Sex – věc neznámá

Názvem článku nemám na mysli skutečnost, že sexualita většinové společnosti byla na „Západě“ a hlavně u nás zcela potlačena. Na rozdíl od menšin, které až tak diskriminovány nejsou, protože sex jim nikdo nevzal. …Výraz „bílý sex“ dnes znamená, že si někdo otevře lednici a žere, a není už vůbec spojován se sexualitou.

Nemám na mysli ani veřejné tajemství, jak devastující účinky má neexistence sexu v této „společnosti“ (podle tvrzení propagandy ovládané muži) na zdraví mužů, jak se z mužského života na „západě“ stalo nevýslovné utrpení srovnatelné s utrpením vězňů v koncentračních táborech, přežívání od jedné operace k další, a předčasná smrt.

A nechci se rozepisovat ani o tom, jak se stala tato záležitost tabuizovanou, jak všichni hrají hru na císařův nový sex, jak si žádný muž, který už léta sex neměl, nedovolí to říct, a naopak před ženami, které přece chtějí „úspěšné muže“, hraje jejich hru a předstírá, že by mohl mít každou, ale že si vybral právě ji…

A dokonce ani o tom, že „společnost“, ve které došlo nejen ke ztrátě sexuality, ale i k naprosté ztrátě sebereflexe, „společnost“ která si to nejen nedokáže přiznat, ale navíc neustále dokola mele pravý opak, ztratila schopnost jakéhokoli vývoje, a bude pravděpodobně nahrazena jinou, i když to neznamená, že lepší.

V tomto článku se chci věnovat pouze opomíjeným faktům, tedy jaké funkce sexualita v živočišné říši a následně v lidské společnosti od počátku má, bez ohledu na to, jestli se tyto funkce vyvinuly evolucí nebo stvořením, stvořením skrze evoluci, evolucí skrze stvoření, nebo jakkoli jinak.

Ono to „stvoření člověka“ také ve skutečnosti bylo spíš jen nekompetentním zasahováním do genetického kódu ze strany nepříliš vyvinutých mimozemských civilizací podobným „genetickým modifikacím“ jejich Santy (Monsanta), a může být proto i důvodem, proč většina zvířat lidi nežere, takže i v lepším případě by takové tvoření připomínalo spíš dnešní počítačové programování, kdy se skládají dohromady už hotové programové celky, obsahující požadované i nepožadované funkce, a ne tvorbou nových programů s novými funkcemi, a už vůbec ne tvorbou nového programovacího jazyka.

O sexualitě dnes panují díky církevní a jiné propagandě naprosto neuvěřitelné báchorky. Třeba představa, že účelem sexuality je pouze plození, že snad z tohoto důvodu i sex vznikl. Přitom opravdu stačí podívat se i do hodně staré vědecké literatury, aby člověk zjistil, že se věci mají úplně jinak.

Zamysleli jste se někdy nad tím, jak to, že pokud jenom pohlavní rozmnožování nepříbuzných jedinců brání degeneraci, nezdegenerují jednobuněčné organismy, které se rozmnožují nepohlavně dělením? Vždyť takové bakterie by musely zdegenerovat během několika hodin!

Nezdegenerují z prostého (podle puritánů ze sprostého) důvodu. Existuje u nich totiž i původní sexualita nespojená s rozmnožováním. Spojují se a vyměňují si části DNA, ne z důvodu rozmnožování, ale aby si ji navzájem opravovali, čímž už po miliardy let účinně brání vlastní degeneraci.

Pozdější spojení sexuality a množení plnilo funkci pojistky bránící vzniku populací, u kterých by zcela zanikl mechanismus obrany proti degeneraci, a které by se jen rozmnožovaly. Pro dlouhověké druhy s velkou úspěšností přežívání potomstva to však funguje jen reziduálně a v dnešní době umělého oplodňování už vůbec ne.

Smyslem sexuality je tedy původně horizontální genetický přenos, přenos z jednoho organismu na druhý, na rozdíl od vertikálního genetického přenosu, přenosu na potomky. K pozdějšímu částečnému připojení plození k sexualitě došlo proto, že se asi „zdálo být dobrým nápadem“, aby bylo spojeno s prostředkem zabraňujícím degeneraci.

Proto to vždy lidi táhlo k sexuální volnosti, protože jen tak je možné sexem získat jiné genetické informace. Při dnešním bezprecedentním praktikování „věrnosti“ je možné získat genetické informace jen od jednoho partnera („zákonného“, „stálého“), což je pro zabránění degeneraci nedostačující.

