Protestní akce NWOO proti mediální manipulaci ze strany ČT


NWOO AKCE 9. květen 2012 – 13:00

Café Restaurant, hlavní budova ČT, přízemí, Kavčí hory, 140 70 Praha 4


Událost na FB: http://www.facebook.com/events/222345571213588/


Následující text je společným prohlášením osob pracujících v rámci Fóra alternativ i osob mimo FA.


Vzhledem k tomu, že na stránkách ČT dosud není uvedena konkrétní pozvánka na 9. 5., je možné, že se událost přesune na následující středu.


Komplexní stížnost na ČT adresovaná Radě ČT a vedení ČT


Dospěli jsme k závěru, že Česká televize nedostatečně plní svoji roli veřejnoprávního média tak, jak ukládá Zákon o České televizi 483/1991 Sb. a Kodex České televize.


ČT nedbá názorů v občanské společnosti a některé dokonce zcela výběrově ignoruje.


– Redaktoři a moderátoři České televize dlouhodobě zneužívají toho, že TV má rozhodující vliv na formování veřejného mínění. Pro velké množství občanů totiž bohužel stále platí, že skutečnost je pouze to, co je v televizi.


– Zpravodajství ČT ve svém vysílání dlouhodobě neposkytuje volný prostor k prezentaci názorů a postojů celého spektra občanské společnosti a diváci mají jen nepatrnou možnost ovlivnit programovou skladbu vysílání a její obsah.


– Ve svých pořadech se ČT jmenovitě vyhýbá debatám o systémech přímé demokracie, přímé volitelnosti, odvolatelnosti a trestní odpovědnosti osob ve veřejných funkcích, o požadavcích na transparentnost rozhodovacích procesů a veřejných rozpočtů, na otevření a obnovení vyšetřování velké privatizace a mnohých případů korupce v České republice.


– Jsou potlačovány a bagatelizovány negativní a kritické informace o činnosti osob s významným politickým a ekonomickým vlivem v České republice. Jedná se zejména o členy současných i bývalých vlád a osoby s nimi spojené.


– Česká televize prakticky rezignovala na skutečnou investigativní žurnalistiku a téměř výhradně, nekriticky a bez ověření používá informace ze zpravodajských agentur. Zpravodajové ČT se zásadně nenacházejí na místech, kde se něco děje, pokud se tak v jednom případě (patrně nedopatřením) stalo (flotila do Gazy), byl z toho skandál a televizní štáb byl šikanován.


– Dramaturgie ČT se systematicky vyhýbá debatám o možných a životně potřebných změnách současného společenského systému, obzvláště takových změnách, jejichž účelem je zmenšení vlivu politických stran v rozhodovací pravomoci státních institucí, tj. přenesení moci zpět do rukou občanů. V nynějším systému občané prakticky ztratili téměř jakýkoli vliv na dění v této zemi.


– V zahraničním zpravodajství se v ČT často objevují informace hrubě zmanipulované, či přímo lživé. Týká se to především zpravodajství o válečných konfliktech, o situaci v zemích, jejichž představitelé jsou kritiční k současnému – bohužel dosud vládnoucímu – politicko-ekonomicko-kulturnímu vedení euro-americké společnosti


– Zpravodajství ČT se systematicky vyhýbá prezentaci názorů stran a osob, které nejsou v názorové shodě s oficiální propagandou euro-americké společnosti.


– Česká televize se vyhýbá negativním a kritickým informacím o činnosti institucí a osob s významným vlivem na celosvětovou politiku, a to především v těch případech, kdy jde o představitele USA, EU, Izraele nebo jejich spojence.


– Zpravodajství ČT se systematicky vyhýbá negativním a kritickým informacím o činnosti velkých nadnárodních korporací a jejich vlivu na politiku a ekonomiku.


