Retro: Člověk – vlk, nebo ovce

Je mnoho těch, kteří věří, že lidé jsou ovce; jiní zase mají za to, že jsou vlci. Obě strany mohou na podporu svého stanoviska uvést řadu správných argumentů. Těm, kdo předpokládají, že lidé jsou ovce, stačí jen poukázat na skutečnost, že se lidé dají snadno přimět k tomu, aby dělali, co se jim říká, a to dokonce i tehdy, když jim to samotným škodí, že následují své vůdce do válek, jež jim nepřinášejí nic jiného než zkázu, že uvěřili vlastně každému nesmyslu, jen když jim byl prezentován s dostatečnou rázností a jen když jej podpořila moc, počítaje v to halasné hrozby kněží a králů i něžné hlásky skrytých a ne už tak skrytých přesvědčovačů. Většina lidí je, jak se zdá, přístupna našeptávání, jsou to poloodrostlé děti, jsou ochotni podrobit svou vůli komukoli, jen když mluví dost výhružně anebo dostatečně sladce, aby je to přivedlo do varu. Kdo má natolik silné přesvědčení, že se postaví vůči davu do opozice, je spíše výjimkou než pravidlem, výjimkou, jíž se mnohdy obdivují pozdější staletí, ale jíž se většinou vysmívají současníci.

***

Na předpokladu – že lidé jsou ovce – vystavěli své systémy velcí inkvizitoři a diktátoři. Ba nadto sama víra, že lidé jsou ovce a že proto potřebují vůdce, aby za ně rozhodovali, vedla často vůdce k upřímnému přesvědčení, že jen splnili svou morální povinnost – i když třeba tragickou – když lidem dali, co chtěli, tj. když se stali jejich vůdci a sňali z nich břemeno odpovědnosti a svobody.

Je-li však většina lidí jako ovce, proč se život člověka od života ovce tak liší? Jeho dějiny byly psány krví; jsou to dějiny ustavičného násilí, byla v nich téměř vždycky k podrobení lidské vůle používána síla. Vyhladil snad Hitler sám milióny Židů? Vyhladil Stalin milióny svých politických nepřátel sám? Tito lidé nebyli sami; měli kolem sebe tisíce jiných lidí, kteří pro ně zabíjeli a kteří to dělali nejen ochotně, ale dokonce s potěšením. Nevidíme, jak je člověk vůči druhému člověku nelidský vlastně všude – v tom, jak nemilosrdně se vedou války, jak se vraždí, jak se používá násilí, jak nemilosrdně vykořisťuje silnější slabšího a jak vzdechy mučených a trpících bytostí narážely tak často na hluché uši a tvrdá srdce? Všecky tyto skutečnosti přivedly myslitele, jakko byl Hobbes, k závěru, že je homo homini lupus (člověk člověku vlkem), přivedly mnohé z nás i dnes k předpokladu, že člověk je neřestný a ničivý od přírody, že to je zabiják, jenž může být odvrácen od své oblíbené zábavy pouze strachem ze zabijáků mocnějších.

Přesto nás argumenty obou stran ponechávají na pochybách. Je pravda, že můžeme osobně znát některé potenciální nebo skutečné vrahy a sadisty tak bezohledné, jako byli Stalin a Hitler, ale to jsou spíše výjimky než pravidlo. Mohli bychom předpokládat, že vy i já a většina ostatních obyčejných lidí jsme vlky v rouše beránčím a že se naše „pravá povaha“ jednou projeví, až se zbavíme svých zábran, jež nám až dotud bránily v tom, abychom si počínali jako zvířata. S tímto předpokladem se sice dost těžko nesouhlasí, ale zároveň není zcela správný. V každodenním životě je velký počet příležitostí ke krutosti a sadismu, při nichž by si lidé mohli leccos dovolit beze strachu, že jim bude odplaceno stejně, mnozí si však přesto tak nepočínají, mnoho jich reaguje v jistém smyslu s odporem, když se s krutostí a sadismem setkají.