Proto měli muži poté, co už byla sexualita žen značně oslabena, zálibu v prostitutkách, ženách stýkajících se s více partnery, a tedy nositelkami širšího spektra genetických informací. A proto také jejich zájem o ně opadl, když se stalo v této „branži“ všeobecným používáním kondomu.

A proto ti, co zabránění degenerace nepřejí, vyhrožují telegonií a jinými druhy ať už fyzického nebo nefyzického poskvrnění, zprznění, znesvěcení, a nejrůznějšími nemocemi, kterým říkají pohlavní, které pokud vůbec existují, tak se dnes už dávno šíří zcela jiným způsobem než pohlavním stykem.

Nebezpečí „poskvrnění“, toho, že někdo přijme nějaké nežádoucí genetické informace, je daleko menší než následky degenerace organismu, když žádné nové informace nepřijímá. Organismus je dostatečně inteligentní systém a pečlivě si vybírá, které informace přijme a které nepřijme.

Argumentace, že právě tímto způsobem dochází ke „zprznění“ čistokrevných ras při chovu domácích zvířat jen ukazuje na to, že z nás někdo chce mít dokonale ovladatelné „domácí“ tvory, nebránící se, když jdou na jatka. …Pro koně je zcela jistě lepší být zebrou než být v koňském salámu.

Pokud nemá organismus možnost kontaktu s jiným genetickým materiálem sexem, instinkt jej žene k náhradnímu způsobu, ke kontaktu s cizí krví. Narůstá agresivita, kterou je sice možné přechodně využít k obraně, zneužít k útoku. Pokud je takový nárůst dlouhodobý, vede k takovému nárůstu agresivity, že se daná populace sama zničí.

Jedinou „alternativou“ k sexuální volnosti je proto násilí. Rozhodně to není tak, že by sex a násilí spadaly do jedné kategorie, jak demagogicky tvrdí ti, co údajně chtějí ochraňovat děti, mladistvé a celou společnost před sexem a násilím ještě demagogičtěji tak, že před nimi cenzurují sex a naopak jim pod tlakem do hlavy cpou násilné scény.

U složitějších mnohobuněčných organismů existuje složitý imunitní systém spojený s činností hormonů vyplavovaných při sexu. I dnes se občas objeví článek, na co na všechno je sex vlastně dobrý, i když je pak hned pohřben hromadou opačných tvrzení – jak je na všechno špatný a jak prý i zkracuje život.

I když je délka života, zejména u mužů, dána pozitivně množstvím sexu, a dříve, když ještě sex ve společnosti existoval, se dožívali muži vyššího věku než ženy, kdežto dnes je to výrazně naopak, můžeme se dnes setkat s tvrzeními, že sex je nezdravý, protože kastrovaní muži se dožívají vyššího věku.

Ano, ale muži dnes nemají sex, takže: Muži, kteří nemají sex, se dožívají nižšího věku než eunuši. O tom, jakého věku by se dnes mohli dožívat muži, kdyby měli sex, můžeme víceméně už jen spekulovat. Rozhodně jich není tolik, aby bylo možné to spolehlivě statisticky vyhodnotit.

Určitě vám neřeknou, že většinu pohlavně přenosných nemocí dostanete nejpravděpodobněji ze ztráty imunity způsobené pohlavní absencí. A protože sex posiluje právě imunitu, vymysleli si neexistujícího strašáka – ztrátu imunity, údajně způsobenou sexem, AIDS, jehož původcem má být virus, jehož existenci dosud nikdo nepotvrdil.

U lidí a dalších tvorů s rozvinutou nervovou soustavou má sex hlavně funkci sociální a je nástrojem dalšího rozvoje a udržování psychiky. Rozvoji mozku rozhodně pomáhá udržovat více vztahů najednou. Zvířata žijící ve skupinách jsou inteligentnější než zvířata žijící v páru nebo ve stádu.

Proto byl sex prohlášen za asociální, nazván dalšími synonymy a je všemi možnými způsoby potlačován. Cílem všech ideologií, které sexualitu potlačují, je rozdělit společnost na izolované atomové rodiny, případně až na jedince, zabránit rozvoji jejich psychiky, přeměnit společnost na snadno manipulovatelný dav.

Právě potlačením sexuality došlo také k zániku veškerého společenského života. Jeho smyslem původně bylo seznámení, a jakmile tato možnost padla, stal se jen zbytečným plýtváním silami, které nikam nevede. Zanikla jakákoli komunikace mezi lidmi, protože už dnes není možné, aby měla „přesah“.