– ČT systematicky neinformuje o kritice ze strany diváků a o požadavcích občanů na objektivitu a vyváženost televizního vysílání, ČT naprosto schází jakákoli kritická reflexe její vlastní činnosti, případně tyto snahy bagatelizuje.


– ČT se systematicky vyhýbá jakékoli veřejné diskuzi o vlivu svého vysílání na veřejné mínění a na dění v této zemi.


– ČT systematicky ignoruje existenci a činnost nezávislých a alternativních médií, a to i v těch případech, kdy přinášejí relevantní informace o společensky závažných otázkách. (např. debata Strouhalová versus Sedláček, kdy chyběla odborná oponentura, kterou dělala sama redaktorka).


– Zpravodajství a publicistika ČT ignoruje existenci velkého množství dokumentů, které se dívají na svět odlišným způsobem než oficiální propaganda, vyhýbá se i informacím o významných osobnostech doma i ve světě, které jsou nositeli odlišných názorů. V případě, že takový dokument odvysílá, děje se tak zásadně mimo hlavní vysílací časy a případně s komentářem znevažující objektivitu takovýchto dokumentů.


– Výběrem filmové, dramatické ale i hudební tvorby podporuje dekadentní přístupy k životu, podporuje násilí, oslavuje – až na vyjímky – "úspěchy" v intencích sobectví, ostrých loktů a bezohlednosti. V dokumentární tvorbě se dopouští přepisování, nebo jednostranného výkladu historie. Nositelem duchovní tematiky je pro ČT především katolická církev, další alternativní, duchovní tématika jako by neexistovala. Kultivace etiky lidských vztahů pro ČT prakticky taktéž neexistuje!


– Česká televize soustavným šířením negativních informací a poplašných zpráv neustále zastrašuje veřejnost s cílem ji odradit od hledání alternativních řešení společensko-ekonomických problémů a vede občany k poslušné pasivitě.


– Management ČT z různých důvodů systematicky obsazuje místa redaktorů a moderátorů nezkušenými mladými lidmi. Zkušení zahraniční komentátoři, redaktoři domácích zpráv, analytici a politologové se ve vysílání ČT téměř neobjevují a pokud ano, tak pouze tací, kteří jsou loajální k vedení ČT.


– Je nám známa skutečnost, že redaktoři a moderátoři mají strach naplňovat literu etického kodexu ČT a řeší to autocenzurou.


– Máme pochybnosti, zda vzhledem k výše uvedeným připomínkám jsou koncesionářské poplatky používány v souladu se zákonem a etickým kodexem ČT


Pro nápravu tohoto neuspokojivého stavu proto předkládáme konkrétní návrhy:


1. Navrhujeme, aby ČT zavedla pořad, ve kterém budou mít prostor organizátoři petic, u nichž množství podpisů přesáhne 10 000 – včetně petic internetových, a to v takovém vysílacím čase, aby bylo umožněno oslovení největšího počtu diváků.


2. Navrhujeme, aby ČT zavedla další pořad typu HydeParku, do kterého by diváci sami, např. prostřednictvím internetu, navrhovali a vybírali témata a osobnosti včetně moderátora tohoto pořadu.


3. Navrhujeme zavést pravidelné vysílání dvou pořadů, z nichž první bude systematicky mapovat závažné nevyřešené zločiny v ČR a druhý ve zbytku světa tak, aby zveřejňované informace vytvářely systematický tlak na orgány činné v trestním řízení a nutily případy dotahovat do konce, ne tzv. "zametat pod koberec".


4. Navrhujeme zavést pravidelný pořad dostatečného rozsahu, jehož obsah budou mít pod úplnou kontrolou nezávislí novináři vybírání diváckou veřejností vhodným typem hlasování.