Je snad nějaké jiné a možná i lepší vysvětlení pro zarážející rozpor, s nímž máme zde co dělat? Můžeme předpokládat, že prostá odpověď na to zní asi takto: že vlci jsou v menšině a že žijí bok po boku s většinou ovcí? Vlci chtějí zabíjet; ovce chtějí následovat. Proto vlci přimějí ovce, aby zabíjely, a ovce se přizpůsobí ne proto, že by se jim to líbilo, ale proto, že chtějí následovat, a vlci si dokonce potom vymýšlejí historky o tom, jak je jejich věc vznešená, jak je třeba bránit svobodu, která je ohrožena, jak je nutné pomstít se za děti nabodané na bodáky, za znásilněné ženy a za zneuctěnou čest, a to všechno proto, aby přesvědčili většinu ovcí, že mají jednat jako vlci. Tato odpověď zní sice věrohodně, ale zanechává v nás přesto značné pochybnosti. Neříká vlastně, že jsou dvě lidské rasy – rasa vlků a rasa ovcí? A dále, proč se ovce dají tak snadno přesvědčit, aby si počínaly jako vlci, není to snad už v jejich povaze, aby to tak dělaly, a to i za předpokladu, že jim je násilí prezentováno jako jejich svatá povinnost? Náš předpoklad týkající se vlků a ovcí nemůže být správný; snad je především pravda, že vlci představují jakousi podstatnou vlastnost v lidské povaze, která je u nich možná o něco zveličená, než jak se to projevuje u většiny lidí? Nebo je snad celá tato alternativa chybná? Je snad člověk vlk i ovce – anebo ani vlk, ani ovce?

Dnes, kdy národy uvažují o tom, že použijí k vyhlazení svých „nepřátel“ těch nejničivějších sil, má odpověď na tyto otázky klíčový význam. Vždyť tyto národy neodstraší dokonce, jak se zdá, ani možnost, že by přitom mohly být vyhlazeny i ony samy. Jsme-li přesvědčeni, že je v lidské povaze zakořeněna nevyhnutelnost používat síly a násilí, pak náš odpor proti stále vzrůstající brutalizaci bude stále slabší a slabší. Proč se stavět na odpor vlkům, když jsme vlky my všichni, třebaže někteří o něco více než druzí?

***

Otázka, zda je člověk vlk, či ovce, je jenom speciální formulací otázky, jež byla ve svých širších a obecnějších aspektech jedním z nejzákladnějších problémů západního teologického a filozofického myšlení: Je člověk od základu zlý a zkažený, anebo je základě dobrý a schopný zdokonalení? Starý zákon nestojí ještě na stanovisku, že člověk je od základu zkažený. Neposlušnost Adama a Evy vůči Bohu se tu nenazývá hříchem, nikde tu není ani zmínky o tom, že by tato neposlušnost člověka zkazila. Naopak, neposlušnost je tu podmínkou lidského sebeuvědomění, lidské schopnosti volby, a tak je ve svém posledním důsledku tento první akt neposlušnosti člověka jeho prvním krokem ke svobodě. Zdá se, že neposlušnost Adama a Evy byla dokonce prorocká, je člověk právě proto, že byl vyhnán z ráje, schopen vytvářet své vlastní dějiny, rozvíjet své lidské schopnosti a dosáhnout nové harmonie mezi sebou a přírodou, a to jako plně vyvinutý jedinec, na rozdíl od harmonie dřívější, kdy ještě takovýmto plně vyvinutým jedincem nebyl. Mesiášská idea, kterou hlásali starozákonní proroci, jistě v sobě zahrnuje i to, že člověk v základě zkažený není a že může být spasen bez zvláštního aktu boží milosti. Neříká však, že potenciální dobro v něm nutně zvítězí. Páše-li člověk zlo, stává se stále horším a horším. Faraónovo srdce se „zatvrdí“ proto, že faraón pokračuje ve svých zlých skutcích, zatvrdí se do té míry, že už se faraón nemůže změnit ani kát. Starý zákon poskytuje přinejmenším právě tolik případů páchání zla jako konání dobra a z listiny těch, kdo konají zlé skutky, nevyjímá dokonce ani tak vznešené postavy, jako byl král David. Hledisko Starého zákona je, že člověk si musí vybrat mezi požehnáním a prokletím, mezi životem a smrtí. Dokonce ani Bůh se do této jeho volby nevměšuje, pomáhá mu jen tím, že sesílá své posly, proroky, aby učili normám, vedoucím k uskutečňování dobra, aby identifikovali zlo a aby varovali a protestovali. Po tom, když takto splnili své, je člověk ponechán sám sobě se svým dvojím „usilováním“, usilováním o dobro a usilováním o zlo, rozhodnutí je na něm samém.