Muži byli vždy vázáni na skupinu, která jim poskytovala základní životní potřeby. (Víc než ženy, které jsou víc vázány k dětem.) Byli nastaveni tak, aby takovou skupinu chránili. Tím, že dnešní společnost už mužům nic neposkytuje, padla i možnost, že by muži společnost – která jim naprosto nic nedává – bránili.

K tomu, aby lidé byli společenští, vznikla řada mechanismů, která nespolečenské jedince eliminuje. A je opět jedno, jestli se vyvinula na Zemi, nebo jestli tyto genetické programy přivezli mimozemšťané z jiné galaxie a použili je při skládání genetického kódu člověka (a zvířat).

Například plešatost mužů, kterou způsobují výlučně metabolity testosteronu při nedostatku sexu, vznikla jako rozlišovací znamení majetnických a agresivních samců, kterým dříve samice (jev je znám už u primátů) pro tyto jejich vlastnosti nedávaly, ti pak zplešatěli a bylo pak snadné je už na první pohled rozeznat a vyhnout se jim.

Tentýž metabolit testosteronu, DHT, který způsobuje plešatost, způsobuje i rakovinu prostaty a řadu dalších problémů. Ochabnutí okolí pohlavních orgánů způsobuje hemeroidy, zánět slepého střeva, kýlu. Nejčastější příčinou úmrtí paniců je rakovina varlat. Všechny tyto problémy dřív vyřadily asociálního člověka ze života.

Jedná se o takzvanou „skupinovou dědičnost“. Společenství, ve kterých tyto mechanismy na snadnější vyřazování nespolečenských jedinců byly, byly úspěšnější, a tak větší náchylnost podléhat v případě nedostatku sexu zmíněným zdravotním problémům předávaly ve větší míře svým potomkům.

Hlavním důvodem fantasmagorické propagandy, že všude je spousta sexu, je vyvolávat pocity méněcennosti u oné naprosté většiny, která sex nemá. …Kdyby bylo tolik sexu, co říkají, neexistovaly by například plešatost, rakovina prostaty, hemeroidy, záněty slepého střeva, kýly.

Spojování sexu s pocitem viny, ať už náboženskou či jinou propagandou, asociálními „společenskými“ normami, jeho zákazy, penalizací, atd. pak má jednak lidi od sexu odradit, ale hlavně v nich vyvolávat „z nouze ctnost“, považování se za něco víc a povyšování se nad sex jako „zábavu chudých“, „přežitek socialismu“, apod.

Spojením obojího pak dochází k oné absurditě, že všechny ženy odmítají sex, „aby nebyly jako ty druhé“, a také pohrdají muži, protože si naivně myslí, že muži sex mají. Znalost nepřímé úměry a logiky – že když každá žena může mít každého muže, znamená to, že žádný muž nemůže mít žádnou ženu, je většině z nich cizí.

Spojováním sexu s pocitem viny slouží k ubíjení sebevědomí i u těch, kteří se k sexu nějakým zázrakem dostanou nebo by mohly dostat (ženy). K ubíjení sebevědomí slouží i zajišťování sexu tělesně a duševně postiženým – ve „společnosti“, ve které nemá zdravý muž sebemenší šanci.

Ani mnoho mužů nechápe, že všechna ta nechutná tragikomedie kolem homosexuality, její vnucování a zvýhodňování homosexuálů, všechny ty kecy o jejich nadřazenosti mají za úkol jen jediný cíl. A tím cílem rozhodně není vnucovat homosexualitu místo „tradiční rodiny“, jak propaganda ze stejných zdrojů tvrdí.

Cílem je naopak vnucovat naprosto netradiční novodobou atomovou rodinu namísto dřívějšího daleko volnějšího soužití mužů a žen. Dostat lidi do izolace a ekonomické závislosti, které jsou s tímto pojetím rodiny spojeny. Pěstovat v nich mentalitu nejlépe ilustrovanou výrokem: „Kdo nekrade, okrádá rodinu!

Místo svobodné sexuality jim nabídnout vykastrovaný manželský, partnerský, „legální“ či „bohem požehnaný sex“, kterého většina párů či partnerů stejně brzy zanechá, protože je neuspokojuje. Veškerá propaganda o „kvalitním“ manželském sexu je určena zase jen k vyvolávání frustrace té většiny, která jej nemá.

Takový sex nemůže sloužit horizontálnímu přenosu genetických informací (s výjimkou určených partnerů, což není dostatečné), nevyplavuje se při něm dostatek hormonů pro posílení imunity, není dostatečně intenzívní, aby vedl k řádnému prokrvování a posilování daných a okolních partií.

