše centrálně kontrolovat.  Morava se dostala pod absolutní pražskou nadvládu a stala se nesvéprávným majetkem centra české státní politické moci. V důsledku komunistického bezpráví byla vymazána z mapy Evropy, je vytlačována z myslí žáků. Nahrazení Moravskoslezské země loutkovými Gottwaldovými kraji, tedy státem posvěcený zločin a krádež, nelze nikdy akceptovat a musí dojít k nápravě, stejně jako u jiných komunistických zločinů a křivd – život popraveným ve vykonstruovaných procesech vrátit nelze, jiné restituce (vždyť naši zemi zrušil ten, kdo se dostal k moci silou, nenávistí…) však realizovat lze, a to včetně návratu před akt bezpráví, jímž bude obnovení Moravskoslezské země v rámci ČR. Není nijak ospravedlnitelné, že zrovna tento plod totalitní zvůle si demokratický stát hýčká.

Po roce 1989 zákonodárci České národní rady a Federálního shromáždění ČSFR opakovaně prohlásili zrušení Moravskoslezské země za akt bezpráví – v dokumentech se píše o nespravedlivém, nedemokratickém, totalitním, protisamosprávném, deformujícím, nepřirozeném a byrokraticko-centralizačním zrušení České země a Moravskoslezské země komunisty. Čeští poslanci zaúkolovali sebe a vládu nutností nápravy, kterou písemně slíbili i vedoucí představitelé dlouhodobě vládních politických stran ČSSD a KDU-ČSL. Pád moravské politiky po smrti doc. Boleslava Bárty, rozpadu ČSFR a rozkolu mezi moravskými politiky jen pomohl centru zachovat a zvětšit míru bezpráví, v jehož důsledku nesvéprávná Morava oproti své samosprávné minulosti nevzkvétá.

Stát se v přístupu k Moravanům a Moravě dlouhodobě dostává do rozporu s Preambulí platné Ústavy ČR, kde se jasně v prvním řádku hovoří o občanech ČR v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, tyto starobylé země však nikde nejsou územně definovány, nemají své instituce nadané byť symbolickou mírou moci.

Hřebíčkem do rakve českých zemí byl v době kulminující vládní krize před Vánoci 1997 nenápadně přijatý naprosto zásadní vládní návrh ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, který zavrhl zemské uspořádání a vrátil se k uspořádání krajskému – tento návrh předložila na samém sklonku své existence menšinová vláda Václava Klause, kde koalici tvořila skandálem s financováním oslabená ODS, skandálem s Kalvodovým titulem oslabená ODA a z koalice odcházející Luxova KDU-ČSL a byla tolerována ze strany Zemanovy ČSSD; zákon vlastnoručně podepsali prezident Václav Havel, premiér Václav Klaus a předseda sněmovny Miloš Zeman. V době existence kvazidemokratické tzv. opoziční smlouvy Klausovy ODS a Zemanovy ČSSD pak došlo k vlastní realizaci tohoto obnovení uměle vytvořených a zemskou tradici znásilňujících komunistických krajů namísto tradičních zemí, ač někteří zákonodárci, kteří pro zákon hlasovali, dnes svého rozhodnutí veřejně litují, aniž by však byli ochotni něco udělat pro jeho nápravu.

Tvrzení, že třináctiletá umělá krajská tzv. samospráva je lepší, protože je blíže občanům než tisíciletá tradiční samospráva zemská, naprosto neobstojí. Předpokládám, že zrušení či neobnovení zemí po roce 1948 i 1989 a zavedení 14 malých, totalitních, umělých, drahých, méně funkčních ovšem i z moravských daní placených krajů jako produktu sociálního inženýrství mělo obdobný důvod: petrifikovat státní mocenský monopol pomocí zničení konkurujících zemských mocenských center – ČR proto trpí extrémní koncentrací výkonné a zákonodárné moci v pražském ústředí: kdo má moc (i když třeba pochází z Moravy, o níž se však ve škole nic nenaučil), nechce se jí vzdát, hledá výmluvy a sám její část nerad odevzdává výše do EU či níže do Čech, na Moravu či do Slezska. Kraje jsou samosprávou spíše symbolickou, jelikož jsou finančně zcela závislé na státním centru, mají malé kompetence, a tudíž nemohou kontrolovat ani omezovat absolutní koncentraci moci v Praze; ve skutečnosti tak posilují extrémní direktivní byrokratický centralismus českého státu.

Pokud tvůrci a udržovači krajů argumentují již vyloženými našimi penězi za 13 let na krajské zřízení, a tudíž nemožností jejich změny, říkají vlastně, že špatně naložili s našimi daněmi a nejsou ochotni chybu napravit, čímž zahazují tisícileté úsilí i peníze obyvatel Moravy. Tento argument tedy proti síle lidské důstojnosti Moravanů a praktičnosti zemského zřízení rovněž neobstojí.

Například střední školství, které je teoreticky v kompetenci krajů a má zásadní vliv na utváření identity žáků, je ve skutečnosti řízeno z Prahy, jelikož finance kraji pouze protékají z centra do škol; učivo je centrálně diktováno prostřednictvím závazných tzv. Rámcových vzdělávacích programů, kde opět není místa pro zemské reálie. A pokud se centralizaci vzepře státem ne zcela kontrolovaný segment soukromého a církevního školství, usiluje ministerstvo o jeho finanční zničení, byť i rodiče žáků soukromých škol platí daně – mj. na školství.

Petrifikace komunistických krajů je v přímém rozporu se sliby obnovení Moravskoslezské země. Demokratický režim posvětil komunistický zločin spočívající ve zrušení tradičních zemí a ukradení jejich majetku i identity. Kraje důsledně nerespektují vnitřní zemské hranice mezi Čechami, Moravou a Slezskem, a to evidentně s cílem rozpustit Moravu a Slezsko v tzv. Česku. Nevím, jak by se zachovali centrální politici, kdyby byly takto brutálně zpochybněny vnější státní hranice ČR s odkazem na to, že dnes už nemají smysl.

Pražským posttotalitním politikům se prostřednictvím slabých krajů, s nimiž občané nejsou ztotožněni, a bez mocenské konkurence zemí i jejich elit, snáze vládne; důsledkem tohoto nákladného kroku z roku 2001 zpět do roku 1949 je zvětšující se deficit demokracie v ČR. To je patrné na nižší politické kultuře zglajchšaltovaného státu s nepoctivými, pyšnými, na státu se přiživujícími, co se identity týče vykořeněnými a povinnosti bez výčitek obcházejícími politiky i občany, na intoleranci nerespektující a poškozující práva menšin, což obojí vede k vyšší míře pocitu všeobecné nespravedlnosti ve společnosti. Máme možnost zvolit si jen silný centrální parlament, který ve skutečnosti pečuje jen o Prahu a okolí, a slabá krajská zastupitelstva, která jsou produktem sociálního inženýrství, směšnými kancelářemi centrální moci – to je pouhá hra na demokracii, demokratura.

Dle principu subsidiarity by bylo daleko racionálnější, demokratičtější, funkčnější, levnější, tradičnější a spravedlivější rozdělit moc mezi EU, stát, historické země, okresy a obce. Centralismus a kraje jsou dlouhodobě nestabilní, nevýkonné a vedou k apatii obyvatel a mj. k rozpadu ČSFR; decentralizovaný stát se samosprávnými zeměmi je naopak zárukou klidu a stability – občané i jejich politici pracují pro svoji zemi, vidí v tom smysl, nekradou. Nedospělá a v zajetí českého nacionalismu stále tkvící ČR se však dlouhodobě bojí přenést část pravomocí na své historické země i na EU.

Jako Moravané, kteří sice požívají individuálních práv občanů ČR, zcela postrádáme kolektivní práva zemské obce, etnické skupiny či národnostní většiny nebo menšiny, jako politická obec nemáme vlastní politickou reprezentaci a zastupitelské orgány, které nám spolu s naší zemí ukradl totalitní režim a ten demokratický nám je přes sliby nevrátil – Moravané jsou v ČR jako skupina diskriminováni. Centralizovaný politicko-mediální i vzdělávací systém zdědil mnohé z dob netolerantního nacionalistického komunismu, nutí zastupitele z Moravy stát se politickými Čechy, a tudíž Moravany nepřímo nutí hlásit se k češství. Tento asimilační tlak z Čech na Moravu, který je někdy nazýván čechizací Moravy, je dlouhodobý a velmi úspěšný: pokud škola, média i politici z hlouposti či se zlým úmyslem neustále tvrdí, že ČR jsou Čechy, v nichž jsou všichni Češi a vše je české, pak se tisíckrát opakovaná lež pomalu stává pravdou.

Snahám o restituci naší země nepřeje lhostejnost většiny občanů ČR způsobená dějinným úspěchem střídavě německého a především českého nacionalismu na Moravě, který vedl k fyzické likvidaci či vyhnání zemských elit různých národností, neúspěchem moravských snah z 60. a 90. let 20. století, dále pražská totalitní a posttotalitní centralizace, jejímž výsledkem je netolerantní centralistický unitární stát Česká republika spíše východního ražení, nikoliv federální stát České země západního střihu, v němž by bylo místo i pro jinou dějinnou a kulturní identitu než českou.

Zásadní právo v rozumné míře autonomně rozhodovat o svých věcech ve svých hranicích, byť jako součást vyššího státního či nadstátního celku, bylo naší zemi i jejím obyvatelům protiprávně zcizeno. Přesto, či právě proto, nás Moravany unitární stát ČR nutí platit daně do centrální pražské pokladny, a dokonce nás a naši zemi bez naší kontroly masivně zadlužil – Morava a Moravané nedisponují vlastní institucí, prostřednictvím níž by mohli ovlivňovat směřování svých daní, jejich přerozdělování z centra a míru zadluženosti. ČR Moravanům prakticky neumožňuje mít vlastní politickou reprezentaci – české centrum nás za této politické nekultury a koloniálního stavu věcí vždy přehlasuje, ať už jsme na oproti Čechám menší Moravě hlavní politickou silou jako před dvaceti lety, či dočasně pokořenou politickou slabostí jako nyní. I přes či právě kvůli cílevědomému budování centralizovaného státu jsou dlouhodobě výrazně jiné výsledky voleb na středo-levé Moravě (ČSSD + KDU-ČSL) než ve středo-pravých Čechách a Praze (TOP09 + ODS). Unitární stát rozhodně nevedl ke spravedlivému přerozdělování bohatství (není založen na solidárních principech EU), mzdy jsou vyšší v Čechách než na Moravě, i podle vládní analýzy z roku 1992 byly země Morava a Slezsko výrazně okradeny o desítky miliard Kčs ve prospěch Čech (a Slovenska) – žádná náprava nebyla učiněna. Centrální pražská ministerstva tedy rozhodně nejsou pro Moravu normální a výhodná, přitom si pražští politici (často z Moravy) troufnou chtít pro chudnoucí Moravu ještě méně a pro evropsky bohatou Prahu ještě více.

Představitelé ČR dlouhodobě a cynicky ignorují výsledky sčítání lidu (ČR údajně zařazuje Moravany z nejasného důvodu automaticky do skupiny Čechů), historii, právo, tradice, morálku – o Moravě a Moravanech výmluvně mlčí (média píší dokonce o českých vědcích z Brna, ale o kriminálních skupinách z Moravy), téma nápravy totalitou způsobeného stavu je tabuizované; pokud někdo téma otevře, stává se automaticky separatistou, nacionalistou apod., byť nechce rozpad státu a nevěří v existenci národů. To ne moravský, ale český protimoravský šovinismus zvítězil, ČR Moravou pohrdá – arogance a přehlížení přece nesměřuje z Moravy do Čech, ale v naprosté většině opačným směrem. Ať už se tak děje z důvodu neznalosti, hlouposti, či záměru, je to špatně.

Jakási „druhá normalizace“ u nás vede k tomu, že když občan ČR o sobě prohlásí, že není Čechem, nýbrž Moravanem, je to dnes daleko provokativnějším „coming-outem“, než přihlášení se např. k sexuální minoritě. Jako Moravan, obyvatel starobylé země Moravy, se necítím být někým méně či více než Čech či jiný Evropan, požaduji pouze stejná kolektivní práva, která v rámci ČR nemám.
I přes tento výrazný deficit demokracie je ČR stále evropským právním státem. Účet sliby nedodržujícím politikům vystavují voliči, ti si však nespravedlivé postavení Moravy a Moravanů v českém státě vzhledem ke školní, mediální a politické masáži neuvědomují, nechápou jeho konotace a důsledky či problém nepovažují za prioritu, podle níž by měli volit.

Často používají nesmyslný argument, že ČR, která je přitom rozdělená na 14 krajů, je malá na dělbu legislativní a exekutivní moci mezi státní centrum a čtyři samosprávné země. O malosti však hovoří malí. Často je nám podsouván příklad rozbití Československa. Proevropští Moravané to nikdy nechtěli, přitom za to platí, vítězi jsou slovenští a čeští protievropští nacionalisté Vladimír Mečiar a Václav Klaus, dle mého názoru hlavní viník mj. rozpadu federace i neobnovení Moravy, miláček putinovského Ruska proslulý svými pokusy (z)ničit i EU. V referendu se lidí na názor nezeptali. Vztah ČR a SR má jinou kvalitu než vztah Slezska, Moravy a Čech, rozpad možné budoucí federace Českých zemí dle mého názoru nehrozí. Vždyť to byli ti samí politici, kteří zavinili rozpad ČSFR, jelikož nedali autonomní práva Slovákům, kteří nedali autonomní práva ani Moravě s odůvodněním, že hrozí další rozpad státu, což je absurdní – Moravané jsou každopádně obětí, nikoliv viníkem. Velikostí i počtem obyvatel přibližně odpovídající Rakousko je úspěšně fungující federací, umělé kraje navíc velikostně nerespektují přirozené celky NUTS EU, proto evropské peníze po neúspěchu s umělým slučováním umělých krajů jako obvykle rozděluje pražské centrum.

V historii nikdy nebylo nepraktické označovat svým pravým jménem jmenovat Čechy, Moravu i Slezsko (popř. české země) a nespokojit se jen s názvem jedné země myslíc celek, byť ani to by nebylo tragedií – dnes však dochází i mezi politickými elitami a autory učebnic dějepisu k patvarům typu „české země a Morava“ apod. – škola je tomu nenaučila – a to tito „vlastenci“ říkají, že hájí v EU „české národní zájmy“, přičemž nedokážou ani vyjmenovat vlasti české, tedy země vlastního státu.

Co dnes Moravě zůstalo? Není toho málo: statisíce lidí hlásící se k moravské národnosti, tedy víc, než má americký stát Aljaška obyvatel; Morava má víc obyvatel než Connecticut. Stovky radnic vyvěšujících moravskou vlajku. Zmínka v prvním řádku Preambule Ústavy ČR, která však není nikde jinde v legislativě naplněna. Moravská orlice ve stříbrno-červené variantě je ve velkém státním znaku ČR; v tzv. malém státním znaku je pouze český lev, který se tak vetřel na všechna razítka a vysvědčení na Moravě. Moravská orlice je i ve znacích některých krajů, jejichž území leží na Moravě, což však neplatí o Jihočeském kraji, ač Dačicko je historicky moravským regionem; Jihomoravský kraj či např. brněnské městská část (a dřívě město) Královo Pole mají ve znaku dokonce i zlato-červenou orlici, ač tzv. „odborníci“ v médiích tvrdí, že se tato varianta znaku dnes nikde neobjevuje. Brno je sídlem soudní moci v ČR, je zde i úřad ombudsmana – lidé jsou sem posíláni z centra, dle vlastních slov jsou však spíše vyháněni do „gubernie“, což není pravda, protože gubernie má na rozdíl od Moravy aspoň svoje hranice a gubernátora. Ústavní soud, paradoxně ta instituce, která je v ČR nejvýše postavena v dozírání na právo a spravedlnost, sídlí – což pokládám za eticky problematické – v budově starobylého Moravského zemského sněmu, který nebyl nikdy zrušen a měl by být rozhodně znovu demokratickými volbami naplněn. Moravská země byla i přes masové přejmenovávání (např. Českomoravský fotbalový svaz, dnes Fotbalová asociace ČR s problematickým znakem) zachována v názvu některých institucí (Moravská galerie, Moravská zemská knihovna, Moravské zemské muzeum) a firem, hovoří se o ní každý den v předpovědi počasí, hranice však v České televizi ukázány nejsou, jelikož byly protiprávně zrušeny. Dodnes je patrná náboženská různost ateisticko-husitských Čech od katolické Moravy. Vatikán Moravu kontinuálně zcela uznává, komunikuje s moravským arcibiskupstvím – moravská církevní provincie také víceméně zachovává hranice země. Z hlediska historického sebeurčení Moravy nic nebrání – je to státoprávní individualita se starší státností než Čechy, byla samostatná v rámci Svaté říše římské i jako součást zemí Koruny české, měla samosprávu v rámci Rakouska-Uherska.

Moravané opravdu nemusí být Čechům vděční za rozbití rakouské monarchie, druhou republiku, komunistickou totalitu, nerespektování práv Moravy a Moravanů v rámci ČR, kde Češi opravdu nejsou víc než Moravané, stejně jako Srbové nejsou víc než Chorvati.

Na závěr tedy konstatuji, že ač byla země Morava v letech 822-1949 na mapě Evropy jako státní či autonomní útvar, v letech 1949-2014 chyběla dostatečně silná politická vůle Moravu obnovit, čímž se realizoval komunistický zločin, který musí být zmírněn – spoluviníky tohoto protiprávního konání jsou i současní nejvyšší ústavní činitelé – poslanci, senátoři, ministři, prezidenti a další představitelé ČR, kteří mj. nerespektují vlastní rozhodnutí z počátku 90. let a zásady zdravého rozumu, mravnosti a spravedlnosti. Jejich vina tkví určitě v oblasti morálky, pravděpodobně ne v oblasti trestního práva. Současná politická reprezentace ČR, která Moravě dluží obnovení země, ve strachu o ztrátu absolutní moci problém bagatelizuje a mlčí o něm.

Ondřej Hýsek, 1. místopředseda politické strany Moravané

16. 9. 2014

www.moravane.cz

Pozn. edit.: Kopie omylem smazaného článku z října 2014

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
251 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Béda
20. 3. 2015 18:49

Tolik diskriminace! Moravané, sudetští Němci, šlechtici, Romové, homosexuálové, věřící (ti už teď ne). Kdo bude další?

abx
abx
20. 3. 2015 19:03

O svoje zaujmy a prava treba bojovat. Moravaci su mentalitne niekde celkom inde ako cesi, nic proti bratrom cehunom, ale su jednoducho inaksi, maju iny folklor a smeju sa na inych vtipoch. O prazakoch radsej pomlcim – keby nebolo prazakov, boli by sme este stale v jednom state a zili a milovali a mnozili sa – az kym by sme nepomreli, alebo aspon nedostali cirhozu. Amen.

Bety
Bety
20. 3. 2015 19:38

A udělám se menším a ještě menším, až nejmenším na celém světě.

Alena
Alena
20. 3. 2015 21:43

jsem srdcem pro Moravu. Bohužel, nenastala ještě ta vhodná doba. Morava nemá vzdělané vůdce a všeobecně uznávané politiky. Doufám, že její doba přijde, tento stát je nefunkční, nespravedlivý a špatně vedený. Je jen otázkou času, kdy ČR půjde ke dnu a zanikne

Sio
Sio
20. 3. 2015 22:13

Jako rodilý Moravan protestuji proti takovým článkům, které nás (naštěstí ne moc úspěšně) mají za úkol s Čechy rozeštvat. Strčte si to zemské zřízení někam, nemůže z toho být nic dobrého. Podobní lidé nás rozeštvali se Slováky, což bylo také zbytečné. Naštěstí obyčejní lidé mají alespoň zatím více rozumu, než autoři podobných zlých a hloupých dřistů.
Doufám, že se tu nenecháne lidmi, jako je autor, zombírovat jako lidi na Ukrajině.

Alena
Alena
20. 3. 2015 22:23

obyčejní lidé jsou docela obyčejně zmanipulovaní, a to až do té míry, než se jim začne dařit špatně. Strčte si za klobouk tu zkorumpovanou a špatně vedenou ČR, která nedokázala ani obnovit zemské zřízení. Až střední třída definitivně zchudne, přestane jí záležet na tom, kdo jí vládne

Alena
Alena
20. 3. 2015 22:26

Co se udělalo proti církevním restitucím- nic. Co se udělalo proti mizení kapitálu, vybudovaného za totality- nic. I ta dávnověká primitivní grupa věděla, že k životu potřebuje půdu a vodu, ne tak „vzdělaní češi“ dočasně střední třída

Alena
Alena
20. 3. 2015 22:55

je reálný scénář, že Evropa se stane Islámským chalifátem ( dle Pjakina), no budu prosit Boha, aby mi prodloužil život, a pak se nasměju, až dělící čarou mezi Evropským chalifátem a Slovanskou sférou vlivu bude Morava

PPK
PPK
20. 3. 2015 22:55

Sio napsal Jako rodilý Moravan protestuji proti takovým článkům, které nás (naštěstí ne moc úspěšně) mají za úkol s Čechy rozeštvat. Strčte si to zemské zřízení někam, nemůže z toho být nic dobrého. Podobní lidé nás rozeštvali se Slováky, což bylo také zbytečné. Naštěstí obyčejní lidé mají alespoň zatím více rozumu, než autoři podobných zlých a hloupých dřistů. Doufám, že se tu nenecháne lidmi, jako je autor, zombírovat jako lidi na Ukrajině. Sio – souhlasím! Jsem přesvědčen, že pokaždé, když se vyhrotí systémové SOCIÁLNÍ problémy a vynoří se důsledky ekonomického neumětelství věrchušek nad přijatelnou míru, začne být ideologickými a strategickými… Číst vice »

Alena
Alena
20. 3. 2015 23:02

nebýt vzdělaných diskutujících, netušila bych, že se nám pouze a jen hrozí válkami, rasismem, sexismem, ekologickým fundamentalismem. Zatímco se máme božsky. A mimo jiné, to překrucování dějin je o tom, že se popírá existence Moravského zřízení?

Sio
Sio
20. 3. 2015 23:17

: Nevím, co vás vede k přesvědčení, že moravská zemská vláda by vládla líp. Už vidím ty naštvané Ostraváky, přesvědčené, že je odrbává Brno. Na to jste asi nepomyslela, co třeba Země moravskoslezská? Nebo by hlavním městem Moravy byla Ostrava?
Co se týče církevních restitucí, religiozita jižní Moravy je největší v celé republice. Už vidím ty černoprdelníky, jak by jim narostl hřebínek.
Dopadlo by to jako se Slovenskem, snahou o pomlčky a rozdělení. Kolik politických kurtizán by se na tom uživilo! Dělá se mi z té představy špatně.

idiotronic
20. 3. 2015 23:19

Alena napsal

je reálný scénář, že Evropa se stane Islámským chalifátem ( dle Pjakina), no budu prosit Boha, aby mi prodloužil život, a pak se nasměju, až dělící čarou meziEvropským chalifátem a Slovanskou sférou vlivu bude Morava

Ještě předtím bude potřeba obnovit celistvost Slezska. Janáček, Hurník, Grygar…
Já sice budu potřebovat propustku do hypermarketu na druhé straně řeky, ale za tu svobodu to stojí. Pomozme vojenskou silou Bavorům, aby nemuseli trpět ve společném státě se Sasy, Hornolužickými a Dolnolužickými Srby, a dokonce ve své
zemi trpět šváby! Pardon, Šváby! Zahraniční vojska tolik nevadí. Ostatně Alena už to vidí jasně.

Alena
Alena
20. 3. 2015 23:28

Moravská zemská vláda povládne líp pouze tehdy, pokud by měla v čele takové osvícence, jako např. v Rusku je pan Putin. Dnes to nehrozí. Země moravskoslezská je pěkný název, Ostrava je nevýhodně asymetricky položená, to radši Olomouc. Religiozitou se oháníte, ale co osvícení reformátoři na Moravě mimo sféry vlivu církve. Morava se nikdy neodtrhne od Čech jako Slovensko v době pohody. Moravská říše vznikne z donucení- až nezbyde nic jiného. Narozena v Ostravě, pobývající nyní na jižní Moravě- zrovna dnes jsem pracovně byla ve Valticích- tvrdím- Morava je životaschopnou alternativou, pokud česko je nefunkční. Nehrozí ukrajinský scénář, to jest krvavý… Číst vice »

PPK
PPK
20. 3. 2015 23:44

Alena napsal nebýt vzdělaných diskutujících, netušila bych, že se nám pouze a jen hrozí válkami, rasismem, sexismem, ekologickým fundamentalismem. Zatímco se máme božsky. A mimo jiné, to překrucování dějin je o tom, že se popírá existence Moravskéhozřízení? Aleno, tak tedy polopatě: Také rodiny jsou tvořeny různými generacemi s různými povahami a různými podíly na právech, povinnostech lidí v nich a tím jsou dány i výsledky a kvalita soužití lidí takových malých lidských celků. Je logické, že i v rodinách musí jejich organizaci vždy tvořit nějaký společný „právní“ systém a organizační a ekonomický řád a autoritativní členění včetně zodpovědnosti toho, kdo… Číst vice »

mirror
mirror
20. 3. 2015 23:45

Alena napsal
Morava nemá vzdělané vůdce a všeobecně uznávané politiky.

To je hrubé podcenění schopností Moraváků spravovat si svou zemi sami. Co Sio a já a jiní, kteří se zde ukrývají pod utajenými nicky? Neznám nikoho, kdo by přivandroval z Čech a řídil na Moravě nějaký podnik. Naopak moravský genofond pomohl čelit degeneraci Prahy. Kdyby došlo k osamostatnění Moravy, z tvrdého jádra fanoušků Baníku zřídíme Národní moravskou gardu. Vystěhujeme zrádné politiky jako Sobotku, Zaorálka, Stanjuru, Topolánka a daně budeme platit do Ostravy a Brna.

Alena
Alena
20. 3. 2015 23:51

tak teď jsem klidná, že i vzdělaná část české populace má na to názor. Opakuji, Ukrajinský konflikt nehrozí, je zde pouze náš, nesmyslný konflikt. Život se bude ubírat svým směrem, a ani pan PPK , ani Alena tento směr neovlivní. Alena se pouze domnívá , že ČR je neživatoschopná. Nás rozsoudí budoucnost. Natolik jsem pokorná

Alena
Alena
20. 3. 2015 23:55

mirror napsal To je hrubé podcenění schopností Moraváků spravovat si svou zemi sami. Co Sio a já a jiní, kteří se zde ukrývají pod utajenými nicky? Neznám nikoho, kdo by přivandroval z Čech a řídil na Moravě nějaký podnik. Naopak moravský genofond pomohl čelit degeneraci Prahy. Kdyby došlo k osamostatnění Moravy, z tvrdého jádra fanoušků Baníku zřídíme Národní moravskou gardu. Vystěhujeme zrádné politiky jako Sobotku, Zaorálka, Stanjuru, Topolánka a daně budeme platit do Ostravy a Brna. Vážím si Vás, a nemám co podotknout. Narozena v Ostravě, nyní žijící v jižní Moravě. Nechci umírat, chci žít, a hledám, kdo mi to… Číst vice »

bmw525i
bmw525i
21. 3. 2015 0:05

V Brně pije chlápek vodu z kašny. Přijde k němu brňák a povídá:

„Tý, kémo, nechlemté tu vasrůvku z tej kaserne, blejó do teho zkalené machři a chčijó do teho morgoši!“

Chlápek se otočí: „Hele pane, já vám vůbec nerozumím, já jsem z Prahy.“

„Aha, tak to jo“, říká Brňák a pokračuje: „Povídal jsem, voda je to dobrá, ale studená, tak pijte pomalu, ať se nenachladíte….

idiotronic
21. 3. 2015 1:38

Má vlast Ta země, která rodí kacíře a uhrančivě krásné zlatovlásky, kde všichni věří jen své nevíře a gramofony chrčí Škoda lásky, kde místo zlata třpytí se jen kyz, kde příliš často radost hořkne v hoře, odvěká kořist hrabošů a krys, kde všechny cesty vedou k Bílé hoře, kde sprostá lež se veze v kočáře a pravda s láskou táhnou cestou pěší, dědičná země kata Mydláře, kde mřít je těžko a žít ještě těžší – A přece jsi jí čím dál blíž, i když ji zapřeš. Nemáš na vybranou. Neseš ji v sobě . Věčný kříž – svou zemi krásnou,… Číst vice »

zajoch
21. 3. 2015 5:32

Po přečtení poloviny článku jsem si už v duchu chystala odpověď, ale vidouc komentář Sia a jeho rozvinutí ve dvou báječných úvahách PPK jsem od úmyslu upustila. Takto skvostně zformulovat svůj názor bych nikdy nedokázala. Děkuji vám, pánové.
Ještě pro idiotronic: Jiří Žáček je i můj oblíbený.

Béda
21. 3. 2015 5:45

Alena, říkají vám něco jména Topolánek, Langer, Nečas, Čunek, Lachnitt, Bakala, Zeman…? Proč si myslíte, že by vám Moraváci vládli lépe než vládli v Praze? Myslíte, že byste při zemském uspořádání od moci eliminovali korupci, oligarchii, sebestřednost, že byste omezili takové charakteristické znaky kapitalismu jako jsou vláda lichvy, narůstající nezaměstnanost, zadlužování, klesající mzdy v důsledku konkurence a technologizace výrob? Myslíte, že by se Moraváci chovali k Moravákům lépe než se chovají Moraváci k Čechům a naopak, moravští kapitalisté k moravským zaměstancům)? Proč si to myslíte? Myslíte, že by Morava jako stát měla ve světovém obchodu, případně v politice větší vahu… Číst vice »

Béda
21. 3. 2015 5:48

Ještě něcomyslíte, že byste pak lépe eliminovali negativní důsledky globalizace a narůstání majetkové nesouměřitelnosti?
Copak jsou kulturní, historické, jazykové zvláštnosti obou národu tak nepřekonatelné? Komu vyhovuje rozeštvávání tak blízkých národů jako jsou Češi a moravané? Kam to povede příště? Bude se dál štěpit Morava na části? K čemu je to vůbec dobré?

Béda
21. 3. 2015 5:55

Pro koho by to rozdělení bylo lepší? Co by to přineslo dolním x – milionům? Co by byla přidaná hodnota takového řešení, která dnes neexistuje?

peter.
21. 3. 2015 6:07

Už som kedysi spomenul,že Moravákov môže štvať,ak majú spievať „…země Česká – domov můj…)a treba uznať,že oprávnene..Ide o to,či túžba po obrode Moravy a Sliezska je výrazne zakorenená vo väčšine národa,alebo je zanedbateľná.Ak takéto tendencie prevládajú,tak sa o tom treba rozprávať a hľadať riešenie.Ak ale v tomto ohľade začne kaliť vodu len zopár zaprdených antikomunistov akým p.Ondřej Hýsek nepochybne je,tak sa jedná len o pseudoproblém,ktorému netreba venovať väčšiu pozornosť.Ja si pamätám Moravu pred r.1989 inak,ako ju vykresľuje p.Hýsek a myslím,že aj väčšina Moravákov.

Béda
21. 3. 2015 6:11

Peter,

Jestli to chtějí, aťsi o tom provedou místní referendum. A jestli se ukáže, že chtějí samostatnost, pak ať se to politicky řeší. A na Valašsku aťsi vládne „valašský král“ toho času (snad ještě) v konkursu.

Irena
21. 3. 2015 6:31

Aleno, měla jsem možnost pobývat na „západní“ Ukrajině, když se oddělovala od SSSR, jistě vás nepřekvapí, že tam sborem znělo: „Za všechno může Moskva, ti zkorumpovaní Moskvané, jen co si tady budeme vládnout sami, tak to bude vypadat jinak. To Moskva za všechno může. Teď si to u nás zařídíme po svém a uvidíte, jak ta naše Ukrajina rozkvete…“
Pokud vám ani tato analogie nic nepřipomíná…

Béda
21. 3. 2015 6:41

Zajímalo by mně, v čem konkrétně se ta diskriminace moravy projevuje? Třeba v tom, že prezidentem ČR může být (nyní) Zeman, premiérem B.Sobotka (v minulosti Topolánek, Nečas), ministrem financí B.Sobotka?

lomikel
lomikel
21. 3. 2015 6:45

tenhle clanek, mozna v jine versi, uz tu tusim byl, take jsem zde diskutovali http://www.moravene.cz a jejich pohled na statnost ktera se podezrele podoba pohledu sudetskych nemcu. Kdo z redakce OM sem tohle tlaci ?

Je mozne uvazovat o zemskem usporadani, pokud pro nej bude politicka vule, ale ty keci ktere jsou v tomto clanku jdou zcela za a nad remec zemskeho usporadani, je to ciste stvani lidi proti sobe s cilem ziskat politicke posty.

Clanek ma na me jediny dopad, opet jsem si potvrdil ze moravane.cz jsou extemtistikca organizace.

lomikel
lomikel
21. 3. 2015 7:09

prosel jsem si, opet stranky moraven.cz vcetne programu. jsou tam jiste dobre programove body, ktere ale ma kdejaka stana a ktere delaji krovi pro realny program a 90 procentech nebudou splneny vzhledme k nutnosti konsensu v jakekoli ( i morvavske zemske) politicke representaci, jsou podminovane ukrivdenym pohledy na hisorii a spikovany hesly proti cechum, zduraznovane jakesi krivdy ktere obecne cesi se dopustili na obecnych moravanech. bez rozcleneni jsou michany body s celostatnim a lokalnim dopadem, je to takovy volebni gulas ktery ma za cil maskovat to podstatne – ublizenost a snahu se politicky udelat na zlych cesich. Je to parodie… Číst vice »

fajt
fajt
21. 3. 2015 7:48

peter. napsal

Už som kedysi spomenul,že Moravákov môže štvať,ak majú spievať „…země Česká – domov můj…)a treba uznať,že oprávnene..Ide o to,či túžba po obrode Moravy a Sliezska je výrazne zakorenená vo väčšine národa,alebo je zanedbateľná.Ak takéto tendencie prevládajú,tak sa o tom treba rozprávať a hľadať riešenie.Ak ale v tomto ohľade začne kaliť vodu len zopár zaprdených antikomunistov akým p.Ondřej Hýsek nepochybne je,tak sa jedná len o pseudoproblém,ktorému netreba venovať väčšiu pozornosť.Ja si pamätám Moravu pred r.1989 inak,ako ju vykresľuje p.Hýsek a myslím,že aj väčšina Moravákov.

Peter, nevíte náhodou jak je teďka tady ? http://faajt.rajce.idnes.cz/fajt

peter.
21. 3. 2015 8:13

fajt napsal
Peter, nevíte náhodou jak je teďka tady ? http://faajt.rajce.idnes.cz/fajt

Neviem človeče.Lozím už len po Nízkych Beskydách a do Poľska si chodím iba nakúpiť lacnú hovädzinu a krówky.Ani neviem odkiaľ sú tie fotky.

peter.
21. 3. 2015 8:28

peter. napsal
Neviem človeče.Lozím už len po Nízkych Beskydách a do Poľska si chodím iba nakúpiť lacnú hovädzinu a krówky.Ani neviem odkiaľ sú tie fotky.

Strašne sa to podobá na to,čo vidím,keď sa pozriem okolo seba z Vysokého grúňa.

fajt
fajt
21. 3. 2015 8:38

peter. napsal
Vysokého grúň

Orava , Baibia hora ( tedy šlapáno z polské strany) , nejsou na Slovensku dva Vysoké grúně ?

Aleš
Aleš
21. 3. 2015 8:38

Lesy na hranicách Moravskoslezskyho a Olomóckyho kraja bodó těžce postiženy církevníma prostitucema. A ňáké Hések (asi ňáké brnocentrek) se přeje dokonat dilo zkáze. Pěkně to napsasl ten básnik Jura. Jako ten náš z Prostijova, co béval i na tem Kopečko za Holomócó.
https://www.youtube.com/watch?v=470PzbeQUH4
https://www.youtube.com/watch?v=tIArmroqlpE
Peter – to je u Vás a tyčí se nad Oravskou přehradou
ppk: Mrtvý Beskydčan by byl proti Majdanu…
sio: https://www.youtube.com/watch?v=Ly7Y5Kz5R8Y Zvu Vás na pivo.

orinoko
orinoko
21. 3. 2015 8:43

Trochu to tu odlehčím. Nebo obtěžkám?
Ve své době měl Jiří Žáček kdesi kryptogram Don Číčo. To „kdesi“ jsem organizoval já.
Jiří Žáček je autorem leckterých velmi pikantních epigramů, které byly kdysi úplně bez šance na publikaci. A přece se otočily.

J.Ž.

Slečno, hoďte na váhu ty kozy
že vám ale požehnali bozi
čtyři a půl kila, samý libový
víte, že půl světa ještě hladoví?

Co jsem já poznal Moraváky, tak podobné starosti, jaké jsou prezentované výše, nemají. Jsou to starosti sudeťáků a Džudy ze Šapito s pruhy.

JK
JK
21. 3. 2015 8:44

Kdyby si lidé nenechali podsouvat to, co je rozděluje a namísto toho hledali to, co je spojuje, neměli by to ti, kteří je chtějí ovládat, vůbec jednoduché. Ať už se jedná o civilizace, státy, spolky, nebo rodiny.

Aleš
Aleš
21. 3. 2015 8:53

orinoko napsal

Trochu to tu odlehčím. Nebo obtěžkám?
Ve svédobě měl Jiří Žáček kdesi kryptogram Don Číčo. To „kdesi“ jsem organizoval já.
Jiří Žáček je autorem leckterých velmi pikantních epigramů, které byly kdysi úplně bez šance na publikaci. A přece se otočily.

J.Ž.

Slečno, hoďte na váhu ty kozy
že vám ale požehnali bozi
čtyři a půl kila, samý libový
víte, že půl světa ještě hladoví?

Co jsem já poznal Moraváky, tak podobné starosti, jaké jsou prezentované výše, nemají. Jsou to starosti sudeťáků a Džudy ze Šapito s pruhy.

a hvězdami, kolem nich se to tady pořád a furt točí

peter.
21. 3. 2015 8:56

Fajt
Keby ste prišli do Polonín,tak to sú hory akých už je málo.Chýba ešte turistická vybavenosť ale o to viac je tam nedotknutá príroda.Z Poľskej strany je to lepšie pokiaľ ide o turistickú vybavenosť.Pekná je hrebeňovka s nástupom niekde od Medzilaboriec na východ,po hrebeni na Kremenec,zísť do Poľska a odtiaľ späť do Medzilaboriec.
Ja keď idem do lesa tak sa veľa nenachodím,lebo dedinka v ktorej máme chalupu je prakticky v lese.

fajt
fajt
21. 3. 2015 9:49

peter. napsal Fajt Keby ste prišli do Polonín,tak to sú hory akých už je málo.Chýba ešte turistická vybavenosť ale o to viac je tam nedotknutá príroda.Z Poľskej strany je to lepšie pokiaľ ide o turistickú vybavenosť.Pekná je hrebeňovka s nástupom niekde od Medzilaboriec na východ,po hrebeni na Kremenec,zísť do Poľska a odtiaľ späť do Medzilaboriec. Ja keď idem do lesa tak sa veľa nenachodím,lebo dedinka v ktorej máme chalupu je prakticky v lese. Tož tak hodně na východě jsem byl jenom jednou ( dali jsme i Kremenec ) , jeli jsme tehdy za kolegou z vojny, byl ze Sniny, a… Číst vice »

fajt
fajt
21. 3. 2015 9:52

orinoko napsal Trochu to tu odlehčím. Nebo obtěžkám? Ve svédobě měl Jiří Žáček kdesi kryptogram Don Číčo. To „kdesi“ jsem organizoval já. Jiří Žáček je autorem leckterých velmi pikantních epigramů, které byly kdysi úplně bez šance na publikaci. A přece se otočily. J.Ž. Slečno, hoďte na váhu ty kozy že vám ale požehnali bozi čtyři a půl kila, samý libový víte, že půl světa ještě hladoví? Co jsem já poznal Moraváky, tak podobné starosti, jaké jsou prezentované výše, nemají. Jsou to starosti sudeťáků a Džudy ze Šapito s pruhy. tak to mi připomnělo zo pár peprných moravských říkanek ( a… Číst vice »

abx
abx
21. 3. 2015 10:19

Je to nieco podobne ako Rodina. V rodine mozu byt rozne nazory, mozu byt aj spory a hadky. Rodina je dovtedy Rodinou, kym sleduje zaujmy na prospech vsetkych. Ked sa sefovia utrhnu, zacnu robit akusi divnu politiku, dokonca pozvu na navstevu cudziu armadu, vtedy su otazky o rozdeleni rodiny plne opodstatnene. Internet je plny brutalnych vyhrazok na adresu tych, ktory nesuhlasia s Dragoon Ride, niekde bude chyba. Asi sa clankov tohto typu objavi viac.

lomikel
lomikel
21. 3. 2015 10:36

abx – jako ze se morava trha (tedy jen moravene.cz poskubavaji) protoze vlada (kde jsou LIDE ze vsech casti republiky) schvalila jizdu ? nebo jak to myslite, to je spin jak :o). Trvalo mi nejakou dobu nez jsem pochopil (ne)smysl vasi uvahy.

abx
abx
21. 3. 2015 10:54

Lomikel, lenze ta vlada nevladne z Brna, alebo Ostravy, alebo z Olomóce, ale z Prahy. Mne manzelka len vtedy vykrikuje ze sa so mnou rozvedie, ked su nejake problemy – napriklad nejde auto, je malo penazi, pokazi sa mixer a podobne. Neboli vsetko so vsetkym suvisi, co je normalne pod povrchom a neprejavi sa, tak sa v pripade nejakeho konfliktu dostava na povrch a zacne robit problemy. Ako moralisti vieme, ze by to tak nemalo byt – lenze co vsetko by nemalo byt a je.

peter.
21. 3. 2015 10:54

fajt napsal
já pro změnu budu dneska slavit.

V prípade,že máte sviatok vy,tak gratulujem.A v prípade,že ho má niekto iný,tak gratulujem nám všetkým a to k tomu,že žijeme.Lebo nech nám už vadí na tomto svete čokoľvek,tak sme na ňom radi.

Bety
Bety
21. 3. 2015 11:06

Milá paní Aleno, myslím si, že jste naštvaná na Pražáky. V tom ale není Morava sama.Stejnou nevraživost pociťují i Západočeši, Jihočeši atd. Když jsem studovala v Praze, Pražandy nad námi přespolními zpočátku také ohrnovaly nos. V tom ale Praha není nijak vyjímečná, takhle se chovají obyvatelé všech hlavních měst na zemi a těžko s tím něco dělat, chtělo by to asi sociologa, který by ten fenomén prostudoval. Je to legrační, že taková blbost, jako místo kde bydlíte zvedá nebo naopak snižuje lidem sebevědomí. Ano, mají určité výhody v koncentraci škol, úřadů a tím i pracovních míst , koncentraci kultury a… Číst vice »

lomikel
lomikel
21. 3. 2015 11:21

abx – tahkle vlada je moje asi tak jako je pana X z Olomouce, v dobrem ci ve zlem. Kde berete nevysloveny predpoklad ze obcan zijici v Cechach ma na vladu vetsi vliv nez obcan zijici na Morave. Oba maji vliv uplne stejny, zadny. Projdete si o kud pochazeli nejvyssi statni a stranicti predstavitele od plysaku, nevim tam zadnou diskriminaci tech kteri byly/jsou z moravi. Zkuste me presvedcit ze to je jinak. Pokud myslite to ze si lide mysli ze v praze vladnou prazaci kteri kuji pikle proti zbytku republiky, tak ano to si lide mohou myslet. Ja coby prazak… Číst vice »

Alena
Alena
21. 3. 2015 12:01

Bety napsal Milá paní Aleno, myslím si, že jste naštvaná na Pražáky. V tom ale není Morava sama.Stejnou nevraživost pociťují i Západočeši, Jihočeši atd. Když jsem studovala v Praze, Pražandy nad námipřespolními zpočátku také ohrnovaly nos. V tom ale Praha není nijak vyjímečná, takhle se chovají obyvatelé všech hlavních měst na zemi a těžko s tím něco dělat, chtělo by to asi sociologa, který by ten fenomén prostudoval. Je to legrační, že taková blbost, jako místo kde bydlíte zvedá nebo naopak snižuje lidem sebevědomí. Ano, mají určité výhody v koncentraci škol, úřadů a tím i pracovních míst , koncentraci kultury… Číst vice »

Alena
Alena
21. 3. 2015 12:10

Béda napsal

Ještě něcomyslíte, že byste pak lépe eliminovali negativní důsledky globalizace a narůstání majetkové nesouměřitelnosti?
Copak jsou kulturní, historické, jazykové zvláštnosti obou národu tak nepřekonatelné? Komu vyhovuje rozeštvávání tak blízkých národů jako jsou Češi a moravané? Kam to povede příště? Bude se dál štěpit Morava na části? K čemu je to vůbec dobré?

Morava takhle malinká na mapě? No to snad ne. Proč si to všichni myslíte? Proč by v budoucnu neměl vzniknout státní útvar, který je neutrální, a sdružuje útvary jako Rakousko, Slovensko, Maďarsko, je to tak utopické? Cožpak Velká Morava navždy umřela?

Béda
21. 3. 2015 12:18

Alena,

proč troškařit. Přidal bych taky Německo, Polsko a Ukrajinu. Velká Morava jestli se nepletu umřela někdy kolem r. 907 :)

orinoko
orinoko
21. 3. 2015 12:22

U blbých na dvorku to nemůže být horší. Jedno štěpení zakládá další a další , až v každé řiti bude jeden Saddam Husajn. Iráčané to už dávno pochopili. Jeden to kdysi lakonicky shrnul. Zas tak moc se nezměnilo: Dříve jsme měli jednoho Saddama, dneska jich máme 100. Každá řiť bude mít vlastní milice a všechno obejme pravda a láska. Při návštěvě u sousedů se bude platit výpalné, jako se kdysi na zábavách někde platilo ocasné. Samostatná Morava – nikdy nebude samostatná. Natož aby byla statná. O nově vytvořená koryta se strhne rvačka a samostatnou Moravu ovládnou oligarchové jako je Chrenek,… Číst vice »