Křesťanství se vyvíjelo jinak. V průběhu vývoje křesťanské církve byla Adamova neposlušnost pojata jako hřích. A to ve skutečnosti jako hřích tak těžký, že zkazil jeho přirozenost a s ní i přirozenost všech jeho potomků. Člověk se nemůže nikdy z této své zkaženosti vymanit vlastním úsilím. Lidskou zkaženost mohl odstranit jenom božský akt milosti, vystoupení Krista, který pro člověka zemřel; zároveň tak byla poskytnuta možnost spásy těm, kdo Krista přijali.

Ale dogma o prvotním hříchu nezůstalo ani v církvi bez opozice. Napadl je už Pelagius, jeho názor byl však potlačen. Renesanční humanisté uvnitř církve se snažili dogma oslabit, třebaže na ně nemohli přímo zaútočit anebo je popřít, právě to však udělalo mnoho kacířů. Luther, jestliže ho máme vůbec uvádět, měl ještě radikálnější názor na vrozenou lidskou špatnost a zkaženost, naproti tomu myslitelé renesanční a osvícenští udělali drastický krok v opačném směru. Tvrdili, že všechno zlo v člověku není nic jiného než výsledek okolností, a že tedy člověk ve skutečnosti nemá žádnou volbu. Změňte okolnosti, jež plodí zlo, tak si to alespoň představovali, a původní lidská dobrota se vynoří na povrch téměř automaticky. Tento názor podbarvil také myšlení Marxe a jeho následovníků. Víra v lidskou dobrotu byla výsledkem nového sebeuvědomění člověka v důsledku bouřlivého ekonomického a politického pokroku, který započal již v renesanci. Naproti tomu morální bankrot Západu, jenž má svůj počátek už v první světové válce a došel přes Hitlera a Stalina, Coventry a Hirošimu až k současným přípravám všeobecného vyhlazování, přinesl s sebou znovu tradiční zdůrazňování lidského sklonu ke zlu. Tato nová emfáze působila jako protijed proti podceňování potenciálního zla v člověku, posloužila však zároveň příliš často k zesměšňování těch, kdo ještě svou víru v člověka neztratili, a to někdy prostě proto, že se jim nerozumělo, jindy se však dokonce záměrně překrucovalo jejich stanovisko.

***

Jako jeden z těch, jehož názory byly často nesprávně vykládány jakožto podcenění potenciálního zla v člověku, chtěl bych zdůraznit, že takovýto sentimentální optimismus rozhodně k atmosféře mého myšlení nepatří. Pro kohokoli, kdo má za sebou dlouholetou klinickou praxi jako psychoanalytik, by bylo přinejmenším dost obtížné destruktivní síly v člověku podceňovat. U některých ze svých pacientů vidí totiž tyto síly v činnosti a udělá zkušenost s tím, jak je neobyčejně těžké aspoň tyto síly zastavit, natož svést energii v nich obsaženou konstruktivním směrem. Asi tak stejně nesnadné by bylo pro kohokoli, kdo byl svědkem toho, s jakou výbušností se začalo do první světové války šířit zlo a destruktivnost, zavírat před silou a intenzívností lidské destruktivnosti oči. Je tu však nebezpečí, že pocit bezmoci, který přepadá lidi dnes – a to jak intelektuály, tak i prosté lidi – a který stále nabývá na síle, by mohl vést k tomu, že by přijali novou verzi zkaženosti a prvotního hříchu, jež dnes slouží jako rozumové zdůvodnění poraženeckého stanoviska, že válce se nedá stejně nijak zabránit, poněvadž je výsledkem destruktivnosti v lidské povaze. Takovýto názor, který se někdy vychloubá svým krajním realismem, je nerealistický ze dvou důvodů. Za prvé proto, že intenzita destruktivních sklonů v žádném případě neimplikuje i to, že se nedají přemoci anebo že jsou dokonce v převaze. Druhý omyl tohoto hlediska tkví v předpokladu, že války jsou primárně výsledkem psychických sil.