I v případě vertikálního přenosu genetických informací dnešní stav vylučuje sexuální výběr, který dříve probíhal až v těle ženy: 95 % spermií je určeno k boji se spermiemi jiných mužů a ne k oplodnění. …Pokud jsme tedy byli stvořeni „k obrazu božímu“, byly by tedy původně určeny k boji se spermiemi jiných bohů.

Ani výběr partnerů dnes není dán sexuální přitažlivostí, ale jinými aspekty. Jde tedy v nejlepším případě o nějaké podivné šlechtitelství, pokud pominu ty druhy výběru, které jsou spíš „výběrem hotovosti“. Řada žen by byla normálně plodných, kdyby ony a jejich okolí netrvaly na tom, že musí otěhotnět zrovna s určeným geneticky nekompatibilním jedincem.

Ti, co jsou navenek nejvíc proti imigraci a nejvíc varují před míšením ras, které má vést k vytvoření „nahnědlé, snadno manipulovatelné rasy s nízkým IQ“, zároveň prosazují zákaz interrupce i v případě znásilnění, aby toto míšení i znásilněním umožnili – ve skutečnosti naopak právě oni na tomto plánu pracují.

A pracují na tom samozřejmě také propagandou o množství sexu v Evropě: Pokud nadrženým mladým mužům v zemi, kde je navíc spojování sexuality s násilím běžné, namluvíte, že v Evropě je každá přinejmenším pornohvězda, a ve velkém je přivezete do země, kde žádný sex neexistuje, může být výsledek pouze takový, jaký je.

Lidé jsou „vychovávání“ ke spojování sexu s násilím, ať již tím, že je oboje řazeno do kategorie „pro dospělé“, formou „kultury“ padesáti odstínů hnědi nebo mícháním násilí do porna. …A i rozčilováním se nad tím, že jsou děti ve školách sexuální výchovou „předčasně sexualizovány“ a rušeny z hraní počítačových střílecích her.

(Násilí stimuluje jinou část mozku než sexualita. Tyto části jsou však blízko sebe, a tak někdy dochází k tomu, že mozek „probíjí“ a dráždění části pro násilí stimuluje oblast pro sexualitu. Sadomasochisté místo toho, aby to svůj mozek odnaučili, si ještě toto krátké spojení, tento defekt mozku pěstují.)

Ženy jsou pseudomorálkou, náboženskou i jinou propagandou („kdybych dala zadarmo, tak bych byla kurva“) vychovávány ke spojování sexu s takovým pocitem viny, že pak i přijímají znásilnění snáze než dobrovolný sex – protože při dobrovolném sexu by nesly pocit viny, kdežto při znásilnění může za všechno „ten druhý“.

Ke zvýšení násilí mužů může vést i hormonální antikoncepce žen způsobující zamoření životního prostředí estrogenem. Jak bylo zjištěno pokusy na různých živočišných druzích, agresivitu samců nezpůsobuje nikdy samotný testosteron, ale vždy testosteron v kombinaci s estrogenem.

Další prostředek utajení byť dnes už jen teoreticky možného sexu, prezervativ, od sexu jen odrazuje – brání horizontálnímu přenosu genetických informací, znecitlivuje a tedy snižuje produkci hormonů. Patrně jeho zavedením výrazně poklesl zájem mužů o prostitutky. (Na západě se uvádí pět procent mužů).

Pro přesnější představu, v jaké míře prezervativ slouží „nemravnosti“, „hříchu“, kvůli kterému jej katolická církev „musí“ zakazovat: spotřeba prezervativů u nás je jeden na osobu na rok, a většina z nich stejně skončí tak, že steří, nebo že si s nimi hrají – nafukují je nebo je napouštějí vodou – děti … nebo i dospělí.

Kromě manželského či monogamního sexu (který u naprosté většiny „vztahů“ stejně neexistuje) a sexu po telefonu byly lidem vnuceny ještě další náhražky. Například ve „čtyřboji“: kouření cigaret, alkohol, drogy a hraní na automatech, má Česká republika, ve které je sexu nejméně, také logicky světové prvenství.

Obvyklé tvrzení, že dřív lidé dělali sex proto, že „neměli jinou zábavu“, čímž se myslí, že neměli barevnou televizi, svědčí, srovnáme-li dnešní stovky kanálů s dřívějšími dvěma černobílými programy, spíš naopak o poklesu vkusu, o tom, že dnes je takový nedostatek sexu, že lidé vezmou zavděk opravdu vším.

V naprosté většině zemí je dnes heterosexuální sex „nelegální“, dovolen je jen heterosexuální sex za účelem plození a $ex za účelem výdělku, jakýkoliv jiný heterosexuální sex (na rozdíl od homosexuálního) je trestán, minimálně pokutován. Trestán je i manželský a monogamní sex za jiným účelem, aby byl minimalizován.