5. Požadujeme zveřejňování podrobného rozpočtu ČT včetně platů jednotlivých zaměstnanců a externích pracovníků.


6. Navrhujeme přímou volbu Rady ČT a pravomoc nad výběrem kandidátů převést od poslanců k občanům.


V následující příloze jsou podrobně rozpracována pouze některá aktuální témata, další jsou pouze naznačena, mnohá další dosud nejsou zmíněna a i z tohoto poměrně krátkého přehledu lze jasně vidět, že objektivita zpravodajství České televize má naprosto zásadní, dlouhodobé a hluboké nedostatky, které může změnit pouze radikální reforma ČT. A to reforma jak personální, tak především strukturální, kdy se divácká veřejnost bude v nesrovnatelně větší míře podílet na obsahu a řízení vysílání.


Všechny zde uvedené nedostatky ve zpravodajství jsou pouze onou příslovečnou "špičkou" ledovce a je jich mnohem větší množství.


Mnozí zde uvedení lidé se dlouhodobě snaží předat příslušným pracovníkům České televize závažné informace týkající se nejen zde uvedených témat. ČT však tyto podněty ignoruje nebo odmítá.


Z výše uvedených důvodů žádáme o slyšení na Veřejném jednání Rady České televize za přítomnosti vedoucích pracovníků.


Připojením k této stížnosti její signatáři deklarují své rozhodnutí usilovat o napravení zde uvedených nedostatků až do jejich vyřešení.


Pokud budou pracovníci ČT a Rady ČT nadále ignorovat stížnosti občanů, dalším logickým a předpokládaným krokem je trestní oznámení na příslušné odpovědné osoby.Česká televize se dopustila porušení
§2 zákona o České televizi  v těchto případech:


Zahraniční zpravodajství


1) Zpravodajství o situaci v Sýrii


ČT systematicky informuje o Sýrii v tom smyslu, že prezentuje tamější vládu v negativním světle jako hlavního původce všech konfliktů.


Naprosto ignoruje skutečnost, že převážná většina nepokojů a střetů je vyvolávána provokatéry instruovanými, financovanými a vyzbrojovanými ze západu a z blízkovýchodních států loajálních k západu, tj. USA, Izraele, EU a jejich arabských spojenců.

Neodvysílala masové demonstrace na podporu presidenta Assada ani jeho projevy.

Neodvysílala reportáž delegace slovenských politiků a novinářů v Sýrii z prosince 2011.

Naprosto ignoruje skutečnost, že se zcela očividně jedná v případě Sýrie o stejný scénář, jakým prošla Libye, tj. vyvolání násilných nepokojů kvůli odůvodnění invaze z "humanitárních" důvodů s následnou vojenskou a poté ekonomickou a politickou okupací.

Naprosto ignoruje skutečnost, že Sýrie je zcela očividně pouze jednou ze zemí, které jsou překážkou v systematickém plánu na ovládnutí celého světa nadnárodní politicko-ekonomickou mafií, tak jak o tom hovořil např. bývalý generál NATO Wesley Clark: http://nwoo.org/view.php?cisloclanku=2011100032.


Naprosto ignoruje skutečnost, že ze strany USA, Izraele a jejich spojenců existuje jasný cíl ovládnout Sýrii a současné protesty tzv. opozice jsou pouze vytvořenou záminkou k invazi.


ČT tímto jednostranným vysíláním manipuluje obyvatele k souhlasu s vojenskou invazí stejně jako tomu bylo v případě Libye, Iráku a Afghánistánu.2) Zpravodajství o situaci v Íránu


Česká televize informuje o Íránu v podobném duchu jako o Sýrii. Systematicky informuje o vládě v Íránu v negativním světle a snaží se ji vykreslit jako původce napětí v regionu. Systematicky veřejnosti podsouvá, že režim v Íránu je hrozbou pro západní "demokracie".


ČT ignoruje informace o tom, že obvinění IAEA o vojenském využití jaderného programu jsou nedůvěryhodná.


ČT systematicky ignoruje a nekomentuje fakt, že v regionu jsou i další jaderné mocnosti – Pákistán a Izrael. Tyto nejsou označovány za hrozbu pouze z důvodu jejich spojenectví s USA a jeho imperiální dobyvačnou politikou.