Je sotva nutné zabývat se dlouho tím, jak nesprávně tento „psychologismus“ chápe společenské a politické jevy. Války jsou výsledkem rozhodnutí politických, vojenských a průmyslových vůdců odvážit se jich za tím účelem, aby se získala nová území, nové přírodní zdroje, nové příležitosti k obchodu, nebo na obranu proti skutečnému či údajnému ohrožení bezpečnosti země jinou mocností, anebo konečně proto, aby se zvýšila osobní prestiž vůdců a vzrostla jejich sláva. Tito lidé se neliší od obyčejných lidí: jsou sobečtí, jsou jen málo schopni vzdát se nějaké osobní výhody ve prospěch druhých, nejsou však ani krutí, ani neřestní. Když se takovíto lidé – kteří by v normálním životě udělali pravděpodobně víc dobrého než zlého – dostanou do postavení, v němž mají moc, kde mohou rozkazovat miliónům a mít pod svou kontrolou ty nejničivější zbraně, mohou napáchat nesmírně mnoho zla. V občanském životě by snad nanejvýš mohli zničit konkurenta, v našem světě mocných a suverénních států („suverénní tu znamená nebýt podroben jakémukoliv morálnímu zákonu, který jednání suverénního státu omezuje) mohou zničit lidstvo. Hlavním nebezpečím pro lidstvo je obyčejný člověk s neobyčejnou mocí – a žádný ďábel nebo sadista.

Ale právě tak jako potřebuje člověk k tomu, aby mohl bojovat ve válce, zbraně, potřebuje k tomu zároveň také rozvášněnost nenávisti, rozhořčení, destruktivnosti a strachu. Jinak by nebylo možné přimět milióny lidí, aby riskovali životy a stali se vrahy. Tyto vášně jsou nutnými podmínkami odvahy k válce. Nejsou příčinami válek o nic více, než jsou jimi pušky a bomby samy o sobě. Člověk, který stiskne knoflíky vysílající střely s nukleárními hlavicemi, člověk, který může zabít statisíce lidí, bude mít sotva zkušenost s přímým usmrcením kohokoli v tom smyslu, v jakém ji má řadový voják, který použil k tomu svého bodáku anebo své strojní pušky. Dokonce i tehdy, když samotný akt vyslání nukleárních zbraní není pro toho člověka vědomě nic jiného než věrné uposlechnutí rozkazu, zbývá pořád otázka, zda v hlubinách osobnosti musí či nemusí existovat ne-li destruktivní impulsy, pak tedy hluboká lhostejnost k životu, aby osobnost byla vůbec takového činu schopna.

***

Poukážu alespoň na tři jevy, jež podle mého mínění vytvářejí bázi pro nejhorší a nejnebezpečnější formu lidské orientace: je to láska ke smrti, zhoubný narcismus a symbioticky incestuální fixace. Tyto tři orientace, jsou-li spojeny, vytvářejí „syndrom rozpadu“, který lidi nutká ničit za účelem zkázy a nenávidět za účelem nenávisti. jako protiklad tohoto „syndromu rozpadu“ popíši takzvaný „syndrom růstu“; ten se skládá z lásky k životu (jakožto protikladu lásky ke smrti), z lásky k člověku (jakážto protiváhy narcismu) a z nezávislosti (jakožto protiváhy symbioticky incestuální fixace). Jenom u menšiny lidí je jeden nebo druhý syndrom plně vyvinut. Nedá se však popřít, že každý člověk kráčí kupředu tím směrem, který si zvolil, směrem k životu, anebo směrem ke smrti, směrem k dobru, nebo ke zlu.

 

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
19 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Martin (už bez taky m)
26. 4. 2017 1:19

Přiznám se, že text jsem zatím nečetl.
Nevím ani zda ho celý budu číst.
Ale někde bych následující odkaz dát chtěl.
Mohlo by se Vám to líbit.
Každopádně za sebe jako „typicky Ruské intro“ doporučuji – i když jsem ještě neviděl konec.
Hloubku pochopení toho kým vším může člověk být a co vše může udělat to má.
Myslím tím opravdu správnou „osudovost“, hloubku a velkodušnost, pochopení šířky a nepředvídatelnosti cesty života či životní cesty…
Террористка Иванова
https://www.youtube.com/watch?v=XivWQsJOxrc

Napos
Napos
26. 4. 2017 6:49

Vynikajici čteni. Začátek mne málem odradil. Doporučuji.