Horizontální přenos genetických informací by výrazně snižoval účinnost snah manipulovat genetikou lidí prostřednictvím GMO otravin, genetických složek chemtrails, genetických pokusů na unesených lidech, aj., ať už tyto činnost probíhají, nebo jsou teprve plánovány, a ať už je provádějí tajné služby nebo mimozemšťané.

Namísto toho dnešní muži, kterým byl zcela upřen přístup k sexu, přežívají stále kratší a kratší dobu, ve stále horším a horším zdravotním stavu, a ženy mají takové pocity viny z toho, že na sex jenom pomyslely, že desítky procent žen už dnes proto užívají psychiatrické prášky, po kterých už jsou úplně asexuální.

Zkreslování historie, pokud jde o sex, je ještě daleko větší než zkreslování historie vůbec. Propaganda, že je všude spousta sexu, překonává do objemu veškerou politickou propagandu. A zjevně je na šíření těchto dezinformací také vynakládáno odpovídající množství – tedy daleko větší – financí.

Cílem „vyzrazení“ tajných plánů, jako sionskomudrcovských či dullesovských protokolů, které jsou ve skutečnosti ještě starší, a o kterých je každému jasné, že se podle nich tak jako tak jede, není vyzrazení plánů samých, ale to, že je do nich zdánlivě nesmyslně zakomponováno šíření sexu, který by jejich uskutečnění naopak zabránil.

Cílem je propagandistické označení jediného účinného prostředku proti takovému ovládání jako „sionistického“, fašistického nebo jakkoli jinak nazývaného nástroje k tomuto ovládání. To, že sex ve skutečnosti naopak zcela potlačili, je zastíráno právě onou masivní propagandou, že sex existuje, že je všude a že je ho moc.

Není pravda, že se dnes „z žen stávají muži“ a muži se stávají zbytečnými. Dnešní ženy zírající na televizi a hltající na internetu „stránky pro ženy“ svět nezachrání. Pravda je jen ta, že skuteční muži byli ze společnosti izolováni, vymírají, a nová generace mužů už má i nižší hladinu testosteronu.

22. dubna 2017 ▓

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
35 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
peter.
23. 4. 2017 4:43

Treba trtkať!!Ráno,na obed aj večer.Kým je s kým a s čím.Keď nastane čas,že namiesto trtkania začnete písať a čítať obsiahle články o sexe,tak to znamená,že treba buď zmeniť partnerku, navštíviť MUDr Uzla alebo ako sa hovorí – zavesiť“remeslo na klinec“.Trtkanie má prebiehať spontánne a nie podľa príručky alebo porna.

peter.
23. 4. 2017 6:59

p.Kristek! Prepáčte mi prosím,ale takú znôšku hlúpostí som nečítal už dávno.Napríklad,že manželstvo a vernosť sú dôvodom degenerácie ľudstva.Ja som naopak presvedčený,že ak je muž alebo žena nositeľom nejakej geneticky prenosnej choroby tak je lepšie,ak sa to prejaví na veľmi obmedzenom počte detí v uzavretej rodine,ako by ju mali rozširovať promiskuitným správaním sa vo voľných a náhodných sexuálnych vzťahoch. Bývali časy,keď sa v chalupách v dlhých zimných večeroch svietilo len petrolejkou.Petrolejom bolo treba šetriť a tak im neostávalo nič iné ako vhupnúť pod perinu.Viete si potom predstaviť to ródeo ktoré sa tam večer čo večer odohrávalo?Je neuveriteľné ak niekto tvrdí,že napr.moju… Číst vice »

fajt
23. 4. 2017 7:31

nejsem adamita, ale i tak jsem si početl, pro zábavu, pro poučení, pro relax – a stále lepší než dnešní geopolitická jebačka ( jedno v jak reálném balení) bez sexu. ..)

Bety
Bety
23. 4. 2017 11:23

Že při sexu dochází k přenosu genetických informací jsem se dočetla už jinde, ale tam to vyznívalo spíš negativně. Spíš mně na argumentaci pana Kristka zaráží určitá nelogičnost. Jsme součástí přírody a pokud vím, samci v přírodě jeví zájem o samice především tehdy, kdy jsou připraveny k oplodnění, přičemž vehementně brání v přístupu ( a tudíž i k přenosu těch genetických informací) samcům ostatním. Mimo tento čas je samice vlastně z hlediska sexu nezajímají. A protože s nimi v tomto směru nikdo nemanipuluje, nějak mi to nesedí. Jsou mezi nimi druhy tzv. věrné, i druhy promiskuitní, ale i ty promiskuitní… Číst vice »

orinoko
23. 4. 2017 11:58

Věrní jsou papoušci třeba. Proti tomu takoví bonobobove /?/ setkání konkurencnich tlup řeší po svém. Při takovém setkání vzniká vysoké napětí /uhelná elektrárna hadr/ , hrozí těžký střet mezi tlupami nikoli nepodobný boji konkurenčních uskupení surikat. Řešení na sebe přebírají samice , které vyjdou v ústrety konkurenčním samcům a kopulacnimi pohyby sníží jejich tenzi. A s ohledem na realitu – post coitum omne animal triste – dojde ke zklidnění, neb se mezi dvěma tlupami bonobobu vyměnilo maximum genetických informaci. Naproti tomu tady kousek od nás se jedné vísce říká Údolí dutých hlav. Zle jazyky tvrdí, ze tam se genetické informace… Číst vice »

fajt
23. 4. 2017 13:12

comment image?oh=27c78549f0d2d184e5e4879a8ac530e3&oe=5999CE4D

fajt
23. 4. 2017 13:13

comment image?oh=4b766c1a025ae08139b9a46967fd6bed&oe=598248E7

orinoko
23. 4. 2017 13:40

Zajímavé. Pro jistotu jsem zadal do vyhledavace výraz bonobob , a tu nastoj. Vyskocilo na me OM.
Změnil jsem zadání a dočkal se.
Mel jsem pravdu. Popis druhu šel dokonce dal. Každé rozčilení prý řeší pohlavním stykem.
Myslím, ze v práci podam zlepsovak.

peter.
23. 4. 2017 13:43

S tou vernosťou a neverou je to dosť zložité.Inak sa svet pozerá na neverných chlapov a inak na neverné ženy.Tak na neverných chlapov sa ešte aj ženy pozerajú inak ako na neverné ženy.(pokiaľ v tom nie sú zainteresované same).Tak napríklad taký neverník.Ženy na neho pozerajú s iskričkou obdivu v oku a hovoria o ňom – milý chlap,ale proutník,holkař (po slovensky-Ten kurevník jeden).Ale keď sa nejaká žena čo i len trochu milšie pozrie na chlapa,prípadne pred ním zavrtí zadočkom,tak baby ktoré to uvidia ju okamžite odsúdia :“Videli ste ju couru(kurvu)jednu nehanebnú!?Že sa nehanbí!A takého dobrého muža má doma.Možno je to dané… Číst vice »

orinoko
23. 4. 2017 14:34

Pikantní je nevěra s Věrou.
Muzu potvrdit , ze hormonální bouře v případě nevěry po spoustě let manzelstvi je neuvěřitelná. Tím spise se triadvacitkou. Během noci třikrát , což jsem v te době už považoval za nemožné. Ona se tím zbavila zklamání z vrstevnika , já shodil velmi příjemnym způsobem nadbytečná kila.
Genetické informace tehdy doslova silely. Přičemž související konspirace byla záhy důkladně rozkryta.
Ale to už je jiná kapitola.

Gatta
Gatta
24. 4. 2017 7:57

orinoko napsal

Zajímavé. Pro jistotu jsem zadal do vyhledavace výraz bonobob , a tu nastoj.Vyskocilo na me OM.
Změnil jsem zadání a dočkal se.
Mel jsem pravdu. Popis druhu šel dokonce dal.Každé rozčilení prý řeší pohlavním stykem.
Myslím, ze v práci podam zlepsovak.

No, už byli lidi, co zkoušely žít s vlky a hyenami, jiní zase v tlupě nížiných goril … tak mě napadlo, jestli už to někdo zkoušel žít v tlupě šimpanzů bonobo … ? :-)

peter.
24. 4. 2017 19:11

orinoko napsal
Během noci třikrát ,

orinoko:
Len tak na okraj toho vášho zážitku – Koľko dní ste po tom výkone museli byť pod kyslíkom? :-)

orinoko
25. 4. 2017 2:18

Ani jeden. Se triadvacitkou to trvalo pul roku. Ovšem už ne třikrát za noc. Predstavila me svým rodičům. Byli mladší než já.

Gatta
Gatta
25. 4. 2017 6:13

Třiadvacítka … Bude vnouče … ? :-)

peter.
25. 4. 2017 7:46

orinoko:
Dnes sa už dá kúpiť prenosný defibrilátor v ľúbivom kufríku (10 x 24 x 29 cm) s hmotnosťou 1,8 kg.Je ku nemu návod na použitia napísaný tak zrozumiteľne,že mu porozumie aj samica šimpanza bonobo.Nechcem vám radiť ale máte riskantného koníčka,doslova adrenalínového a v istom veku už treba pamätať aj na možné nehody ktoré sa môžu vyskytnúť.
Váš príbeh vo mne vyvolal už len nostalgické spomienky. :-)

fajt
25. 4. 2017 7:51

orinoko napsal
orinoko

a o čem si pak celý večer a noc povídáte?? ( jak říkával koleš, který byl vysazený na dvacítky, i když docela hezky plesnivěl, že když se slečny přejedl a chtěl, aby ho opustila, tak se po práci otočil a hezky od plic si zchrupnul, k ránu většinou zjistil, že je doma – konečně – zase sám ). ..)

peter.
25. 4. 2017 9:11

fajt:
Dajme orinokovi pokoj a tichúčko mu záviďme.Prečo by nemohol vyprášiť dvadsaťtrojku,keď 39-ročný kandidát na prezidenta práši šesťdesiat štvorku?
Ani jemu to nemám za zlé,naopak prajem mu to.Ale uvidíte,že sa hneď po jeho zvolení za prezidenta ozvú zlomyseľní podjebávači,ktorí ho budú obviňovať zo sexuálnej deviácie nazývanej gerontofília.A keď bude zvolený,určite to vyvolá v LGBTI komunitách výbuch nadšenia a víťazoslávny rev.

Gatta
Gatta
25. 4. 2017 9:30

Re peter – věc „Marcon + Brigitte Trogneux“ – s takovým týpkem bych byl velmi opatrný i v soukromém životě, natož z něj udělat nějakou veřejnou osobu – natož prezidenta Francie.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_Macron

peter.
25. 4. 2017 9:41

Gatta:
Vďaka za odkaz.Pobavilo ma,že „pochádza z ľavicovo zameranej rodiny“,ktorá ho dala študovať na jezuitské gymnázium.Pravdepodobne preto,aby v ňom rozvinuli ľavicové zmýšľanie.
Wikipédia je k nemu milosrdná,keď píše o 24-ročnom vekovom odstupe.Ja všade čítam,že on má 39 rokov a ona 64.

fajt
25. 4. 2017 10:19

peter. napsal fajt: Dajme orinokovi pokoj a tichúčko mu záviďme.Prečo by nemohol vyprášiť dvadsaťtrojku,keď 39-ročný kandidát na prezidenta práši šesťdesiat štvorku? Ani jemu to nemám za zlé,naopak prajem mu to.Ale uvidíte,že sa hneď po jeho zvolení za prezidenta ozvú zlomyseľní podjebávači,ktorí ho budú obviňovať zo sexuálnej deviácie nazývanej gerontofília.A keď bude zvolený,určite to vyvolá v LGBTI komunitách výbuch nadšenia a víťazoslávny rev. no, ještě že to není šedesáti čtyřletý chlap, to by to byla teprve pohroma a na straně duhové smečky radosti – ale už teď dostává svůj díl za svou nesamostatnost a mamánkovskou potřebu v osobním vztahu, já to… Číst vice »

peter.
25. 4. 2017 10:54

fajt napsal
a orinokovi přeji vše nejlepší v jeho vztazích a chuti po životě, páč tak je to spravne, tak to ma byť :-)

Aj ja,z celého srdca! :-)

orinoko
25. 4. 2017 13:09

Hoši, věřte neverte, s mladou byla neuvěřitelná sranda. My jsme se vůbec nenudili. Já jsem vysoký , ona mala. Vážila méně než pytel cementu. Rada provokovala. V JH jsme vlezli do hospody, já sedl ke stolu, ona se rozhledla, povídá, koukni, jak je naseru, a skočila mi na klín . Baby u jednoho stolu z toho měly těžké ujímani. Složila vynikajici text k nasi vlastni věci Fuck and Roll. … Pouzijem Kamasutru, budem toporit a norit, dokud holky vlhnou. Všestranně nadaná holka, těžko shání protějšky. Já jsem ji vůbec nekecal do šatníku, její vrstevnici blbci ano. Fotila a natáčela naše… Číst vice »

orinoko
25. 4. 2017 13:29

Jedno musím orientačně sdělit. Neuvěřitelně přitahuji pedagogické ženské. Nechapu to. Relativní bordelar, miliony zájmu, za bubny je mi 20, volove z kapely na rvou, nezen to tak, a k narozeninám mi koupili metronom. Takhle, ty vole, budeš udávat tempo.
Je možné, ze ženy pedagogo , by mi také rady udaly tempo. Nevím.
Vim jen jedno: Zenske mám rad.
Doma se mi hromadí mnohé poznatky z moji post manzelske existence. Možná něco uceleneho nabídnu OM.

Gatta
Gatta
25. 4. 2017 13:39

Orinoko – hraješ si s ohněm – tedy vlastně s tou nebezpečnou „temnou nespoutanou silou plodivého množení “ – a to je u každé ženy, dříve či později, otázka vždy prvořadá.

Mám takové příměr: Lidský život trvá – když to jde dobře! – tak 84 roků. To děleno 12, jako měsíců v roce, =7. Tedy co 7 roků to jako jeden měsíc .
Příklad 23. roků = krásný začátek dubna … no a v září bývá sice jěště teplo, ale někdy ani to ne.

A jednu jednoduchou písničku o složitém životě :-)
https://www.youtube.com/watch?v=-jEelKD8Jvo

Gatta
Gatta
25. 4. 2017 13:54

PS – náhodou jsem našel ještě jednu povedenou k tématu :-)
https://www.youtube.com/watch?v=rklUthIgU4w

peter.
25. 4. 2017 14:02

Gatta napsal

PS – náhodou jsem našel ještě jednu povedenouk tématu
https://www.youtube.com/watch?v=rklUthIgU4w

comment image?w=600&h=152

orinoko
25. 4. 2017 14:06

Odpovim, ted musím na domluvu.
Jenom krátce. V práci na me ženské, co Jana? Máme jiné směny, povidam , vcera jsem ji ani nevidel . Samozřejmě máme na sebe tel. Tak jsem dneska chvíli počkal. Aby to bylo k vidění. A to jsem vůbec netušil , ze když jsme spolu začali mluvit, tak jsem mel pocit, ze je mi šestnáct. Jak na ona me vstřícné koukala.
Zacinam tomu trochu rozumět. Tahle druha Jana je slozitejsi povaha. Jako ta předchozí.
Ženské jsou velmi vstřícné, když zjistí, ze je specificky vnimate. Mimochodem i tahle Jana vazi asi 60 kg.

Gatta
Gatta
25. 4. 2017 14:32

Re orinoko – jasně v určitý časový moment se intelektuálně a povahou člověk může potkat s vhodným protějškem zdánlivě bez ohledu na věk – a vždy je to krásné – jako začátek víkendu, jako nové jaro – ta možnost další budoucnosti … ano to je život …

Tak kupředu … nic se nemá odkládat … kdo ví co bude zítra … , ale s rozvahou, bo by člověk nedopadl jako Rambousek na vtipu V. Renčína :-)
http://www.frodogalery.cz/text/tezke-chvile-to-bude-dobre

fajt
25. 4. 2017 16:25

v jistých věcech se držím rady doktora Plzáka, a na netu pro mě tahle zásada platí dvojnásob :)

orinoko
25. 4. 2017 18:11

Hoši, na drzku jsem dopadl v životě tolikrát, ze Mendelejevova soustava prvku je krátká na celkový obraz.
Já nejsem zamilovany, já jsem zvědavý.
Co taková Jana ocekava od dedka.
Za svůj život jsem zblbnul cca 20 děti, které pote chtěly byt bubeníky. Par jich je dneska tak dobrých, ze nemám nárok.
Vas by netesilo poslat do života pripravene jedince , o kterých víte, ze jsou stokrát vybavanejsi než vy?

Dolmen
Dolmen
25. 4. 2017 19:00

Gatta napsal
Tak kupředu … nic se nemá odkládat … kdo ví co bude zítra … , ale s rozvahou, bo by člověk nedopadl jako Rambousek na vtipu V. Renčína :-)

Tak, tak Ori, chlap nemůže rozdat geny všem babám na světě, ale má se o to snažit!
Minulé léto jsem proháněl bicykl po skvělé stezce do Weidhofenu…, doufal jsem, že tě někde potkám a splknem. Bohužel se nezadařilo.

orinoko
26. 4. 2017 2:44

Loni jsem se do Rakouska vůbec nedostal. Uvidíme letos.

fajt
26. 4. 2017 6:37

Gatta napsal

PS – náhodou jsem našel ještě jednu povedenouk tématu
https://www.youtube.com/watch?v=rklUthIgU4w

:-) a teď trochu i na jinou ( naši) stranu – laktační psychózu mají i muži, sice kojit nemusí, ale hrabe jim u toho taky dobře https://www.youtube.com/watch?v=FV_S0gd9-1E

tatar
tatar
26. 4. 2017 7:53

Na tuhle adoraci hormonálních vzplanutí a 3 měsíčních „vztahů“ Evropa brzo pojde…