ČT systematicky bagatelizuje fakt, že jediný důvod, proč by mělo být bráněno Íránu ve vytvoření vlastních jaderných zbraní, je ohrožení absolutní mocenské dominance Izraele a USA a že tedy Írán – pokud skutečně usiluje o vývoj jaderných zbraní – jedná naprosto racionálně, legitimně a legálně k zajištění vlastní bezpečnosti před úsilím USA resp. Izraele o světovou dominanci.


ČT systematicky ignoruje a nekomentuje fakt, že Írán dlouhodobě není původcem žádných válečných konfliktů a chová se nesrovnatelně mírotvorněji než USA a Izrael, u nichž existuje naprosto zřejmý dlouhodobý zájem na vojensko-ekonomickém dobývání cizích území a vyvolávání válečných konfliktů, za nimiž stojí stále stejné finanční, energetické (ropné) a vojensko-průmyslové lobby.


ČT se tak podílí na proválečné propagandě a svým zaujatým zpravodajstvím systematicky manipuluje veřejnost k souhlasu s chystanou válkou proti Íránu, bez toho, aby označila skutečného původce války, stejně jako v případě Libye, Sýrie, Iráku a Afghánistánu.


To vše za situace, kdy byla dávno prokázána za lživá a vykonstruovaná obvinění o údajném vlastnictví zbraní hromadného ničení Irákem, jenž byla záminkou pro válku v Iráku, stejně jako byla prokázána za lživá obvinění afghánského Talibanu z podílu na útocích z 11. září 2001, jenž se staly záminkou pro válku v Afghánistánu, stejně jako byla prokázána za lživá obvinění Muamara Kaddáfího z masakrů vlastního obyvatelstva.


3) Zpravodajství o Libyi


Česká televize v případě Libye opět bez ověření přebírá informace cizích zpravodajských agentur a nepokrytě vysílá proválečnou propagandu. O útoku na Libyi informuje jako o oprávněném, prospěšném a nevyhnutelném.


Zcela pomíjí zjevné ekonomické a mocenské zájmy útočící koalice.


Zcela pomíjí teror, válečné zločiny a konkrétní lidské utrpení, které v Libyi rozpoutala letecká, dodavatelská a mediální podpora ze zemí NATO.


Zcela opomíjí ověřené informace o zahraničních žoldácích financovaných ze zahraničí.


Zcela opomíjí zjevnou výrobu falešných zpráv o Libyi např. v Kataru nebo Indii.


Libyjský režim a Muamara Kaddáfího vykresluje jednoznačně negativně a naprosto vynechává ekonomické a politické úspěchy, které tento režim dosáhl.


Pracovníci ČT odpověděli na četné stížnosti diváků negativně, alibisticky nebo vůbec.


Vysílání ČT o konfliktu v Libyi tak dost možná naplňuje skutkovou podstatu mnoha trestných činů.


Více o tom zde:

http://nwoo.org/view.php?nazevclanku=ceska-televize-stale-vysila-valecnou-propagandu-o-libyi&cisloclanku=2011100040

http://nwoo.org/view.php?nazevclanku=oficialni-odpoved-ct-na-stiznosti-na-valecnou-propagandu&cisloclanku=2011100049

http://www.nwoo.org/view.php?nazevclanku=2-ultimatum-ceske-televizi-odpoved-na-alibisticke-vymluvy-ke-stiznosti-na-valecnou-propagandu-v-ct&cisloclanku=2011100054


4) Zpravodajství o Srbsku a Kosovu


5) Zpravodajství o Palestině a Západním břehu


6) Pravdivé informace o událostech z 11. září 2001


7) Informace o podvodu s klimatickou změnou


8) Informace o škodlivosti geneticky upravených plodin


9) Lži o zmanipulované definici politické levice a pravice a o možných změnách v politickém systému