John Powder
John Powder
26. 4. 2017 9:02

Moc pěkný článek.
Jen tedy, „homo homini lupus“ je podle mě urážka vlků :)

Bety
Bety
26. 4. 2017 9:32

Tak já nevím. Text mi připadá, jako by se točil v kruhu. Nejsem prostě filozof, asi. Necítím se jako ovce a necítím se ani jako vlk. A domnívám se, že u lidí, kteří se jako ovce chovají je podstatná, a ovcím nejvíce podobná jedna vlastnost, a to je HLOUPOST. Pouze člověk, který neužívá svého rozumu k přemýšlení může být slepě poslušný. (Přiznávám, že vlastně s určitostí nevím, zda jsou ovce hloupé. Ale literatura je takto popisuje, takže dejme tomu, že hloupé jsou). Autor jaksi předpokládá, že lidé jdou do válečného konfliktu dobrovolně – u obranného to je z velké části… Číst vice »

Martin (už bez taky m)
26. 4. 2017 10:37

O ovcích se uvádí, že „chytřejší“, šikovnější jsou jako jednotlivci či v malých skupinách. Mívám po léta pár ovcí či beranů, a hloupé/í mi nepřipadají. Něco jiného je to ve větší skupině, pojem stádo není jen slovo. Kozy mi přijdou sice chytřejší, ale také hodně svéhlavé. Kdysi jsem ve společenském časopise viděl obrázek amerického vojáka u plotu nějaké jejich základny v NSR, který měl před sebou houfek asi 10 hus. Ty údajně využívají jako dobrého hlídače. Takže „hloupá husa“ určitě taky nesedí. „Mírný“ holub též nesedí. Indiáni či Inuité mívali většinou ve znaku (rodovém totemu) nějaké zvíře. Vlk byl nejen… Číst vice »

Dolmen
Dolmen
26. 4. 2017 11:20

Bety napsal A už mne unavují ty neustále opakované kecy o Stalinovi. Mě taky. Je opravdu s podivem, jak někteří chytrolíni, kteří se snaží ostatní poučovat o ovcích a vlcích, s naprostou lehkostí a zcela bezstarostností používají „argumenty“ vlků. „Argumenty“, které byly zkonstruovány právě jako nástroj pro ovládání ovcí. Takový argument se vyrábí zcela snadno – k počtu popravených se přičtou oběti hladomoru a nemocí, k tomu ještě všichni, co zemřeli sešlostí věkem za nějakých 20 let, výsledek se vynásobí pěti a „argument“ je tady. Teď už jen stačí dalekonosná a širokopásmová hlásná trouba a zakrátko již ovce pobekávají v… Číst vice »

peter.
26. 4. 2017 11:45

Bety napsal
A už mne unavují ty neustále opakované kecy o Stalinovi.

Takým ľuďom ktorí sa so zaťatosťou idiota snažia postaviť Stalina na úroveň Hitlera,treba sústavne pripomínať výrok W.Churchilla :“Prevzal štát s dreveným pluhom a odovzdal jadrovú veľmoc“.

Martin (už bez taky m)
26. 4. 2017 12:02

Spíše to bylo dáno tím kde žil a jaké informace měl v té době k dispozici.
A nejspíše spíše in-FORMACE.
Důkaz platnosti jeho vlastních teorií o vlivu prostředí a informací z prostředí.
Možná by text zasloužil poznámku o překladu a zdrojích…
https://cs.wikipedia.org/wiki/Erich_Fromm

Gatta
Gatta
26. 4. 2017 12:03

Článek – pro tento typ intelektuálních konstrukcí opravdu nemám buňky … ani čas.

Z článku: “ Hlavním nebezpečím pro lidstvo je obyčejný člověk s neobyčejnou mocí“.
Nejen koncentrace moci, ale přílišná koncentrace naprosto čehokoliv je vždy potenciálně nebezpečná či škodlivá.

Martin (už bez taky m)
26. 4. 2017 12:13

Gatta napsal Článek – pro tento typ intelektuálních konstrukcí opravdu nemám buňky …ani čas. Z článku: “ Hlavním nebezpečím pro lidstvo je obyčejný člověk s neobyčejnou mocí“. Nejen koncentrace moci, ale přílišná koncentrace naprosto čehokoliv je vždy potenciálně nebezpečná či škodlivá. To ano, ale už i jen danému člověku (omlouvám se za hrubost, nemá jít o „kádrování“) nepříslušná a hlavně NEKONTROLOVANÁ MOC vyvolává velkou část zhovadilostí i zla. Upozornění na „nevyrovnanost materiálna“ s rozvojem psychiky neznamená odmítání materiálna či „statků“ jako spíše „nesouměřitelnou převahu materiálna“ nad skutečně duchovním a sociálním (socializačním) rozvojem tak komplexně nadaného (disponovaného) tvora jakým je člověk.… Číst vice »

Martin (už bez taky m)
26. 4. 2017 12:16

E.F cit Gatta: Z článku: “ Hlavním nebezpečím pro lidstvo je obyčejný člověk s neobyčejnou mocí“.
Nejen koncentrace moci, ale přílišná koncentrace naprosto čehokoliv je vždy potenciálně nebezpečná či škodlivá.
Spíše mu šlo o postižení potřeby určité vyzrálosti, vyváženosti „vnitřku a venku“, dispozic a možností s etikou a „morálkou“ uvnitř lidí…
Vyrovnanost.
https://www.youtube.com/watch?v=gbigns3JDOI

Gatta
Gatta
26. 4. 2017 12:49

Re Martin – lidi jako ovce a vlci – já znám i lidi jako telata, lišky, pavouky, hady, želvy, nobo malá bezstarostná růžová prasátka … … Nakonec „už staří bajkáři“ … Všechno to jsou jen životní strategie přežití dané možnostmi a prostředím. Nakonec, tráva by mohla vyprávět, co dovede takové stádo ovcí. S tou koncentarcí moci a čehokoliv je to problém. Koncentrace ze své podstaty vytváří potenciál budoucího vyrovnávání hladin – tedy potenciál síly – „působení na své okolí“. Ať je to koncentrace moci, jinak neškodného odpadu, ovcí, plamene hořáku autogenu, nebo vody v přehradě. Bez koncentrace moci, peněz, energie… Číst vice »

peter.
26. 4. 2017 12:59

Erich Fromm:
https://sk.wikipedia.org/wiki/Erich_Fromm
inak to ani napísať nemohol.

jogín
jogín
27. 4. 2017 21:29

Dost nesmyslný článek- někteří lidé jsou ovce. někteří vlci a další jsou prasata. Je ovšem faktem, že po našich předcích jsme zdědili opičení, což je podstatné, když se má tlupa chovat jednotně. A samozřejmě se slabší nátury opičí po vůdci, i když je to kašpar.

peter.
28. 4. 2017 4:26

jogín:
E.Fromm je neomarxista ktorý sa podieľal s Marcusem na vzniku tzv“Novej ľavice“.Je to „guru“radikálnych feministiek a genderových ideológov.

peter.
28. 4. 2017 4:28

oprava:
E,Fromm bol….zomrel v r.1980.

Gatta
Gatta
28. 4. 2017 5:43

jogín napsal

Dost nesmyslný článek- někteří lidé jsou ovce. někteří vlci a další jsou prasata. Je ovšem faktem, že po našich předcích jsme zdědili opičení, což je podstatné, když se má tlupa chovat jednotně. A samozřejmě se slabší nátury opičí po vůdci, i když je to kašpar.

Jasně, jak jsem mohl nevzpomenout – psi, ovce, prasata – Animals …
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCiMLI9Xgf2vZsbSJ5Zt9YOhwFobd5SgJ

Tak po ránu trochu vážné hudby … třeba ty „ovce“ …
https://www.youtube.com/watch?v=UqlsVZ1zxMk&index=4&list=PLCiMLI9Xgf2vZsbSJ5Zt9YOhwFobd5SgJ

tatar
tatar
28. 4. 2017 7:15

Martin (už bez taky m) napsal O ovcích se uvádí, že „chytřejší“, šikovnější jsou jako jednotlivci či v malých skupinách. Mívám po léta pár ovcí či beranů, a hloupé/í mi nepřipadají. Něco jiného je to ve větší skupině, pojem stádo není jen slovo. Kozy mi přijdou sice chytřejší, ale také hodně svéhlavé. Kdysi jsem ve společenském časopise viděl obrázek amerického vojáka u plotu nějaké jejich základny v NSR, který měl před sebou houfek asi 10 hus. Ty údajně využívají jako dobrého hlídače. Takže „hloupá husa“ určitě taky nesedí. „Mírný“ holub též nesedí. Indiáni či Inuité mívali většinou ve znaku (rodovém… Číst vice »

Bety
Bety
28. 4. 2017 8:20

Já myslím, že podstatné nejsou pojmy ovce a vlci, ale STÁDO A SMEČKA.
Zjančit stádo jakýchkoli zvířat lze snadno, pokud v něm nejsou jedinci, kteří ho dokážou zklidnit. Tohle každá smečka predátorů dobře ví. Vtip je v tom, že vyděšené stádo nepřemýšlí, prostě prchá a bohužel většinou do pasti.
Lidská slabost, ale i síla je v tom, že jsme stádní tvorové. Ta síla je v tom, že se opíráme o ostatní, je nás mnoho a společně také mnoho dokážeme. Jen to chce včas se zklidnit a přemýšlet.