10) Informace o léčbě rakoviny, podvodech farmaceutickém průmyslu s očkováním, o léčbě rakoviny konopím a dietami, o katastrofálním stavu produkce potravin, o možnostech a úspěších "alternativních" léčebných metod


11) Informace o podstatě finanční a dluhové krize a činnosti skupin Bilderberg, CFR, Club of Rome, Trilateral Commision, Bohemian Grove, Skull and Bones, FED, Bank of Internationa Settlement, MMF, WB, OSN, WHO, EU, ECB + zatajování globálního plánu na ovládnutí světa – New World Order (Nový světový řád)


12) Informace o následcích válečných zločinů během operací USA, resp. NATO – především v Iráku, Libyi a Afghánistánu a nepřetržitá pro válečná propaganda


13) O technologiích využívajících tzv. volnou energii, o možnostech energetické decentralizace a o mnoha technoligiích, které jsou utajovány pro veřejné použití


14) Informace o růstu sledování a kontroly obyvatelstva


15) Soustavně nedostatečné a výběrové informování o dalších, podstatných a dosud nedořešených událostech a problémech:


– Havárie ropného vrtu BP v Mexickém zálivu

– Havárie JE Fukušima

– Islandská revoluce

– Nepokoje až revoluční situace v Řecku

– Stávky a protesty proti úsporným opatřením v Evropě i ve světě

– Hnutí Occupy Wall Street

– Slovenská odposlechová a korupční kauza "Gorila"

– Podstata bezdomovectví

– Lichvářské praktiky bank i nebankovních společností


16) Nedostatky domácího zpravodajství


Všechny následující informace by měly být pravidelně, srozumitelně a přehlednou formou poskytovány občanům skrze veřejnoprávní televizi:

Informace o stavu národního hospodářství, o stavu majetku naší země a ročních výsledcích hospodaření,

Informace o vývoji skupin obyvatelstva (lokalizované) s nároky na veřejný rozpočet (školáci, důchodci, zaměstnaní státem, zaměstnaní podniky, nezaměstaní, pacienti…

Odtok peněž do zahraničí skrze potravinové řetězce,

Informace o stavu českého kapitálu,

Informace o vývoji a vzniku státního dluhu

Informace o použití zdrojů z ESF (na co, kde, v jakém objemu)

Informace o povinnostech vůči EU (roční objemy odvodů a příjmů)

Informace o chemtrails v ovzduší

Informace o přeletech letadel NATO na nad našim územím

Informace o smlouvách ČR se zahraničím

Infromace o rozpočtech politických stran dotovaných z veřejných rozpočtů

Informace o nákladech na služby poskytovaných státem občanům a objemech těchto služeb

Informace o výši platů na jednotlivých úřadech, ministerstvech, veřejnoprávních zařízeních,

Lokalizované účelově členěné výdaje veřejných prostředků ze státního a krajských rozpočtů …

Přehledy stavů řešení běžících kauz.

Informace o petičních slyšeních v PSP ČR


Podrobnosti zde:

http://piratepad.net/g9XfvorSbz

Pokud je ve vašich schopnostecha a možnostech doplnit podrobnostmi dosud nedostatečně naplněné body, prosím, učiňte tak, avšak počínejte si přitom profesionálně z důvodů efektivity stížnosti.

 

Pozvánka na veřejné jednání Rady ČT zde: http://www.ceskatelevize.cz/rada-ct/pozvanky/


Své podpisy k této stížnosti můžete připojit na emailu: posun.cz@email.cz


Napište jméno a město, ve kterém žijete, popř. plnou adresu.


Osobně můžete tento požadavek podpořit svým podpisem v kempu Occupy Prague, viz: www.occupyczech.cz, případně přímo na místě předání v Café restaurantu.


Komplexní stížnost bude zaslána do ČT také e-mailem.

 

Převzato z NWOO

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments